WOONHUIS' 13 s. 80 ca, ZAAILAND Leest en verspreidt HET YPERSCHE OVERSLAG Donderdag 7 OkJokgr 1Ö2Ö Openbare Verkooping te OOSTVLETEREN, Kasteelstraat Eene partij Bouwland Op Woensdag 6 October 1920 41 aren ZAAILAND al de geteisterden zich tot een machtige groepeering moeten vormen, die met wijs beleid georganiseerd en bestuurd, aan onze regeering, welkdanig zij ook wezen moge, fier en onvervaard zal mogen en moeten zeggen Gij zijt onze schuldenaar. Lang genoeg hebben wij geborgd en U krediet gegeven. Betaal ons Gij hebt geld Geef ons wat ons rechtmatig toekomt I Wees eerlijk Onze Scheidsraden 13 scheidsraden van ons arrondissement, waar van wij in ons nummer van 28 Oogst de samen stelling aangaven, zijn Dinsdag laatst, 28 Septem ber, allen voor de eerste maal bijeen gekomen. Dat nieuw stelsel heeft dus zijne werkingen begonnen. Die bureelen zetelden te Vlamertinghe, Poperin- ghe, Kemmel, Meessen, Waasten, Komen, Wervicq, Becelaere, Passchendaele, Langemarck, Oostvle- teren, Staden en Hooglede, om 2 uren, en een goed twintigtal belanghebbenden hadden tot ieder bureel bijgeroepen geweest. Er heerschtte dus overal veel levendigheid. Yper heeft nog niet kunnen verga deren. Er mag niet gezegd worden dat die eerste ver richtingen eenen uitslag naar wenschen bekomen hebben. Op de 20 of 25 geteisterden, slechts 5 of 6 hebben kunnen door elk bureel onderhoord worden, en al de andere hebben moeten morrend ten huize wederkeeren. Als men rekening houdt der kostelijke halve dagen tijdverlies van zooveele menschen, en der loonen en reisuitgaven waartoe dien eersten zitdag aanleiding gegeven hebben, moet men wel bekennen dat het weinig, bitterlijk weinig bij gebracht heeft. Maar er dient niet te overdrijven. Dit is maar de eerste proef en de ondervinding van Dinsdag laatst zal natuurlijk vele bijzonderheden doen verbeteren. Die scheidsraden zijn veel te verwarde en moeilijke werktuigen om dat het mogelijk zijn zou ze, van de eerste maal af, al hun deugd te doen uitbrengen. Kommissarissen en scheidsmannen zijn al met den besten iever bezield, en wij mogen overtuigd zijn dat, in het toekomende, de scheidsraden meer en meer werk zullen uitvoeren en welhaast het maximum geven van hetgeen zij geven kunnen. Maar zal dat maximum voldoende zijn om in korte jaren (het Bestuur heeft verklaard dat alles binnen de vijf jaren hoeft geëindigd te worden) de werkzaamheden van onze Rechtbank van oorlogs schade ten einde te brengen De /eeraar stuurde aanstonds zijne meubelen en goederen per wagon naar Yper en kwam af, doch vond zijne barak bewoond, sedert enkele uren, door eene familie, die er binnen gedrongen was met de goedkeuring, naar het schijnt, van den anderen toegevoegden hoog koninklijken Kommissaris. Men kan zich genoeg de teleurstelling en de misnoegheid voorstellen van den leeraar, die aldus beloond wordt om, uitliefde tot zijne moederstad, zijne verplaatsing uit Veurne naar Yper te hebben gevraagd. Eens te meer is dat betreurenswaardig voorval te wijten aan gemis aan verstandhouding tusschen overheden die voor taak hebben hand in hand te werken ter herleving van ons geliefde Yper. Wat de aangebrachte meubelen betreft, ze wer den gelost en geplaatst, de verantwoordelijkheid ervan latende aan hem die schuld heeft in dezen toestand. De bevoegde minister van kunsten en weten schappen is ingelicht over het lot van zijn onder- hoorige. De nieuwe Reisgids Een nieuwe reisgids is verschenen, men had ons tal wijzigingen beloofd aan den uurtabel, heel wei nig komen in voege. Wanneer brengt men feitelijke verbeteringen aan, in stede van ijdele beloften Wanneer loopt de beloofde trein van Poperinghe naar Adinkerke en vice versa? Wanneer die van Komen naar Belle en vice versa En wanneer een rechtstreekschen trein van Hazebrouck of Abeele naar Brussel en terug, zooals die van Adinkerke-Veurne-Gent-Brus- sel het is te zien dat voor hooggeplaatsten vele auto's bestaan anders zouden wij reeds rechtstreek- sche