MENGELMAREft HINT EN TABEE' Uit Tongeren Een nieuwe vlaamsche boek Te verkrijgen Wij zijn ook van dat gedacht, mits dat woordeke vreciiutieling verstaan wordt lij het moet verstaan zijn. Welnu ui eenen artikel die krielt van onwaarheden, is Sus viesgezirid op Mijnheer den baron Su.mont omdat hij aan eenen vreemden koopman de toelatinj; geweigerd heeft een kraam le zetten en paternosters scapulieren enz., te verkoopen, die wij in vele winkels van stad kunnen krijgen. Nog eenshoe rijmt men dot te gaar j Daar isdekorte inhoud van dien levenschets, 't ware te wenschen dat hij algauw in alle huisgezinnen de lange winteravonden voor de ij binders mochte vergeestigen. Alwie den schrijver kent, weet hoe hij, op le Fransche grenze opgekweekt, te midden der blau wersbe.volking heeft geleefd, met hen ge sproken, en hunne gebeurtenissen vernomen 't is genoeg om te verstaan hoe het biauwers- leven nauwkeurig, om zeggens op heeterdaad beschreven, of beter nog, geschilderd is. Proficiat! 'tis nogne perel voor de vlaamsche lettérkroone. (De Gulden Spore De looneelspelers van Tongeren, die hier in den tijde deel namen aan den toom dwed strijd te Yper, hebben ook meêgedaan in den wedstrijd van Gent, en als gewoonte met een gansch nieuw stuk De Anarchist», een drama dat eere doet aan den talentvol- len schrijver Niklaas Tbeeleo, opst-lle.- van 't Algemeen belang van Tongeren. 't Was Maandag prijsdeeling geweest te Gent en Tongeren bekwam den lu prijs v ,n uitmuntendheid, den 1° prijs voor besten speler (M. Joseph Jorissen) den prijs \o r beste uitspraak. Een manneken van misschien zes of zeven jaar oud, Kareltje Strick, kreeg ook een o prijs. Dat manneken bewijst dat Tongeren niet aileen nu goede spelers bezit, maar d:u de toekomst eere zal doen aan i verleden. Als de laureaten in Tongeren aankwa men, was 'teene feeste zonder weerga n prachtige stoet, vaandels en wimpels m bloemen, volk zonder einde en wanneer de spelers naar 't stadhuis optrokken was T en optocht als ware de koning in Tongei n aangekomen. Op 't stadhuis werden de spelers geluk gewenscht door de heeren van den gemor teraad met Burgemeester en Schepenen a.-m 't hoofden daarna schuimde de eerewijn m de glazen en menig heildronk werd inge steld aan Bestierder van 't tooneel en aan de bekroonde spelers. Na de ontvangst ten stadhuize trok de stoet naar 't lokaal Concordia waar eene nieu we feeste piaats had, die duurde tot midd- r nacht. Over eenige weken is bij d'Heer Callewaert, te Yper, een vlaamsche boek verschenen, die wonderwel zal gekomen zijn in alle huisgezin nen, die gretig zal gelezen worden van ouders en kiuders, en hij mag. De tilel is Karei de Blauwer De schrijver ervan, Eerw. Heer Leroy, reeds zoowel gekend door zijne Zeisels en verha len i> heeft ons in zijnen schoonen vlaamschen on geestigen schrijftrant, op eene boeiende ma nier weten het leven en de lotgevallen uiteen doen van eenen braven zwingelaar, voorbeel- digen huisvader, die eerst uit vaderlijke be zorgdheid begint te blauwen, later uit goesten gewoonte, zoodat hij een van de slimste en doortraptste blauwers wordt van de streke. Buitenmate gelukkig in zijnen stiel, wordt hij hooveerdig, bot en barsch voor huisgenooten en onderdanen. Den raad verstootende van dezen die hem waarlijk beminnen, vraagt hij, in zijne stout moedigheid het spel, tot dat hij geheel zijne fortuin verliest en zelf te Duinkerke in 'tgevang zijne waaghalzerij uitboeten zal. Daar komt hij tot inkeer, en, met behulp van degenen welke hij vroeger bespot en belachen heeft, geraakt bij weder terug in zijn huizeken bij zijne deugdzame vrouw en kinders, om er als zwingelare, lijk eertijds, nog veel