m wowaiafai <mm f MMSB/wEBE/iSêZitsms is&mssïm&sa rs&smJ3®! YPEHSCHE HANDELSVttfisflluUiu MELKAFROOMERS BOUWSTOFFEN en KOLEN E. SEYS-STAELENS CH. VERCRUYSSE-GHYSELEN VAN WINSEN TANDEN is A. VONCK-CLEMENT 1 GFiBRE-YSTFiERE IJZERER APSPUMHfiS YPER, Rijselstraat, 28 6 72. YPEE, Koemarkt. N" S, YPEK, Hofmolens GROOTE MARKT, 17, Agentschap der Antwerpschc hypotheek kas Spaarkas MTBlSWÜL, PUIMEN 4 PONSEN G. Vande Gasteele, zoon bi) MevrW* VAN KEMMEL, Groote Markt5, YPEREN Kunsttanden te beginnen van 5 fr.— Volledige gebijten van af 100/r en hooger gewaarborgd voor het leven. bij Mevr. wed. Van Kemmel, Groote Markt5 Yperen. VOLKSINTITUUT MERCER/EN. YZERE MEUBELEN 1 SAAIJETTE EN LAINE. j—. Kinderrijtuigen aa f" «J A9 t,«% sEekei' en radieasii I® 1 ®i I y#u alle O t. iw 1 3 1 ifl P'1| HUIDAANDOENINGEN: Twee rnaal te week inkomst van versch kalk, ciment en plaaster Groote handel van zuiveren ge waar hordden fransehen ciment van Boulogne aan zee. 1 Magazijnen op de Koemarktaan de Statie c. op de Kaai. I Handel in Monsche Freine Braisetten en FranscheKoIenfx Bijzondere soorten van Anthraeiten en Droogkoltn. Ijs Brubandsch goed$5 Roode en blauwe pannen, veursteo, noordboomen en |]z I Strooiveurtsen Roode en blauwe ordinaire en machi- Sis netegels in alle grootten. - Papesteeueo, klinckaarts, bri $j keilen, stekesteenen, -Specialiteit, van dikke en dunne a? oventegels. -Engelsche en andere Schaliën en schalie veursten. Alle slach van grezen buizen en ellebogen, (y potgoteri: Pottelbergseheën fransche pannen en veursten té in rood en verlot. Draineerbuizen. te Doornijksch-, Ecaussines-en witsteen Zullen, kribben en bakken, waterstcenen, deksels voor yg citeerns en aal putten, barrierepinanten, koeislieten, schor- m. ren en dallen. jfo Refractaire brijken en spieën. Sterren, leeuwen en |.S, gleische tegels voor schouwrnuren - Engelsche filters en jp! glazen pannen. Groote keus van marmeren Schouwen en Grafzerken. Jj\ Pavementen in ciment-, ce-amieke-, Basècles en mar- Ik meren tegels. Het huis is in betrekking meteene bijzondere firma voor het leggen van Mosaïque pavementen. Standbeelden voor hovingenen kerken. -Arduin-en marmerwerk voorgebou- §7 wen. - Garnituren in marmer voor m mhels Reiniging p en herstelling in 't nieuw van oude grafzerken. Alles in Eu eerste klas en ten gemdigste. Pt f)3 bestellingen worden ontvangen ten huize op de KOEMARKT, en ten bureele van het magazijn AAN DE STATIE. J4 ij EIV B ÏN K. E N Haverpletters Meel molens Strooisfujders roet hand en stoom IJzerdraad 300 liters per ure gevende en werkende met de hand 100 tot 150 fr. profijt per koe. KOOP) DE FlJi\E 50 GRAMMEN aan 0,20 0,30 - 0,40 0,50 100 GRAMMEN aan 0,40 0,60 0,80 1,00 Alleen te verkrijgen bij MONCAREY-CRIEM, Groole Markt, YPER. IIV HET W AAK SAAIJETTEN W IJVEREN Aankoop en verkoop van Belgische en vreemde weerden aan 4.25 alle onkosten medebegrepen. Kostelooze inschrijving op tile uitgaven van aktien en obligation. Leeningen op hypotheek uitkeerbaar bij kleine stortingen of op bepaald tijdstip. Uitgave aan Pari en zonder onkosten van ohligatien aan den intrest van 3.25 Deze obliga ien kunnen altijd ver kocht worden en zijn aan de wisselvalligheden der Beurs '.iet. onuerworpen. Den intrest bepaald op de spaargelden is ook aan 3.25 gelijk met den intrest der obligatie». De