«Mlf*» GASPARD BEQDELEEM fesÉg) Ei. BEIRNAERT-VANDAELE H. Antony-Permeke, YPRES. r OPGELET! Noël Nouvel An Pour i 6 francs franco domicile 20 Dill 80UTEILLE0 RITE DE LETOILE, 9, LE^ferib 1 1| BORSTPi LLEi van f. vergauseh Meeplü De Nieuwe London lit?ia»rs?i II. GHYSEL-GALLES Maagv8rsterk£ m ^^OAEfiT'5 W E R B ROU ÜKVYNCKIER, IHEF.LENOE CH. VEBORUYE-LftDEZOU LOUIS VANH0UTTE r| H HUILES MINER ALES BOSSES AUX BOXNES COULEURS RUE AU REURRE N° tl, Wonnesr Set WinfS(Sif. ANaAeSr?.pIaS!!uMii JUrgrooUlrAf00CtZQf(u HJitflb tf( TRES BON PORTO chez 18, rue de Lille, YPRES. iAncienne Maison H. GÉRARD-WATREMEZ). paus 1,50 FR. SNELLE WASDOM Poperlnghe. 17 Dec. 100 kil. 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6 06 2 80 Eiers 3 70 16 Dec. 10 Dec. 9 Dec 8 Dec. Audenaarde. 15 D"c. 8 Dec. Veurne, 14 Dec. 7 Dec. too kil. oo oo ftoeselare. 13 Dec. 6 Dec. 12 Dec. 5 Dec. Diksmude. 12 Dec Dec. nrugge. 10 Dec. 3 Dec. Te bekomen bij Hen &RUT- SAERT DÜCLOS, Brugg Jal- N° 3, te Poperinghe, 6UU A.l lei-schoonste ^or nen voor hagen,aan /.c „ena dige prijzen. 14 dagen ter beproeving! IMPORTATION DES Spécialité de GRAISSE A CHARIOTS Huile Minerale Rnsse AA Huile Pieds de Boeuf Suif Huile de poisson de Bergen Moei Ion dégras, Mast ic Serbat Cylindi ires, Graisse consistantc Essences Mmérales Benzine, Naplile Huile superfine pour horlogers Huiles alimenlaires, eio. La maison 54, RUE AU BEURRi it Y pres a i'honneur d'informer le pubhc que contrairement. aux bruitsqm ont cireulé, ses affaires ne soul reprises pas aucune autre tinne Par continuation on y trouvera l'assortiment le plus complet et des prix défiant la concurrence, les marchandises dont-elle a la spécialité notamment les fers et les métanx, les oatils pour tons les metiers, la quincaillerie el la ferronneric, la cou teller ie, les ustensiles de cuisine, la brosser ie, les ar mes d feu, les machines d coudre, les machines agricoles, les poëles et cuisitiières, les co ff res forts etc. etc. Entrée par la rue au beurre el la rue longue du marais. m Emaillure hyaicnique pour sul les de bains, hópitaux, écoles dortoirs, magasins, ateliers, cui sines, etc., a trés bon marché et d'uno solidiré a foute épyauve. Nouveau marché aux 6ots, 23, YPRES. ,0'J Entrepreneur de peintures et décoration 70, RUE DE DIXMUDE, 70, YPRES. Spécialité de peintures émail en toutes nuances. Laques de Chine et du Japon. Dorureet argenturesous verre. - Repro duction de sujets et dessins sur verre dépoli. Peinture perfec- tionnée des voitures de luxe et de commerce. Peinture reli- gieuse et héraldique, Peinture garantie sur ciments et murs humides. Devis, planset croquissont fournis pour tous les ouvrages qui me sont confiés. Dépositaire des couleurs ASPI NALLS' ENAMELL. Bronzes en poudre et en paillettes surfines inaltérables en toutes nuances. Vernis anglais supérieurs et tubes surfines pour la décoration. Brosserie compléte. Atelier spécial pour l'émaillure et la peinture en voitures, même