HET fPERSCHE LA REGION D'YPRES ingang, N» 24 - I OCTOBER lit'il 2"« Année, IN» 24 1 OCTOBRE 1924 - - Weekblad - - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Orgaan ^er Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. keer, Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE Abonnement8 fr. per jaar Buitenland 11 fr. (nieuw port inbegr.) Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamlooze artikels geweigerd Organe de 1'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Rédaction, Administration et Pablicité Rue d'Ypres, 21, POPERINGHE Abonnement 8 fr. par an Etranger 11 fr. (nouveau port compris) On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refusés Het Congres van Dendermonde In een voorgaand nummer hebben wij reeds gezegd op dat Congres, de Ondervoorzitter der Federatie jer Coöperatieven voor oorlogsschade, M. Richir, jedvoerige en belangrijke inlichtingen gegeven heeft pens het inrichten en de werkingen van onze Coope- tieven. Zijne redevoering, die wij hier letterlijk overnemen, voor onze lezers ten hoogsten indrukwekkend zijn. Redevoering van M. RICHIR a Wij zijn hier bijeen om van oorlogsschade te spre- n ik zal U dus, over oorlogsschade spreken en in bijzonder over hetgeen voor U van groot belang is, z. de herstelling der oorlogsschade. Ik zal U, m pige woorden zeggen, hoe het Verbond der Samenwer- nde Vennootschappen voor Oorlogsschade ontstaan is, wat het doel van dit Verbond bestaat, wat het reeds daan heeft, en wat het in het vervolg nog wil, kan en doen Gedurende den oorlog werdt te BRUSSEL eene freeniging gesticht, met doel te onderzoeken wat kon, [mocht gedaan worden ten voordeele van de geteister- èn jDeze vereeniging wiens naam was Bond der Ei- mars aan de Belgische Kuststelde zich aan 't werk, laakte verscheidene ontwerpen van wetten, verordenin- k gebiedverdeelingen voor schattingen, en zoo voorts, iaar haar beste werk was, de eigenaars te vereenigen in, met luidende stem, de herstelling der oorlogsschade i vragen, ook te bekomen. Alzoo is de eerste Samen- 'erkende Vennootschap voor oorlogsschade ontstaan. En anneer wij het geluk hadden, ons dapper leger, zege- ralend, te zien wederkomen, en de Belgische Regeering it den Haver te ontvangen, óns de belofte medebren-, aide, dat alle oorlogsschade zou hersteld worden, dan egaf ik mij, als Voorzitter dier vereeniging bij de leeren Ministers, en kon hun, in name van alle ge isterden spreken, of ten minste in name van een gropt :tal van hén Te lang ware het, om U hier te vertellen hoe, na welke pogingen, samenspraken en bewerkingen, ie eerste maatschappij veranderd werd in de tegen- oordig bestaande honderde samenwerkende vennoot- :Wpen, verspreid in al de deelen van het land, en ebbende aan hun hoofd het Verbond, met maatschap elijken zetel te Brussel. Het zal genoeg zijn U te zeg en, dat Verbond en Vennootschappen, van het vol umen vertrouwen der Regeering genieten, en beiden on tbaar geworden zijn Zij genieten insgelijks van het vertrouwen van de Penbare meening, welke het betuigd heeft, met drift an den oproep te beantwoorden dien wij haar, eenige wanden geleden, toestuurden, tijdens het uitgeven on- er leening van één milliard «Ziehier wat het Verbond sedert de twee jaar van 'jn bestaan, gedaan heeft het heeft 324 vennoot- PPen ingericht, de massa der geteisterden vereeni- ende, in hunne beheerraden de verkleefde en onbaat- Ucbhge medewerking verzamelende, van bevoegde en ecbtschapene beheerders, meestal zelf geteisterden. Deze "cnigvuldige inrichtingen zijn in gansch het land ver- P'e'd, en bedienen 2.200 gemeenten, op de 2.636 ge- ïetnt® dat het land telt Niet alleenlijk, hebben er de geteisterden de voor schotten gevonden, noodig tot het herstel hunner goede ren, in afwachting, dat de Rechtbanken, vaste uitspraak cloen, over hunne rechten niet alleenlijk hebben zij er, het noodig geld gevonden, de gansche waarde vertegen woordigende der vergoedingen, aan wederbeleg onder worpen, welke hun, door de Rechtbanken hebben ver leend geweest, maar nog, wanneer zij, na den wapen stilstand, ontredderd stonden voor de puinen door den oorlog opeengestapeld, hebben zij raad en bijstand ge vonden, bij mannen door. hen uitgekozen onder de beste hunner medeburgers, mannen hen vertrouwen inboeze mende, de wet op de oorlogsschade kennende, en be kwaam, om hun, de uitgestrektheid hunner rechten te laten kennen, en het indienen van hunne klachten te ver gemakkelijken Wat zou er van duizenden en duizenden geteister den geworden zijn,Mijnheeren, indien zij, in uwe ven nootschappen, de vertroosting en de stoffelijke hulp niet hadden gevonden, welke U hun, zonder maat, hebt verleend, uwen tijd noch moeite sparende, uwe eigene zaken somtijds verwaarloozende, om U met de hunne bezig