DIT EN OMMELANDS, Z I aoor ba,,— - - PL AM TSE BU1TENUNDSCH NIEUWS Op Zaterdag, 15s,n Juli 1899. 5 eentimen 't blad 34ste jaar. Talmerk 1 (>83. Katholieke Wacht Frankrijk Holland Vrijstelling van Broeder Flamidiaan naar Lourdes Sterfgevallen De antwoorde van Sus Te trekken bij (ten Uitgever, TK 36, in de Boterstrate, te Yperen bij 's lands boodschap we zen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt's Vrijdags, en's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaaL. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig YperschVlaamsch enbovenal God getrouwe ik wezen zal bekendmakingen kosten 0,fr. 15 de reke binnen't blad is 't W °-f-30 i va» 's Rechters wegen f. 1overdruk, K fr. 't honderd. Ieder waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Acence Havas, te Brussel, Tk,32,in de Magdalena- boek, waan De Heerei sliate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor t Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. vrijheid stelling van den verdachte, tot. kwijtschelding die hem wonjenldelijkheid, zullen zij hunne openbare lasjter-l» hebben opgenomen, ontslaat ons van alle Morgen, Zondag 16 Juli, ten 9 ure, want de logiepers zal die zorgvuldig toegestuurd, heeft Agilinaldo, de Phi- tale afkeuren en hunne woorden herroepen. verdere antwoord op de vragen van het wordt er eene zielmisse gelezen in St Ni weten te verzwijgen en aldus het in-1 tippijnsche generaal en aanvoerder Zullen zij liet doen 1 klaaiskerke voor zaliger Gustaat Behaege,Igewortclde kwaad laten aangroeien, der opstandelingen, de vrijheid ge- Wij antwoorden kort wegNeen in leven lid der Katholieke Wacht. Voegen wij daarbij al de folteringen, schonken, aan de aangehoudene per-1 ^'er ook ^Per hebben onze liberale de zedelijke smarten, de scheldwopr sonen, die geen deel maken van lie Zaak Dreijfus. De gezondheids toestand van Dreyfus in het gevang te Rennes, is betrekkelijk goed vangt tamelijk veel bezoeken en houdl zich vooral bezig met het onderzoekeu der stukken, die hem door zijne advo- katen gegeven worden. Woensdag heeft hij van zijnen kleermaker het nieuw uniform ontvangen, dat hij zich heeft laten maken om voor den den, de afschuwelijke beledigingen I Amerikaausch leger, die Broeder Flamidien heeft moeten verduren. Het verhaal van zijn vertrek uit het Hij ont-|SevanS eu Zljne aau^oms': 'n de school der Muntstraat, is hartroerend, maar dit zullen onze lezers wel verdei vernemen. Fredesconferentie. De Belgen b' die halen eer van de werkzaamheii hunne afgeveerdigden in de vredes aan den dag leggen. M. lu J ken, volgens hetwelk Broeder Flamidiaan aanstonds in vrijheid is gesteld geweest. Dit nieuws heeft in Rijssel gropte opschudding verwekt, en geestdriftige vreugde bij al deze die do goede zake gene gen zijn. Nieuwsblad. Wij, de eerste, laten hem de eer van de zotten en bekreunen ons zooveel om zijne spotternijen als een aap om eene maken van het dagbladeren schandalige artikels over die Iokkernoolpeul. Want het is algemeen ge- zake geschreven. IArenrf dat leugen en laster zijn eenig be tiet Progrès en de Lutte. de Strijd en het I» staan uitmaken. Weekblad, allen hebben in koor hetzelfde En daarmee punctum. lied gezongen, en hunne venijnige gal uit- Welnu: in geheel dien brief van dien gespogen op hetgeen eerbied en bewonde- zoogezeiden Onvermoeibaren, en is er geen ring verwekt bij de goede christene men leene antwoorde te vinden op geen eene van de sc^en; I vragen die wij gedaan hebben. Wij zijn uitnemende nieuwsgierig om te| Wat moet men daaruit besluiten? 