i.nrgang, N° 22 IS SEPTEMBER 1920 lre Année, N° '22 IX SEPTEMBRE 1920 - - Weekblad - - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d Ypres Orgaan der Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. 'heer Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, P0PER1NGHE Abonnement tot 31 December 1920 3.SO Voor 't buitenland 5.00 Organe de l'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Rédaction, Administration et Publicité Rue d'Ypres, 21, POPERINGHE Abonnement jusqu'au 31 décembre 19203.50 Pour l'étranger 5.00 goedkoop- en Duur Leven Reunion des délégués du 12 Septembre, a Ypres Cette première reunion des délégués des Clubs de sinistrés de notre arrondissement d'Ypres a eu lieu le dimanche 12 septembre 1920, a 11 heu- res, a l'Hötel Victoria. Pour une première reu nion d'organisation, elle fut plus nombreuse qu'on n'aurait pu prévoir. Quinze communes étaient représentées soit par des délégués de leur société locale des sinistrés, soit par un délégué de l'auto- rité communale. C'étaient Dranoutre, Kemmel, Wulverghem, Wvtschaete, Zonnebeke, Westoutre, Wervicq, Bas-Warneton, Gomines, Gheluwe, Ypres, Becelaere, Dickebuscli, Vlamertingbe et Woesten. M Moureou, de Louvain, assistait a la réunion comme délégué de Louvain ainsi que de la Fédé- ration des sinistrés de la Province de Namur. M. Butaye, présidant provisoiremeiit avec M. Gheuten, de Wervicq, exposa le but de la réunion, et proposa l'envoi d'un télégramme de sympathie aux organisateurs de la manifestation qui a lieu ce jour même a Ostende, ce qui fut approuvé. M. Gheuten exprime les plaintes de nos popu lations et engage chacun a faire de la propagande dans les villages environnants afin de provoquer partout la formation de clubs locaux. M. Moureau nous porte ensuite le. salut des sinistrés de la Province de Namur et nous raconte ce qui se passe la-bas. C'est le même gachis que par ici. Retenons ici un détail intéressant Lou vain a 14 commissaires d'Etat pour la ville seule! Ici, il n'y a que trois semaines que nous en avons autant pour tout Tarrondissement. Au taux de Louvain, nous devrions avoir 150 commissaires d'Etat! M. Colaert, député, fait ressortir que notre droit a indemnité a sa base dans le principe de la soli- darité nationale, et ne dépend done pas de l'Alle- magne. Mais il constate combien l'égoïsme de la Belgique non dévastée se reflète jusque dans l'at- titude de ses députés qui ne s'intéressent pas le moins du monde a nos souffrances. II faut que nos populations s'unissent dans une action com mune, que toutes les régions sinistrées se fédè- rerft, afin qu'aux Chambres leurs droits ne soient pas plus longtemps méconnus. M. Golaert annonce comme probable que le gou vernement, au lieu de régler le paiement des in- demnités par la remise de titres difficiles si pas impossibles a négocier, remettra des Bons du Tré- sor. Ge serait évidemment une grande améliora- tion. M. Butaye insiste a nouveau pour qu'on fonde dans chaque 'commune une association de sinis trés, oü toutes les families seraient représentées, et oA, dans des reunions périodiques nombreuses, on causerait de la situation, on émettrait des vceux, etc. II espère que le mois prochain, le nom- bre des communes représentées sera au moius doublé. L'assemblée décide que la prochaine réunion mensuelle d'octobre aura lieu le second dimanche du mois, done le 10 octobre, a 2 h. 30 de l'après- midi. Avant de se séparer a 1 heure, l'assemblée vote le voeu suivant Les délégués des sinistrés des communes de l'arrondissement d'Ypres, réunis a Y7pres le 12 septembre 1920, Vu le gachis qui règne dans l'administration des régions dévastées et qui y empêche tout pro- grès, Gonsidérant que cela provient surtout de ce que les régions sont administrées par des fonction- naires qui ne les connaissent pas et ont le plus souvent, intérêt a en retarder le relèvement, Gonstatent qu'il n'v a pas d'autres remèdes a la situation que la réalisation des deux objets sui- vants 1° La création d'un ministère spécial des Régions dévastées, avant toutes les attributions réparties aujourd'hui entre des ministères différents, dont les fonctionnaires résideront le plus possible dans ces régions et seront personnellement intéressés a son prompt relèvement; 2° La nomination dans chaque commune d'un personnel local de chambre du tribunal, de fagort a ce que dans un minimum de temps le compte de chacun soit établi et payé. Décident en conséquence de poursuivre la réa lisation de ces deux objets par tous les moyens en leur pouvoir. Mijnheer Jaspar aan 'ft werk HET VPERSCHE Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamlooze artikels geweigerd LA REGION D'YPRES On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refusés Tijdens den oorlog was in het niet bezette gedeelte van •Igië het leven alles behalve duur. Dit vloeide rechtstreeks voort uit de geweldige