DIT IS EN OMMELANDS, BUITEN! ANDSCH NIEUWS Op Zaterdag, 27sten Mei 1899. 5 eentimen 't blad. 34ste jaar. Talmerk 1676. KA THOLIEKE KRING De turnfeeste door Sint Michielsgilde, zal plaats heb ben in den hof van den Katho lieken Kring, Zondag toeko mende, 28n Mei, ten 5 1/2 ure namiddag. Creta China Liberalismus en Zedelijkheid. Philippijnsche eilanden Priester Daens te Wervick Transvaal Het leeren Holland Landbouw Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boterstrate, te Yperen bij 's lands boodschap we sen ofte posttegen 3 frank 's jaars 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en *s Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaal— Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten O.fr.15 de reke binnen't blad is 't 0,f.30 van 's Réchters wegen f. 1overdruk, i fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken De Qeéren van de ACenue Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n* 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. De muzulmanueii van het eiland Creta in de Middellandsche zee, stellen geen vertrouwen in het tegenwoordig besluur Zij verkoopen aan spotprijzen hunne goederen, hunnen oogst, hun huisgerief zelfs en wijken in menig uit om zich in andere landen te gaan vestigen. het tusschenzeesch kanaal van Nicara gua zou kunnen volgen, met het doe Wij wenschen de jonge Turners van her- wenschen laat werpt, in de oogen van het ten geluk en wij verhopen dat hun nieuw volk, maar al te dikwijls misachting op hel zoohaast mogelijk hand aan het werk vaa"del het zinnebeeldig teeken zal zijn van I leger. verbroedering in den strijd voor de belangen f van ons christen geloove en ons dierbaar het leger alzoo te kort te doen, en welver- dierid zijnde straffen die hem, om dien reden, komen treffen. Er is hier volstrekt geene sprake van ver te slaan om eenen vaart te leggen die 12ó millioen dollars of 647 millioen 668 duizend franks zal kosten. Men ziet dus dat de Amerikanen voor geen onkosten achteruitdeinzen'. Welnu hij heeft het recht niet de eere van Zondag 28 Mei 'S MIDDAGS PROGRAMMA 1. Ronde des petits Pierrots, marche militaire, Auc. Bosc 2. Fantaisie sur l'opéra Les Cloches de Corneville, Planquette 3. Rossignol et Fauvette polka pourBugleeiPiston, E. Launay Songe d'une nuit d'étè, Mendelsshon Les Gnomesmorceau ca- ractérisiique, R. EilenbergI La Belle Bruxelloise, valse, Langlois Wij hebber, over tijd nog al een prpper 'Iedereen di^mtnisieT vSenpeereboom staaltje gehad van de zedelijkheid van het kent is overtuigd dat zijne verhevene gevoe- '•iiall3muSl lens hem verre boven zulke kleengeestige Een onzer stedelijke vuilbiadjes deedIhandeling stellen. eenen hevigen uitval tegen minister Vanden-1 Maar iedereen weet ook dat, als de eere peereboom om reden van eenen omzend-1 van't leger op 't spel-is, minister Vanden- aan to knoopeu. hul brief gericht aan de officieren van ons leger, peereboom geen man is om door de vingers cQri w I 3rs Alle weken moe-1 Het zij in 't voorbijgaan gezeid dat dieIIe zien. haai San-Mun in pacht gekregen van ten wij hetzelfde herhalen. De Amferi- omzendbrief nooit bestaan heeft tenzij in de -nnaen daarom seffens eenige oor kanen hebben zooveel overwinningen hersenen van de liberale pennelekkers. ogschepen naai' die baai gestuurd om behaald en deze en gene stad ingéno-lMaai'dit doet niets terzake. Wij zullen dus ifaliaansche belangen te bescher- jmen. Ditmaal zijn het de steden San I maar veronderstellen dat die brief beslaan Isidor, Santa Anna en Candaba waar-I ^eft, daar> in dit geval, de minister er niet Eindelijk schijnen de PhilippijnenI genegen om zich over te geven eri Men weet nu waarom over eenigejtrachten vredesonderhandelingen met m J weken ifaliaansche troepen naarChinolde Amerikanen LU N U L H I ff^Qden werden Italië heeft de| hoe kan het anders Alle weken moe-1 Het op den kiosk der Groote Markt door de GROOTE FANFARE Daarom geven wij hem volkomen gelijk. De katholieke godsdienst breidt van zij zich meester gemaakt hebben. anders dan eere zou kunnen van halen. Waarom waren de liberahn zoo kwaad op dien zoogezeiden brief Omdat de minister daarin het gedrag 4. 