Eindelij k Enfin t Plan van Yper is eindelijk toegekomen. Wanneer krijgen ook al de andere geteisterde gemeenten het hunne Enfin, le plan d'Ypres est arrivé. A quand celui des autres communes sinistrées Quand aurons-nous un ministère des régions dévastées je Jaargang, N° 30 13 NOVEMBER 1920 Année, N° 30 13 1NOVEMBRE 19'20 - - Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d'Ypres Orgaan der Vereenigïng der Geteïsterden, der Ypersche Clubs, enz. Beheer, Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, P0PER1NGHE Abonnement tot 31 December 1920 3.SO Voor 't buitenland 5.00 Organe de l'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Rédaction, Administration et Publicité Rue d'Ypres, 21, POPERINGHE Abonnement jusqu'au 31 décembre 1920. 3.50 Pour l'étranger 5.00 Federatie der geteïsterden van de verwoeste streek Fédération de sinistrés de la region dévastée Bruges et Gand Samenwerkende bouwmaat schappijen overal HET YPERSCHE Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamlooze artikels geweigerd LA REGION D'YPRES On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refusés De derde MAANDELIJKSCHE VERGADE RING der afgevaardigden van de Bonden van getei- sterden zal plaats hebben te Yper, den ZONDAG 14 NOVEMBER a. s., om 2 uren namiddag, bij Sy- naeve, in de theaterzaal, 1 empelstraat (einde Statie straat) te Yper. Dagorde 1) Nieuwe Bonden en Propaganda. 2) Mededeelingen. 3) Afgevaardigden tot dé nationale Federatie. 4)Wenschen der Bonden. De gemeenten, waar dergelijke maatschappij nog niet bestaat, zijn verzocht zich aldaar voorloopig te doen ver tegenwoordigen, liefst door een lid van den gemeenteraad. La troisième REUNION MENSUELLE des délé- gués des clubs des sinistrés aura lieu a Ypres, le DI- MANCHE 14 NOVEMBRE prochain, a 2 heures, chez Synaeve, Salie de théatre, rue du Temple (au bout de la rue de la Station), a Ypres. Ordre du jour 1) Nouveaux Clubs et Propagande. 2) Communications. 3) Designation des délégués a la Fédération Nationale. 4) Voeux des Clubs. Les communes, oil n'existe pas encore de sociétés de sinistrés, sont priées de s'y faire provisoirement repré- senter, de préférence par un délégué de l'autorité com- unale. Nous apprenons que les 2 assesseurs effectifs de cha- cune des 2 chambres spéciales de notre Tribunal, sié- eant 1 une a Gand, l'autre a Bruges, viennent d'etre lommés. Gand, ce sont MM. Arthur Stoffel et Albert Ligy, C1 devant négociants a Ypres. Ce choix a rencontré l'ap- fobation sans réserve de tous les sinistrés. Ces messieurs jOnnaissent leurs justificiables et en sont connus. Ils ooissent de la confiance générale. A Bruges, nous n'avons pas, hélas a marquer la meme satisfaction. Id sont nommés comme assesseurs effectifs M. Jules aus, ancien négociant a Ypres, et M. D..., ancien rece- e.Ur Communal de Bruges. Autant la nomination du pre- est favorablement accueillie par tous, autant celle u second est-elle deplorable. a personne de M. D... n est pas ici en cause. C est une personnalité catnolique Brugeoise trés sympathique, un homme trés méntant a tous points de vue et qui jouit de l'estime.de tous ses concitoy^ns. Nous nous empressons de lui rendre sous ce rapport Un hommage sans reserves. II convenait admirablementj pour être assesseur prés du Tribunal de Bruges, maisi»'il manque en effet de la qualité essentielle que Ton do§ exiger d'un assesseur au I ribunal d'Ypres. II ne conr^t lien de la situation per sonnels et financière des sinistrés de notre arrondissement, oil il est du reste parfaitement inconnu. II n'a done aucune competence pour être un de nos assesseurs. Cette nomination est du reste un affront fait a nos sinistrés, réfugiés a Bruges, parmi lesquels se trouve quantité de personnes, honorables et intégres aussi, qui conviennent parfaitement a eet emploi. C'est aussi un déni de .justice. II est élémentaire que les emplois a créer par suite de notre situation de ruinés, reviennent a nos sinistrés. C'est pour eux un premier quoi- que bien faible acompte. Des nominations, telles que celles des greffiers a Gand et a Bruges et celle de M. D..., ne peuvent être que trés mal accueillies par nous. Elles montrent bien le dédain que nos gouvernants professent pour les voeux et les inté