gelukkige jaren te slijten. VerschenenOnder liet Me«. vertaald door Honoré Staes, prijs 0 50 Leven Wonderen van den II. Aufistasius, patroon tegen de hoofdpijn, prijs 0-^0 Dit laatste als propagandawerkje 0,15 HENINGHE. Woensdag namiddag is hel 6 jarig zoontje van den landbouwer Désiré Vrammont, al spelend in een put gevallen en verdronken. De droefheid der ouders grenst aan.wanhoop. MEENEN. Woensdag avond, rond 8 ure, zat een landbouwer, Leroy, in de herberg van Vanderhaeghen, aan de Brugpoort. De landbou weren de herbergier gingen naar den stal om eene koei te bezichtigen. Leroy liet op de tafel een pak met kleerstoffen liggen. Terwijl de twee mannen afwezig waren, namen twee bede laars, 50 en "2\ jaar oud, de gelegenheid te baat. om het pak kleerstoffen te doen verdwijnen. Vanderhaeghen kwam aanstonds de policie verwittigen. De agenten A. Vermeeren en E. Deroy brachten de twee bedelaars, niettegen staande den tegenstand van den jongste, in rijtuig naar het bureel. Zij zullen, voor land- looperij veroordeeld, naar Kortrijk overgevoerd worden. Van het pak stoffen werd enkel de papieren omslag teruggevonden. Ter drukkerij van dit blad groote soortec ring in speelkaarten ALVER1NGHEM. Over eenige dagen is! Dr Vandemaele, geneesheer alhier, overleden. Wij vernemen de volgende bijzonderheden over zijn overlijden De zoonvan M. Vande maele was sedert drie weken thuis gekomen met den typhus. De vader verzorgde dag .en nacht zijn kinden werd zelf door typhuskoort- sen aangetast, die in hersenkoortsen ontaar den. Hel is in een aanval eener dezer koortsen dat de geachte geneesheer buitengeloopen is, struikelde en in de wal viel, waar hij zoo jam merlijk den dood vond. De overledene genoot de achting van alwie hem kende en bij zijne plechtige begrafenis werden er aan zijn graf twee aandoenlijke tijk- reden uitgesproken, de eerste door M. Butaye, geneesheer te Loo, en de tweede door M. Emiel Selschotte, voorzitter van den Wielrijdersbond van Alveringhem. CROMBEKE. Maandag ging M. Jules Gruwez, koopman in vlas, per velo naar Dix- rnude. Rond 6 ure op de brug van Nieuwcapelle gekomen, bralTde kader van zijn rijwiel. M. Gruwez stuikte vier meters vooruit van den velo en kwam terechttegen de brugleuning. Hel scheelde weinig of hij zou in de vaart ver smoord zijn. Spelvverkpapïer eerste zeus. blauw en glad, te verkrijgen ten bureeb dezer gazet. - - EEN WOESTE DRONKAARD. Zondag namiddag, rond 3 ure, kwam een herbergier der Wahisstraat te Meeneti, de policie verwit tigen dat een woeste kerel in zijn drankhuis al de verbruikers uitdaagde en uitschold. Hij zult was dooi' den dronkaard mishandeld geweest- Do. politieagenten E. Troch en E. Deroy begaven zich naar de herberg A l'Aigle en verzoolt ten den kerel zijn gelag te betalen. Op zijne weigering wilden de agenten hem naar het po liciebnreel opleiden. Maar de woestaard begon do mannen der wet uit te schelden en Ie stam pen, en hij sloeg zelfs oen hunner ton gronde- De agenten verzochten dan eenen voerman den kerel iu rijtuig naar de policiewaoht te brengen Geen ander voertuig dan eene driewiolkar weid gevonden om den dronken kerel te vervoeren, die weigerde te gaan. Eene overgroote volks massa b 'geleidde den dronkaard achter zijn galarijtuig. UIT LEUTEGHEM. Nu moet ge eens stil zijn, zegde eon schoolmeester tot zijne leerlin gen, zoo stil dat ge een spel kunt hooren val len. Nauwelijks had die vermaning de gewerischte uitwerking, of een kleine jongen riep uit Laat nu de spel maar vallen, meester. Leest de geschiedenis van IKarel de lauwer van Kousbrugge. door E. H Julius Leroy Een zwaren bm van 344 bl., groot 8°, kloek papier, voor 1 fr. 50. Te koop bij