6. I weini l deringen 6. Frank riilc I lectoraat; de missionnarissen worden Indijk gesteld met de mandarijnen, de Zaak Dreyfus. Onder de pogin-l bisschoppen met de chineesche gou- gen, die de Dreyfusgezinden aanwen- jverneurs, en thans zijn onderhande den, om hunnen gewezen kapitein I [jngeii aangeknoopt zich in China al meer en meer uit. Delpe amerjkaansche generaal Lawton menigvuldige en milde giften der ka- ondepscheidt zich d«or zijniJ talrijk„ thoheke belgen voor het werk der Zogepralen kindertjes van China, hebben niet I pe vertegenwoordigers van dcD g bijgebracht om die snelle vor- Phiiippijnschen gfineraal Aguinaldo wreedheden ieL?,?dï'0n.tdJare hebben zich naar Manilla begeren om [drag. Omdat hij ook verklaard had dat zulk- ooze'fl I met de amerikaansche opperhoofden danige overheden niet en mochten dertjes veel te^doen verminderen en den fe onderhandelen en de vredesvoor roomsch-katholieken godsdienst bij de| waarden te aanveerden. ongeloovige chineezen in te planten. iert ecnige weken onder fransch pro Maandag laatst, 2' Sinxendag, zal voor Het is ongeloovelijk, maar toch alzoo. Priester Daens sprekende van Kardinaal Rampolla heeft letterlijk gezeid Hij is van zijnen eersten leugen niet geborsten. En zeggen dat de liberalen en socialisten, schandvlekte van eenige officieren van ons van priester Daens sprekende, hem noemen leger, die, ongehuwd zijnde, openbare ver- de weerdige priesterde eenige ivare priester ergernisse geven door hun zedeloos ge-1volgens Christus; enz., enz. Arme priester Daens, zoo leege reeds ge- I vallen "WiJUlu$ Vd 11 tó.f *roonHp| onze katholieke Turners een heugelijke dag] blijven. De jonge gilde (zij bestaat nog maar ge willig een jaar), zoo bloeiende en zoo ge geerd van onze katholieke bevolking, had I van milde weldoeners een prachtig vaandel 'en geschenke gekregen. Dit vaandel is Maandag laatst, onder eenen grooten toeloop van volk, pleehtiglijk ge wijd geworden. Een aandoenelijk tooneel was het, die tusschen den onplichtig te verklaren, halen zij inlpaiJS en den keizer van China om in hunne dagbladen aan, dat de Figaro Jfle hoofdstad van dit land, te Peking, daags vóór de uitspraak van het ver-|00k eene pauselijke nunciatuur in te brekingshof, mededeeling zal geven I riehten van het geheim dossier en van ver schillige brieven door de duitsohe regeering aan de fransche gericht brieven waarin verklaard wordt dat! Johannesburg, hoofdstad derIdie heldere en zoete kinderstemmen, de duitsche regeering nooit de minste Transvaalsche republiek ten Zuiden zoovele juistheid en eenparigheid, hetrekk ineen trehad heeft met Drevfus Ivan Afrika, zijn zeven Engelschen Treffende ook was die plechtigheid plichtige is. In een dezer brieven he-1^esme^ed hadden om het bestaande kent M. von Schwarzkoppen zelf den Transvaalsche bestuur omver te wer- telegram geschreven te hebben, waar- pen enden Transvaal aan de Engel van zooveel spraak is in het berucht jscheu van Natal over te leveren. De samenzweerders hadden reeds de me en moenten re kenen op verovering in graad zoolang die verergernisse zou duren. Volgens de libérale gazetten is dit eene krenking der vrijheid, daar die personen ii hun herte voldoen. Het is bovendien, zeggen zij, eene in breuke op de onschendbaarheid van het bijzonder leven, waarmede niemand het recht heeft hem te moeien. Schoone woorden, die maar de eenvoudi ge lieden alleen bij den neuze kunnen leiden Die zoogezeide vrijheid van tegen recht en Vele ouders hebben groot ongelijk hunne