treinen hebben. De trein 3670 vertrekkende uit Poperinghe om 5 u. 54 STOPT te Vlamertinghe om 6 u. 2 en ver trekt om 6 u. 3. alhoewel die stilstand in de gids niet aangeduid is. FEDERRTIE DER GETEISTERDEN. Ter vergadering van den 10 October aanstaande te Yper, zal onze volksvertegenwoordiger Mr Glorie tegenwoordig zijn. Mr Colaert, volksverte genwoordiger en burgemeester der stad Yper, ver eerde onze voorgaande zitting. Wij hoopen dat al onze vergaderingen altijd door een of meer onzer Kamerleden zullen bijgewoond zijn. Met te samen j te strijden zullen wij overwinnen. dén teruggegeven. Diensvolgens rekent de Regeering er op dat de Belgische families het als plicht zullen aanzien hunne persoonlijke belangen op te offeren aan het algemeen belang en dat zij zullen begrijpen dat de gepaste begraafplaats van den soldaat het slagveld is, dat hij met zijn bloed heeft gedrenkt. Mochten echter sommige families, om gevoels redenen, de teruggave der stoffelijke overblijfsels aanvragen, dan zou de Regeering de mogelijkheid onderzoeken dien weg in te slaan onder de volgende voorwaarden De stoffelijke overblijfsels zouden aan de families worden overgegeven in de dichts bij de door de ouders gekozen begraafplaats gelegen spoorwegstatie de ontgravingskosten, het kisten op gepaste wijze voor eene verre reis en het ver voer tot in die statie zouden ten laste vallen van den Staat, alle verdere onkosten zouden ten laste blijven der families (vervoer van de aankomstatie naar de nieuwe begraafplaats, herbegraving, eigen graf, onderhoud van het graf, enz.). Om de Regeering in staat te stellen voor goed aangaande dit vraagpunt eene beslissing te treffen, worden de families verzocht, bij aangeteekenden brief, tot het bestuur van den Dienst der militaire grafsteden, 18a, Hoogstraat, te Brugge, binnen de twee maanden met ingang van 1 September 1920, te laten weten of zij verlangen aan het Land de zorg over te laten aan hunne onder den oorlog overleden militaire bloedverwanten voor eeuwig eene eigen grafstede blijven te verzekeren, zooals zulks in de bedoeling ligt der Regeering, ofwel of zij vragen dat het stoffelijk overblijfsel hun onder de hooger- staande voorwaarden teruggegeven worde. Er wordt ter kennis gebracht van het publiek dat de Staat voornemens is eene zuil te plaatsen van één zelfde model op de grafsteden der onder den oorlog overleden soldaten. De families zullen het dus ongetwijfeld, niet noodig achten op eigen kosten een gedenkteeken doen op te richten, misschien geroepen om door die zuil moeten vervangen te worden. Er wordt bericht dat, in alle geval, de oprichting van een gedenkteeken op 't graf van eenen militair, of het op een kerkhof ligge of alleen, eerst de toe lating moet wegdragen van den bestuurder der militaire grafsteden, 18a, Hoogstraat, te Brugge. bij de hofsteden COOJLen Victor OODDVN Al het hout is verdeeld in koopenvan 1 rek ieder. Comptant geld. Studie van den Notaris Alf. REYNAERT, te Yper. tijdelijk te Oostvleteren. om 2 ure namiddag ter herberg Den Arend bij de We Deblock, te Oostvleteren, onder het voorzitterschap van den heer Vrederechter der beide kantons Yper van een MET 2 A. 62 C. GROND •vroeger bewoond door de We Johannes Coquel- Vandenbroucke, thans door Auguste Boussemaere, zonder recht-van pacht. groot 44 a. IS ca. TE WESTV LETEREN Gehucht YSERHOEK al den westkant der Kallestraat en gebruikt door Achille Candaele, tot 1 October 1921. Studie van den Notaris PIETERS, te Reninghe. om 2 uren stipt namiddag te RENINGHE, ter herberg Den Hemel ten overstaan van de HH. Vrederechter en Griffier des kantons Yper Gemeente RENINGHE P KOOP kadaster wijk C ns 310r en 319f, voordezen ge bruikt door Amand Moerman. Slechts ingesteld 1900 fr. kadaster wijk D nr 197b, gebruikt door Cyrie Hovaere. Slechts ingesteld 850 fr. en icrsrunu ccn reiegrain cizit villas klaar-was. I zal bezoeken, indien al de gekende lichamen VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 6