DIT IS EN OMMELANDS, PLAATSELIJK BUITRNLAw DSCH NIEUWS Op Zaterdag, 229tfin April 1899. 5 centimen 't blad. 34ste jaar. Talmerk 1671. TURJSCILDE SI MICIIIEL China op Zondag 23 April 1899 De missie in Yper en de liberale gazetten Folklore Frankrijk Uit Zonnebeke Spanje Leo XIII Len gierigaard T trekken bij den Uitgever, Th 36, in de Boter strate, te Yper, en bij 's lands boodschap we zen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt'» Vrijdags, en 's Zaterdag» na de markt tegen 3 f 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Helï.d«Tsis. m* tsuU.. da. voor M i«"'' op voorhand betaald- Alles moet vracht vrij ingezonden worden Tv 36 te Yper. naar de Boterstuate, Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l8 de reke binnen't blad is 't l£l 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, K fr. 't honderd. reder g«| boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken, g De Heeren van de Agerce Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n" 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma- w kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- ik Éfe Westvlanderen wonen. I vveedo TurnfWst win ngd roet Kluchlwrel, Zfttisg iliekoiiHMi do cnrlisien 4. romanisten en AANGENAME VERRASSING; N ten 7 ure stipt Xaa «1© Berc-enWerkendo leden en hunne inmill© Onder het bettuur van M. Fl. Metskins Leeraar in de Wapenkunst bij bet 3* Regi De cngelseht n l „iin iit'i fVun eli- leeueu nzeren naar Hanko*. knnsul van protesteer grond aart <;li syinlikaal om leggen van Pekii e, Ti-Fo-Fou z I.cipen tn wreven hun na band an bij 'i ie- Idacht dat zij d n.geduc sten grijsaard algauw ui grav zouden zien dab n. Zij hoopten hij eene nieuwp kieziog.eejleii paus te bekomen die t•cgevi rider, zijn zou, die de stern oe van zijn .- - weten op d<*t' ItOoii der hedt- 'd lagsch1' beschaving zou pas n->e{ zou ^p'- u Dam om ij o 1 valSCbe Ot OVHid'pv im g UOD t-n eiSP '-'d De protest i ui sein'; Keizer van Dnitschland Daar waren nogians menschen die hielden heeft menigmaal zijne tusscheukomste ge-1 staan dat do vrek een valsche arme was die vraagd in de politieke zake van zijn Rijk. voorzeker iets moeste bezitten. Dat was ook (lij is bemiddelaar en scheidsrechter ge- lipt gedacht van zijne bloedverwanten, die arm zijn en Brussel bewonen. Wanneer de oude dood was, wierd het engelsche troepen door Chineesche, zonder erge gevolgen, aangevallen ov'r d'' onpasselijkheid en de. ziekte van d-n geweest. Een eugelsch torpedoschip, I Fau». 1. j u i qq,« Over korte jaren zelve was er een van leraar in de Wapenkusst hij set d* tveKi Imet een houderdto soldaten aan ,Jdie wld( doe dïl ment voetvolk t'Yper, melde welwillend.Iboord, heeft dan hel vuur geopendl y>(jm medetverkins van Sl Htcbtels Harmonie. Mar een duizendtal Chmeezen, die de| m jn jljUe ït](J(.