D I IS EN OMMELANDS, PL AATSCL/ BülTFJLiiDSCH NIEUWS i Op Zaterdag, 6rt"n Mei 1899. S centimen t blad. 34sle jaar. Talmerk 1673. Frankrijk Philippijnsche eilanden Engeland Spanje Stad Yper Gemeenteraad Eene heldin De geldwinkel van Alpha Knoopt dat al te gare aaneen Spreuken m Te trekken bij den UitgeverTh 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's lands boodschap we zen ofte post, tegen 3 frank s jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon huiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Vper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten O.fr.15 de reke binnen 't blad is *t 0J.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, S fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agknck Havas, te Brussel, T^32,in de Magdalena- stiate, en te Parijs, n*8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. Islaat besloten de streek der waterval (endoorden landbouw Dit schijnt het gemakkelijkste, he Zaak Dreyfus. De getuigenissen-1 mee3j opbrengend en tevens hetze met gesloten deuren voor de verce-1 j^erste middel om den vooruitgan nigde Kamers van het verbrekingshof eenep stpefek onder welkdanig opzicb afgelegd en door het Parijzer dagblad le bevordereu. De verschillige zendin Z«eFtg(aromedegedeeld, zijn deze week geQ der patei.s JesuiteQ in den Congo van weinig belang. Kolonel du Paty levfepén daap een ste|lig bewijs vari de Clam en kapitein Guignet zijn Za-|0p verscbij|;ge pimten des iands terdag onderhoord geweest. Een koopman van Guiana, M. Gachet, beweert dat een hoog ambte naar, in 1897 met het onderzoek van het dossier gelast, daar een belangrijk stuk in gevonden heeft, dat de on schuld van Dreyfus bewees en dat di stuk medegedeeld werd aan den toen- Ie Op verschillige punten vooral in Ki Saritu, Inkissi, en Istreek der watervallen bezitten zi, reeds rijke kweekerijen en voora [voortreffelijke rijstvelden. Na de stad Calumpit hebbeu de maligen minister van koloniën. DieI Amerikanen wat verder de stad Apli bewering schijnt echter ongegrond,Iingenomen. De Philippijnsche gene omdat de toenmalige minister van raai Luna heeft zich met zijne troepen koloniën, M. Lebon, een Dreyfusge- aan den Amerikaansche generaal Otis zinde is en niet het minste gewag overgegeven. Onder voorwendsel da heeft gemaakt van het bestaan van zij het Congres zullen raadplegen o dergelijk stuk. [de vijandelijkheden moeten voortge- Zaak Ücroulède-Habert. Volgens zet. worden of niet, hebben eenige de uitspraak van de Kamer van in be Philippijnsche officieren zich naar schuldiging stelling van Parijs, zullen I Manilla begeven, om aan de Ameri- de aangehoudene afgeveerdigdeu,Paul kanen drie weken wapenstilstand te Deroulède en Marcel Habert,krachtens artikels 24 en '25 op de drukpers, ver-1 "iet toegestaan maar hij heeft ver volgd worden voor ophitsingen aan luiaard dat hij hun algeheele kwijt- de krijgslieden, om hen van hunnen schelding verleent, indien zij zich plicht af te wenden op den dag der Iovergeven. Daarin stemmen de Phi- begrafenis van M. Felix Faure. [lippijnen ook niet toe. Nieuwe ver- Daarvoor kunnen zij tot 5 jaar ge-[sterkingstroepen zijn door het Ameri- vang en 3,000 fr. boete gestraft wor- kaansche bestuur naar Manilla gezon den. |den. Misdaad, van Rijsel. De onder zoeksrechter, M. Delalé heeft drie per- Eertijds en nu sonen doen aanhouden, beschuldigd I Het liberalismus is een zandbank, zei van omkooperij van getuigen in de I wijlen onze Koning Leopold de eerste, zaak Fovaux. Na ondervraging zijn Die vorst en was nogtans geen katholiek twee der aangehoudenen weder in vrijheid gesteld. M. Dutillenl, gewezen politiekommissaris, blijft aangehouden om geld aangeboden te hebben aan zekere personen, indien hij door hun ne inlichtingen, de waarheid kon doen kennen over de misdaad der Munt straat,. Engeland heeft een verbond aange gaan met Rusland aangaande deChi neesche kwestie. Het erkent Ruslands gezag op nijverheidsgebied, ten Noor den van den Chineescben