DE PINK PILLEN mm mm vaselines MELROSE YmiPaSI \y>- *endo: HAAR HEESTELLER YOW.EHODS UNE BONNE MONTI® Noordseh, Zweedsch en Amerikaansch Kosteloos vervoer peerdenvracht. CONSTIPATION Apotheek DE WALVSSCH w Algemeen Depot Aputheek Honoró STAHDAEET, Steenstraat, lb Te verkrijgen ten bureelc van 't Nieuwsbladboterstaat 36 Peinture Artistique et Decora tive. Travaux de Décors en toes styles pour Eglises, Salons, Theatres, Vérandas, etc. Ent reprises de peintures. Imitation de hois et marbres, trés soignée. Dorure et. brunissage. Grand choix de modèles pour décors a la disposition des clients. c .-.lie co'iditéè, toute épreuve. v, Vl mIÉ? IM^Mij,lC lwaalf- fT-fl'rwj' 7 jarige dochter Nierpijnen KALK EN C IMF INT VAART rechter kant ROUSSELARE. Battens, Drieduimers, Balken, Kuilers, Persen voor leeren en schippers, Planchers, Planken in alle afmetingen, aan prijzen be neder, alle concurrentie. voor eenen Kalk in brokken per wagon. Ciment, romain en portland. Produkten van het syndikaat. AGENT van bet lichtstelsel WASHINGTON met den pet-rooi, goedkoopste en meest verlich tend krachistelsel. si Spécialité de GRAISSE A CHARIOTS NDe Nieuwe Lor :io HUE ÜE CASSEL, 38 POPEItlIVG IIE lluile Minérale Russe AA lluile Pieds de Boeuf Suif lluile de poisson de Bergen MoeÜon-dégras, Mastic Serbat Cylindrines, Graisse consistar.te Essences MinéralesBenzine, Naphte lluile superfine pour horlogers Huiles alimentaires, etc. Het aangenaamste purgeermiddel Het Jheste middel tegen oer stopping BURGERSTAND VAN YPER Van den 31» Maart tot den 7" April 1899 MEEST GEZOCHTE ternoens ten 6 ure. 'UIliTKZ LA VÉ'RITABLE MONTRE CHEMIN OE FEB INTERNATIONAL ,..rv..A <ia md»S,., AFLOOP DER KALVERS - Ik waarborg de genezing der schrikkelijke afloop van i alvers en veulens iri acht uren door het gebruik van het Araerikaansch Poeder. Dit poed'T is een schat voor de kwee kers. Deze die het gebruiken zijn zekei van geen een dier uoeer te verliezen doorj ceze schrikkelijke plaag. Prijs voor eene Toos amerikaansch poeder, 4 fr Te ver rijgen in allegroOte apotheken en bij den ïbiikant Depratere apotheker, Louisastraat, Lo 5, Oostende, die het kosteloos opzendt tegen een frank in postz-gels te Yper bij Socquet; te Rousseluero bij Veys; te Dix- loude bij Ghyssaert. -"«MWiBt'We io-> -te lunaillure hygiénique pour sid les de bainshópitaux, écoles, dortoirs. mayasinsateliers, cui sines i U- h' tres hnn marehé et Nouveau mare,hé, au bois, 23, YPRES. 43 contrefagons ïjttfi wel ter tale, hebbende JOliulYbiv Otamelijk, goede geleerd heid, kan zich aanbieden in een welbekend handelshuis, om te reizen. Schrijven naar 't bureel van 't Nieuws blad onder letters T-E. 65 ami t&O centiemen <le kilo. BOTERPAPIER, WIT PAPIER, EMBAL LAGE, PAPIER in riemen en rollen aan genadige prijzen. E i veute chez les priretpaux horlogers. 4i M. J.-M Gouindard, eigenaar, te Saint- —'v \\jtf Jodart (Loire), InC-,Hf \l// vertelt het voi- -v4i die erg aan de St. Yeitsdans leed i - volstrekt. V, genezen. Haai 1 /T\ 117*/ l\w linker arm was Liflvv Jli I l\ lam en hare boenen waren j \J\] onmachtig haar jfl te dragon en ze Rap verbeterde ze onder den invloed der Pink Pillen en nu kan zij ze missen daar zij volstrekt genezen is. Ik heb lang uitgesteld alvorens U te schrijven, zegt M. Marty, te La Grabie-de- Journiac (Dordogne), wat het vervolg mijner verpleging was. Ik liet eerst den oogst voorbij loopen om zeker over mijne genezing te zijn. Sedert mijne kinderjaren had ik afgrijselijke nierpijnen,was eetlustloos en sliep niet meer. Sedert ik uwe Pink Pillen neem ben ik volkomen genezen en heb niet het minste ver val ondervonden. Dat iedereen het wete, laat het overal drukken. Doofheid, Oorsuizing, Rheumatism, Jicht, Zwaarlijvigheid, Indigestie, Bron, chiot, aschmaninking. Zenuwzwakten Verlamming enz. geuezen in huis door Médieo-Elecli ischo toestellen Broehuur gratis en franco Médico-Eloctrisehè Instituut. Lijst 181 Brussel. 