HOFSTEDE HOFSTEDE HOFSTEDE STOOMMACHiEN 45 Paardekracht STOOMKETEL 50 Paardekracht BROES Ernest Gemeenten Wytschaets en Welveighem Gemeenten Noordschoie en Zuydsctiote OPENBARE VERKOOPING met eenen meersch Belgian BenzineC Huis Martini Rossi H. SCHMIDT-BAUDRErZ Julien Tahon-Verhaeghe Ancieime Maison OARÜINAEL-BRYON E. CRRBIMAEL, SUCCESSEUR FOURRURES SAEY D'HESPEL OVERSLAG Openbare Verkooping te West-Nieuwkerke te Dranoutre EUG. DE KEYSER Verkoop van Bouwstoffen Studie van de notarissen VANDE LANOITTE, te Vlamertinghe en BUTAYE, te Antwerpen. Op Zaterdag 16 October 1920 om 2 ure zeer stipt ter herberg CAFÉ CONTINENTAL gehou den door M. Aimé Burgho, Statieplaats te Yper, van met zaailanden en grazingen groot 18 H. 74 a. 20 c. gelegen wijk DE SPANBROUCK langs de Spanbroekstraat en de gravier van Kemmel naar Meessen. Vroeger gebruikt door de kinders Cornille, hand slag met de geldtelling. Maar ingesteld 25.000 fr. met zaailanden en drijfweiden groot ÏO H. 3 a. Sc. gelegen langs de Weststraat en den steenweg van Luzern naar Noordschote. Vroeger gebruikt door de kinders Louwaege handslag met de geldtelling. Ingesteld 38.100 fr. Gemeente Noordschote met landen en weiden groot II ha. 64 a. 40 ca. gelegen in Poesel, langs de Oostpoeselstraat. Vroeger gebruikt door Servaes Ramon en thans door de Weduwe Charles Callewaert-Mahieu, zonder pachtrechtseffens handslag. Slechts ingesteld 13.000 fr. Al de rechten aan oorlogsvergoeding zijn mede- verkocht. Studie van den Notaris PIETERS, te Reninghe. Studie van den Notaris VAN EECKE, te Poperinghe. Op Maandag 8 November 1920 om 2 ure nanoen in het Hotel de la Messagerie Groote Markt te Poperinghe der gelegen te DICKEBUSCH van wijlen Mijnheer JULES DEPUYDT groot 5 ha. 24 a. 70 cat Vroeger gebruikt door Mme We Remi Lamerant- Depuydt. Handslag met de geldtelling. Alle recht tot schadevergoeding wordt medever- kocht. De landen zijn omtrent geheel hersteld. Kantoor van den Notaris Prosper THERRY, te West-Nieuwkerke tijdelijk te Poperinghe, Berten Plaats, 10. van eene groot 20 ha. 72 a. Verdeeld in 8 loten, (zie plakbrieven met plan). Gebruikt door M. Augustin Careye, landbouwer te West-Nieuwkerke, met recht van pacht tot ln October 1921, mits 2400 fr. 's jaars boven de lasten. Zittingen s Instel Donderdag 4 November 1920 met v» Instelpremie. Overslag Donderdag 11 November 1920 telkens om 2 uren stipt Au Nouvel Aigle d'Or bij M. Emiel Lobeau, Groote Markt te Poperinghe. Het recht tot vergoeding voor oorlogsschade wordt medeverkocht. HAREN - NOORD (Brussel) FIJNE ITALIAANSCHE WIJNEN TURIJN USINES DE PANNENHUIS BPUXELLE» DEPOTHOUDER - DÉPOS1TA1RE Bruggestraat POPERINGHE Rue cle Bruges Kantoor van den Notaris VAN EECKE, te Poperinghe. UIT DER HAND TE VERKOOPEN met alle recht tot schadevergoeding I. Stad VP BR Het VERNIELD WOONHUIS met 95 centiaren grond van wijlen Mr Theodore Degroote-Baratto, Vandenpeereboomplaats. II. Gemeente Boesïnghe a) VERNIELD WOONHUIS, HUIDEVETTE- RIJ en GROND van wijlen Henri Laurens-Glorie, vóór de kerk. b) De 2 WOONHUIZEN van Robert Laurens, hoek der Elverdinghe kalsijde. III. Gemeente Elverdinghe VERNIELD WOONHUIS met 2 aren 70 ca. grond op de Bolle, van wijlen Pieter Ooghe. ALGEMEEN KANTOOR Verandering van woonst tot heden te WATOU thans rechtover de Steenenbrug Veurnesteenweg, YPER EELEGOEDEREN Gebreide- en gemaakte artikelen TE KOOP bij wooiistveraudering Stelsel Rider met ijzeren réservoir. Koppel allerschoonste PLET- TERSTEENEN van 2 m. 30 op 0,45 m. in graniet, onlangs gekapt. Alles in besten staat. Zich bevragen bij den verkooper R. VANDEN POEL-DEVOLDER, WACKEN. Wilt gij uwe gebouwen GOEDKOOP herstel len, KOOPT uwe bouwstoffen RECHTSTREEKS in het midden van voortbrengst. Op uwe eerste vraag stuur ik dadelijk MIJNE BESTE PRIJZEN voor Artificieel Ciment - Doornijksche Port land ciment van lste klas - Zakje- en Brokkenkalk - Fijne Plaaster - Pannen - Schaliën - Plafondlatten - Scheerhaar - Cimenten- en Ceramieke vloeren - Plateel enz. enz. Grand'PIace, YPRES Maison de Confiance Metaalhandelaars. Dépot van den Zink VIEIELE MONTAGNE Voor afiichen, plans en inlichtingen zich te t>e- MOTORINE, MOTOGAZOLINE o SPÉCIALITÉ D'HUILES, GRAISSES POUR AUTOS MOTEURS, POUR L'INDUSTRIE EN OÉNÉRAL ET LÉS CHEMINS DE FER LA ROYALE LA ROYALINE PETROLE LOURD, etc. VOOR 2). DoomnnK Port© de Meriin, YPRES FABRICATION ET RÉPARATION DE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 4