muur, in Mandjoerie en van zijnen kant erkent Rusland Engelands gezag in het dal van den Yang-Tsé-Kiangstroom. Van men kan hem bijgevolg niet beschuldigen gesproken te hebben uit geest van partij schap. Maar iedereen weet dat hij een fijne Staats man was, die klaar zag in zaken van poli tieke, en die, om dezeri reden, door gruole Koningen en Keizers meer dan eens raad ge vraagd wierd. Het liberalismus is een zandbank Dit woord was eene spreuse en eene voor legging. Eene spreuke wier waarheid in de oogen springt eene voorzegging die hedendaags ten volle is verwezentlijkt geworden. Gaat) wij in ons gedacht eene halve eeuwe achteruit. Dan was het liberalismus het groote uit stekbord van den tijd. Wildet gij iets aijn volgens de wereld, weerskanten gaan zij de verbintenis I wildet gij vooreen verstandig man doorgaan, aan geene ijzerwegen te leggen op delen u eenen maatschappelijken stand maken streek die onderworpen is aan het ge zag van het ander land. Zondag laatst hebben in Spanje kieziugen plaatsgehad voor het Senaat. Op 165 zetels heeft de partij van hei l ministerie er 103 behaald, hetgeen van zeker aanzien en zeker profijt, gij moest liberaal zijn. Waart gij het niet, hoe groot ook uw ta lent en uw invloed mocht wezen, gij waart aanzien voor een bekrompen geest, een ach terkruiper, een mensch aan wien men den rug moest keeren Het liberalismus, zei men, was de zonae van de vrijheid, die de duisternissen van het eene meerderheid uitmaakt van 611bijgeloof kwam verdwijnen, den mensch zetels boven al de tegenslrevende par-1zijneonafhankelijkheid en weerdigheid weder tijen. 42 liberalen zijn gekozen, 8 ga- geven, en den grondslag leggen van den zamieten, 3 karlislen en eenige an- maatschappelijken vrede, dere. En vele menschen lieten hun ter goeder Maandag laatst hebben de Ver- trouwe door die ijdele woorden en die beloo eenigde Staten van Noord-Amerika de verende beloften vangen, som van 20 millioen dollars betaald En 200 kwam het liberalismus in aanzien aan Spanje, als vergoeding voor deN hel volk hct dron* in huisgezinnen, Philippijnsche eilanden door Spanier13 scho'en>^e genootschappen, en na zekeren aan Amerika afgestaan. tijd speelde het de baas in de Kamers en op het Stadhuis. CongO I ryjaar woopden en zijn geene oorden. Met het oog op de beschaving heeft Na korten tijd moest men Lestatigen dat het bestuur der onafhankelijke Congo-1het liberalismus niet anders was dan eene «oddelooze secte, voor doel hebbende de ver nietiging van het christen geloof onder het volk. De ware liberaal wierd kerkvervolger wilde God uit de scholen bannen en uit Het Ieigene vijanden te laten leven. leger. Hij spande alle middels in om bet werk der geestelijkheid le belemmeren en te ver ijdelen. Zijne liefde voor de vrijheid en de ver draagzaamheid, die hij vroeger zoo aange preekt had en tot in de wolken verheven was alleenlijk een masker, aangetrokken om het volk te bedriegen en op zijnon kant le krijgen. Dat masker viel af. Dan zag men den liberaal verschijnen ge lijk hij waarlijk was een kleengeestige godsdiensthater, een venijnige dwingeland, een onmenschelijke broodroover. Die van een zeker getal jaren zijn, hebben nog onthouden van dien tijd van onvrede en Zij zullen de kastanjiën helpen uit het Sus wilde dus den vreemdeling bevoor- vier halen ten profijte van de socialisten. deeligen. Zij zijn gereed het politieke strop rond Nu schreeuwt Sus tegen dienzelfden heer ..q"!'!.::0!gjen h.alS le d0en' 0ra huHSurmont omdat de PlaalJes met de namen der straten van elders komen. Zoo handelen zij uit blinden haat voor de katholieken. Is dat geen waanzin Openbare zitting Zaterdag 6 Mei 1899. om 5 ure 's avonds. Dagorde 1. Mededeelingen. 2. Verslag der aanbesteding voor het maken van riolen. 