réts des sinistrés, et le peu de cas qu'ils font de froisser a tous propos nos légitimes susceptibilités Ils ne voient le plus souvent dans notre situation que l'occasion de caser le plus possible de leurs amis. Nous attendons avec une certaine anxiété la désigna- tion des commissaires d'Etat prés nos 2 chambres de Gand et de Bruges. Va-t-on continuer a saboter l'organisation de notre Tribunal Sedert weken, hebben wij door de dagbladen kunnen bestatigen dat er met koortsige haast, door gansch België, geijverd wordt om overal samenwerkende bouwmaat schappijen ter oprichting van goedkoope woningen te stichten. Overal worden voordrachten gehouden en te dien einde vergaderingen belegd. Te Yper kwam onlangs zulke maatschappij tot stand. Te Poperinghe ook ver gaderden over veertien dagen afgevaardigden uit de ver schillende gemeenten, afhangende van hoog commissa riaat aldaar gevestigd en besloten in princiep eene samen werkende bouwmaatschappij te stichten, wijl nu eene nieu we vergadering ze tot de wezenlijkheid roepen moet. Deze nieuwe samenwerkende bouwmaatschappijen worden op velerlei wijzen beoordeeld. Sommigen vreezen dat dit nieuw organisme, veel ingewikkelder dan dat men eerst denken zou, eene opvoering zal zijn van eene come- die zooals die van het beruchte Albertsfonds, dat nu met eenen grooten dienst begraven wordt. Zij zien in "hunne verbeelding een zwerm vreemde gelukzoekers, die alhier zullen overwaaien, verrijkt met uitgebreide kennissen, in zake huizenbouw en die, de eenen wonderschoone plans zouden tooveren van woningen voor arme kinderrijke fa milie, wijl de andere er de trouwe uitvoering zouden van verzekeren, in onbepaalden tijd, ten koste van de nationale maatschappij of den Staat. Zij voorzien ook een klein leger bedienden, inspecteurs-directeurs, enz., die de uit voering der werken zouden verzekeren, en die zich voor loopig zouden tevreden stellen met een loon gelijk aan het dubbel van dit der bedienden in dienst van den Staat van reeds voor den oorlog. Wat deze lieden hierin natuurlijk meenen te moeten beknibbelen dat zijn de vermoedelijke geldverkwistingen, waarvan er ongelukkiglijk te veel voorbeelden bestaan. Doch een fijn oor weet daarop onverschillig weg te ant woorden Als er geldverkwisting moet gebeuren, het is beter dat zij hier gedaan worden dan te Brussel Anderen, waaronder lieden uit de bouwnijverheid, vinden in de samenwerkende bouwmaatschappijen een nieuwe uiting van staatsinmenging of etatisme, te meer nog omdat de vier hoog Kon. Commissarissen zich te Yper, zelf benoemden tot beheerders der aldaar gestichte maat schappij. Deze zouden dan de door den Staat alom opge stapelde bouwmaterialen verbruiken tot het bouwen van goedkoope woningen, en alzoo de crisis der bouwnijver heid of doen ontstaan of nog verscherpen. Hunne gissing is hierop gesteund het gezond verstand zegt dat deze overgroote stocks materialen, die millioenen hebben ge kost ten spoedigste dienen verkocht of verbruikt te wor den. Immers de inkoopprijs dezer bouwstoffen groeit steeds aan door de toevoeging der samengestelde interesten van het aldus ongebruikte kapitaal en door de uitbetaalde loo- nen aan het dienstpersoneel der stapelplaatsen. Daaren boven dient nog rekening gehouden te worden met onver mijdelijke schade aan hout b. v. en gebeurlijken afslag. Het besluit vloeit er heel natuurlijk uit: de Staat moet verbruiken of verkoopen. Ook de plaatselijke aan nemers van bouwwerken, die alles door den oorlog ver loren hebben en nog te vergeefs wachten op hunne schade loosstelling, zullen misschien nogmaals, zooals in de aan bestedingen van den Staat, moeten zwichten voor de me dedinging der binnenlandsche aannemers die hunne kapi talen. ten minste, ongeschonden bewaarden. Wijl de minnaars van het schoonheidsgevoel een stok zullen breken ter verwezenlijking van het eenvoudig schoone gepaard met vroolijk nuttige, tot zelfs in de nede rige werkmanswoonste. Te recht beknibbelen ze de cité zoogenaamde goedkoope woningen door den Staat op den kalfvaart te Yper gebouwd, welke de samenwerkende maatschappij aldaar gesticht, aan den Staat tegen 3/4 van de waarde, door bijzondere gunst, zal mogen of moe-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 1