rue N° 6bia, prés de ia Grand'Place. Etablissement spécial pour peintures directement sur toile sans aucun procédé de photographic (d'après nature). Reproductions, agra idissements au charbon inaltérables, groupes, instantanées, portraits apiès décès. Encadrements en tous genres. On opère tous les jours et par tous les temps, Rue au Beurre N° 11a Ypres. On opère a domicile sans frais. Beaux portraits carte-de-visit,e a commencer de 8 fr. la dou zaine. La maison tient aussi les albums, les paravants, les cabas, les sacs et nécessaires de voyage, ainsi que les cadeaux pour fêtes. i 'è&W 1 Ea iiidi gij t j rA0t|fP* Algemeen Depot ipitkteb Sonoré STA1TDAERT, Steenstraat, RRUGC- Verkrijgbaar apotheek CREMERS LAPIERRE, Ryselstraat, 21, M f HOTOGRAPHIE ART1STIQUEET INDUSTRIELLE PHOTOT YPIE, Procédés nouveaux Instantanés. Aeproductions-Agrandissements aucharbons inaltérables. Por traits monuments, Intérieurs, Groupes instantanés, Mifitaires éco les, Sociétés, Etablissements, Portraits après décès. mpression inaltéra ble sur porceiaine. Encadrements en tous gen res. MEDAILLES DE VERMEIL et DTPLOMES D'HONNELR NEEMT Neemt niets anders dan de echte BORSTPJLLEN van F. VERGAUWEN EISCHT WEL DEN NAAM VAN F. VERGAUWEN EN HET FA3RSEKKIERK HIERNEVEN. 1 f i*. KO tie doos Te bekomen te Yper bij de apothekers Cremers, Al. Donck, Libotte, Socquet en Weekesser te Poperinghe bij Ant. Monteyne, apotheker. DE BESTE borstremedie om hopst, var koudheid, vallingen, kinkhoest, influenza te genezen is zonder twijfel de siroop Depratere. Iets is zeker, en dat is d it de siroop Depra- 1 e wonderbare genezingen doet dat nooit een ander produkt gedaan heeft. Duizende menschep zouden wij kunnen aanduiden die in twee dagen lijd van de zwaarste verkoud heid genez u zijn geweest, do<>r het gebruik der siroop Depratere; daarbij is de siroop zeer aange .:um om nemen. Zij mag ook ge nomen wo. J„nd tor kinderszoowel als door groote menschen. Het is een waar familie- geneesmiddel, de beste en de goedkoopste borstremedie die beslaat. Iedere flesch kost 2 frank en is genoegzaam om de hardnek kigste valling tegenezen. De siroop Depra tere kan bewaren en bederft niet. Te koop te Yper bij Socquet-Terriérete Rousselaere bij Veys. BURGERSTAND VAN YPER Van den 9 tot den 16 December 1898 Deboortkn Mannelijk geslacht 6 Vrouwelijk 3 HUWELIJK Neirynck Leon, schoenmaker en Boutens Josephine, huishoudster. STERFGEVALLEN Breyne Glemence, 60 jaar, kantwerkster, weduwe van Desmedt Louis, Zaalhof. Hos- tens'Julienne, 59 jaar, kantwerkster, echtge- noole van Dehollander Jean, Schuttelaarstraat. Dedeeker'Karel, 93 jaar, zonder beroep, we- duwaar van Parmentier Theresia, Ryselstraat Kinders beneden do 7 jaar Mannelijk 0 Vrouwelijk 2 Om binnen kort te verschonen De MecheUehe Catechis iniiH, in verband met de gewijde geschie denis, uitgele d aan kinderen, die zich tot de eerste communie bereiden, door D Sieuw, p.s.or, gedipl onderwijzer. PRIJS: 1,2SOFr Die