3b PURGATIFS t DÉPUHATIFS TRA1TEMENT RATIONNEL DE I-A Le flacon, 25 grains, fr. 1,50 Dépot généi'Bl pour I» IMgique KALCKER - WIELEMANS, Bruzellcs Te bekomen bij OALI-ËWAERT-DE MFTLENAERE drukker, Boterstraat, verschil li.-:c s <u ti van aüerbesle li< nliciiltoekei» vt »r bet bereiden va: spijzen en confituren. brevetée Gros Détail t?UgBsBjSfcj£L jj\\ doet dc grijze har-n I kele dogen verdwijn- J 'dolletjes van liet hoofd u Verkrijgbaar in Flacons van fr. 1.50 en fr. e.50 Engelsche Baardtlnctuur aan fr. 2.00 per Flacon Depot te Yper bij W Ommeslagh Podovyt te Poperinghe bij Theeten-Lefevei40 Bij CALLEWAERT-DE MEULENAERE ter drukkerij van 't Nieuwsblad, vindt, men Eerste keus van Spel werkpapier Rekenboeken per l'rs en centiemen. Rekenhoeken per stuivers. Livreien om naar Vrankrijk tf gaan werken. Passavants. Boterpapierenz. enz. Huwelijksafkondigingen Augustin Cuvelie, koetsier te Rijssel met Vic- torine Vanspranghe, dienstmeid, te Yper, wo nende te Rijssel. Gustave Jaeckens,landwerker,te Reninghelst, voorgaandelijk te Yper, met Marie Gouwy, kantenwerkster, te Reninghelst. Constant Demejjere, bediende, met Anna Van brabant, zonder beroep, beide te Yper. Aimé Van Ooteghem, fabrikant, te Ingelmun ster, met Maria Vandoorue, zonder beroep, te Yper. Adelson Verdievel, Kandidaat notaris, te Yper, met Georgine Rubbrecbt, zonder beroep, te Oostvleteren. Marchandises de toulc première quali- té. Prix défianl loute concurrence. "PW Geboorten Mannelijk geslacht 9 Vrouwelijk 5 HUWlLIJMlt Debrouwer Edmond, smid en Gikiere Marie, huishoudster. Denaegel Alberic, daglooner en Cottenie Pelagie, kantenwerkster. Legrand Emiel, daglooner en Dufour Lievine, kanten werkster. Alleman Joseph, meubelmaker en Lenoir Marie, kantenwerkster. Speybrouek justin, landbouwer en I-ootens Emma, land bouwster. Pinteion Camiel, regenscherm- mak'er en VlaemynckPhilomena,kleermaakster. Lt>meire René, bediende en Roose Marie, kleerm aakster. STERFGEVALLEN Degrau\,ve Sophie, 48 jaar, landbouwster, echtgendote' van Vanpeteghem Julien, St-Pieters buiten Vei *»lypPhilippe76 jaar,zonder beroep, weduwaar va 1,1 Fauchey Marie, Meenenstraat. Kind.'ers beneden de 7 jaar Mannelijk 3 Vrouwelijk 2 ZONDER INLEG ter herberg Sim Arnold in de Koite Tbou routstrate Zoiulag S> April, 's acn herstelt grijs, wi; ,'.uiu naar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen. reinigt de kruin, verwijdert bet sehin en deelt er leven, oeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht in beele r.r. ;-.„ive fiesschen, door Coiffeurs en Parf. Hoofd Dépót2ü Rue ttienne Marcel, ParijsLondon en New York bij den heer Raymond Ommeslagh, parf., 55, Groote Markt. 45 Voor allen die lijden aan wonden bijzonder voor deze voortkomende pg -yn van geberste aders aan fi®* jj de beenen en meestal SfejAg voor ongeneesbaar ge- FvjJ houden. jr, J Twijfelt niet meeriitijt want, met do SOUVE- REREINE ZALF be- JRiyt' komt, men eene zachte en i volkomene genezing. De kwade.govolgen dio men soms freest worden ver- meden met ons speciaal BLOEDZUIVEREND MIDDEL Fr. 1,25 <le pot Aloen te bekomen in de D1EPESTRAAT, 10, ANTWERPEN Aldaar ook te bekomen de Wonderzalf v->nr degenen die aangedaan zijn van huid- zi.-aten, puisten, droog en nat zilt, ka- triewiel, baardziekten, h«-i pellen en vervellen der huid, haarworm, rappen, enz., enz., want de genezing is zeker, als men de WONDERZALF en het, BLOEDZUI VEREND MIDDEL gebruikt lier apotheek 1 10 WALVISCII, Diepestraat, 10, Antwerpen, aan 75 centiemen de kleine pot en fr. 1 25 de groote; liet bloedzuiverend middel fr. 1.25. (Mot opleg van 10 cent. bekomt men ze franco t' huis. JH jpji f TT* Aanwaardt gaans a-tders doren dan dr..e omringd van r- n J; 3 ïffiio J f mI rif papier dat het Fabrielcm. rk en de nnsne dt aoot n mj t m Hr» 8TANI3AER T, Apotbokir, 8Uen*tr.*at, bVO c)i OOK VUnKflIJr-lBAAR IN ALLE OORDR A POT Hl S

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 3