DIT IS EN OM M ELAN DS, t m m m m PL A A TAK LUK BUITENL1KDSCH NIEUWS Op Zaterdag, 8sten April 1899. 5 centi men 't blad. 34ste jaar. Talmerk 1669. De katholieke dagbladschrij vers van Belgie in het Vaticaar Frankrijk Noorwegen Rusland Turkije Griekenland China Syrië, Egijpte, Armenië Sarnoa-eilanden Philippijnsche eilanden Het Elyseum O die Genever Alpha is uitgekomen Hoe rijmt men dat te gaar Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boterst rate, te Yperen bij 's lande boodschap we sen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Ypek verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaal-. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Ecbt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, I fr. 't honderd, ledei boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agenck Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- stiate, en te Rhrijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Ypkr, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. De Courrier de Bruxelles geeft he hieronderstaaade verslag over ht verhoor die Z. H. de Paus verleent heeft aan de afgeveerdigden van Vereeniging der katholieke dagblad schrijven van Belgie. De afgeveerdigde van de Vereeniging der katholieke dagbladschrijvers van Belgie zij Zaterdag middag laatst in verhoor ontvan gen geweest in het Valicaan. 't Is M<r T' Serclaes die ze voorgesteld heeft. De Paus heefteen vriendelijk woordje ge zeid aan iedereen der schrijvers. Den naam hoorendevan M. Garez, der Gazette de Liège heeft de H. Vader uitgeroepen Ah Luik Daar zijt gij in den strijd onge lukkiglijk zijt gij verdeeld. Ik heb vernomen dat een socialist Zondag is gekozen geweest. Gij moet de socialisten bestrijden. Wat doet gij daarvoor Wij werken en hebben vele inrichtingen tot stand gebracht. Gij moet u vereenigen om ze met vrucht te kunnen bestrijden, herhaalde de Paus. Daar men in 't verhoor het woord mi nisterie uitsprak, hernam de Paus Gij hebt een katholiek ministerie. Het is nog aan het bewind, maar ik vreeze dat het wel haast zal omvergeworpen zijn. indien de katho lieken verdeeld blijven, tegenover de liberalen en socialisten.die samenspannen om het katho liek staalsbestier te bevechten. Wanneer het verhoor ten einde was, stierdedeH. Vader het woord tot de dag bladschrijvers in 't algemeen Zijne Eminentie de Cardinaal Goossens heeft mij de eerste sommen gebracht van de inschrij ving die gij geopend hebt. Ik ben u dankbaar voor al hetgeen gij voor dit werk doet. De belgisch» katholieken zijn het Pausdom genegen geweest. Binst de 20 jaren van mijn Pausdom heb ik menigvuldige bewij zen gehad van hunne mildheid. Ik bedank hen, want de Kerk heeft groote noodwendigheden, bijzonderlijk nu dat het werk van de Veree niging der Kerken moet ondersteund worden. Ik heb eergisteren een verslag ontvangen van den nieuwen Syriakschen Patriark, Mgr Rih- mani, waarir. er troostende dingen waren no pens bekeering der Nestorianen. Hij vraagt mij scholen en kerken. Ik heb hem vijflig duizend franken beloofdik heb dezelfde somme be loofd aaD den Chaldeeuwschen en Melchietschen Patriark. Ziedaar het gebruik van 't geld dat van Belgie en van de andere katholieke landen komt. Ik herinner mij altijd het onthaal dat ik ge noten heb binst vier jaar in Belgie. Het is vijf tig jaar dat ik uw land verlaten heb. Het meeste deel van u waren nog niet Ier wereld, want ik ben vertrokken in 1846. Ik maakte zooveel van uw land Binsl mijn Pausdom heb ik nooit opgehouden mijne genegenheid te toonen voor de Belgen. Ik herinner mij wanneer ik een laatste maal de reizedeed van Oostende naar Brussel, na dat ik mijne papieren ontvangen had, dat ik mij zei, uw schoone Vlaanderen aanschouwend Ik zal die streek nooit meer zien zoo godsdien stig, zoo verkleefd aan het Geloof en aan het Vaderland Dan weende ik Ja waarlijk, ik weende. Gij had dan als koning Leopold I. Hij was zoo goed voor mij (Hem wendend tot Mgr T'Serclaes): Uw vader was alsdan minister van buitenlandsche zaken. Gij waart op de wereld nog niet. Het was