inschrijft vóór nieuwjaar, krijgt den hoek voor 1 Fr. Karei de Ulauvver, eene schets uil het blauwersleven, ,door E H. Julius LEROY, onderpastor te Siaden. Een boek van rond de 300 biadz. groot 8" zwaar gegeluwd papier. Verschenen Varn Scheut naar Midden Mongolië, door terw. heer J. S1NTO- BIN Zwaar boekdeel van 368 bladz. .versierd met talrijke platen en een portret van den pater. Prijs 2,50 fr. Ten bureele van 't Nieuwsblad. Zekere kinderen groeien zoo spoedig, dat zij hunne krachten verliezen en in eenen staat van verzwakking vervallen, die aanleiding geven kan tot ziekten. Men moet zich immer herinneren dat de wasdom de levensbestanddeelen vari het voedsel bemeestert, en soms is de vereenzelvi ging van het voedsel zoo onvoldoende, dat de noodige deelen voor den wasdom eens genomen, er niets meer van overblijft om levenskracht te bezorgen of de hersens te ondersteunen. Wat in al deze gevallen noodzakelijk wordt, - is een voedsel dal zich gemakkelijk vereenzelvigen j kan en doelmatig tevens is. Zoo is de Scott's Emulsie die de geneeskundige traan,onderzijnen zuiversten vorm is, j uitstekend ver- j /.orgd, aangenaam .jvan smaak en ver- P bonden met hypo- phosphieten van kalk en soda. Deze laatste zijn alge- •t ulnd rerville meen herkende voedingsbestanddeelen, als dusdanig geprezen in alle geneeskundige scholen en door alle mannen van wetenschap. De traan maakt vleesch en geeft krachten aan gansch het organism, terwijl de hypophosphieten van kalk en soda de hersenen ondersteunen, geven veerkracht aan het zenuwstelsel,wekken de spijsvertering op en begunstigen de gezonde vorming der beenderen. De Scott's Emulsie voorbeeldige toebereiding, is onontbeerlijk wanneer de kinderen aan onvolmaakten wasdom of uitputting lijden. In den volgenden brief, geschreven na per soonlijke ordervinding, wordt al hetgeen wy komen te zeggen ten voile bevestigd. Port-S*-Uari«(Lot-«t-Gar.),Frankrijk,25Maartt897. Miinheereo, mijn kind, 7 jaren oud, leed aan al/temeene verzwakking ten gevolge van eenen te snellen weadom; hij had geen eetlust meer eo verzwakte van dag tot dag. Dank aan uwe kostbare Scott's Emulsie, verbetert ziin toestand van dag tot dsg en nu is hij volkomen gezoDd. Hel kind nam zoo gaarne uwe toebereiding in. dat hij er naar vroeg wanneer ik het vergat te neven en zijne maag, die den traan niet verdragen kon, verteerde de Scott's Emulsie zonder de minste moóit*. Aanvaardt, Mijnheeren, de verzekering mijner diepe genegenheid. (Geteekend)M» Derville. ouderwijzere». MARKTPRIJ/iE^- Yper. Tarwe Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter Tarwe Rogge Haver Aardappelen Boter Hop Xhielt. Tarwe Rogge Boonen Haver Erweten Aardappelen Beter beet 15 05 10 65 8 00 100 kil. 6 50 2 75 50 kil. 120 00 1JJ Dcc. beet. 13 50 10 25 00 00 100 kil. 15 50 5 50 45 P- 17 00 13 75 00 00 00 0C 00 00 6 00 3 00 3 80 15 25 10 50 7 60 6 25 2 80 125 00 14 oo 10 50 15 50 5 5# I 50 Tarwe p. hact. 00 00 00 00 Rogge 00 00 00 CO Boonen 00 00 00 00 Haver 16 25 15 25 Erweten 00 00 00 00 Aardappolen 5 00' 4 75 Boter 2 61 2 63 Tarwe 00 00 Rogge 00 00 00 00 Boonen 00 00 00 00 Haver 00 00 oo 00 Erweten 00 - 00 00 Aardappelen 100 kil. 0 00 00 00 Boter p. kil. 2 95 2 95 Tarwe 100 kil. 18 00 18 00 Rogge 14 00 13 0 Boonen 00 00 17 00 Haver 16 00 16 00 Erweten 00 - Aardappelen 100 kil. 5 00 5 00 Botor p. kilo 2 60 2 70 Iwoi-ti-i jL. Tarwe p. Iioct. 