WOONHUIZEN LES POUR LA CHEZ Rue au Beurre36, ZAAILAND Openbare verkooping TE WYTSCHAETE. ZITDAG Maandag 28 October ^95 m 0 I Stuclien van de notarissen D'HU VETTERE te Yper en GLORIE te West-Nieuw kerke. van en Koop 1. Een schoon en no tabel WOONHUIS met stagie en koetspoort ten voorhoofde der plaats groot onder erf en hove niershof 4 aren 30 centiaren ge kend ten kadaster sectie a n. 507a en 507a. Laatst bewoond door de We Godtschalek-Bouchaert. Koop 2. -Een WOONHUIS ten dienste van winkel met maga zijnen en afhangelijkheden en j hovenierhof bekend ten kadaster j sectie a n6S 19 20 en deel van j n. 21e groot 3 aren 90 centiaren, i Gebruikt door de wed. Vanden Berghe,aan 100 franks bij dejare I met recht van pacht tot 1 Octo- 1 ber 1902.. Koop 3. Een VVuü.snt i met stalling en gerievelijkln den, bekend bij kadaster, scene A, deel van nr 21c., groot 1 are, 51 centiaren. Gebruikt door Emile Maes, aan 100 fr. bij de jare, zonder pacht- recht. Koop 4. Een WOONHUIS met stalling en gerievelijkheden. bekend ten kadaster, sectie A, n° 21b, groot 70 centiaren. Gebruikt door Pieter Morel, aan 90 franks bij de jare, zonder pachtrecht. Koop 5. Een HOVENIERHOF, groot 4 aren 40 centiaren, bekend ten kadaster, sectie A, n° 28. Gebruikt door Emile Maes. Koop 6. Een perceel HOVE NIERHOF en ZAAILAND, bekend ten kadaster sectie A, n° 44a, groot 18 aren 80 centiaren. Koop. 7. -- Een perceel ZAAI LAND, groot 10 aren 90 centia ren, bekend ten kadaster sectie A n° 44a. Koopen 6 en 7 gedeeltelijk ge bruikt door het sterfhuis en sieur Morel zonder huurgeld, het ove rige door Morel en Maes aan 54 's jaars. Koop 8. Een WOONHUIS met 17 aren 70 centiaren zaai land, bekend ten kadaster sectie 8, n,s 634b en deel van 634 a. Gebruikt door de kinders Joye. Koop 9. Eene partij ZAAI LAND groot 43 aren bekend ten kadaster sectie E n. 634 a. Gebruikt door Louis Gallens aan 80 fr. bij de jare. om 2 ure namiddag in de her berg Het Gemeentehuis te Wytschaete. 474 - lea. J-IUJIi II I ALLEZ GliDHMJX ST-MARTIN waert-Le Ka Entrée Libre

HISTORISCHE KRANTEN

Journal d’Ypres (1874 - 1913) | 1895 | | pagina 4