1 r «uil lil jaargang, IV 42. - 5 FEBRUARI (!>2I I" Aimée, N° 42. - 5 FËVR1ER !!»2! Weekblad voor het Arrondissement Yper Journal Hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres ill 11 Hl :UÜ lil Beheer Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, P0PER1NGHE Rédaction, Administration et Publicité Rue d'Ypres, 21, POPERINGHE Abonnement S fr. per jaar. Buitenland li fr. Men kan, ten allen tijde, inschrijven in alle Belgische postkantoren Fédération des sinistrés de la région dévastée La prochaine REUNION MENSUELLE des dé- légués des Clubs des sinistrés aura lieu ajYpres, le dimanche 13 février prochain. On se réunira a 1 heure, au local du Tribunal des domrnages de ffuerre, Caserne d'Infanterie, que nous visiterons, pour se rendre ensuite a 2 heures, chez Synaeve, Salie du Théatre, rue du Temple. ORDRE DU JOUR Communication. 2) Fédération nationale. 3) Examen du projet d'indemnité forfaitaire jacultatif. 4) La question des murs mitoyens. 5) Conférence de M. Esquelin sur le remploi. 6) Vceux des Clubs, Les communes, oti n'existe pas encore de socié- tés de sinistrés, sont priés de s'y faire provisoire- ment représenter, de préférence par un délégué de l'autorité communale. Federatie der geteisterden van de Verwoeste streek De naaste MAANDELIJKSCHE VERGADE RING der afgevaardigden van Bonden van geteis terden zal plaats hebben te Yper, den Zondag 13 Februari a. s. Men zal vergaderen om 1 uur, in de lokalen der Rechtbank van Oorlogsschade (voet volk Kaserne) om er van het bezoek te doen. Daarna, om 2 ure, zal onze meeting plaats hebben, bij Synaeve, in de Theaterzaal, Tempelstraat. Mededeelingen. 2) Nationale Federatie. 3) Bespreking van een stelsel van schadevergoe- ding bij vrijwillige besteding. 4) De kwestie der scheidsmuren. 5) Voordracht door M. Esquelin over het weder- beleg. 6) Wenschen der Bonden. De gemeenten, waar dergelijke maatschappij nog niet bestaat, zijn verzocht zich aldaar voorloopig te doen vertegenwoordigen, liefst door een lid van den gemeenteraad. De Voorzitter. Le Président, Arth. BUTAYE. YPER Verslagder algemeene vergadering der Samenwerkende Vennoot schappen voor Oorlogsschade Zondag 30" Januari 1921 werd te Yper de alge- roeene vergadering gehouden der Samenwerkende ennootschappen voor Oorlogsschade. Aan het bureel de heeren Miehei Levie, Staats minister en voorzitter van het Verbond Baron nzette, Minister van Landbouw Aloïs Van de yvere, Minister van Staatshuishoudkundige Zaken ^er Verwoeste Gewesten Janssens de Bistho- ve"t ^0uverneur 1 René Colaert, katholiek volks- r egenwoordiger en burgemeester der stad Yper Abonnement s fr. par an Étranger n fr. On peut s'abonner, en tous temps, dans tous les bureaux de poste Beiges Kestemont, bestuurder van het Verbond der Samen werkende Vennootschappen Beaupain, voorzitter der Nationale Federatie der geteisterden Victor Mertens, toegevoegd bestuurder van het Crédit Général Liégeois Paul Ugeux, bestuurder der Caisse Générale de Reports et de dépots Erniel Vinck, socialistisch senator Adolf Buyl, liberaal volksvertegenwoordiger, voor Veurne-Oostende deze laatste vier Commissarissen van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen; Max Glotie, liberaal en Van Dromme, katholiek volksvertegen woordiger voor het Arrondissement YperGeuten, voorzitter der Samenwerkende Vennootschap van Wervik. De heeren Senators Vanden Peereboom en Bru- neel (katholieken) en de socialistische Volksverte genwoordiger August Debunne, door onvoorziene omstandigheden belet de vergadering bij te wonen, deden zich verontsclw' ligen. In de zaal al wat tiet Arrondissement telt aan vooraanstaande personen. Noemen wij, onder meer, de heeren Ernest Nolf, liberale senator Baron de Vinck Arthur Butaye, eere-voorzitter van de Nati onale Federatie der geteisterden, tevens voorzitter van den Yperschen Club te Poperinghe Alfons Masschelein, onder-voorzitter der Samenwerkende Vennootschap Yper en Omstreken René Cor- denier, bestuurder, Leonce Van Alleynnes en Ad- vokaat Joseph Vander Mersch, Afgevaardigden dezer Coöperatief de toegevoegde Koninklijke Hoog-Commissarissen Doktor H. Brutsaert, Eugène Biebuyck en Moreau de Hoofd-Commissaris Es quelin de Staatscommissarissen Robert Froidure en Julien Van Doorne de notaris Vermeulen van Gheluwe Hector Vermeulen, schrijver van het Verbond der geteisterden