ANGLÖO-M AIII EU SAUS Broeders Zusters, vA° O IPERSCHE HAND SLSVEREE NIGrING MELKAFHOOMERS E. SEYS STAELEN8 m T3ESPAKJES BROELS-BÜSSCHAERIvaN WI N S E N J. Pool-Philippe en A. Therry TANDEN. M" 8, M"' M. MEIER TE PACHTEN PSOIOSËAPEIE H. Antony-Permeke, ypres. isiaaeMEMEi) lil Huis A. VONCK'CLEMENT, r 6EBREVETEERE IJZEREN AFSPANNING^ l ORST-TABLETTEN maamhoiim, '0 mwmbgsoc: IBOUWSTOFFEN en KOLEN h bïTr m°"lerket™s' z"»#-»» roor 1 CH T YPER, Koemarkt. N° 8, YPER. YPER, Rijselstraat, 28 72. Hofmolens en banken. YPER, ELVERDINGHESTRAAT, 44, YPER. g Magazijnen en werkplaatsen: j§ Bij het slachthuis 17 op de Kaai. tg IN HET WAAR, S4AIJETTEN WIJVEKEN GROOTE MARKT, 17, Huis van vertrouwen. Vaste prijzen. Vi Handel in kolen, aduinsteen, marmeren alle slach van bouwstoffen. Bank cn Wisselkantoor Agentschap der Antwerpsche hypotheekkas Spaarkas MATRASWOL, PLUIMEN I MSES G. VandeCasteele,zoon L, A i.v U- R 1J K. B E R bij Mem W' VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, YPEREN Kunsttanden te beginnen van 5/rVolledigegebijten van af 100/r. en hooger, gewaarborgd voor het leven hij Mevr, wed. Van Kemmel, Groote Markt, 5, Yperen RUE AU BEURRE N°ll, rl zeker <*n i*:tdi< T e o te week inkomst van versch kalk, ciment en plaaster. t|^ reek inkomst van versch kali Groote handel van zuiveren ge waarborgden franschen ciment van Boulogne aan zee. Magazijnen op de Koeimarkt, aan de Statie c op de Kaai. Hand;-! Monsche Freine-.Braisetten en FranscheKolen. Bijzondere soorten van Anthraciten en Droogkoftn. Brabandsch goed Roode on blauwe pannen, veursten, noordboomen en Strooiveu rtseu Roode en blauwe ordinaire en inachi- netevel- in alle grootten. --- Papesteenen, klinckaarts, bri ketten, ?li!'ostonnen.Specialiteit van dikke en dunne oventegels. -- Engeische en andere Schaliën en schalie veursten Alle slach vao grezen buizen en ellebogen, potgoteo. Pottelbergscheen fransche pannen en veursten in róód verlof,. Draineerbuizen. i)o; *'ksch-, Ecaussines-en witsteen Zulle u-ben on bakken, watersteenen, deksels voor citeerns ei aal putten, barrierepiuanten, koeislieten, schor ren en dallen. Hefractaire brijken en spieën. -- Sterren, leeuwen en gleisohe te els voor sciiouwmnren. Engeische fillers en glazco pannen. Groote keus van marmeren Schouwen en Grafzerken. Paveuu uten in cime- ceramieke-, Basècles en mar meren tegels. Het huis is in betrekking met eene bijzondere firma voor het leggen van Mosaïque pavementen. -- Standbeelden voor hovingen en kerken.—Arduin- en rnarmerwerk voor gebou wen. Garnituren in marmer voor meubels Reiniging en herstelling in 't nieuw van oude grafzerken. Alles in eerste klas en ten oenadigste, Ds bestel ïcu worden ontvangen ten huizo op de KOEIMARKT, en ten bureeie van het magazijn AAN DE STATIE kl MERCERIEN. YZERE MEUBELEN. SAAIJETTK EN LAINE. Kinderrij tuigen Het beste en zekerst geneesmiddel tegen Zekerste Imlpmidd Asthma <le doos van smaak, zij ver- 1 fr. 5Ö gemakkelijker! hel uit brengen der «lijmen en genezen den erwten Haverpletters Meel molens Strooisnijders met hand en stoom IJzerdraad. 300 liters per ure gevende en werkende met de hand, 100 tot 150 fr. profijt per koe. KOOP? DE FIJNE W- 50 G A'VI BEN aan 0,20 0,30 0,40 0,50 100 GRAM iKN aan 0.40 0,60 0,80 1,00 Alleen m v r» bi MO^CAREY-CRIEM, Groote Markt, YPER S Specialiteit van katoenen, en leeren handschoenen in alle kleureri;wifte en gekleur de rokken; foulards, lavaliè res;groote keus van plastrons en sh ekken;flanellen en witte mans- en vrouwhemderi; cols, manchetten, doop- 'vA/^ mantels en kinderhoedjes; normale baais, jerseis, nemden en vareusen voor cyclisterr koussen, z kken en allerhande gebreide artikelen; gr >ot assortiment van doublé en rouwartikelen zoo- Geen B. ii» h„ar ,r. ss „e fle<el| YPER §i Alle slach van Kolen, van eerste keus, aan voordeelige prijzen. pt Kolen van Bruay voor bakkers. Kalk, ciment en plaaster. Monopool