kinders te vroegtijdig uit de school te trek ken: zij hunne eerste Communie gedaan hebben, als waren zij volleerd. Wat gewordt er van die kinders De meerendeel loopen op de straat en hoorenen zien en leeren ai wat niet en deugt. Eenige leeren een ambacht aan, dat boven de macht is van hunne jonge jaren en nadeelig aan hunne gezondheid. Vele blijven te huis om commissien te rede, losbandig te leven, anderen in schande doen in den eenen o{ den anderen wjnke, en te brengen en in 't ongeluk te storten ziedaar, volgens de bekentenisse van die proces Hoogmisse in Sint Maartens gezongen doorl manneD, de leering van het liberalismus. met| Neen, neen van die vrijheid en willen wij, katholieken, niet De vrijheid is een wapen dat men voor het goed en ook voor het kwaad kan ge- I brui ken Die vrijheid der liberalen en is de ware [vrijheid niet'zij is eene valsche munte die- [nendeom de menschen te bedriegen. De ware vrijheid is ons van God geschoh- van aan De Brou seffens eenig geld te winnen en zoo komt het dat, zij drie, vier jaar, commissien loopen doen, en als zij 15, 16 jaar geworden zijn, zij staan daar, te groot geworden om die commissien voort te doen, en zonder geleerd heid, en te oud om nog een ambacht aan te leeren. Ouders, werklieden, laat uwe kinderen zooveel het zijn kan tot aan 14 jaar naar schooi gaan en zelfs langer't is maar van hunne eerste Communie af dat de kinderen h\ih verslind begint open te gaan, dat ze De uitspraak van het verbrekings- dewerking verworven van 2000 man nen die revolutie zich gereed tot stand te hielden eene hof zal waarschijnlijk Zaterdag der aanstaande week gedaan worden. De Vredesconferentie, den I8en Mei in het Huis ten Bosch bij 's Graven hage geopend, heeft zijne eerste bijeen komsten besteed aan het vervallen izweering ▼an verschillige formaliteiten, he; schappelijke betrekkingen met Enge- sameustellen der bureelen, het bepa- [and gekrenkt heeften dat de voor- len van het dagorde en het benoemen Izitter van den Zuid-Afrikaanschen van drie kommissies om de werkzaam- bond van zijnen kant bekent niet de heden der conferentie voor te berei-1 minste rechtstreeksche noch onrecht- den. Onze geachte volksvertegeuwoor Istreeschè betrekking met de samen diger en Staatsminister BeernaertIzweering te hebben, werd tot voorzitter gekozen der lc kommissie; MM. von Munster,. VprppniirrtA Sfafpn duitsch afgeveerdigde en gezant te vereenigde Staten Parijs en Withe, amerikaansch afge- De kandidatuur van admiraal De- veerdigde, eere-voorzittersM.Karne- wey zal, bij de aanstaande presidents beek, hollandsch afgeveerdigde, bijge-| kiezing, waarschijnlijk sprake van den Z. E. Heer Deken wer. De eerweerde spreker herinnerde aan d< honderd tegenwoordige Turners het edel doel van hunne gilde. Steunende op hunne leuze - Wiei, ulsl ien om. ongedwongen, le doen wal goed en|snet,en ï0[irult(,s'„s dotn en de" geleerdheid maak" bl' h"n indach"«dal Heerlijk is. LUea M„wer,endiehunluterzoo\oordeelig werk der gilde niet alleen bestond in het Daaruit besluiten wij eens te meer dat, |zai zijn. brengen. len oefenen Van de lichamelijke krachten tot wanneer een liberaal op losbandige wijze Bij ouders uit de burgerij bestaat er een gevolge dezer ontdekking heerschte bevordering van bedrijvigheid en gezond Ileeft, hij niet anders doet dan zijne leering ander misbruik. de verledene week eene groole op- heid maar ook nog tot het geestelijk welzijn volgen, en toonen dat hij een ware libe- Senator Lammens zei over tijd eene groote schudding onder de Transvaalsche hunner zielen. Dat uit dien hoofde al de leden raai is. I waarheid Belgie, zoo sprak hij, is tegen- Boeren, doch deze week is alles weer I gehouden waren, onder de bescherming Moest een katholiek onder dit opzicht woordig overrompeld van geleerden de kalm, daar de president Krüger ver- van