HET VPERSCHE LA REGION D'YPRES laargang. ft° 4 - MEI 11)21 2«" Année, JNU 4 14 MAI 1921 - - Weekblad - - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Orgaan der Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. r> Opstel èn Aankondigingen Yperstraat, 21, P0PER1NGHE Abonnement 8 fr. per jaar Buitenland 11 fr. (nieuw port inbegr.) Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamlooze artikels geweigerd Organe de l'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. RédactionAdministration et Publicité Rue d'Ypres, 21, P0PER1NGHE Abonnement 8 fr. par an Etranger 11 fr. (nouveau port coriipris) On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refasés Congres des sinistrés a BruxelSes INous rappelons a nas lecteurs que le Congrès de la jdération des Sinistrés se tiendra a Bruxelles, au local K'la Bourse,, le dimanöhe et le lundi de la Pentecóte. ■Nous en 'avons donné l'ordre du jour dans notre avant- iernier numéro. Les débats actuels a la Chambre, au' |jet du projet de loi inique destine a diminuer oonsidéra- ■tment nos droits, pourtant si solennellement proclamés (dis, donnent a ce Corïgrès une importance considé- Federatle der geteisterden van hiel arrondissement Yper Maandelijksche vergadering van Zondag 8 Mei. talrijk waren de afgezanten opgekomen om de verga- Eng bij te wonen. De coöperatieve van Staden, in naam |rer geteisterden, heeft zich,ook bij de Federatie^geslo- k Oók waren we heel verheuigd eene afveerdiging van jijverheidskringen van Roeselaere en Kortrijk, onder van M. Maurice Carlier (Roesélaere) in ons mid- ;enwoordig te zien. MM. Colaert en Vandromme, enwoordigers, belet zijnde, deden zich veront- heer voorzitter opende de vergadering met enkele ;en te doen van algemeen belang, en stelde sekretaris der Federatie, M. Hilaire Verbeke, Igevoegden griffier ter Rechtbank van Oorlogschade. Ie keus wordt met algemeen handgeklap begroet, en de ieuwe sekretaris neemt zijne 'plaats bij den voorzitter. W, Vestibule, van Meessen/vraagt den heer voorzit- I eene bespreking te willen houden te Meessen, ten gde de.bevolking dier gemeente de noodwendigheid der menwerking te doen inzien tot het bekomen van al onze |ten. Daarop wordt, besloten die bespreking te houden Meessen in den loop der toekomende week. pe voorzitter geeft vervolgens een bondig overzicht K1 betgeen besproken was geworden ter gelegenheid van jKongres der Coöperatieven der provinciën Namen [Luxemburg, op 1 Mei 1.1., te Dinant, en wees verder in Het Ypersche van 7 Mei verschenen, meer Ëjperige redevoeringen. TLiteenzettende dat eene kleine geldelijke reserve te |se zou komen voor het overdrukken en verzenden van [zendbrieven en andere dergelijke onkosten, en om de itrale kasse der Nationale Federatie te ondersteunen, Ëju't spreker tot het voorstel dat ieder afzonderlijke Rd eene werking zou inzetten tot het bekomen van de pffleenten van eene hulpsomme van 25 tot 50 fr. b. v. W- Vermeulen Yper) herinnert den voorzitter dat de |Keniging der geteisterden van West-Vlaanderen nog F groot reservefonds bezit, waaruit misschien ook zou |gen geput worden. ■Desniettegenstaande houdt M. Butaye zijn voorstel M, meenende dat op die wijze de uitgaven eenigszins de collectiviteit zouden gedragen worden. ereen stemt met hem in, en er wordt besloten derge- r-, aan de nieuwe gemeenteraden voor te leggen. Y°r'e' vo'ksvetegenwoordiger, neemt het woord B'e kehjk het nieuw wetsvoorstel door de Regeering E i a,mer V00r§Negd. Heel welsprekend, met rakende tn c'en Schetst hij af hoe onrechtveedig, schadelijk 1 rgend zulk een wet ware ten opzichte van de beproef- llede den van den oorlog. Duidelijk stelt hij voor oogen hoe de Regeering zich door dit voorstel tracht te onttrekken aan hare reeds meermaals plechtig herhaalde verbintenissen tot volledig herstel der oorlogschade. Dit wetsvoorstel bevat niets dan afschaffingen en verminderingen der rech ten van de geteisterden. Zoo b. v., voor de meubels, zou slechts een geheel klein deel tot herbeleg vatbaar zijn; voor handel en nijverheid, alsook voor den landbouw, zou het moeten bewezen zijn dat de geteisterden werke lijk op de hun verschuldigde vergoedingen voor oorlog schade wachten, en dat deze onontbeerlijk zijn tot het heraanvatten of voortzetten hunner'nering, om nog recht te hebben op een gedeeltelijke premie voor hergebruik. Dan gewaagt spreker over den intrest 5 verschuldigd tót hier toe op de waarde der onontbeerlijke mobilaire voorwerpen sinds den dag der uitwijking tot en met 31 December 1919, en verklaart dat er voorgesteld is die niet meer te betalen aan personen die in eeniger mate eene vergoeding zouden.ontvangen hebben gedurende den oorlog. Van de verplichting tot uitbetaling of uitwisseling der titels voor oorlogschade tracht de Regeering zich door dit voorstel ook te ontlasten. Zelfs voor de titels van vergoedingen voor wederbeleg, de Staat zou alle vrijheid en gemak hebben den vervaldag tot uitbetaling te ver schuiven volgens de beschikbaarheden in de schatkist M. Glorie haalt ook het'geval aan van