16 25 16 50 Rogge 11 75 12 50 Boonen 00 00 00 00 Haver 16 25 16 50 Erweien 00 00 Aardappelen 100 kil. 5 25 6 50 Boter de kil. 3 04 3 08 u O Tarwe p. h. 18 00 20 00 Rogge 00 00 00 00 Boonen 00 00 00 00 Haver 00 00 00 Erweten 0 Aarda ppelen 100 kil. 9 0C 9 00 Botor p. kil. 3 24 3 37 Tarwe too kil. 18 00 18 50 Rogge 15 00 15 25 Boonen 20 00 Haver 17 50 17 50 Erweten 03 00 00 00 Aardappelen 100 kil. 7 00 5 50 Boter per kil 3 15 3 00 *49 Wy zenden tegen rembouraemetit onze Concert~Aceo7'dêoii8 en akkord-cithora opdat iedereen zich kunne overtuigen van hunne gode hoedanigheid en hunnen soheden bouw. Accordéona met het nieuwste en beste Stelsel van apiraaltomtaen, gewaarborgd on breekbaar 35 centimeters hoog, 10 toetsen, 2 bassen, dubbele blaasbalg in drie deelen, hoek- schutten, orgeltoon, gewaarborgd het schoonst en het sterkst kosten: in 2 Koren f. 6.25; in Koren f. 8.in 4 Koren f. 10.in 6 Koren f. 16.25; in 2 ryen met 21 toetsen, 4 bassen f. 14.met beltvevk 35 centiemen meer. Prach tige cithers met 6 manuales en alle byhoorig- heden kosten slechts 10 Franken. Beste me- thodeom zelf te leeren, inpakking en Katalogus van alle muziekinstrumenten kosteloos. Vracht f. 1.25. 9 Zich uitsluitend voor aankoopen te wenden tot de groote en eenige Fabriek van acccrrdéons te Ncuenrade Severing Cie., Neuenrade (DentSClllaiÖ). A gralsser M ft! brevetée Gros Détail HUE DE GASSEL, 38 POPEHIMGIIE Marehandises de toute première quali- té. Prix défiant toute concurrence. 140 doet do gvbM J"?**» kinnsn «o- kelc d«E*° vew»bi>«n, maikt bet b—r fewht, 1*. tot bot Wemt do Verkrijgbaar in Ftooon» vaa fr. 1.BO 8» ancoiitehe Baardtlnotuur **n f- B-u P®' Flaoo» IJDepot te Ypar bij W Ommesiagh-Podevyr. te Poperinghe bij Theeten-Lefeyer-36 voerman Wisselstraat, n° 79. YPER (Café de l'Universj heeft de eer het publiek kenbaar tema ken, dat hij van heden af zich ten dienste stelt der personen, die iets te vervoeren of te verhuizen hebben. Door de stiptheid waarmede hij de hem gegevene bevelen uitvoeren zal en de ma tigheid zijner prijzen hoopt hij eenieders vertrouwen te winnen. us «sur BKSJSKSIïa Kapelmeester van Sint-Maarlens. Eereprijs van het Lemmens gesticht, onder 't beslier van M. Edgar TIN EL, Lessen van MuzeUezen, Piano, Har monium, Harmonie en begeleiding van Kerkzang 6, Diksmuidstrate, 6, te YPER. 89 ijj ji. mu.iiiiiMiiii»iéM "rri—iiiwirmlnwiiT it-imnrtr-'--rtir-["rr~ PEOiosmiE Asnsnan »==$AUzs..- ":k g>: '«AV&* VtlQi, ml >jn+4m<4lékmd4n,vaori. man eon onzut- 'oordmtt ontaidu* émhiM 0*tt4idn door hti Nèmu vmn »t»da.vrt,-« Sc 5MJ.Fr. t.BO Dpzo Plllea mak* i "T vau en al'C slechte Vocbtenvzlj voorkomoo ganercn aj^oo olie wh?' Ind'.