van denverkoop van fransche 'P ciment (Boulogne sur mer). Volledige soorteenng van brabandsch goed. Zullen en kassijnen op aUe groetten. Koeislieten, bakken, M watersteenen, epz. fi Tegels in Basècles en in marmer. Gewone en gekleurde ciment en Mcëramieke tegels. Verlotte tegels voor binnen en buitenmuren. Refractaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzonderheid var. tegels - l*ï voor bakkersovens. Draineerbuizni, gewone soorten, alsook in grés, in béton 'fr ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbele bogen in grès - Engeische, fransche en inlandsche schaliën. Aanneming van werken in ciment en ijzer, zooals gewelven, Leggen van vloeren, in cimem en céramiekj tegels en in mosaïque. Schouwen in inlandsche en vreemde marmers. Grafzerken op keus en volgens teekemng. Door de goede hoedanigheid zijner waren en zijne voordeelige H prijzen, verhoopt het huis het vertrouwen en de gunst van eeniedes te v/innen. (u De magazijnen, werkplaatsen en het huis, zijn verbonden bij mid- del van telephoon. f? Vertegenwoordiger M, CH. VAN HAVER BEK E. en in L:* MAGAZIJ1V van HOFBOU WG ESTICH T Ingangen: Diksmuid-en Carlonstrate GtaaTZOJlT ia "S JAAR 187T, De magazijnen en werkwinkels zijn gelegen te Yperen bij de Statie en op de Kaai. Monsche en freine kolen, braisptten, fransphe en engeische kolen. An- tbratöieten voor amerikaansche stoven,cokes,brioketten en droogkolmi. Doornijksch kalk van 1'" en 5,le klas, ciment en plaaster. Verkoop van den vermaarden franschen ciment l van Boulognc-sur-iner)Gewaarborgd. Zillen, trappen, bakken, peerdehakken, deksteenen, schorren, watersteenen, paalsteenen, koeislieten in doornijksch steen. Zillen, bakken, watersteenen in ecossiensteen, in hazek en ciment. Een groot getal meuwe modellen van grafzerken, steenen kruisen en marmeren schouwen in allen slijl ten toon gesteld in de magazijnen. IS Overgroote keus van vloertegels in ciment,in ceramiek, in mozaik, jw bazek en marmer, refrakiaire brieken en tegels voor vieringen en ff bakkersovens. Verlotte buizen voor waterloopen en schouwen, drai- ;3 neerbuizen van alle grootte, volledige keus van brabaudsche en Deulemonsche goederen. !4 Beelden voor kerken, kapellen, novingen, in gebakken aarde, fiment en plaaster. Uitvoering van steen en rnarmerwerk op kommande voor gevels,meubelen, vensters, schouwen, altaren, wijwatervaten, plaveien van vloeren, enz. Kantoorbij M"" We A.Vonck Clement, De Haernestraat, 4, (voor dezen Sterrestraat 4) Yperen. De kommanden worden aanveerd De Haernestraat nr 4 en in het magazijn bij de statie. Kantoor en magazijnen zijn verbonden per telefoon, fg De magazijnen zijn vereenigd met den ijzeren weg. VOORDEEIdGF, PRIJZEN. ZORGVULDIGE UITVOERING, sa YPER, 17, Lombaardstraal, THIELT, Tramstraat. GENADIGE PRIJZEN. Hofbouwkundige. Aankoop en verkoop van Belgische en vreemde weerden aan 1.25 alle onkosten mcdobcKropcn. Kostelooze inschrijving 0p alle uitgaven van aktien en obligatien. Leeningen op hypotheek uitkeerbaar bij kleine stortingen of op bepaald tijdstip. Uitgave aan Pari en zonder onkosten den intrest van S.25 Deze obligaüen kocht worden en zijn aan de r iet onuerworpen. Den intrest bepaald op de spaargelden is ook aan S 25 °i gelijk met, den intrest der obligatien. De stortingen le beginnen van een frank worden aanveerd. van obligatien aan kunnen altijd ver wisselvalligheden der Beurs Slijpstraat, 71GENT paard'shaar, crin végêtal. Groente-,voederen bloemzaden li^ reglement dfr sPaa!k*s en alle verdere inlichtingen wor- AiineT;!^^otmzaaen. den gegeven aan (|e personen dje er de aapvraag yan ^oen de agenten j. POOT-PHILIPPE en A. THERRY, Gevangstraat, n' 6bij de Groote Markt, Yper Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters GEDIPLOMEERD door de BELGISCHE GEZONDHEIDS-COMMISSIE, GEBREVEi BIJ K0N1NGLIJK BESLUIT VEREERD DOOR DE GEESTELIJKENEN KLOOSTERS. 