den uitgever, Callewaert-De Meulenaere, te Yper, en te Rousbrugge hij Allaert Carrori, drukker, en De Honghere Verriers, handelaar. huis waar weldra ook haar man kwam om naar zijne vrouw te vernemen. Daar de wonden niet gevaarlijk schijnen en de man beloofd heeft haar goed le verzorgen, heeft men haar, na een eerste verbant g' K te hebben, mot den man laten terugkeoren. Komt te verschijnen I*er lucht" Imllou naar den Moordpool- loor Andrée, een prachtwerk ui-8° van lom le 200 hl versierd met talrijke platen,vom I fr. Bij Callewaert De Meulenaere, t'Yner. DRAMA TE ZWYNDRECHT. - EEN KANON NIER VERMOORD. Maandag rnorgond reeds vóór zes ure, stond te Zwyndrecht heel de be volking in rep en roer. De melkboeren, die vroeg naar de stad reden en de inwoners, die naar de eerste mis geweest waren, vonden vóór de herberg het Schip pershuis, het lijk van eenen kanonnier, waarop verscheidene bloedige wonden zicht baar waren. De poiiciecommissaris, de veldwachter en gendarmen werden aanstonds ter plaatse ge roepen, en een onderzoek is op dit oogenblik aan den gang. De vermoorde moet een soldaat der bezetting van het fort Calloo zijn. De keel van het slachtoffer was doorgesneden en de vermoorde lag in eene houding die aan toonde dat hij gepoogd had, met zijne vuist de wond toe te wringen. De bloedsporen op den grond duiden aan dat. de ongelukkige 3 of i meters voortgekropon of gesleept is. Het parket van Dendermoude is ter plaats geweest. EENE VROUW VERBRAND TE ANTVVER PEN. Maandag morgeud, ten 3 ure, ontmoet ten de agenten; der wachtronde in de seheF- mers&traat eene vrouw, die vluchtend en ter mend, luid om hulp riep. Haar gelaat, haar handen en borst waren gruwelijk verbrand. De vrouw vertelde in gebroken duitsch dat zij woonde iu de Schildestraat n. ill, dat zij met haren man had gevochten, dal gedurende het gevecht de lamp was omgevallen en dat de vlammen zich aan hare kleeren hadden meege deeld. Zoo was zij brandend de straat opgeloopen en had zich daar in het slijk gewenteld om de vlam uit te dooven, en had zich nu op weg hegeven om naar het St-Elisabethgasthuis le gaan. Doch de Terninkstraat teneinde zijnde, was zij de Schermersstraat in plaats van de Gerard straat ingeloopen, zoodat zij aan de Bank zou uitkomen in plaats van in de Gasthuisstraat. De agenten brachten haar nu naar het gast AMERIKAANSGH HUWELIJK. Op den 1 April, werd in de katholieke kerk van New York, voor aartsbisschop Corrigan, het lijk ingezegend van M. William met Mej. Virgin ie Fair. De bruidegom heeft aan zijné bruid ee.n bruidskorf aangeboden, bevattende geschenken voor 8 millioen. Mej. VirginieFair bezit zelve een kolossaal fortuin. Zij is eene vurige katholieke, die alle jaren, aan de armen en aan de geestelijken van San-Francisco groote sommen uitdeelt. Haar vader was een van die mannen, die met Mackay en Flood naar Californië uittrok ken en in Nevada hunne tenten opsloegen. Zij haalden er 150 millioen dollars uit den grond. Wat den bruidegom aangaat, wie kent er den naam van Vanderbüt niet? Hij is de zoon van eo m o do re Vanderbilt.die opeigen kosten te Nashville eene hoogeschool stichtte. Met dit groote huwelijk, dal met eene pracht werd gesloten, die alle verbeelding te boven gaat. komt natuurlijk weer de eeuwige geschie denis der amerikaansche miilionnairs boven water. Daar zijn er volgens de Tribune, 3017 in de Unie, waarvan het derde in New-York alleen. Moesten die menschen htm goud bijeen brengen, men vormde er een bergketen van. En zeggen dat die tanpen dat alles op min der dan 50 jaar hebben gewonnen. Vergaart men die fabelachtige schatten op di gewone wijze O neen! Wij, met onze magere intresten, wij, die