ön gij Ujdt of f of ooL i.-jfJnöiaasa t kiajLkA ter Zelfch' 'ijdo Gebruik van 15 fr. 1.50 JVJTKTS OVKBTR..:: "v'D do ©TAMOA£BT'S-TAS3LSETTEN om <1*n poetst te verxaohten, do in do 3KloeS t-^ .«lillen en den ABSSfi Le heretellen* ..a. Ttfwn j|OHT«.W -RATISKSUSlscrgeen beter mitidelf Aanwaaifdt goenm a j doven dan dero omringd vatn ©en 'Rivonte papier dat hei, Kisbrèckmerlc en de name draagt n Tg -Apotheker, Steenstraat, SHUGUjS. OOK Vli.«KP*f J13BIA A W IN ALLE QOEDK APOTHESkïN. DY<77^ eüssëohe mum Indien gij u rekenschap wilt geven van dc eigenschappen van de ^Voncllieelenfle BSussisclie Stalsem/.alf zult gij u nuttigkurinen maken jegens uwe evenmenscben in vele gevallen, zooals: snijdingen, brandwonden, aderspatli- ge of verzworen gezwellen, enz. Gij zult u de dank zeggingen aanwerven varr al degenen die gij verlicht zult hebben. De kracht van de is vooral merkweerdier in de talrijke gevallen van verzworene vingers, l»Ioetl- zvveren, bloedvinnen, zweren, pestkolen, en wekelijks zult gij de gelegenheid vinden van dit geneesmiddel aan te bevelen vooral bij personen die het ontleedmes vreezen. Wanneer men de ftalsemzalf wel toepast, hoeft men niet meer zijnen toevlucht te nemen tot het snijden dat altijd schrik aanjaagt. De samenstelling van dit weergaloos geneesmiddel is heel eenvou dig en zeer natuurlijk. Het is voldoende eene verstandige keus te doen van geschikte planten, ze in Mei te plukken, tijdstip waarop het sap zijn toppunt bereikt. Men moet dat sap inzamelen, er een uittreksel van maken bij middel van eene trage en voorzichtige verdamping en dit uiltreksel verbinden met de zalfachtigste verzachtendste vette lichamen. Vele heelmeesters die, uit zedigheid of beroepseerbied zich niet willen laten kennen, hebben zijne werkende kracht bewonderd en prijzen het in alle omstandigheden aan. De personen die de werkende kracht van de Balsemzalf on dervonden hebben, zullen het zich ten plicht rekenen ze in de gunst aan te bevelen van al degenen die lijden, en omdat iedereen gebruik van dit. mengsel zou kunnen maken hebben wij gematigde prijzen vastgesteld aan I,:>0 fi-., 3 fr. en fr. GEBRUIK De BALSEMZALF op een stuk lijnwaad licht uitstrekken, ze op het ziek dol leggen en ze slechts na vier-en-twintig uren veranderen. :id) "wptm ah rat JVn' p ff',H 'Aliwn n'n jw r,-»Tyi<Aortrjt9|et.s Viiiiiglaaii ai uwe kennissen welke de beste remedie is tegen HOEST, VERKOUDHEIDBRONCHIET fïNTSTEiONGEN DER LUCHT PIJPEN, ASTHMA, enz Elkeen zal u antwoorden 4 1,-0 .%{>oli) -k< r te S5ÏIIJ8SEL Zij' alleen genezen. 3 goude medalien en een eere diploma DE NAMAKERS ZULLEN STRENG VERVOLGD WOEDEN In al de goede Apotheken van 't land. Franco verzonden tegen 16 postzegels van 10 eente" door M. F. Vergauwen zelf, apotheker, Anspachlaan, 160, Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1898 | | pagina 3