't Zij in 't voorbijgaan gezeid, dat die plaatjes aan eenen Yperling zijn gevraagd geweest, en door hem geleverd. Sus wilde bijgevolg dat de vreemdeling uitgesloten wierd. t Is serieus, niet waar Het geslacht der Damianen is niet uitge storven. Eene engelsche gazette van Trinidad ver haalt ons de stichtende dood van eene kloosterzuster der Dominicanessen, geboren Vraag tot aankoop van grond in de in Zwitserland, Jufvrouw Bertha Anderledy Elverdinghstraat. [(Zuster Maria-Angela), overleden den 19 woelingen wanneer de liberalen meester| 4. Vraag om hulpgeld door de Rapid Club. Maarte 11. 5. Vraag om hulpgeld door de maatschappij Die Zuster verzorgde de melaatschen te Vereenigde hofbouwliefhebbers Trinidad. 6. Vervoerdienst tusschen Poperinghe en Sedei t 1865, hadden de Dominicanessen YPer' daar een groot hospitaal voor melaatschen 7. Stadsbibliotheek rekening 1898. gesticht, waar zij een groot getal zieken 8 Inrichten van zalen der middeibarel hadden. school voor den dienst der Burger- De melaatschen bedienen dat was de wacht- droom van Jufvrouw Anderledy; eene be- 9. Wegenis krediet voor bet maken eener koring waaraan zijniet en kon weêrstaan, beldinne te worden lijk de heilige Catharina van Senen. Ziehier in welke woorden het bovenge noemd dagblad dit nieuws mededeelt Met diep hertzeer kondigen wij de dood aan van eene Zuster der Dominicanessen van de Melaatschery, Zondag laatst gestorven in het waren. Die hatelijke politieke der liberalen was twelsende voor de gevoelens van het belgi- sche volk. De belg immers is de vriend van vrijheid, orde en vrede Ook stond het volk tegen het liberalismus op, en in 1884 waren wij getuige van eene gehcurtenisse die maar zelden id de gescbie- deriisse van een volk voorenkomt. Hel liberalismus, zoo groot en zoo ge vreesd, verdween als een rook voor den storm van de algemeene verontweerdiging Het politiek gebouw stortte in, omdat het, volgens het woord van Leopold I, ge touwd was op het zand het zand der dwa ling, het zand van de valsche vrijheid. 10 Gomen. Tuindag berek. Heer Alpha heeft van de weke zijne penne klooslT va" Cocorite- De afgestorvene Zuster t ii i i i *1 I Maria-Angela (inde wereld Jufvrouw Ander- Inzijne verwaandheid had het gemeend gescherpt of liever zijne zage. Ldy) wag yan Zwitserschen oorsprong) en voor het katholicismus een graf te delvenen ziet, het onderging het gewone lot der kerk- vervolgerszonder het te weten of te willen, het dolf zijn eigen graf. Daar zijn er die zeggen het liberalismus is zoogoed als dood. Zij hebben gelijk in éénen zin, ongelijk in enen anderen. Het liberalismus kan men aanzien als eene leering of als eene politieke partij Als leering is het liberalismus verre van dood te zijn. Indien wij ons met geene woorden willen paaien, maar de zake in den grond onder f.oeken, moeten wij bekennen dat het libera ismus eene leering is,die overal en ten allen tijde bestaan heeft, en zal staand# blijven zoolang de wereld zal staan. Daar zij de leering is van de valsche vrij heid, is zij, in eenigen zin, de grondslag van alle dolingen. Alle dolingen immers verwerpen het ge zag van God, of door God ingesteld. Maar als politieke partij, ligt het liberalis mus op zijn reeuwstrooi. Zijne plaats is ingenomen geweest deels De kerke is voor hem een groole winkel Licht van pater Anderledy, generaal der Je- waar gij alles kunt krijgen voor geld. Isuieten, dood over zes jaar. Hetgeen oris altijd wonder schijnt in die I Zij was in de kolonie toegekomen in den geldzake't is dat de klagers deze zijn, dieI,naan(1 Novcmher 1S97, en ti-ok aanstonds naar aan den priester geenen cent zouden junnen I '1Pt Melaatschen8esticllt. waar ZÜ de zieken of zouden willen iunnen bezorgde met de heldhaftige zelfopoffering I waarvan al de kloosterzusters het voorbeeld De menschen die ter kerke gaan en klagen I geven, tot op den dag dat zij gedwongen was niet, maar zegeven of ze geven niet volgens I haren kamer niet meer te verlaten. In den omstandigheid en goeste. I maand September laatst wierd zij aangetast van Alpha slacht alzoo een mensch die kwaad Ide borstziekte di# haar bedreigde, hetgeen, te is omdat de ware diere is in eenen winkel waar bij niet en wilt gaan, al