in vervoering staan voor 5 en 6% zullen in 50 jaar geen gouden bergen bijeenbrengen. Ook hebben de Amerikanen daar nooit aan gedacht. Zij gaan le werk met dien grooten hef boom, welke men trust heet. Onze lezers weten wat een trust is 't iseen bond van financiers, welke dien ofdieu handel monopoliseeren. Men koopt het totaal der pro ducten op en het syndikaat is meester van de markt, regelt en schikt de prijzen naar welge vallen. De trust is heer en meester in de Unie. De wetten straffen Inm, maar de magistraten zijn iu handen der trust mannen. Zelfs Mac Kinley is in hunne handen, want zij waren liet die de 10 millioen dollars, welke zijne kiezing kostte, gestort hebben. Zoo vormen zich ginder die fortuinen, du ons verblinden, en die een dezer geldmannen eens in staal stelde met zijn handteeken een hoogste papier dal ooit verhandeld werd. ,'hanmatiek, heeft zijne proeven gedaan, overal W, öt me het. op zijne weerde te schatten, t is te zeggen als een machtig en zeker geneesmiddel Depot te Yperapotheken) Libotte. Prys i fr. de flesch. LASTIGE WOORDEN. - De Anie- rikaan Mark Twaing, heef! slechts op tateren leeftijd Duitsch geleerd. Tijdens zijn laatste ver- „iijfir Wecnen. heeft hij zich fel geoefend in die taal waarin men longen van staal noo- li17 heeft Twain babbelt in eene van zijne cor respondenties over de moeieiijkheden die het 1)uji- t, ieeren voor hem gehad heeft, en geeft de volgende woorden als staaltje Reiclistagsabgeordnelendiaetengesetzesvorsch- lagsheralhungen. Laiidesscliiilderililgniigskoi»;:inssioiisvorsil/.en- denwahl. En vooral dit woordje Porsoiialemkonimensteuei'sehaelzuiigskom- missionsmitgliedsreisekoslen recti nu ngsugaen- zungsrevisionsbefund. DE ONDERVINDING leeit dat al deze die siroop Depratore gebruiken om hunne verkoudheid of hoest te genezen, seffens ge nezen zijn. Inderdaad na eenige uren ge- voelt men beternis, na eenige dagen volko- mene genezing Wat kan men meer eischen .varit beter borstremedie bestaat er niet. i'e bekomen aan 2 fnanken de flescb ie Yper bij Socquette Rousselare bij Veys Dixmude bij Ghyssaert. nf.] yritilj biedt kosteloos aan, aan all«n Lil» It r I n die aangetast zfjn van eene buidziekh haai wormen, eczemas,puistjes,huid uil,slag. chronische bronchieten, borst maag- Mi bhasziekteii. rheumatism, een onfeilbaar middel te doen k ruien om zicli spoedig te ge nezen, zooals hfj zeil volkomen genezen is ge veest na alle mogelijke geneesmiddels vruchte loos te hebben doorstaan en beproefd. Dit aan bod, waarvan men liet menschlievend doel zal inzien, is het gevolg eener belofte. Per brief of postkaart schrijven aan den Heer Vincent, 8 place Victor Hugo, te Grenoblo, die kosteloos en vrachtvrij per post autwoo: u en de gevraagde inlichtingen opsturen zal ïo Hij, die de menschenpijnen met echtheid zou afschildereu, zou eene beschrijving maken, dm in wreedheid de marteling der veroordeelden zou overtreffen. Onze inbeelding kan moeilijk begrijpen wat sommigen op deze aai de moeten uitstaan. Geene smerten kunnen vergeleken worden aan deze door het flerecijn en rheuma- tiek veroorzaakt. De zieke ledematen branden zij niet hevig? Ge voelen zij uiet op zekere oogen blikken zulke trekkingen en smarten dat men verwonderd is er aan te weêrstaan En dan, getergd door de schrikkelpkste pijnen, belooft menhetonmogelijke te doen om de aandoeningen te stillen. Vergeefsche woorden nauwelijks is er beternis, en alles is vergeten. Ongelukkige Het geneesmiddel uwer kwalen bestaat, hij die het beproefd loopt naar eene spoedigefjp zekere genezing. Het Elixir Vincent tegen flerecijn en ij Callewaert-De Meulenaere, Boteistraat, 36. te Yper i»n Aclieul naar Midden