[e„ pl„, noemd in meni;:vuldige geschillen. Konom hij geniet de eerbied, de gene geilheid eri bet vertrouwen der volkeren om Hen ii. lv rn de natuurlijke verdediger bee id zi- d. rechtveerdigheii, 'p: eri Hj hmd, der orde D minus conservet sum ...dat G d hem buis doorsnuffeld niets te vinden Maar Zaterdag laatst, als men de deerlijke meubels van 't sterfhuis meende weg te voeren, viel er een papierke onder de hand van eenen der bloedverwanten, een papier- oog laüjjr b-ware voor 'i welzijn van Gods Ine, als 't u belieft, dat niets anders was als leen getuigschrift waarbij de oude vrek in eenen bank te Brussel een half miljoen had!! Ge ziet van hier of de nichten en koiijn- jes blijde waren naburige hoogten bezetten, e j 11 ITcrvar)gen dje wonderwel op Leo XIII trok eriti deil J neezen verloren eenige mannen en En zietria meer dan 21 jaren pausdom, O I V YanThuyne door de waren genoodzaakt de vlucht te ne- oa den gezegenden ouderdom van 90 jaren F men. IhArpiktu» hf»hh«n. is de H Vader nov vol dienst en M i oscbappij Het vlaamsche strijdblad De Klau- a ouderdom van 9U jaren I I fcl "«ouiouucauijuuiou uc amu ,UJCII. bereikt te hebben, is de H. Vader nog vol N-uwelijfcs omstond hei nieuws van eenewaart dat te Antwerpen verschijnt 1 Sp/«fc#i^o"ocrf°dèCr' 100 Turners. - 15 Chineezen, die in den omtrekgezondheid en leven. Imissie of geestelijke zending .n Yper, °fbij (le heereQ H. E. L. Kennis, schrijft f Samenoefeninqen door de 18 jongsteI van Ichau op eene duitsche patrouilleI De helderheid van zijnen geest, de ge Turners der 6* afdeeling geschoten hadden, zijn op bevel van trouwheid van zijn geheugen, de kracht van 3 Sineesche waarheden, luimige tweezang. den duitschen konsul gefusilleerd ge- «jne stemme, de doordnngendheid van zijnen 4' Samenoefeninqen van boxe door 16 Tur- worden. Iblik' de levendigheid van zijne bewegingen, I doen iedereen in bewondering staan, neri der 5 afdeeiing. I I l ci Over eenige dagen nog heeft hij eene ge 5. Aaneename verrassing. SamOÜ-ei anden V A ua v vaarhjke operatieonderstaan, en de wonden, tweede deel i Qyer eenige jaren maakten Duitsch-1 door de bewerking te wege gebracht, gene Samenoefeningen van nodicnwert door, en de Vereenigde zen als waren zij gemaakt ia hel lichaam ZlTaZ'rfe"*'v"u.nioiri.™«A. Stat» van Noord-Amcrika ocne over Ln .en jonkheid Lenojn^cn dooi 20 Tornen, der eenUomst on, do a «fdeebne. besturen. Hunne eensgezmdl eid is| Samenoefeningen door de Turners der echt er van korten duur gebleven. Oe Wonderbaar is hij "ook in het uitoefenen Duitschcrs erkenden Mataafa a.ls ko-|van zijn ^eesteiijk. geza^. en 1'afdeeling. i b Aangename verrotting. ning omdat hij door de vier vijfden Er is misschien geen eén laud der beken- tiengen prietpraat te wederleggen daar nie- 6 Marlborough blijspel in drie tooneelen. Ler bevolking gekozen was.De Engel- de wereld dat zijnen persoonlijken invloed raan(j er op gelet heeft '-Zegen zang. Ischen en Amerikanen stelden hem af niet gevoeld heefu Alleenlijk veroorloven wij ons een.ge be- onze stedelijke liberale vuilbladjes vielen I n zijn laatste nummer het volgende haar op 't lijf. I Zij waren in hunne gewone rolle vanl hsn naam, die onder de Vlamingen niet valsche vrijheidsvrienden en eigentlijkeionl)ekeed mag blijven, is voorzeker deze van godsdiensthater* Eerw' Heer onderPasloor Le™y- Vele heb" Tijdens de zending zelve verdubbelden ben rael gretigheid in Biekorf zijne hunne aanvallen. gezanle verhalen uit den ouden lijd «elezen» Wij hebben daar niet op geantwoord om- e" meni*een heeft biJ ziin zelven 8evraa«d dat wij die schoone en grootsche heilige r.de v~rd« ^he Folkloristen ..