nijveraars uit het Roeselaersche die van officieele zijde de belofte had den gekregen volledige vergoeding te ontvangen voor fa- briekmaterieel en -maohienen, en dat, steunende in volle betrouwen op het gegeven woord van Hboge Staatsamb tenaren, zij in Engeland, aan den loopenden koers van het Pond sterling, nieuw aangekocht hebben; en, teleurstel ling van het nieuw wetsvoorstel 1. zouden die nijveraars misschien sléchts 1/4 of 1/5 betaald, worden der gedane kosten voor aankoop van materieel in vervanging... Daar dus die draconische maatregelen die de geteis terden in hunne heiligste rechten bedreigen, en die zooge-' zeid gewettigd en verrechtvaardigd zijn door begrootings- moeilijkheden 1 Men zou eerder denken dat de Regee ring eene premie uitbetalen wil tot het verlaten der ver woeste streek. Ook brengt spreker hulde aan M. Mechelynck die stéeds kranig en hardnekkig de rechten der geteisterden heeft verdedigd. M. Maurice Carlier stelt voor. een telegram te sturen aan M. Mechelynck om hem te danken voor zijn dapper optreden in de Kamers ten voordeele der geteisterden, hetgeen ook eenpariglijk wordt aangenomen. Verder weidt hij uit over de noodwendigheden die zich voordoen bij de beproefde nijveraars van het Roeselaersche en Kor- trijksche, spreekt van een officieel bezoek aan de ver nielde usines, door vooraanstaande staatsambtenaren, waarbij de verzekering van volledig herstel nogmaals werd gegeven en herhaald. Dan geeft M. Carlier lezing van een kranig schrijven aan den heer minister, waarin gansch de toestand hem klaar en duidelijk wordt voor oogen gelegd. Levendig handgeklap sluit die rede. M. Geuten, de onvermoeibare, teekent hevig protest aan tegen de schikking van het wetsvoorstel, waarbij 1 1 /2 maal de waarde 1914 van hun huis zou uitbetaald worden aan de niet hergebruikenden. Hetgeen menig eige naar zou doen verzaken aan den heropbouw van zijnen vernielden eigendom, en zoo de verwoeste streek tot le venloosheid en rampspoed zou doemen. Ook stelt hij voor een telegram van verzet te sturen aan de Regeering. M. Glorie bedankt de heeren Carlier en Geuten, en belooft steeds het vertrouwen der geteisterden waardig te blijven met hunne rechten moedig en koppig te verdedi gen. Luidruchtige toejuichingen begroeten die manhaftige woorden, M. Butaye geeft lezing van een protest tegen het wets voorstel, protest dat zal bekend gemaakt worden in de gansche belgische pers, gestuurd aan H. H. M. M. den Koning en Koningin, aan de Regeering, aan al de Sena toren en Volksvertegenwoordigers, opdat dit onrechtvaar dig en in zijn princiep onzedelijk en onredelijk voorstel onverwijld ingetrokken worde. Luidruchtig betuigen de toehoorders hunne goedkeu ring en instemming tot het inzenden van dien brief van verzêt. Wij geven den tekst van dat protest in ons bijvoegsel. Vervolgens vraagt spreker in 't toekomende, gezien het Zomerseizoen en het treinenverkeer in acht nemende, de vergadering te willen stellen op 3 ure namiddag, hetgeen door iedereen goedgevonden en aangenomen wordt. M. Geuten geeft lezing van een brief van 't Koning Albert's Fonds, waarin wordt bekend gemaakt dat de inwoners der barakken vijf weken tijd hebben om hunne meubeltjes aan tejkoopen aan overmatige prijzen, zoo niet zal de Fonds al hunne meubels komen bij kracht en macht wederhalen. Die handelwijze is ongelooflijk, zij is schandvlekkend voor. dat Fonds, en de geteisterden zul len niet gedulden dat men ze zoo zoude behandelen. De zitting wordt geheven rond 4 1/2 uur. Encore la manifestation Stoffel II nous est impossible, faute de place, de reproduire tous les discours qui ont été prononcés au cours de la manifestation. Nous donnerons, au présent numéro, celui qu'a prononcé M. Van Nieuwenhove, secrétaire du Co mité Stoffel sous le bombardement, paree qu'il constitüe en réalité une page d'histoire émouvante, et qu'il fa;t bien connaitre le dévoüment dont notre concitoyen, M. Stoffel, et ses amis firent preuve pendant les mois terribles qui précédèrent l'évacuation de la ville d'Ypres. Nous donnerons les autres ultérieurement. DISCOURS DE M. VANNIEUWENHOVE. Cher Président, Vous aVez bien voulu accepter l'invitation que vous a faite le comité organisateur de cette manifestation et vous rendre parmi nous, ce jour, 5 mai, anniversaire de révacuation totale de voire ville; nous vous en remer- cions bien vivement. Les coeurs Yprois désirent aujourd'hui, vous affirmer que quoique temporai'rement éloigné d'eux, par des faits indépendants de votre volonté, le souvenir des actes que vous avez posés en 1914 et 15 'ne s'est pas efface de leur mëmoire. Ypres encore couvert de ruines, se réveille pour vous témoigner son admiration et sa reconnaissance. Dans quelle, situation se débattait la population en novembre 14, lorsque Monsieur le Ohanoine Debrouwer, alors doyen, fit appel a quelques citoyens pour former un comité d'administration, comité qui vous choisit oomme président Une lettre adressée, lors de sa première réu-.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1921 | | pagina 1