hij die Mij ter :Nonciature het groot lint bracht van het Leo- polsorde. Ik herhaal hetgeen ik daar zooeven kom te zeggen. De katholieken moeten hen vereenigen, en onderlinge opofieringen doen. \Yant moest gij uverdeelen, gij zoudt niet kunnen weèrstaan, en de zegepraal der socialisten ware voor Belgie een overgroot ongeluk. Het ware de ge legenheid voor erge onlusten, die u tot een bur geroorlog zouden kunnen brengen Dan leest de Voorzitter der Vereeniginy de aansprake die den Album voorafgaat waarin de namen der inschrijvers staan. Leo XIII geeft herhaalde malen teckens van goedkeuring, bijzonderlijk wanneer ei in de lezing gesproken wordt van de eensge zindheid der katholieke schrijvers. Daarna ondervraagt de H. Vader eenen langen tijd de afgeveerdigde nopens de Ver eeniging, den gang van hel Werk, zijn ku rak ter en zijn doel. Hij beveelt bijzondei lijk de nauwe veree niging der katholieke schrijversoai de socia listen te bestrijden, en Geloof en Vaderland te verdedigen. Dan bestelt de schrijver der Vereeniging an den Paus den album waar alle inschrij ringen opgenomen zijn. Leo XIII ondcr- oekt den zeiven met veel belangstelling, en belooft al de namen te lezen die er in staan. Daarna, ten derden male het woord voe rende, wekt de Paus de dagbladschrijvers op, bun werk voort te zetten. Belgie heeft aau andere landen het voorbeeld gegeven. Ware hel maar voor Mij, zegt Z. H.,ik zou niets vragen maar de Kerk heeft dringen den nood.Ookzou Ik u willen vragen de volgen de jaren te herbeginnen, en alzoo herin te brengen de Nieuwjaargiften voor den Paus welke Belgie eertijds aan den H. Stoel zond. Hier zweeg de H. Vader. Dan vroeg Mgr de Groy toelating om de vrouwen in te laten, die de dagbladschrijvers hadden vergezeld. Ja, voorzekerantwoordde Leo XIII niets kan ik u weigeren. Dan kondigt de Paus aan dat hij de dag bladschrijvers gaat zegenen, met hunne huisgezinnen, de tegenwoordige vrouwen, de inschrijvers en hunne intentiën. De plechtige zegening wordt gegeven, en de Paus verlaat de Afgeveerdigde, verschei dene malen met diepbewogen stemme zeg gende Vaartwel vaartwel Zaak Dregfus. Daar de rechters voor eenige dagen in Paaschvacantie gegaan zijn, is in den loop dezer week weinig nieuws bijgekomen. De ver- eonigde Kamers van het verbrekings hof hebben hun onderzoek geëindigd. Er wordt nu veel gesproken van de verklaringen van den gewezen kom- majidaut Esterhazy, van kolonel du Paty de Clam, die de rol van onder zoeksrechter in de zaak Dreyfns ver vuld heeft, van M. Dupuy tegenwoor dige voorzitter van den Ministerraad en van M. de Cavaignac gewezen minister van oorlog, verklaringen die leze heeren voor de lijfstraffelijke Kamer van het verbrekingshofgedaan lebben. De laatste verklaart dat er zich geen enkel nieuw feit voorgedaan leeft, die de onschuld van Dreyfus bewijst, en dat de opgaven van het lordereel en de documenten, die er in zijn aangeduid het doorslaande be wijs leveren, dat Dreyfus de ware lichlige is. Deze getuigenissen, alhoe wel met gesloten deuren voor de lijf straffelijke rechtbank gegeven, worden afgekondigd door een Parijzer dag- ilad Le Figaro die daarvoor door le Eransche regeering vervolgd wordl en waarvan de bestuurder haden Za- erdag voor den rechtbank moet ver schijnen. Een onderzoek is ingesteld om te weten wie die getuigenissen aan iet dagblad heeft medegedeeld. De misdaad van Rijsel. Het dos sier der zaak werd Vrijdag, tot, rege- ing van het proces, naar den Pro- kureur der Republiek le Rijsel gezon den. Van daar is liet Zaterdag terug stuurd naar den onderzoeksrechter, die het daarna aan den Prokureur- generaal te Douaai heeft overgemaakt. Noorwegen, dat samen met Zweden iet Skandinavisch Schiereiland uil- maakt, wendt pogingen aan om zich van Zweden af te scheiden eu een eigen onafhankelijk bestuur te bezit ten. Men vreest vooi den aanstaanden zomer, want men gelooft dat Noor wegen zich tot den oorlog voorbereid en dat het niet dat inzicht is, dat de Noorweegsche regeering aau de Zweed- sche officieren verbiedt de forten van Noorwegen