van het Arrondissement Yper Hallaert, Voorzitter van Yper op 1 R. Clinckemaille, Arrondissements-CommissarisDu- mont, burgemeester van Wervik en Nevejan, bur gemeester van Poelcapelle H. Sobry, schepene en raadsheeren R. Bouquet en C. D'Huvettere van Yper J. Coomans, Ingenieur-Bouwkundige dezer stad P. Vandenbraambussche, Politiecommissa ris van Ypereene afvaardiging van den Yperschen Handel- en Nijverheidsbond en tal van gekende figuren uit Yper en het Arrondissement; De zaal was jammer genoeg veel te klein. De Heer Burgemeester Colaert stuurt een harte lijk woord van dank aan den heer voorzitter Levie en drukt de innige hoop uit dat de verwoeste streek weldra uit hare puinen zal herrijzen. De tegen woordige toestand is niet meer om uit te houden dringend is de nood 1 Geld moet er komen De leening van een milliard zal daarin verhelpen. Hij dankt ook Baron Ruzette, een Ypersch kind en Minister Van de Vyvere, zoon van Vlaan- deren's streek en rekent op hunne medewerking. Dat allen die het wel meenen met de geteister den hen steunen, maar zonder den minsten uitstel Voor de leening moet het inschrijvingen regenen. Hulde en dank aan het Verbond dat zoo onbaat zuchtig alles in 't werk stelt om ons geliefd Yper en ons dierbaar Vlaanderen te doen herleven Laat ons die heerlijke pogingen uit ganscher harte toe juichen (Goedkeuring) De heer Levie verklaart dat het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen deze bijeenkomst belegd heeft met het doel de beteekenis der buiten gewone leening van een milliard te verklaren. Hij brengt hulde aan de offervaardigheid en de onbaatzuchtigheid van den beheerraad van het Verbond aan de heeren Kestemont, notaris Richir, Mertens, Ugeux en anderen. Het is om uwentwege dat wij gekomen zijn. De Koning had den wensch uitgedrukt hier ook in uw midden tegenwoordig te zijn, maar door zijne ontworpen reis naar Spanje werd Z. M. daarin belet Wij zullen gaan en zeggen aan allen die door den oorlog niet geleden hebben Helpt uwe ge teisterde broeders en Wie aanstonds geeft, geeft tweemaal Gij allen, menschen van de frontstreek, hebt de weeën van den weteldkrijg aan den lijve gevoeld. Yper heeft een onbetwistbaar voorrecht op onmiddelijke schadeloosstelling, om dat Yper het meest van allen geleden heeft Maatregelen werden getroffen om spoedig tot eene gewenschte oplossing te geraken. De heer Bestuurder Kestemont zal zich rechtstreeksch in betrekking stellen met dp samenwerkende vennoot schappen, die afgevaardigden voor Vlaanderen en voor Wallonië zullen aanwijzen. Het Verbond der geteisterden zal er ook aanduiden zoodat er eene voortdurende samenwerking zal kunnen heerschen. De wenschen, klachten en grieven zouden onder ling besproken worden en de afgevaardigden zou den aanstonds naar doelmatige hulpmiddelen kunnen uitzien Door eendracht worden wij een macht (Toejuichingen) Baron Ruzette, Minister van Landbouw, geeft een kort overzicht van het reusachtig werk dat door zijn beheer aangevangen werd het herstel der landbouwgronden. Die gronden, die met het zweet en het bloed van duizenden onzer voorzaten en kinderen ge drenkt zijn... Dank aan de moedige, dappere landbouwers de beste der gansche wereld,dank aan den Boe renbond, dank ook vervolgt de geëerde redenaar aan het bestuur, werden van de 80.000 hectaren verwoeste landerijen reeds 53000 hersteldof zijn op het punt hersteld te worden. De taak van het Ministerie van Landbouw zal vóór het einde van dit jaar gansch volbracht zijn. (Toejuichingen) Maar wat beteekent het herstel der gronden zonder den heropbouw der gebouwen Daarvoor is er machtig veel geld van doen en de nieuwe leening broodnoodig (Applaus) Namens M. Kestemont werd dan het verslag gelezen der werking van het Verbond der Samen werkende Vennootschappen voor Oorlogsschade. Dat verslag is heel merkwaardig. Ook zullen w ij, hieronder, de bijzonderste deelen ervan, zoo kort- bondig mogelijk samenvatten. Op 31 December 1919 telde de Federatie 81 samenwerkende vennootschappen, waaronder 26 in West-Vlaanderen. f t ii li I BI HET YPERSCHE Orgaan der Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. LA REGIOH D'TPRES Organe de ('Association des Sinistrés, des Clubs Yproïs, etc. Naamlooze artikels geweigerd -- -- Les articles non signés sont refusés

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1921 | | pagina 1