mede- nging, die zich in alle vakken van den handel voelen ,e(j. Wel was de bevolking hier ongehoord dicht, en aren de behoeften van burgers en soldaten groot, maar bedrijvigheid en de spitsvoedigheid der handeldrijvende ■rsonen, n>e/£e zich destijds veel vrijer als handelaars ■wezen mochten dan nu rvel het geval is, vooral in de ensstrook, die wij betvonen, brachten hier levensmidde- en andere waren genoeg aan om in deze zoo veelzij- ge als talrijke noodwendigheden te voorzien. En alles was toen veel goedkooper dan nu Pas was de wapenstilstand geteekend en bezet België n den gebaten overweldiger bevrijd, of er werden van bestuurswege allerhande maatregelen uitgevaardigd die chtstreeks tegen het vrije handeldrijven gericht werden et het onmiddellijk gevolg dat hier de prijzen der levens- iddelen en alle andere artikels in overdreven mate naar e hoogte werden gedreven. Zoowel het ministerie van ivoorrading als dat van geldwezen gaven besluit op be- uit, dienstregeling op dienstregeling uit. wier stipte nale- ng niets anders bewerken kon dan algemeene misnoegd- id. Van hen die ze uitvaardigden en nog steeds uitvaar gen kan slechts gezegd worden dat zij niet van handel ijven af weten en hoegenaamd niet op de hoogte zijn nden toestand waarin vijf jaren oorlog voeren ons land vooral onze geteisterde grensstrook hebben gebracht. Het stelsel van vergunningen kan enkel hier en ar een enkeling bevoordeeligen en dat onerkenbaar ten ■deele zijner medeburgers. Het stelsel van beperkte, ja zeer beperkte leverin- n is even zoo schadelijk als onrechtvaardig, en weegt oral lood- en doodzrvaar op onze reeds zoo diepbe- oefde grensstreek Zeven op tien van onze grenswinkeliers zijn geteister- n, die een barak tot woning hebben, terwijl ze vroeger me huizen en magazijnen betrokken. Evenals hunne idgenooten van vöör de kuipe, die benevens een weinigje felijk lijden, enkel het verlies van een matras of dit o wat koper hebben onderstaan, mogen zij belastingen talen. Schadevergoeding trekken, dat zal voor hen misschien er wel eens komen Handel drijven ofte zaken doen t mogen zij maar -op een zeer van dichtbij gekontro- tde en vooral zeer beperkte wijze, terwijl de anderen 'ar door mogen troeven zonder zich om niet te moeten beunen Dit terloops gezeid zijnde, komen wij meer bepaald ons onderwerp terug om ter staving van het hierboven ds vooruitgezette te bewijzen, cijfers in de hand, dat in Jgië, niettegenstaande de hardnekkigheid waarmede er band aan het werk werd geslagen, het leven, het duurst ven in vergelijking met de vooroorlogsche periode: erdaad terwijl levensduurte-index-cijfer voor Spanje V. ternauwernood 30 is, en dat voor Frankrijk circa shjgt dit voor België tot 429. Alle commentaar is 'rbodig W aaraan-is die toestand te wijten Aan de hodge "en door t werkvolk gevraagd Aan de invoering der "urenwet Dit zijn onbetwistbaar twee faktoren, die aan de hui- ^nsduurte niet vreemd zijn. Maar of dit nu wel de oren zijn, zal wel te betwijfelen vallen Hoofd- tor is en blijft wat en hoe anderdenkenden eroven 6nef. ®°8èn het beperkend optreden der regeering Se led van handel en nijverheid Men stelle een einde aan de bijzondere vergunningen tot in- en uitvoer, men houde op met beperkende maat regels te nemen en men trekke de reeds in voege zijnde weg, men geve handel en nijverheid zijn vroegere vrijheid terug, men brenge de verhouding van patroon tot werkman en vice-versa terug tot datgene dat ze in feite wezen moet: een vriendschappelijk en menschlievend samenwerken ge steund door een juist besef der maatschappelijke rollen en plichten, men doe dit de wereld door en men late daarbij eerlijke, maar hardnekkige mededinging hare machtige slagen toebrengen aan woekeraars en «waren-ophouders in welken vorm zij zich ook voordoen mogen, en een alge meene prijsdaling zal onvermijdelijk bereikt worden een prijsdaling van blijvenden aard, die niet gesteund is op een min of meer voordeeligen wisselkoers, maar die zal gewettigd worden en gehandhaafd blijven door den drang der onomstootbaarste wetten der staathuishoud kunde In overwerken en overproduceeren, in vrij k°°pen en vrij verkoopen, daarin ligt het redmiddel tegen de kwaal der levensduurte, die vooral de kleine burgerij met onder gang bedreigt M. Jaspar, heeft tijdens zijn laatste bezoek, bestatigd hoe bitter ons volk ontevreden is, en tracht nu iedereen te paaien. Misschien ook zal er iets- goed van komen... Misschien Maandag, 1 3 September, heeft hij een aantal heeren burgemeesters van verwoeste steden en dorpen ontvangen, onder andere die van Dendermonde, Komen, Neerwaas- ten, Clecken, Eessen, Wervick, Poelcapelle. Hij heeft hun beloofd dat alles ging beteren, en begeert ze wederom te zien bij veertien dagen om de zaken nog te bespreken. Op 21 Septembér, zal hij de heeren leden der beide

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 1