„„IGrimm langs Vlaanderen voorbij gegaan zending haren stangen gang wilden latenI 6 1 6 waren voortseaan. daar de ongewope hiivaj niA 7ii| genoten Wvoor ai schrijve-Griffim voor Duitsch,and gedaan laars eene klinkende.... aa smetewas. jdet)beni dp doet onze achtbare Priester Leroy Nu dat alles voorbij is, zullen wij ons wel| j__ zwichten al hunne ongerijmdheden en arm- voor Vlaanderen Hij haalt uit den verge- telhoek die oude Kindermarchen, die sprookjes van kindervertellingskens uit Grootmoeders lijd, met hunne spoken en BEMERKINGEN en vervaagden hem door Tanou, zoon ^ne „nc ru merkingen om te doen R»r.i«d«n zllner voorbehoudene|deQ overleden koning Malictoa. 1^Vflr8ch,ll|ge punten vdn geloot.V ,ee.r' 0t welen en zijn en willen. a gevoeld heeft. l Alleenlijk veroorloven w,j ons eenige oe- gevaarnis8en en die oude edel Zijne Encykheken of Omzendla ove merkingen om te doen zien wat die mannen sleenlenKtrachl hij ons mel hunDeeigen Gelieve u vin uwe kaart te voorzien. Niemand zal lDgelaten worden zonder kaart. De poort zal open zijn ten 8 l/t are. Ingang al de Hondatraat. ZaalDreyfus. De uitspraak vanl het verbrekingshof over de herziening gesteenten tracht hij ons met hunne eigen aardige oude bekrausingen weder te geven. Al hadden de «verhalen van E. H. Le roy maar deze weerde, reeds ware het genoegzaam om ze te schatten en te prijzen. Maar daarenboven is zijne taal vloeiend en eke"' .Ischoon, niet stijf en gedwongen gelijk som- Dat is waarschijnlijk omdat ze nog altijd utlftrkundiee hfl, misschien zouden Zij spreken geerne van 't gene zij niet en I kennen en alzoo was er een van hen die zei dat het Recolletten waren dis hier kwamen »U6«nbU M. Gill.w.ert.Do U.ulan.era, Boter- Dc: Vljaudelljkheden tusschen de ve[ L p ver3(and en 7ljne vajer stmt. Ischilligc partijen werden van langs F. bezorgdheid. t. E.-1om heviger. Eene afdeeling van 135 Dlar lliel god,dieosug vraagstuk komen,asn één frsnk. voor dezen die geen deel Engelsche eu Amerikaansche solda- ontslaan, of hij heeft daarover zijne gezag i eken_ ■aken Van de gilde. jteil) werd door de partijgangers van I hebbende stemme laten hooren, den warenl Qat ;s vvaarscbijnlijk omdat ze nog altijd lolJ"vv"' :"n"JrniG7n Mataafa in eene hinderlaag, in eene en zekeren weg aangewezen, en alzoo Ieen Reconet «p hunnen neus hebben uit deP1'S[e 61 un lge 6 1 duitsche planting, gelokt, werd er Uholi.ke eeultotd u. geesten berte oTlkt dal rijn. ,erb.l.a souden me door 800 inboorlingen aangevallen en «wj 'g<l kalholieke« van Vr.nk I verloor er 3 officieren en eenige an-1 dere soldaten. De duitsche eigenaar pier planting, is door de Engelscheuls dl, aie a^n aronasieeu gtsieiu ucci i - Iaangehouden doch op bevel van den |dt;r diking die de bekeering van EngelandI 1 hpg"i d^i missie, wanneer e luiUelteit konsul weer losgelaten. L„„ t.w„e„ br.ne,,. da k.rko,, „roomd,. ,n groo,. l.Uor drukte hetverbreltiügsnoi over tte ucioicuiup,. Mulaafa verklaart dat hij zal strij I 1 's b'j die het wederkeert.!) der u t .'l.,,' van het proces Dreyfus ral waarsehpn L„ [ot (1 do„d toe In D.tiUohlaad W lijk nog vóór 2 Mei gedaan worden.|zegj men dat de rechten van Duits I fa.. dje bi- ve|fi 0ilge|00vigei schisma-1jare ook nog zoo een fiasco zij De bijeenkomst der leden van de ver-I |and 0p df,Samoa eilanden ongekrenkt 1.