hofstede Manifestation au Gimetière Beige YPER - Verschillig nieuws WOONHUIS met PRKHÜIS met eenen meersch OPENBARE YERKOOPHG Keus van Schoolbehoeften te West-Nieuwkerke te Dranoutre Op Maandag 8 November 1920 Locale clubs van geteisterden zullen overal in die gemeenten gesticht worden. Meer eendracht onder j de geteisterden een levensnoodzakelijkheid voor hen zal haar weldadigen invloed doen voelen en men zal-alras weten te Brussel en men moet het er wetendat er bachten de kuipe wat werkt en gist en dat het wel eens gevaarlijk zou kunnen wor den voor al die hooggeplaatste oomes met de geteis terden te spelen als een kat met een muisje Geteisterden vereenigt U Eendracht maakt macht Bij plaatsgebrek kunnen wij enkel in ons volgend nummer de volledige verslagen dier vergaderingen mededeeten. GEMEENTE VLAMERTINGHE Gewaagd Gemeeeteonderwij xer. W edde ingevolge de voorschriften der' wet. Aanvraag te doen bij het Schepencollege. Met innig genoegen deelen wij volgenden omzend- briej mede. Beminde Medeburgers, Ik heb de eer u te laten weten dat er ter gelegen heid van Allerheiligen eene plechtigheid zal ingericht worden'op Zondag 31" October aanstaande, op de verschillige kerkhoven dezer stad en ten opzichte der overhandiging van een gedenkteeken, op het fransch kerkhof St Carolus Zonnebeke steen weg/aangeboden cioor 'onze inwoners. Ik verzoek gansch de bevolking deze plechtig heden door hare tegenwoordigheid te willen ver eeren. De vergadering zal geschieden Statieplaats, ten 13 u. 45 om ten 14 u. stipt te vertrekken. Aanveerdt, Beminde Medeburgers, de uitdruk king mijner uitmuntende gevoelens. De Burgemeester, R. COLAERT. Militaire Kerkhoven De milde giften, hoofdzakelijk in Yper ingeza meld, hebben het Comiteit toegelaten volgend feestprogramma vast te stellen, dat belooft waar lijk puik te wezen en vooral den milden gevers Gijten worden nog aanvaard La Toussaint a Rouen. Nous lisons dans LA DÉPÊCHE et dans LE JOURNAL de Rouen le communiqué suivant, qui fera plaisir a nos lecteurs Nous apprenons qu'un groupe de Beiges a pris l'initiative d'apporter le 1 novembre, jour de la Toussaint, un souvenir ému a leurs compatriotes tombés au champ dTionneur et reposant. en terre hospitalière de France, au cimetière de Bonsecours. Ce groupe fait appel a tous les Beiges résidant a Rouen, afin de se réunir, le plus nombreux pos sible et remplacer ainsi les. families si éloignées de leurs chers morts, Quelques fleurs de chacun serontlesbienvenues. Les personnes qui seraient empêchées et qui désireraient participer a l'ceuvre par leur obole, pourront la faire parvenir a M. Henri Lapierre, 5, rue Malouet a Saint-Sever. On se réunira, le 1 novembre, a 10 heures du matin, a l'arrêtdu tramway, mairie de Bonsecours. En l'honneur du nouveau Commissaire d'Arrondissement L'association des secrétaires communaux de l'arrondissement d'Ypres, ne pouvait rester indiffé rente a la nomination de Monsieur ROBERT CLINCKEMAILLE .aux hautes fonctions de Commissaire de leur arrondissement, auxquelles l'a appelé la confiance de M. le Ministre de l'I-nté- rieur. L'élévation au faite de la hiërarchie administra tive de l'arrondissement de celui qui, durant de longues années déja, leur avait témoigné undévoue- ment inlassable comme chef de bureau et comme commissaire intérimaire, a si bien répondu aux vceux des secrétaires communaux qu'ils ont voulu unanimement donner a leur nouveau commissaire un témoignage tangible de leur affectueuse recon naissance. Répondant avec empressement a