te bezoeken en de leger oefeningen bij te wonen. De hongersnood, die in een groo deel van Rusland heerscht, wordt nijpender. De toelage van 100 mil- Üoen franks door het Staatsbestuur gestemd om de noodlijdenden ter hulp te komen, is verre van toereikend te zijn. De toestand wordt onrustwek kend. De betrekkingen tusschen Turkije en Bulgarië worden meer en meer vijandig. De Buigaarsche regeering heeft haren diplomatischen gezant, te Konstantinopel verblijvende, om ge heime redenen terug geroepen. Over eenige dagen-wilden Turksche soldaten zich meester maken van eenen heuvel, aan Bulgarië behooren- e maar op dezes gtenzen gelegen. De Buigaarsche troepen weerden die loging tot inpaiming zoo goed moge- ijk af en na een bloedig gevecht van vier uren, gelukten zij er in, met de medehulp van liet volk, de Turksche 'roepen op den vlucht te drijven, van weerskanten een tiental dooden op iet slagveld latende. De Sultan van Turkije wil geen deel nemen aan de vredesconferentie ndien Bulgarië uifgenoodigd wordt. Ministerieele crisis. Maandag aatst heeft de koning van Grieken and het ontslag aanvaard dat hem door zijne ministers is aangeboden. De stad Ichau, in China op 12 uren van de zeekust gelegen, is bezet door eene Duitsche wacht. De oorzaak dezer bezetting is dat een Duitsche zendeling over eenige weken aldaar werd gevangen genomen door Ofai- neezen, die rond hetzelfde tijdstip ge schoten hadden op eene Duitsche >atrouille, welke zij op de vlucht ge reven hadden. Uit vrees voor moei- ijkheden met, Duitschlaud, heeft de Ghineesche regeering zich gehaast den gevangen priester in vrijheid te slel- 'cn en drie officieren van het leger met afzetting te straffen In afwachting dat het bestuur van China zich bekwaam toont om de orde te herstellen, heeft de Duitsche admiraal eene expeditie naar Ichau gezonden n Syrië, Armenië en Egijpte ont staat eenegroote beweging bij de Nesto- riaausche ketters om met de Roomsch (alholieke Kerk vereenigd te worden. Zijne Heiligheid de Paus heeft 50 I izend franks beloofd aan den Pa triark van Syrië en even zooveel aan dezen der Chaldeërs voor het helpen bouwen van katholieke scholen en kerken, waarvoor zij zijne ondersleu ning afsmeeken, vr Men gelooft dat de oorlog op de Sainoa-eilauden welhaast een elude zal nemen, en dat de drie belangheb bende mogendheden, Duitschland, Engeland en de Vereenigde Staten de zaken in t vriendelijke zullen ver effenen met eene kommissie alsscheids rechter aan te stellen. In tegenwoordigheid der vreemde konsuls en der bevelhebbers der reemde oorlogschepen heeft de Duit iche admiraal Krantz den koning der Samoa-eilanden, Mataafa, doen ver vallen verklaren, alhoewel zijne heer schappij door de mogendheden erkenc was. De inboorlingen hebben Maandag te Malolos wederom de nederlaag ge kregen. De Amerikanen hebben in de tad Malolos twee groote kanons ge vonden, die de inboorlingen in eene straat gedolven hadden en die voor de kustverdediging bestemd waren. Aguinaldo trekt langzaam met zijne troepen achteruit, om zich in het gebergte te verschansen. Men zegt dat hij het regenseizoen afwacht, om dan onophoudelijk .de Amerikanen aan te vallen. M. Loubet is de zeventiende bewoner van het Elyseum, gedurende de honderd een en tachtig jaar dat het gebouw bestaat. Achtereenvolgens was die schoon verblijf van de presidenten der Fransche Republiek eene bijzondere woning, een speelhuis, eene drukkerij en een paleis. n 1718 werd het Elyseum gebouwd door den bouwmeester Molte, op last van graaf -*ouis d'Auvergne In 1748 werd het gekocht door mevrouw de Pompadour, die het 20 aar later naliet aan haren broeder mark graaf de Marigny, Lodewijk XV kocht het, na eenige jaren, eu richtte het in als verblijfplaats voor de buitengewone hofgezantschappen, die Parijs kwamen bezoeken. Doch toen de paleizen in de rue Royale en op de Place de la Goh corde gereed waren, verkocht dezelfde koning het aan den bekenden financier Jeaujon, die het paleis merkelijk uitbreidde. )eze bleef er tot zijne d«od in wonen, doch had het reeds verkocht aan