'til Kï-'.k, Moskroenstraat., 2, KORTï\IJK Mr m !c'adpieegd worden drie kecren ter week, zij alle Uaandag, Don- derdag e"zater<faf !an u ure 's morgens tot ure namiddag. Hmien T-Hr f»1' iThGe'10zing van alle pijnlijke tanden, plombeering der hoüe tïïphiili tanden van allen ouderdom; het plaatsen van Kunsttanden fewordec IM en ou e *anden en wortels hebben niet van doen uitgetrokken tiiÜrt vf'? M* ^EIER ka" mtn de hardste spijzen knabbelen en de spraak ver- v not^rt in worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren; men kan ook met ziu. aan deo vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr M. MEIER derneemtook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze volgens zijn nieuw >teL >I waarvoor hij gebreveteerd is. 8 Te raadplegen drie koeren ter week, eiken Maandag 9 ure 's morgeus tot re namiddag. Alle slach van boom- en struikgewassen. Bloembollen. Verzameling van rozelaars en chrysanthemen. Fruit en vervroegde groenscls. Kamersieraad planten, palmen, varen, enz. bloemtooisels: tuilen, gerben, kronen, t nz. Tafel versiersels. Natuurlijke bloemen in alle tijdstippen. De prijs couranten worden franco op aanvraag gezonden. Het zelfde huis doet ook den koophandel in alle slach ran Kolen, granen en bloetne, in't groot er geringe prijzen. en in 't klein. Zeer Donderdag en Zaterdag, van namiddag. Drokk. CALLBWA.BRT-DE MKULENAERE, Boteratr«at, 36, Ypar. TOT P0PER11HE, EN TOT PR0VE\. 1° Eene weide, Edouardhoek, sectie D, N* 468c, groot, 3 hec taren 64 aren 66 centiaren, ge bruikt door Henri Rosseel tot den 1 October 1898. 2° Landen, gelegen bij de kalsijde van Yper, gebruikt doorOrbie en Gouwy tot Oc tober 1898, grootte 2 hectaren 20 aren 64 centiaren. Land te nachten of te koo- pen tot Proven, Canadahoek, sectie C, N8 343, grootte 14 a. 70 c. Op dat land mag er ge bouwd worden. Genadiglijke voorwaarden. Inlichtingen te bekomen bij mevrouw Van der Beek, 50, Jonckerstraat, St-Gil- 'es bij Brussel, met gezegelden brief. '4° «Jacht te pachten op al die landen en nog andere in dezelfde plaateen. jsaos 2735 a 2 StS a 3-&S8.885 gis fl" aó®---s ofl-SfeSSaS Reproductions, agra idissements au charhnn in o- ut coupes, instantanées, portraits anrès dcrë« r DR'térables, tous genres punidiisapres deces. Encadrements en sur toile Jlr! 0PtC tousnles J0urs et Par tous les temps Hue au lleurre N°U,d Ypres. On opère k domicile sans frais zaineaUX P°rtraitS carte-de-visite commencer de 8 fr. la dou- euSsairm da^nbUles Paravants' ,es cabas, les necessaires de voyage, ainsi que les cadeaux pour fétes. ïiai w **fl8 >«8 van alle «f HUIDAANDOENINGEN Dartrew. Herpes, Exzonias, Zonas, Acnés, Roode puist us, Prurigo, Pityriasis, Ictyose, Psiriasis, Sycosis, Lupus, Schurft, iaaruitvaliing, Klierziekten, enz zei(s v;,o aderspattende Wonden on Zweren, Ik- behandeling die gedtym is geweest in de hosoitalen en voorgedragen aan do Academie van geneeskunde van Parijs, verstoort de werkzaamheden in t geheel nietv.ij is oud het bereik dei' k> -ine beurzen en van £en tweoilen dag ai verschaft zjj eene gevoelige verbetering. ',ich te wenden aan M. LB iütiMaw specialisten dootoor, oud aide-major der militaire Hospitalen, 9. Paris(Eranoe). - Kostelooze raadplegingen per briefwisseling, rue de Turin, 31 laO •si'- borntziebten ziekten koest keel influenza- vorlfoudhedei lcitt< v€ hoeet. Voor aii«t>or«tlj£-Uel<I of nsthmn de 'beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Standaert'»- TabletttYn. Algemeen dópót bjj H. STAN DAERT, 'Steenstraat, 53,öj-ugga. Ook verkrijgbaar te Ypar by Donok, Rijsselstraat in in alle ooue afobhëkmn. si r, xs>-? oOXOof 24 •V* f izai VJM ML JU w.hwi matppnill tPTl CTlZ. unmticl >a 23 VPER t- - Voor geheel zuivere MATRASWOL, als ook PLUIMEN en DONSEN, zich te bevra gen by ZEEGRAS, RESSORTS, enz. 26 a 23 C« E_» 5 o a 2 k m O »Ï3 SI CD - OC c E^5n| izr n f-» a o *-* csS

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 4