Op Zaterdag, 3d" Jnni 1899 S centimen *t blad 34sle jaar. Talmerk 1677 Muzikale hervorming Yper Gemeenteraad Vlamertinghe Te trekken bij tien bilgever, T" 36, in tie Boter,trate, te Yper, en bij lande booebchapvezen ofte poet, tegen Echt en recht, 't oud Volk indachtig; üebekendmaking Kinderlijkniet kinderachtigX Uil,0va" s Kecl' g|| boek, waarvan ons t Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, DeHeeren van de God getrouwe ik wezen zal! uSÜ'Tom-Tt jaar» 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 8 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Bolgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaaL. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate Tk 36, te Yper. Te vergeefs vragen we ons af, hoe schep pende rauziekreuzen als een Beethoven, een Bach, een Mozart, een Hajrdn, een Rossini, een Grieg, een Schuraan, een Schubert, een Chopin, een Mendelsohn, en inde laatste tijden, een Benoit, een Tinei, een Perosi, een Paderewski, nooit op het gedacht geko men zijn dier wondere ontdekking, zij, die ons toch zoo menig kunstgewrocht geschon ken hebben. Wat er ook van zij, die muzikale hervor ming (van ie Seir en L« Chronique) zal een gansche omwenteling teweeg brengen in het Rijk der Toonkunde en de aanbidders van Euterpe's edele kunst zullen haar met beide handen toejuichen. Van stonde af wordt het afgezaagde alleman soldaat verdrongen door het welluidende alleman muzikant Maar ook, wat al ingewikkelde bereke ningen, wat al koortsaanjagende opzoekingen heeft die weldoener der menschheid zich niet getroostHoeveel slapelooze nachten, terwijl het klamme zweet de matte haren van zijnen kunstenaarschedel beparelde, heeft hij niet doorgebrachtMet welk muil ezelachtig geduld (men vergeve ons de ver gelijking) heeft die edele denker de schoon ste jaren van zijn kortstondig leven geofferd op 't Altaar der Kunst 1 En wat zijne verdiensten nog oneindig meer doet uitschitteren, dat is zijn overgroole en te verregaande nederigheid, want zijn naam, dien hij meteene gewetensvolle zorg vuldigheid verbergt, is niet eens gekend. Helaaaas Eerlang echter zal hij op de vleugelen der Faam door de wereld zweven. Eensdaags zal men het standbeeld van dien wonder- mensch, als een eeuwige en welsprekende verpersoonlijking van 't Genie de prach tige squares onzer voornaamste steden zien opluisteren. Eensdaags zal men het honderd, ja duizend en nog duizendjarig jubel feest van dien muziekreus vieren en met heiligen eerbied zullen de moeders aan 't oor hunner zuigelingen, zijnen naam fluisteren, Openbare zitting Zaterdag 3 Juni 1899, om 5 ure'8 avonds. Zondag laatst had hier de plechtige intrede plaats van Zijne Doorluchtige Hoogweerdig- heid, Gustavus-Josephus Waffelaert, ter ge legenheid der wijding onzer vernieuwde kerk. Deze schooue plechtigheid had eenen grooleu toeloop van volk ter plaatse ge bracht ook hadden de Vlamertinghenaars allen hun beste gedaan om hunnen bisschop weerdiglijk te ontvangen Van afstand tot afstand stonden er spar ren versierd met driekleurige vaandeltjes aan alle huizen wapperden vaandels en wimpelsvele voorgevels waren versierd met groen en bloemen,en talrijke jaarschrif ten herinnerden Monseigneur zijne jeugd, hier doorgebracht, en toonden hem tevens hoe zeer zijn oud Vlamertinghe hem gene gen is. Bijzonderlijk was te bewonderen het oude huis van Zijne Hoogweerdigheid, thans bewoond door den Heer S. Casier-Herman. Hier volgen twee zijner lofdichten To Vlamertinghe staat alhier Het buis van beenhouwer Casier. 't En is aan elkeen niet gegeven In bisscbops buig te mogen leven DAGORDE Mededeelingen. Vischrecht in den Kasteelgracht. Vervoerdiensten: a) tusscben Belle en Yper; b)tusschenRousbrugge en Yper. Militaire gronden afstand door den Staat van oude wegen. Hospicen verkoop van verspreide boomen. id. verkoop van boomen ain het woudbeheer onderworpen, id. verkoop van grond te StJan. id. verpachting van landgoe deren. Landbouwcomice vraag om hulpgeld. Pompiers: hulpgeld voor uitstaptjes. Kerkfabriek St Magrtens begrooting 1899. id. rekening 1898. Maken van een gebouwtje voor de vischmijn. Werken van effenmaking en kasseiïng der Kiekenmarkt.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1