llougolië, door eerw. heer J. SINTO BIN Zwaar boekdeel van 368 bladz.,versierd net talrijke platen en een portret van den pater. Prijs 2,50 fr. Instruction eoncernant l'achat d'Ln^raia Cliimi que», traduction du flamand par Edmorid ilolv iel, insiiluieur h Comines. PrixOfr.25. I>e Meehelache Catechig mus, in verband met de gewijde geschie denis. uitgelegd aan kinderen, die zich tot eerste communie bereiden, door D. Sieuw, pastor, gedipt. >,naerwijt«r. PRIJS: 1,SO Fit. De kerkdienst der goede week iu het latijn n in het vlaamsch. in linnen stempelband, roe d op Sin de 1,75 fr. L'office de la Semaine Sainte en latin et en francais. Relié percale, pleine gaufrée, tranche rouge 1,75 fr. Les offices de la Quinzainc de Pdques suivant Ie missel et le Bréviaire roroain. Texte latin et francais. 770 pages, basane i froid, tranche dorée 2 25 fr. Handboek van den officier der burgerwacht 1 fr. 50. Al de werken van Pater Van Tricht. MENGELWERK 8 Schets naar het leven geteekend iVlIons Seven» Verboden Nadruk) lijk te hoesten. De hoest schijnt uit het diepste van haar lijf te komen. De jonkvrouw staart ze medelijdend aan. Een traan parelt in hare schoone oogen. De vlaag geraakt over. Juffrouw Angeline, zegt Madeleentje. Ik zou eens willen met u alleen zijn. Vader Lodeel heeft dit gehoord. Hij gebaart van niets. I Wacht, zegt de juffrouw, we zullen eens zien lof Lietje het eten gereed gemaakt heeft. I Lietje komt sedert ruim een week 's middags en s Maar ja, als men vader mint als Madeleentje, danlavonds het eten van vader Lodeel bereiden. Gij hadthet kan vader niet anders dan zijn kind weder te minnen, zeker reeds bemerkt, dat Lietje zulk eene brave jonge Op het zolderkamertje is er nog iemand. j dochter was Het is eene jonkvrouw, schoon van leest en bouw, I -—«Lietje,» vraagt de jonkvrouw aan den trap, en met blauwe oogen, zoo diep en zoo zacht. Imag vader Lodeel komen Wij hebben haar vroeger ieeren kennen. I Ja, juffrouw Angeline, klinkt het beneden Herinnert gij u nog den engel, die eens de armoede, l« Alles staat op tafel. de ellende der familie Lodeel met eene tooverroede «Vader Lodeel, zegt de jonkvrouw zich tot den verjoeg i Ifabriekwerker keerende, gij hebt het gehooid, niet Juffrouw Angeline heeft op het zolderke.n langs den waar steilen trap een tafelken gebracht. Zij had eene ser- Juffrouw Angeline, ik moet geen eten hebben. viette mede, zoo blank als de sneeuw, en zoo rein als j -- «Toe,» mompelt de jonkvrouw opwekkend, ]iaar jmt l« gij moet u zelf niet weer ziek maken. Zij spreidt de serviette» open op het tafeltje dun! Vader Lodeel trekt naar beneden, niet meest om te haalt zij het oud vermolmd kruisbeeld en plaatst ook laten, maar omdat hij weet, dat,Madeleentje pen oogen een glas met wijwater en palmtakje op de tafel. Onze-1 Mik wil alleen gelaten zijn met juffrouw Angeline. Lieve Heer gaat komen. 9 Hewel, Madeleentje, fluistert de jonkvrouw Madeleentje ligt dat alles af te zien fan uit baar bed-J lieftallig, wij zijn nu alleen. detje, bedekt met kraakwitte lakens. Juffrouw Angeline Gaat gij niet kwaad zijn op mij, juffrouw Ange heeft immers dezen nammiddag het heddetje heel en line? ?