^^^ teliersohe vorsien verzachiingen tijk hunne plichten aangewezen heef', op p li'ie* gebied. Is bij die den grondsteen geleid heef Dit maakt dat zijne verhalen zouden moe- Zijzoudenliegetidalze tzelveg.loovea;enalsl aUe ecb,, Tl.min over noene de zonue sc ijnt.ïOü eo zij lunnel nverleverinven schatten .ei oogen toen ij pen en zweerea dat het nacht is. Was er immers peen van die kerels die in eenigde Kamers, om lering van het moet,m bewaard blijven. In den duit- verslag van M. Ballat-Beaupré te hoo Lchen Bijksdag en in het engelsch La ren, is vastgesteld op 27 April aan-Leriulis (Kamers) wordt verklaard dal gen, die de oude overleveringen schatten, en dat elke nieuwe boek die uit zijne handen komt ons welkom is. Zoo hebben wij met genoegen Karei 1""' 'u b'""'" Ide Blauwer zien verschijnen, waarin in een riAico was, ot mislukte! [gemoedelijke taal de lotgevallen van het Kte iBlauwersleven worden vorengesteld. 't Zijn God geve dat de vernieuwing ten nai,8lftn|zoovee| scbeigen uit de geschiedenis vaneen slag van menschen, waarmede wij weinig of geen kennis h'-bben, 'tzijn karaktertrekken van een gedeelte van ons volk die niet moe ten verloren gaan. Trachten wij dus deze en andere boeken oekomen heeft voor hunne katholieke onder I Die zending is gevolgd gewevst. niet al- ■Janen. Ileenlijk door katholieke menschen, maar ren is vastgesteld opzi rvpm ««*,,_|gernuis (gamers; wurui ver-kwoi-u um 't Is hij di^ in zijnen apostolijken ieve^, jook [10g door velen die, in politieke, tegen staande. De Dreyfusgezinden weriden eeiie kommissie van drie leden zoovele bisdommen heeft gesticht sondeJ8lrevers zijn van de katholieke pirtij. I van onzen ieverigen zanter van volksover- ongehoorde pogingen aan om de ver- Duitscher, een Engelsohman en lingen uitgezonden en geldelijke onderstand Dft tegenw00rd.ghe.d van die menschen vergpreiden dtl zij in prijs. nietiging van het proces van 1894 en Amerikaan-naar de Samoa-eilanden verleend aan aUe is aca van werken d'« de was de beste antwoorde aan die onncozde in de handen der lecrlingen gesl0. de verlossing van Dreyfus te bekomen. zai gezonden worden om ze te bestu-1 uitbreiding van ie beweering dat de rai83iea een l) Len worden 't zal eene aanmoediging zijn Verschillige rechtsgeleerden verklaren reDeU dat al de ambtenaren aan dit °het pausdom van Le0 xm otn en P° 'e Wm voor den schrijver en tevens eene aansporing dat het. verbrekingshof het recht niet bestuur zul[en moeten gehoorzamen. geschiedenis in guldenletters N zwij en ,j die rechtzinnige en welden heeft het vonniste vernietigen, omdat geboekt staan. enkel de herziening van het proces PhilippijnSChe eilanden |n0ch eere noch bijval verworven heeft, gevraagd is. week zijn de vijandelijkheden Wonderbaar ook is hij onder wereldlijk Q hadden dj die mis9ie kunnen M. Karei Bos heeft den minister! opzicht, van Justicie laten weten, dat hij hem opgeschorst ten gevolge van den ge- A,hoewel dooreenen onrechtveerd.gen en in de Kamer zal ondervragen waarom wcldtgen regen.Hel i-egensetzoen aan-1 Mmb| ïan !1J0e Sttun voor anderen om onze oude en eerbiedweer- Nu zwijgen al die rechtzinnige en wetnen-i ïo|kl>„haleD te I0Bken m kende pennelekkers daar hunne handetwyze ij rit©, missie Kunnen doen| mislukken. Wij verhopen dat bij de vernieuwing vanl in de Kamerzal ondervragen waarom|wcld)Kenrege,1'lieil'egeUSeilUt:UTl,'l8chandeliJke aanslag van zijne Statenl. n' .en i; als't"God