PUIK FANCY-FAIR Belle FANCY-FAIR I» Jaargang, N° 14. 24 JULI 1920 I* Année, N° 14. 24 JUILLET 1920 YPER THUYNDAG Zondag len Oogst DEK GETEISTERDEN DES SINISTRÉS YPRES THUYNDAG Dimanche ler Aoüt WELDADIGHEIDSFEEST - Weekblad - - >r het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d'Ypres Orgaan^er Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. Organe de I'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE Rèdaction, Administration et Publicité Rue d'Ypres, 21, POPERINGHE Abonnement töc 31 December 1920 5.00 Voor 't buitenland 7.SO Abonnement jusqu'au 31 décembre 1920. 5.00 Pour l'étranger 7.50 in JJ voor de Oorlogsweezen. au^bénéfice des Orphelins de la guerre Manifestation du 1 Aoüt a Ypres Le dimanche 1" aoüt prochain, jour de Tuindag, aura lieu a Ypres, une grande manifestation a iaquelle nous prions de prendre part tous les sinistrés et clubs de sinistrés de l'arrondissement. A 11 h. 30, a rilötel Victoria, se tiendra une réunion préparatoire des délégués des clubs yprois et des. divers clubs .qui rostent dans la région dévastée. A 1 h. 30, a l'Hótel Victoria (porte de Menin), grand meeting public, oü les députés et séna- teurs d'Ypres. Furnes, Dixmude-Ostende et Rou- lers, sont invités a prendre la parole, et que pré- sidera M. Golaert, bourgmestre d'Ypres. A 3 h. 30, a l'issue du meeting, les sinistrés se rendront en cortege a la Grand'Place, oü une der rière allocution sera prononcée de van t les ruines du beffroi. La Fédération des clubs des sinistrés compte sur la présence du plus grand nombre1 possible d,es habitants de la zone dévastée. II est grand temps qu'une manifestation solennelle et publi- que fasse entendre au gouvernement qu'il lui faüt tenir compte enfin de nos droits, jusqu'ici sacrifiés, et qu'il lui faut changer de système. La Fédération des clubs des sinistrés d'Ypres et de l'arrondissement. Betooging op 1 Oogst te Yper STAD YPER GROOT Inschrijving voor het vaandel HULDE HET YPERSCHE Au Club Yprois de Poperinghe Vendredi dernier, M. Ie Représentant Glorie, toujours sur la brêclie, est venu exposer aux membres, en leur réunion générale, les principales dispositions du nouveau projet de loi sur le regle ment des indemnités. Celles-ci consistent en une série de reductions de nos droits solennellement reconnus. Nous en reparlerons dans notre pro chain numéro. HET ERSCHE LA REGION D'YPRES Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamlooze artikels geweigerd On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refusés Zondag 1 Oogst aanstaande, eerste dag van Tuin dag, zal er te Yper eene groote betooging plaats grijpen waaraan alle geteisterden en clubs van geteisterden ver zocht worden deel te nemen. Een voorbereidende vereeniging der afgevaardigden ^er Ypersche clubs en clubs van geteisterden zal ten !/2 uren gehouden worden in Victoria Hotel. Ten 1 1/2 ure in de zaal van het Hotel Victoria, openbare meeting, waarin de HH. Volksvertegenwoor- 'gers en Senatoren der arrondissementen Yper, Veurne, muide-Oostende zullen verzocht worden het woord |e v°eren, onder voorzitterschap van den heer Colaert, 'Wgemeester van Yper. Na de meeting zullen de geteisterden zich rond de 2 ure stoetsgewijze naar de Groote Markt begeven Waar voor de puinen van den Halletoren een laatste toe spraak tot het volk zal gericht worden. De Federatie der clubs der geteisterden maant alle 'tWoners der geteisterde streek aan zich in grooten getalle jjaar Yper te begeven Zondag 1 Oogst a. s. Het wordt 00g tijd dat 's landbestuur beseffe dat er rekening dient gehouden te worden van onze tot nog opgeofferde rechten en dat er een einde kome aan de nog in voege zijnde averechtsche werkmethoden. VERWOESTE STREEK 1 er gelegenheid van Thuyndag ten voordeele der Oorlogsweezen van Yper onder de bescherming van het Gemeentebestuur, met de welwillende medewerking van verscheidene muziekmaat schappijen van 't arrondissement. ZATERDAG 31 JULI, om 20 uren Wandeling door de stad van 'l muziek De Herleving van Yper». ZONDAG 1 OOGST om 10 uren Opening van het Fancp-Fair Om 13 1/2 uren: in Victoria-Palace Meenen- poort, groot congres der maatschappijen van Geteisterden. Om 14 uren: Velofcoers. Reisweg: Yper, Poperinghe, Woesten, Yper, (2 maal). 1000 FR. PRIJZEN Om 16 uren: op de Groote Markt, Concert. Om 17 uren: Velolfoers, aan de vrouwen voorbe houden. 500 FR. PRIJZEN. Om 17 uren: in Victoria-Palace Groot cencert door de Snarenmuziekmaatschappij Ypriana Gezang en Music-Hall. Om 19 urenStatieplaats, Vollfsbal. Op het Fancp-Fair verkoop van oorlogsherinneringen, prenten, pronkstukjes; spelen en groote verloting. Jongelieden zullen den dag door omhalingen doen en gedenkenissen verkoopen ten voordeele der weezen. MAANDAG 2 OOGST Groot Fancy-Fair GROOT FANCY-FAIR om 20 uren: Volksbal, op de Groote Markt. ZONDAG 8 OOGST om 3 uren namiddag Overhandiging van het vaandel aan de Ypersche Oud- Strijders, gevolgd van optocht door de stad. De Eere-VoorzitterR. Colaert, Burgemeester. De Sekretaris, De Voorzitter, De Schatbewaarder, Joseph Vonck. Germain Dewandre R. Clinckemaille. De Commissarissen Aimé Gruwez, N. Bintein, D. Gruwez, R. Aernout, E. De Coster, G. Delahaye, M. Conard, G. Gillis, A. Boone, A- Valcke, E. Glissoux, Pr. Craye, M. Ba- gein, M. Evrard, G. Desramault. Vorige lijst 663.00 Henri Labaere Poperinghe 5.00 Onbekend 10.00 Brunfaert, Aug., Blankenberghe 5.00 Voor het welgelukken der Yperfeesten 5.00 1 Totaal: 688.00 99 AAN O Bladje Lief nog jong en klein Hoe klinkt uw stemme zoet en rein Hoe brengt ze troost en opbeuring In 't herte van den Banneling Die vroeger treurend henenging 't Zij t Buitenman of Stedeling Nu reeds terug, ten allen kant. Of... zuchtend nog... in 't vreemde land O Ypersche alom geacht Die ieders welzijn vroom betracht, Die uwe leus getrouwig blijft En steeds voor t «Recht» de Waarheidschrijft En Die soms in de neuze wrijft Van Hem die 't land ten afgrond drijft Gij: Ypersche alom bemind' Gij zijt en blijft: Eenieders Vriend Voor al het Wel dat gij ons doet Biedt ik aan U den Huldegroel Van Uwe Trouwe Lezers-schaar Zóó arm gesteld, waarhierwaar daar Al door de schuld van Dien Barbaar Willem, den Keizer-Moordemar Die ik zou wenschen denkt het wel Bij Satan in het diepst' der hel Pieter GhESQUIERE, Vluchteling van Gheluveltte West-Cappel (Fransch-Noorden)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 1