*ansch ververscht. Maar Madeleentje, mijn kind, waar zijn uwe zijt, gij nu tevreden, Madeleentje? fluistert delgedachten jonkvrouw tot het buitekind, wanneer het tafeltje gereed I En een hemelsche lach zweeft om haren mond. ston(]< I Ik durf bijna niet, zucht het meisje. Gij hebi Juffrouw Angeline, ik zou u nog iets willen L eeds zooveel gedaan voor mij. vraj'en, rn-g iets, lispelt de zieke. Maar ik durf bij J Dat is niet schoon van u, Madeleentje. Ik durf na njet- vedden, dat gij mij iels wilt vragen voor uwen vader E" waarom bevreesd zijn, Madeleentje? Inderdaad! fluistert de zieke. floe weet gi, Juffrouw Angeline... jdat Het buitekind kan niet voort. Zij begint verschrikke Zij lacht nog vriendelijker, de rijke maagd. En wat zoudi gij willen, dat ik voor uwen v d< i doe, Madeleentje? vraagt zij Hel doodskleek gelaat van het buitekind kleurt een weinig. Juffrouw Angeline, brengt Madeleentje mei moeite uit, vader blijft alleen over. Op Sarei moet hij met rekenen. Wat zal er van vader geworden, bijzon derlijk dan, wanneer hij gansch afgebeuld zal zijn, en op de fabriek niet meer zal mogen werken. Madeleentje is uitgeput van zoo larig te spreken. Wederom hoest zij geweldig. Joukviouw Angeline mispeltop zoeten toon Ik heb er aan mijne moeder reeds van gespro ken. Uw vader kan bij ons komen. De blinkende oogen van de zieke stralen nog meer. Zij wilt zich oprechten, en nokt: Dank, dank 't Is al goed. Madeleentje, prevelt de jonk vrouw. Blijft gerust liggen. Plots hoort men in de verte het gerinkel eener bel. De berechting moet daar zijn. Juffrouw Angeline haast zich om de bougiën op het tafeltje te ontsteken. Op het koer ken staan al de vrouwen te praten over Madeleentje. Nu kan men hooren, hoe het buitekind bemind werd van iedereen. Doch stil, God is daar. De priester des Heeren draagt Hem in zijne gebenedijde banden. Moeders en vaders jongelingen, meisjes en kinderen knielen. Lietje houdt het deurken van het huisje open. Op den dorpel keert de priester zich om, en zegent de neerge knielde menschen. Nu klimt hij het steile Irapken op. Och wat heeft Madeleentje verlangd Juffrouw Angeline zit geknield aan het einde van den ledekant, en vader zit ie snikken in den hoek van den zolder. Lietje is ook naar boven gekomen, en knie aan bet trapken. Dan helt de priester den Godmensch omhoog. Madeleentje poogt zich op le rechten. Hare oogskeris. staan zoo blijde En nu bezit zij haren God Straws zal zij üem voor ecuwig zien n den hemel. De priester is vertrokken. Nu is het sterven. Madeleentje verflauwt geweldig. Vader, murmelt zij. Madeleentje. snikt de fabriekwerker. Hij neemt de band zijner stervende dochter vast. Madeleentje duwt de hand haars vaders. Dan brengt ze pijnlijk uit Zeg aan Sarei, dat ik op hem gepeinsd heb, en dat ik bem nog altijd even gaarne zie. Zij kan niet meer, zij is te vee,l afgemat. Jader Lodeel gevoelt dat Madeleentje he-u gaat ver- Maar heeft hij niet eens gezegd, dat het buitekind beter gestorven ware? Vroeger heeft hij dat gezegd, jamaar nu zegt hij dat met meer Madeleentje is zijn engel geweest, zijn redder. Hij beminde ha-r zoo diep, zoo innig diep ïancÏÏos3 'Jlil 16 Sluimereu ziJlaat Plotseling vaders Madeleentje! gilt de fabriekwerker Madeleentje ligt eenige oogenblikken als roerloos. 1 lots doet zij de oogen wijd open. Zij wil hare armen uitsteken. Onmogelijk, zij bezitten geene kracht meer. Zij wil glimlachen. Onmogelijk, hare kaken zijn reeds Och, murmelt zij, och! Moeder! Moeder' Een g grol rijst door gansch het lijf van het bulte- kind, en blijft in de keel haperen. Daarmede is het aL aanschouwd. St°mVan 8marl'8laa' zii"« dochter te Juffrouw Angeline nadert. Zij buigt zich stuit de He on de'twpp bultekind. Madeleen tje op ae twee wangen. rte fuhri^ U 'S 'n'^n kui(* dun dood? schruwelt eindelijk ne fabriek werker. Z'J '8 h'J den Heer, fluistert juffrouw Ange- 'i'itj ZUGiu. ""Od, dood huilt de vader, t ij schudt het lijk van het bullekind, eri snikt Madeleentje Madeleentje! En juffrouw Angeline en Lietje weenen ook ieerhard. - ««■mwwww»'- liuwi Vandei'bill h< {U« te teek«*nen van 64 ij* diiMioeri, I» DOOR

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 2