belieft, dezelfde! Heer Uttgever, hii aan het verbrekingshof nog geene gek°men zijnde, hebben de Amerika-Leroofd en zijne Koningskroon ontnomen loon zullen voeren en Het zij mij toegelaten de lezers van t asnvr.nK MStuurd heeft tot verzeil- «h verplicht gevonden,verSch,l- oliot,00„ gevangen in zijn eigen paleis en 0|,r(!chlslreBkSj ,egen hunnes -II en eenige w.nken mede te declen Z, van het vonnis in het proces «8e steden, die sij op de inboorhngen Ledn,ig beloerd door ztpe «„anden b.j. —w,rken om de goé ïake „over den voorst ging van nci vu j i n bnnirinmAn Grom pn maclititr en in aanzien bu al wat! I nfrentgilde, gestic glQg Dreyfus. veroverd hadden, te ontruimen. r i i tl Welk een wonderbare man is onze tegen lgr00le oude man. In de kiezing van Zondag laatst I ordigcn Paus van Rome Mm moet 5,6 honderd jatr achteruit voorde Cortes (Kamers), behaalden! yyanneer j,jj jn 1878, den pauselijken I gaan in Welk een wonderbare man is onze tegen- I groot en machtig en in aanzien bij al wat I volgens de wereld groot en machtig is. Van Hem, veel meer dan van Gladstone Imag men zeggen: the great old man, de 00 onre6Dl8»eo"» te over den vooruitgang en den toestand der dank zul en meêwerken om de goö zake tel'Jve1 ucu llijfrentgilde, gesticht in onze gemeente, on- oer' u en' 'der kenspreuk Help u zelven, zoo helpe iu God Deze gilde heeft met den eersten Januari us Over omtrent één maand stierf te Sint- laatst hare werkzaamheden begonnen en tel- moet 5,6 honderd jaar achterin Gilli BruKe, een oude gierigaard, wel de dan slechts 16 meerderjarige en 17 min- - a!1!un de gcschiedems om vooi tolmen e ,ld van 't volk. De man deed alle dagen derjarige leden: te zamen 33. de partijgangers van het ministerie ü,oon heklom, was men van gedacht dat hij vinden van pauzen wier uivUicd zoo mach- ik - waiideli ko> en wierd aj ZOo veel Welnu, Zondag laatst vernam ik in de Silvclla de groote meerderheid inel,jden zwaron iast van zijn ambt niet lang zou I tig en zoo algemeen is. K „PQ0I,, Ihpwonderd als uitgelachen. Slordig was hij (vergadering van den gilderaad dat de gilde 180 gekozenen op 395. De liberalenI vermogen te dragen. De schismatie e tzar van ellendig van kleeding. Zóó ongelukkig op dien dag bestond uit 141 werkende le behaalden 80 zetels de katholieken zijne vijanden, die zijne aankomst met zijne dat, wanneer hij nu laatst J den verdeeld .Is volgt: mannen 47, vron en de gazamisten elk 30 de partij- eene kwade ooge aanzagen, omdat zy zijne erdaar wierd, de disch hem geneesheer en genees- wen 25, kinderen 69. Reeds 08 leden had- gangers van generaal Polaveija 33 schranderheid van geest en zijne manhaftig- spijts Italu da b,j hooge en b,j leege den hua reütbo8kje «a het gezamentl.jk deze van generaal Tetuan 18 de[heid kenden, telden om zoo te zeggen zijne|met van en will. I 1 m i ijiya-,'. 2 JiQL 9SSK xTjÜJSi iUtf B&f* Htü -TPV' AiLS/MaWE*1* GEGEVEN IN HET VOLKSHUIS n Al'Lr II - dv d M C! IO! TTCO, KjII lli OHI X\J UWWl Lmuuil "OVIOIOI. y m u. .J peGITWIJZER BER.'TI DEIL mw 1«rnn kof I I I L IIImam T Ik I .1 »T /lil I t L/C L> IJCW 11 IN l- l iuuvt w r\ r\ P _I Jr\n ■rnTtfloTI I 1 1 *<nri vl >11A I AM /V TT Inrclrnmon 7.iinnP. nfihnfill uG AIHGriKci"" I un I 1* LaI miniorAPII' I U1 hii I

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1