l'invitation de leur comité, les membres se sont réunis a Ypres, le 23 octobre, a l'Hótel des Brasseurs, en un ban- Brand—Maandag avond is den kleinen werk winkel van den dépot der tram, Veurne steenweg, afgebrand. Gelukkiglijk is de schade niet te groot. Tooneelfeest Zondag 31 October, om 6 u. en Donderdag 4 November om 6 V> u. wordt door de Tooneelmaatschappij De puinen troost» in de zaal van M. Sinaeve, rechtover de Statiestraat Marten de Boschwachter drama in 3 bedrijven en Jan Bolblijspel in 1 bedrijf met zang, opge voerd. Ontdekking Verledene week werd in den hof der Rousbrugge Damen, Vlamertinghe steenweg een engelsch mortier-kanon ontdekt, onder eenen hoop aard, nog geheel in houding zijrfde tot schie ten, zelf was hij nog geladen. Op bevel der engel- sche overheid werd hij naar S1 Jan overgebracht. Bejioemiiig De heer Georges Van Egroo, is bestuurder benoemd van den begravingsdienst in vervanging van den heer Lams overleden. Muziekmaatschappij Dinsdag laatst zijn de herhalingen van onze muziekmaatschappij be gonnen, onder de leiding van den heer G. VAN EGROO, bestuurder. Het belooft veel voor de toe komst, en bijzonderlijk voor dezen winter, om de ingezetenen van Yper te kunnen eenig vermaak verschaffen binst hunne droevige winterdagen. Bravo en goeden moed. TE KOOP Boomgaardsfraat (Oude Botermarkt) dienende vooir herberg, groot 192 m2 Voor verdere inlichtingen zich wenden tot Mce BOSSAERT, 11Thouroutsche steenweg, Oostende. groot 20 Ha. "7 2 a. Verdeeld in 8 loten, (zie plakbrieven met plan). Gebruikt door M. Augustin Careye, landbouwer te West-Nieuwkerke, met recht van pacht tot 1" October 1921, mits 2400 fr. 's jaars boven de lasten. Zittingen s Instel Donderdag 4 November 1920 met y, Instelpremie. Overslag Donderdag 11 November 1920 telkens om 2 uren stipt Au Nouvel Aigle d'Or bij M. Emiel Lobeau, Groote Markt te Poperinghe. Het recht tot vergoeding voor oorlogsschade wordt medeverkocht. Voor affichen, plans en inlichtingen zich te be vragen ten kantoore van voornoemden Notaris THERRY. Studie van den Notaris VAN EECKE, te Poperinghe. om 2 ure nanoen in het Hotel de la Messagerie Groote Markt te Poperinghe der gelegen te DICKEBUSCH van wijlen Mijnheer JULES DEPUYDT groot 5 Ha» 124 a. 70 ca» Vroeger gebruikt door Mme We Remi Lamerant- Depuydt. Handslag met de geldtelling. Alle recht tot schadevergoeding wordt medever kocht. De landen zijn omtrent geheel hersteld. 21, Yperstraat, 21, POPERINGHE, ovc«et'/7S cyoo/- c/c- /t'c'rcn Van<p!rornme±. va/inesie <_-/ i M. Schmidt voordrachten gegeven te Brielen, Elver- j dinghe en Woesten. Al die bijeenkomsten genoten den grootsten bijval. Veel volk was komen luisteren én' den gegeven raad werd alom gretig aanhoord. Eere zij de inrichters van 't feest 1 Dank aan cie overheden, diehunne hulp verleenden En dank ook luvelt geschonken werd, inhuldigen. Op aanvraag der bestuurleden, Hr Maurice Van Coillie, voorzitter Jules Houdendycke, ondervoor zitter J. Pelgrim, schrijver Henri Durnez, schatbewaarder Albert Callewaert, Jules Hoorent, Paul Pauwels, Henri Six, Gustaaf Verschaeve, eereleden, zal 't vaandel de geslachtswapens (ar- moiries) der familie Keingiaertde Gheluveltdragen, zoo vereenigende voor eeuwig in een enkel zin nebeeld, de nagedachtenis van dezen die de stichters der gemeente waren en van dezen die op zulke dappere wijze geholpen hebben om dat dierbaar plekje grond van Vlaanderen, met nameGheiuvelt, van 's vijands hand te ontrukken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 6