.„,,-rang, N° 36 DECEMBER 1920 lre Année, N° 36 23 DËCEMBRE 1920 - - Weekblad - - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Orgaan der Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. heer Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE Abonnement8 fr. per jaar Buitenland 11 fr. (nieuw port inbegr.) Organe de l'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Rédaction, Administration et Pablicité Rue d'Ypres, 21, POPERINGHE Abonnement 8 fr. par an Etranger 11 fr. (nouveau port compris) Venite adoremus Een verslag HET VPERSCHE Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamlooze artikels geweigerd LA REGION D'VPRES On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refuses Het Kindje Jezus is geboren In 'i stalleken van Bethlehem En zoet gezang der englenkoren Verkondt de maar met blijde stem Hoort wondervol door 't luchtruim schallen: cAlle eer en glorie aan den Heer En heil en zoeten vree aan allen, Die van goên wil hier zijn omneêr De herders uit de ontstelde dalen Verlaten stil hun kuddewacht En diep ontroerd gaan zonder dralen Longs de enge paden door den nacht Zij treden in den stal en knielen Voor 'i kribje van het kindje neer Een' hemelvreugd komt hen bezielen Zie zien in 't Kind hun God en Heer Marie en Jozef, diep bewogen, Staan de eerste aanbidders ie bezien. Die, elk, naar zijn gering vermogen, In wol en melk hun offer biên. En heimvol os en ezel staren Op 't schouwspel in den stal, Wijl buiten voort nog d'englenscharen Herhalen 't Lied in blij geschal Aan 't Oosten staat de Star te gloren, Die 't blijde nieuws alom verkondt De zoete Jezus is geboren «Het Licht straalt om het Wereldrond 0 k°mt, aanbidt in drukke rangen Het Godlijk Kind, zoo lief en zoet Herhaalt in vreugd de hemelzangen Waarbij eens Jezus werd begroet.... Het harte trilt bij 't zoet herdenken Van Jezus' k°mst in 't aardsche dal, Om ons naar heil en vree te wenken Bij 'i opstaan 'uit ons diep verval. De wanhoop wijkt en 't prangend lijden, Die ons besloken in de smart, En rond de krib, een rein verblijden Herschept ons hoop en moed in 't hart Ibis. Komen, December 1920. In de maandelijksche vergadering van de afgevaardigd p der geteisterden, die plaats had te Yper den 12 De rober laatst, heeft M. Esquelin, hoofd-kommissaris bij :Ze Rechtbank van oorlogschade, een merkwaardig ver- gelezen dat wij hier zullen trachten ten besten te ■rhalen. De rechtvaardigheid en de geest van solidariteit 'dien dat ons Vaderland den last zou dragen van de 'ffelijke schaden te herstellen die rechtstreeks door den 'dog veroorzaakt werden. Eene bijzondere rechtsvor- nng wierd ingesteld met staatskommissarissen om de gediende vragen te onderzoeken. Om het stelsel te verbeteren, gaf de wet van 24 ruari 1919 aan de staatskommissarissen de macht om ereenkomsten te sluiten tot op de som van 2,000 frank, naderhand tot op 10,000 frank. Daarna kwam de lbVan April 1920 scheidsrechters instellen. Het erts onds leverde voorloopige woonsten en allerlei obilr a're voorwerpen. Maar die houten woonsten te duur kostend, gaf men dan aan de geteisterden recht om voor 3,000 frank bouwstoffen te gaan halen in de plaat selijke stapels om ermede-half-definitieve huizen te bou wen. De koninklijke kommissarissen werden geoorloofd die som tot op 4,000 fr. te brengen, dit in afwachting op de oorlogschade. Die zelve ambtenaren werden naderhand bemach tigd 1ten koste van den Staat de woonhuizen te bouwen tegen afstand der rechten op oorlogschade; 2) bestuurlijke voorschotten te verkenen van 30,000 frank aan de geteisterden die zelf herbouwen, voorschot ten die tot 50,000 frank konden beloopten voor hofsteden van ten minste 40 hectaren uitgestrektheid 3) aan de landbouwers in Westvlaanderen, zonder teruggave, toelagen van 5,000 fr. te geven om schuil plaatsen voor het vee op te timmeren (dit neemt een einde met 31 Decembemaanstaande) Dit gezegd, laat ons nu de werkelijke toepassing van verschillige stelsels nazien. I BESTUURLIJKE VOORSCHOTTEN TOT OP 10,000 FRANK. Sedert 1 November laatst, zjn zij niet meer in voege. Onnoodig dus er langer op aan te dringen. II OVEREENKOMSTEN TOT OP 10,000 FR. Dit is een middel om het overgroot werk der recht banken merkelijk te doen verminderen. Die overeenkom sten worden nu gesloten op denzelfden voet als de ver goeding verleend door de rechtbanken, onder voorwaarde van herbeleg, en in 2 of 3 sneden naarmate het gebruik der voorgaande sneê bewezen wordt. III SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJEN. Iedereen kent ze en weet hoe nuttig