te houden Na deze menigvuldige vennootschappen ingericht te hebben, wat heeft, van haren kant, de centrale inrichting gedaan, voor de geteisterden die zich bij haar hadden aangesloten Ziehier te dien opzichte, eenige opwekkende cij fers: Op 31 December 1919 6 maanden na de stich ting van het Verbond hadden wij 1 35 voorschotten verleend voor 1.843.700 frank». Op 31 December 1920 was het getal verleende voorschotten op 22.809 gebracht voor 279.126.200 fr. op 30 Juni 1921 bedroeg dit getal 46.236 voor 532.018.800 frank, en had alzoo dus, in 6 maanden tijds, het dubbel overschreden, der cijfers bereikt gedu rende eenen vorigen diensttijd van 18 maanden. Ebde- lijk, na op 31 Juli overgegaan te zijn tot een getal van 50.550, voor meer dan, 583 millioen, bereikte het, op 31 Augustus, 55,619 toegestane voorschotten, voor 645.248.900 frank, hetzij, voor de maand Augustus alleen, 5.069 opgeloste zaken, voor een bedrag van 61.818.000 frank». Gedurende dezelfde maand Augustus, waren de geopende crediten ten getalle van 5.407,, voor 76.657.800 frank, overtreffende alzoo, voor meer dan duizend zaken, de voorbrengst der vorige maand, welke nochtans de belangrijkste was geweest, sedert onze stich ting Wat de stortingen aangaat, door het Verbond ge daan aan de geteisterden, aan wie voorschotten mochten gedaan worden, ziehier eenige juiste cijfers In Januari 1921 frank 21.877.300 In Februari 31.387.000 In Maart 44.239.800 In April 73.268.400 In Mei 51.371.416,25 In Juni 55.867.024,55 In Juli 47.546.576,95 In Augustus 56.420.114,25 Totaal 381.977.630 hetzij, in den loop van 8 maanden, voor 381,977.630 frank, brengende alzoo het bedrag onzer stortingen, op 539.518.832, waarvan 230..318.169 frank vooraf- genomen, op de opbrengst der leening van één milliard». Alleenlijk gedurende de maand Augustus laatst leden, op de 56 gestorte millioenen, zijn er 54 millioe- nen op onze leening voorafgenomen geweest. Zij heb ben het voorwerp uitgemaakt van 6.114 vereffeningsbe werkingen Op huidigen oogenblik, niettegenstaande de inwik- kelingen, eener inrichting, welke wij, gedurig, zoeken te vereenvoudigen, ondanks de moeilijkheden in het aan werven van een personneel, wier beroepsvorming, naar een gansch nieuw werk, dient geschikt te worden, is het Verbond bekwaam, stand te houden, tegenover eene grootere werkzaamheid der aangeslotene vennootschap pen Wij zeggen meer indien de werkzaamheid der Vennootschappen, binnen korte dagen, niet gevoelig ver meerdert, zal zich in onze voortbrengst, eene vertraging voordoen, en de cijfers van September, zullen,, niet enkel, geenen vooruitgang aanduiden tegenover deze van Augustus, maar zullen zelfs verminderen Dat mag niet zijn. Het herstel der oorlogsschade, moet zich, zonder ophouden, voortzetten, zonder ver traging, met eene onophoudende bedrijvigheid, op zulke wijze dat ons land, eens van den kwaden droom ontlast, vroolijk, tot zijn doeleinde, moge streven. Het vervul len dier taak dient, geen twintig jaar te duren als het binnen vijf jaar kan volbracht worden ja, zelfs geen vijf jaar, wanneer, met de hulp der Vennootschappen, en de goedwilligheid welke zij verzamelen, het moge lijk is dit werk, in minderen tijd te verwezenlijken. En dit is mogelijk wij zijn er van overtuigd, als, de Vennootschappen ons volgen, vermits wij ook overtuigd zijn dat de regeering, die ons altijd haar vertrouwen heeft verleend, er aan houdt, dat de Hoofdstaatskom- missarissen en hunne toegevoegden zonder wiens medehulp een goeden uitslag onmogeljk is, zooals U het weet, rechtschapen, met deze inrichtbgen medewer ken Volgens mijn dunkens en 'onder voorbehoud van beter advies van den bevoegden Minister, ziehier hoe ik de zaak aanschouw Zonder bundels of dossiers is het voor U, zooals voor ons, onmogeljk te oordeelen over de grondredenen, welke aanleiding geven, lot eene voorschotsaanvraag, een vonnis voorafgaande». cc Deze dossiers hebt U niet altijd bekomen met den noodigen spoed als wenschelijk was Wij denken, dat om deze hindernis uit den weg te ruimen, het hoogst nuttig zou zijn voor het overmaken der bundels aan de Vennootschappen, dat een maxima uitstel opgelegd worde aan de Kommissariaten Het spreekt van zelfs, dat deze uitsteldatums, in al de gevallen niet stipt zouden moeten nagegaan wor den, want gewillig erkennen wij dat de Staatskommis- sarissen, somtijds, gewichtige redenen kunnen hebben, om een dossier niet te lossen, maar dan nog, ware het wenschelijk dat in dit geval de Vennootschappen ver wittigd worden der redens, welke het overhandigen van stukken vertragen Eens de voorschotsaanvragen onderzocht, is deze door de Vennootschappen aan het handteeken van den Staatskommissaris onderworpen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1921 | | pagina 1