gave men hem alles voor nieten. zamen met hare voorbeeldige deugden, haar het uitzicht gaf van een wezen eerder voor den hemel bestemd, dan voor de wereld. Haar lijden verdroeg zij met een engelachtig geduld; 't Is wonder ook als er sprake is van geld,|on wanneer het einde dahr was, verdween zij dat heer Alpha maar en weet gëwag te ma ken van pastors, paters cn nonnen. Gij hebt bij voorbeeld, de officieren van ons leger die vele geld kosten aan bet land, en die sedert eenigen lijd van hier vermeer dering van jaarwedde hebben bekomen. Hoe komt het dat heer Alpha daarop nooit iets wedt te zeggen zachtjes, versterkt door de H. Sacramenten en in het bijzijn van hare Zusters. De begraving heeft plaats gehad Maandag Imorgend. Eene plechtige mis van Requiem is gezongen geweest ter harer zieleruste in de kapelle der kloostergemeente, door den E. Pater Juliaan Bouche, predikheer, en kapelaan van 't gesticht, bijgestaan door de E. Paters |Cerveney en Walsch, O. P. Het lijk wierd gedregen door de Zusters Pre- D,it is noglans geld dat wij moeten beta-Lj^ggpgjggH van dekapeltot aan de lijkwagen, len, lief of leed. [dieaan de ingangpoorte van 't gesticht stond. Niet dat wij tegen de jaarwedden onzer I Verder tol aan het kerkhof door Dr Hoek, kiijgsrnarinen zijn. In Y geheele niet. '>rada, DrKnaggsen M. S. Scuges. Maar in die verschillende wijze van han- Vele kroo"en Ware" d°01' Vriende" gCZOnden 1 geweest, onder andere eene zeer schoone door door de katholieken, deels door de socialis-1 'en z'e 1 w'^ duidel'j|c d^Alpbha het eigent-Len beer Gouverneur. De Stoet wierd ontvangen ten. Daar waren in den tijd vele eerlijke en eftige lieden die ten goeden trouwe liberaal waren. Hun getal is merkelijk verminderd sedert zij die zoogezeide vrijheidsvrienden aan het werk gezien hebben. Maar volgens ons, zou men den dag van varidage moeten ziende blind zijn om niet te lijk niet gemunt heeft op het geld der pas- I door Z. H. den Aartsbisschop van St James. I tors, maar op depmtfori zelve. [Het is ook hij die op het kerkhof den dienst In andere woorden, geheel dien artikel isIdeed. nog eens een leeuwenvel waar Alpha's libe rale ezeloore uitsteekt. Daar is in geheel Yper, geen machtiger weten wal een liberaal is, en waai toe hij I verstand dan dit van Sus. bekwaam is. I Die kerel immers zegt met het meeste ge- Waarom Imak, wit en zwart van een en hetzelfde. Nu zien wij diezelfde liberalen met hunneI Hij slacht sommige goochelaars of kuri- ilitioke vijanden de socialisten, samenspan-1 stenmakers, die uit hetzelfde doosje een dui- iiuii om het katholiek landsbestier oraverre I velken of een engelken doen springen, vol te werpen. Igens beliefte. De socialisten spelen kaarte op tafel, eril Hoort liever, zeggen dat, in geval van overwinning, de li-1 Sus heeft hem schromelijk kwaad ge- De gestorvene kloosterzuster is begraven ge worden in de voorbehouden® plaats, in het oosterlijk deel van 't kerkhof, waar reeds ver schillige van hare medezusters rusten, allen gestorven gelijk zij in het heldhaftig en hertelijk vervullen van hunnen plicht. God staat tusschen den werkman en den meester om ze alle twee te verdedigen. Mgr d'Hulst. Aalmoezen geven ziedaar de beste van alle siielen. H. Joann. Chrys. Valsche leeringeti bestrijden, is de men schen beminnen. Bossuet. Wees niet ootmoedig op eene hooveerdige maniere. H. Hieronymus. Hebben wij het recht te eischen dat onze beralen op geenen buit mogen rekenen. [maakt tegen baron Surmont omdat een En die dutsen van die liberalen, die gioctel vreemde kramenierster niet heeft mogenlonderhoorige zonder gebreken zijn, wari- mannen van eertijds, volgen zoo gedwee als I verkooperi hetgeen in vele winkels hier te [neer wij zelve er gedurig toonen een lam, de roode vlagge van de socialisten, krijgen was. M"'de Lambert. T NIEU VAN YPER m i it ijH<UI*Ko*n lor,0o ion Cll U IJ W Ipj U h IwmOI 6UOVÜI U ULJ CCIJ C li I 13ICI1C lnijfli.r.eKim i

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1