zij zijn. Zij mogen 3 maal 70 ten honderd verleenen voor hetgeen waarop wederbeleg kan toegekend worden, 70 ten hon derd op den voorraad, en nu, in deze laatste tijden, is het tot 4 1/2 maal 70 dat zij mogen geven voor het her bouwen. Bovendien geven zij geld op de titels uitgegeven in, uitvoering van uitgesproken vonnissen. Eene nationale leening zal in 't kort hunne geldvermogens nog veel ver meerderen. De bestuurders der samenwerkende maat schappijen hebben eene zoodanige bevoegdheid dat er een van hen, bezijdens een afgevaardigde van het gemeente bestuur, de vergaderingen der scheidsrechters bijwoont. IV SCHEIDSRECHTERLIJKE COMMISSIEN Deze komen elke week bijeen; het is onvoldoende, maar zoohaast de minister eenige kommissarissen meer zal benoemd hebben, zal er het werk beter geregeld worden. Die kommissiën stellen de weerde van 1914 vast. De staatskommissarissen zullen die vergaderingen ten bate nemen om overeenkomsten te sluiten met de geteisterden na de scheidsrechters erover geraadpleegd te hebben. V De rechtbanken doen al het overige. De voorzitters ervan hebben niet alleen te zetelen, maar moeten voor de zittingen al de zaken bestudeeren, en na de zittingen moe ten zij zoodanig de vonnissen weten te schikken dat de geteisterde een regelmatige titel in zijn bezit kan krijgen. Zoo gij ziet, is het werk der schadeloosstelling een zeer ingewikkeld vraagstuk, waarin de feiten, de ver keersmiddelen en de toewijding der medewerkers eene groote rol spelen. Ziedaar een kort overzicht van onze rechtsvorde ring. a Eenige woorden nu over het princiep der schadeloos stelling. De te herstellen schade moet het rechtstreeksche ge volg zijn van den oorlog, en niet voortkomen uit de schuld van het slachtoffer zelve of van een andere. Het verlies van pachten en huishuren wordt ook niet beschouwd als rechtstreeksche schade. De aangenomen weerde is die van 1914, tenzij de voorwerpen later aangekocht zouden geweest zijn. Voor de vruchten moet men hunne weerde schatten op den dag van hunne vernieling maar zonder rekening te houden van eene meerdere weerde alleen spruitende uit militaire aan gelegenheden. De toegekende intresten van 5 ten voordeele van deze die hunne huizen hebben moeten verlaten worden niet verzaakt door degene die door den Staat doen her bouwen. Het herbeleg van onroerend goed moet altijd op dezelfde gemeente geschieden, tenzij door eene bijzondere toelating die de Rechtbank alleen macht heeft te verlee nen. De wet bepaalt niet waar het herbeleg voor mobi laire voorwerpen moet geschieden, zoodat dit herbeleg, 't is gelijk waar, mag gebeuren, zelf in Frankrijk. De bevoorrechte en hypothecaire schuldeischer en vruchtgebruikers hebben recht deel te nemen in het geding, en te dien einde moeten zij den voorzitter bij aanbevolen brief verwittigen. Ook mogen al degene die aan de geteisterde gelde lijke voorschotten verleend hebben in hunne rechten tot schadeloosstelling gesteld zijn mits hunne schuldvordering tot het Bureau Central des cessions et nantissement wettelijk te beteekenen. Al wie door valsche middels zal ontvangen hebben of gepoogd hebben te ontvangen meer dan wat hem toe komt, mag van al zijne rechten beroofd worden. Men dient niet te vergeten dat de belanghebbende recht heeft van de besluitselen van den staatskommissaris nopens zijne vraag te kennen; van zijne zaak zelve voor den rechtbank te doen verschijnen met een verzoekschrift te dien einde aan den voorzitter op te zendenvan beroep in te slaan in al de zaken waarvan het bedrag de 5,000 frank overtreft (dit wordt gedaan door aanbevolen brief aan den griffier binnen de maand 14 dagen in geval van kortgeding - van de uitspraak van het vonnis) en van vrachtvrij te schrijven aan de voorzitters en de kom missarissen. Het kortgeding (Référé) werd ingesteld door de wet van 25 April 1920, ten einde|, door de tusschen- komst van den voorzitter, spoedig een voorschot te kunnen verleenen aan degene die begeeren zelf te herbouwen. De rechter van het kortgeding heeft dezelfde macht niet als de Rechtbank, zoo mag hij maar voorschotten ver leenen, en kan niet tusschenkomen als wanneer de belang hebbenden op andere gemeenten willen bouwen of wan neer de vraag tot schadevergoeding later dan den 1 Ok tober 1920 ingediend is geweest. Ik heb van den minister bekomen dat dit voorschot 4 1 /2 tot 5 maal de volle weerde van 1914 zou mogen bereiken. De toegekende fondsen der eerste kortgedingen (23 September) zijn reeds over eenige dagen ingekomen!

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 1