hunnen machtigen patroon, edelmoedigeIzijne plichten te buiten gaan, hij zou han- Igeneesheeren zijn meer in getal, honderden klaart heeft dat de ontdekte samen-1 P°8'nBen te d°en om altijd en overal voor- delen, niet volgens zijne leering die hem dit advokaten zijn zonder werk, eene macht van niet het minst de vriend-1 htte'^en te z'in van 'reöelijkheid, deugd I verbiedt, maar volgens het leerstelsel der kandidaat-notarissen reikhalzen sedert jaren zaamheid en godsdienstigheid. valsche vrijheid van de liberalen. naar hunne benoeming; terwijl dat onze Die korte woorden, in vierige tale en In andere woorden, hij zou toonen dat hij nijverheid meer en meer in de handen valt warme overtuiging uitgesproken, hebben op enkel katholiek van name, maar liberaal met van vreemde, duitsche vakmannen, van al de aanwezige eenen diepen indruk ge-lde daad is. Ijoden en daar is een gevaar voor Belgie maakt. I I Dat dezen die met uitstekende geestver Daarna hebben de Turners met begeleidingi Hetgeen in dit geval misschien nog meest I mogens begaafd zijn hunne hooge studiën der St Michielsharmonie, hun nieuw vaun-1 de schouders doet opsteken, het is die zoo-1 voortdoen en daartoe aangewakkerd worden, dellied uitgevoerd, getoonzet door M. Leuis gezeide verontweerdiging omdat de minister dat is redelijk. Maar eenieder, daartoe aart- Vanhoutte. Een deftig gewrocht is het dat\hel bijzonder leven der officieren nagaat. drijven, en dezen voornamentlijk die eene aan den reeds welgekenden Kapelmeester Weihoe! sedert wanneer bebooren de schoone gelegenheid hebben de zaken van van Sint Maartens vele eere aandoet. openbare schandalen en verergernissen van ouders over te nemen of uit te breiden, en De wandeling door de straten der stad totIiemand die deel maakt van een zeker korps, kundige nijveraars of handelaars te worden: aan de Sint Aloysiusschole, niettegenstaande I tol zijn bijzonder leven I dat is dwaasheid. De hooggestudeerde jonk voorgesteld Ihet ongunstig weder, is door eene groote Ons leger is ingericht om de heiligste be-1 heden zonder werk en zonder broodwinning menigte volk begroet geworden, met zicht-1 langen van ons dierbaar vaderland te bewa-j zouden geheel dikwijls knappe mannen ge worden zijn, die onzen belgischen handel voegde voorzitter. Deze week zijn de worden i--i i I n i Cnnntn ar. I bare teekons van voldoeninggenegenheid enI ren en te verdedigen eifren 1 like werkzaamheden bottonnen,! De oorlott met Spanje en met del I n j j- i j wi iKzaauiucueu uuguui 'I j v i gord'curing. Daar is de ware zenduig van ons leger. doch r besprekingen zoowel als delf n ipptjnen tte aan te ercenigi el da|) eR()g (e meer kunnen be I Daarom moet het leger door iedereen ge beraadslagingen blijven geheim. IStaten zooveel onkosten ge aar a'jstatigen hoe verre het grootste deel derlëerbiedigd en geacht en bemind worden. Ter gelegenheid dier bijeenkomst de begrooting voor bet verloopen jaar J yperlingen onze bloeiende katholieke scholen! Maar juist daarom ook heeft het leger den van hoogbeambten worden scbitte- met een te kort van SOO millioen naar weerde weten te schatten. I plicht door geest van orde en welvoegelijk- rende feesten in Hollands hoofdstad franks sluit. Niettegenstaande ditJ 's Avonds is de feeste gesloten geweest in heid en zedelijkheid, ae algemeene achting gegeven. Idoet de president Mac Kinley de ver- St Aloysiusschole met een plechtig Lof en jte verdienen schillige richtingen bestudeeren, die Te Deum zouden doen bloeien, en uit de klauwen [rukken van de uitheerascbe grijpvogels. Het zij zoo (Gazette van Brugge) Hooi, men weet het, dampt of doompt als het eenigen tijd op een gelast blijft liggen. Een officier die in zijn zedelijk gedrag telZweelen heet men dat. YPER KatliullcKc iciiviiijKcu otuuiü km

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1