stortingen te beginnen van een frank worden aanveerd. Het reglement der spaarkas en alle verdere inlichtingen wor den gegeven aan de personen die er de aanvraag van doen aan de agenten j. P00T-PH1LIPPE en A. THERRY, Gevangstraatn' 6, bij de Groote Markt, Yper Het zelfde huis doet ook den koophandel in alle slach van kolen, granen en bloeme, in 't groot en in 't klein. Zeer geringe prijzen. HOFBOU WG ESTICHT Ingangen: Diksmuid-en Cartons VPKH Hofbouwkundige. Groente-, voeder-en bloemzaden. Alle slach van boom- en struikgewassen. Bloembollen. Verzameling van rozelaars en chrysanthemen. Fruit en vervroegde groensels. Kamersieraad planten, palmen, varen, enz. Bloem tooisels: tuilen, gerben, kronen, enz. Tafelversiersels. Natuurlijke bloemen in alle tijdstippen. De prijs couranten worden franco op aanvraag gezonden. YPER, 47, Lombaardslraat, THIELT, Tramstraat. GLNAD1GE PRIJZE! Siijpstrsat, 71GENT PAAROSHAAR, CRIN VÉGÉTAL, ZEEGRAS, RESSORTS, enz. bijzondere Chirurgijns Tandmeesters, CffyT%' GEDIPLOMEERD door de BELGISCHE GEZONDHEIDS-COMMISSIE, GEBREVKTS8LI KONINGLIJK BESLUIT VEREERD DOOR DE GEESTELIJKENEN KLOOSTERS. F ORTRUk, Moskroenstraat, 2, ELO^T^IJK, M' M Mey^ r kan geraadpleegd worden driekeeren ter week, zij alle Maandag, Don. derdag en zaterdag, van ure 's morgens tot -4 ure namiddag. voor al wat d tandheelkunde betreft. Genezing van alle pijnlijke tanden, plombeering der hode tanden, rechtzetten der ongeregelde tanden van allen ouderdomhet plaatsen van Kunsttanden geschied», zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de Kunsttanden van Mr M. MEIER kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak ver klaart Deze tanden worden geplaatst, zonder platen, zonder haken en zonder veeren men kan ook niet zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr M. MEIER onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze volgens zijn nieuw stelsel waarvoor hij gebrevoteerd is. Te raadplegen drie koeren ter week, eiken Maandag, Donderdag en Zaterdag, van lire's morgens tot i re namiddag. Kapelmeester van Sint-Maar lens. Eereprija van het Lemrnens gesticht, onder 't bestier van M. Edgar Tl NEL. Lessen van Muziek lezen. Piano, Hai monium, Harmonie en begeleiding vat Kerkzang. 6, DiksmuidsIrate, 6, to YPER. ju JW 'iÉae G i >,"*-»■ S1 !'i Dartres, Uerpes. Exzemas, Zonae, Acnés, Roode puisten, Prurigo, Pityriasis, Ictyose, Psiriasis, Sycosis, Lupus, Schurft, Haaruitval; ing, Klierziekten, enz., zetts van aderspattende Wonden on: Zweren. De bohandeling die gedaan is geweest in de hosoitalen en voor#edrogen aan do Academie van geneeskunde van Parijs, verstoor! de werkzaamheden in't geheol niet; zij is onder hat bereik der kloine beurzen en van den tweeden dag af verschaft zij eeue gevoelige verbetering. Zich to wenden aan M LE MORMAND, specialisten doctoor, oud aide-major der militaire Hospitalen. 9, rue de Turin, Paris(France). Kostelooze raadplegingen per briefwisseling. 31 ll'Sti uJjfU'tM'Mtl i 1 verkoiidhodon en kitteling .JU-J2SL-*—lp. 29 <KfcS3KZV!l*> V f - TWgBiTWTHrilTITTrTr* "ITT II liriHTïïli~>n 1 H'O T"2Xe. ï30R.«l0ï«r\W flCtt t-ear 'ATj,v. Voor geheel zuivere MATRASWOL, als ook PLUIMEN en DONSEN, zich te bevra gen bij Drukk. CALLEWAERT-DK MEULENAERE, Boterutraat, 86, Yperi

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 4