Lodewijk XVI, dio er later de hertogin van Bourbon huis vestte. De Staat kreeg het paleis in 179( van haar ten geschenke. Eene koninklijke drukkerij werd er nu in gevestigd, en 't gebouw wisselde zijnen naam van Hótel d'Evreux voor dien van Elyseum Bourbon. Tijdens de Revolutie, werd het«ebouwaan verschillende onder nemers verhuurd, die het inrichtten tot speelzalen en de uitgestrekte hoven in speel loven veranderden. Het dorpken in den hof gebouwd, volgens het model van Klein Weenen, van Marie Antoinette, en het hameau, van den prins van Condé, ta Cbantilly, trok toen eenen tijd lang geheel het elegante Parijs in dichte drommen naar het Elyseum. De toe gang was omtrent 2 frank, verteer meêbe- grepen. Do geldnood in 1795 hield de menschen thuis, en liet Hameau de Chanlilly beleefde slappe dagen. Murat kocht het Elyseum in 803, en liet het kort daarna ovtr aan Napo eon, die er dikwijls verblijf hield, en vooral verrukt was over de groote hovingen. Het was in het Elyseum dat hij, den 21 Juni 1815, het stuk teekeude waarbij hij afstand van de regeering deed. In 1814 en 1815 was keizer Elexander van Rusland in hel Elyseum de gast van Frankrijk. Het jaar daarop werd het gebouw wéér herdoopt ir, Elytée-Bourbon, en diende den hertog de Berry tot woning. Zijn zoon woonde er, na zijns vaders dood, tot in 1830, toen het paleis weêr aan den Staat wam. Prins Louis-Napoleon hield daar verblijf en bereidde er zijne staatsgreep voor. Sedert 1873 werd het merkweerdig ge bouw, dat zoo talrijke politieke stormen door zijne schouwen had hooren gieren, het paleis der presidenten van de Fransche Re publiek. Sedert twintig jaar van hier, heeft men in ons landeken van Belgie, voor 2 miljards 300 miljoenen alcoolische dranken gedron ken. Die cijfers, genomen uit ofliciëele statis tieken, zouden eerder beneden dan boven de waarheid zijn. Iwee miljards drie honderd miljoenea i ranken 't is eene verschrikkelijke somme gelds Wilt gij weten koe verschrikkelijk die somme is Laat ons eenige vergelijkingen doen. Sedert de geboorte van Christus zijn 1900 jaren verloopen. Als wij de schrikkeljaren meêtellen, zijn er sedert dien één miljard 19 miljoenen en 324 duizend minuten verloopen. Indien er dus sedert Christus geboorte, alle minuut één frank gevallen wa;. a men tot nu toe nog de helft niet hebben van die vervaarlijke somroe. Onze toren van St-Maartenskerke is om trent 58 meters hoog. Moest men bovengemelde somme in bank briefjes van 100 franks opeenleggen en hard sluiten, men zou eenen toren hebben die meer dan 35 maal zoo hoogo zou zijn dan deze van onze boofdkerke üf, indien gij t liever hebt, men zou met die bankbriefjes van honderd franken, op onzen Leet, meer dan vijf-ea-dertig torens kunnen zetten zoo hoog als dien van St-Maar- tens Neemt dat wij diezelfde somme in slukken van o franks per ijzerenweg zouden willen verveeren. Daar een stuk van 5 franks 25 grammen weegt, en een wagen van den ijzerenweg tien duizend kilos last vermag, zouden er, om dit geld te vervoeren, meer dan duizend wagens noodig zijn, 't is te zeggen meer dan twintig koopwarentreins elk van vijftig wa gens. Moest men van al die wagens éénen trein maken langs de linie van Yper naar Comen, terwijl de laatste wagen in Yper-statie zou staan, zou de lokomotief bijna aan Houthem- statie komen. Dat goede nieuws wordt ons door de Strijd aangebracht. 't Doet ons plezier, want die brave Alpha geeft onze lezers, en missehen ook wel de zijne, meer dan eens gelegenheid om herte lij k te lachen. Weet gij waar dat de Strijd Alpha gevon den heeft Hij ligt, zegt het biadje, op de maag van de redactie van het Hieuwsbiadje. Djanters nu weten wij waarvan wij zoo ongemakkelijk waren. Ook hebben wij aanstonds eenereme die genomen, en Alpha is gegaan waar dat hij moest zijn. En alzoo is Alpha uitgekomen. Sus beeft meer dan éénen keer laten hoo ren dat wij, in zake van koopen en verkoopen, en andere, de Yperlingen moeten verkiezen voor de vreemdelingen. 1 NIEUWSBLAD VAN YPER ft V A V ft

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1