I On Zaterdag, 8st™ Juli 1899 5 centimen 't blad 34ste jaar. Talmerk 1682 Katholieke Wacht Italië De wet op het lijnvisschen Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boterstrate, te Yper, m bij land, boodschappofte poet, tegen 3 frank jaan i Rcht en recht, 't oud Volk indachtig; De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke Kinderlijkniet kinderachtig 8 J° va" 's Rechters we«en f-1overdruk,' YperschVlaamsch en bovenal, De Heeren van de AgL^UvJ SrS/ God getrouwe ik wezei zal S.'Tom-TLl!'1Boürse'. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vraehtioon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaaL Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Morgen, Zondag 9 Juli, 's avonds 8 4/2 ure, algemeene vergadering Volkshuis. Tjjdens de geheugenis Van den slag der gulden sporen, Dien triomfdag uitverkoren. 't Zal de liefde voor het land Doen ontstaan in eiken stand, t Zal onz' oude wereldsteden Ons doen roepen uit 't verleden Wordt weer groot en rjjk als wij, Op I voor Vlaand'rens hooggetij t Zal den vreemd' indachtig maken Dat men ons niet aan moet raken, 't Zal den Vlaming manlijkheid Bijbrengen en dankbaarheid. In een woord 't zal heilvol werken En ons volk en land versterken. Vlaming op! tot Dfjssendag. Duik u niet, en steek de vlag. In de Italiaansche tamer gaat het t nog slechter toe on in de onze. >aargelijk hier, maaide linkerzijde zoo geweldig rumoer, dal de bespre kingen onmogelijk zijVriidagonl- sfond zelfs eoue ve£vt ^erdoil70;; zes kamerheeren gckv-1' mini iicuuuijian>uirinauV^n zulk lawijt, dat de kamerzittingen na een paar opschorsingen, gelieve werden. Bij het verlaten der kamerverd de socia listische afgeveerdigde Andrea Costa, die nog twee maanden gvangenisslral moest doen, door de policie aange houden. De lijnvisschers mochten, om een oud vlaamsch spreekwoord te gebruiken, met twee keersen eten, Dinsdag avond van ver leden week. Op dien dag was de wet, sedert zoo lang gevraagd en door hen verlangd, de wet op het lijnvisschen, gestemd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Is die nieuwe wet nu waarlijk eene goede wet Na ze bezien te hebben zou men genegen zijn te zeggen neen want er schijnt maar eene ware verandering geschied te zijri aan de oude, en nog ten nadeele van de lijnvis schers Eerst moesten zij niets betalen om te visschen met de pers nu zullen zij moe ten een visschersverlof, dit wilt zeggen eene toelating ol vergunning nemen in het postbureel. Dit vischverlof zal hun 2 franks 's jaars kosten. Hadde die verandering dus de ecnigste gebleven, het hadde in der waarheid, zooals onze volksvertegenwoordiger, M. Golaert, zei in de bespreking, maar een geheel slecht geschenk geweest voor de liefhebbers van het lijnvisschen 't is om die reden dat hij, die een der bijzonderste voorstaanders was in de Kamers, van eene wet ten voortleele van de lijnvisschers, eerst te wege was te stemmen tegen de voorgestelde wet. Jamaar, M Debruyn, de Minister welken bet visschen op de Staatswaters aangaat, deed dan zulke goede verklaringen aan M. Golaert, 't zij in de openbare bespreking, 't zij in 't bijzondere, dat onze volksverte genwoordiger veranderde van gedacht en de wet zou gestemd hebben, hadde zijn voor stel van den besloten tijd (van 46 April tot Waar is nu deze aan wien 't volk den spot pame gaf van Pieter de Pulmaker want iedereen verstaat dat liet den ongelukkiger Pieter Van Humbeeck is dien wij bedoelen Korten lijd na zijne dood kwamen eenige liberale heethoofden bijeen om liern een standbeeld op te richten. Helaas! het volk bleef koud en onverschil lig voor hunnen oproep. En ziet, eenigo jaren nadien, dank aan de geldelijke bijlage van de vrijmetselaarslo- gie, komt men eindelijk een sommeke te ver- Mijnheer Vandenpeerebuom had reeds in de zitting van Donderdag 29 Juni verklaard Uui bij gereed was alle voorstellen tot ver betering der kieswet te aanveerden, zeggen de ilc ben niet onverbiddelijk. Vrijdag had hij diezelfde verklaring her haald, en ziet nu nam de linkerzijde die verklaring te bate om door den mond ver citoyen Vandervelde te zeggen dat zij gereed De financieele maatregelen door de Spaansche regeering genomen,hebben n SI ft 1

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1