4° Dat Sus deerlijk in nesten zit met zijne Onvermoeibare, en dat hij wel weet dat al daarvan op de hetgeen wij schreven over de zake van Kemmel, waar is van het eerste woord tot het laatste. Zooals onze lezers in vsrdere berichten zullen zien, heeft Maandag avond de Kamer van in beschuldigingstellingen de boetstraf-, felijke Kamer van het beroepshof van Do weten wolke nu de handelwijze dier vuil waai, samen vereenigd, eenarrest uitgespro-1 'lladen zal z'Jn- Wij zullen onze hoogie houden. lezers krijgsraad te verschijnen. Volgens zekere berichten zou hel conferentie ministerie Waldeck-Rousseau hevel I Bourgeois heeft onzeu afgeveerdigde, I Als katholieke dagbladschrij vers voegen I gegeven hebben aan den komman-1 bidder Descamps in volle zitting geluk w'j onze geluk dant Carrière, regeeringskommissarisLewenscht over zijn verslag betrekke- zoovele andere. bij den krijgsraad, om het verslag op ijk de kwestie van het scheidsgerecht Het ari'esl van Dowaai horstelt en wreekt academie BERICHT I 2° Dat die handelwijze van Sus aan ons De zittyd van de jury belast met het afleve- het volle recht &eeft voortaaa hem de eere ren in 1899 der bekwaamheidsdiplomas der zotten te geven- wanneer die stoefer hem .voorliet aanleeren der teekenkunde in de|Za' veroor'oven n°g vragen te stellen, wij onze gelukwenschingïn bij deze van gestichten van middelbaar onderwijs, zal Doch. wat nu bijzonderlijk kluchtig voort- aanvang nemen te Leuven in het lokaal der komt' is dat heer Sus zelve zijn eigen portret ..jo. uv. u» ovuciuogc.cvuI T--.academie van schoone kunsten, den Vrijdag |trekt" maken in overeenkomst met het en verklaard dat dit verslag het hand de eere van eenen nedenfe;i kloosterling, en 1 September, ten 9 ure 's morgens. (Voor K Wij bekreunen ons zooveel om de spotter- onderzoek van den verbrekingsraad, boek van het scheidsgerecht zal zijn 3chenkt hemde vrijheid wéér, nadat hij, nadere inlichtingen leze men het Staatsblad r ni*en va" 1 Nieuwsblad< zegt hij, als een Carrière heeft aan den minister| zonder eenige gegronde reden, honderd twee-IN' 183 van 2 Juli 4899. aap om eene okkernootpeul. Fnffpland an Transvaal \en'vWll9 da&en lan£ eene pijnlijke gevang- De inschrijvingen zullen kosteloos genomen D"S:M. EillgeidllU eil IldüSVddl zetting onderstaan heeft. worden in de hoofdplaats van iedere provin- Hel Nieuwsblad is de okkernootpeul De oneenigheden tusschen Engeland Ziedaar dus de uitslag v;a een rechterlijk I oie van den 24 Juli tot den 6 Oogst medebe-1maar'k' ze8l ik ben de aap! en Transvaal, zijn op het punt Qp| onderzoek dat in oDgemeere folteringen ge-1grepen. I D het te verwonderen dat geheel Yper minzame wiize vereffend Ie..w/wdfio |daan« schailde-is.ieieen volk dat be-1 De heer Anloon Van Nieuwerburgh hu-Eus voor den aap houdt In Engeland ontstaat onaer net \oik, -i i te M. van oorlog, generaal de Gallifet, van wien het bevel uitging, laten weten, dat dit onderzoek onvolledig was en dat hij de geheime dokumenten wenscht to elon. p<>8:. aangewend om de getuigenissen vanl,p I 'v00r'e staam.Ireeloverste hij het provinciaal bestuur van d- - R in de Kamers eu zelts bij zekere mi-i Die dezak,e van nabij gevolgd Deomb.-.ivan uuimn.....u™..v - generaal Mercier, generaal de 01ï," ListerS) eenjgC misnoegdheid tegen Loeten bekennen dat het bmeder Flamidiaan derwijs afgevaardigd om gezeide inschrij deffre en Quesnay de Beaurepame, I Qorj0^ met Transvaal. Het zou 1 allééne niet was die men veuolgen wilde. vingen te ontvangen voor wat deze provincie die tegen Dreyfus zijn, te vermi' |;mn)ers niet tegen Transvaal alleen, I In zijnen persoon wilde nen de klooster-1 betreft Broeder Flamidien in vrijheid flH waarschijnlijk ook zijn tegen de gemeenten en het christen onderwijs te keere Ten dien einde mag men zich aanbieden OM. - Maandag namiddag T^s»«bd» Boersjg»... en »a.e d mogelijk, «rdelgen. lmhe.bur.el N'Svao he. be door de vereenigde kamers van inbe- SCw lijke kamer van het beroepshof van >or de vereenigde kamers van inbp-1 en dT Vandaar de ongehoorde vreedheid in het stuur, te Brugge,van 90 ure 's morgens tot buldigingslellfog en de I de r.eende Hen.4..^ de zou-en leespen «„ge- i Urvf Kr*nr»oricVirif va!i I I j I slcclitG GT3ZGtt©n ög liGlscbi v^olzondGid. geleverd worden Van eenen mrderenp dj[ beudeD~A kant hebben de Transvaalsche KamersvlQeken en verweDSChfl en verdreigen) De bedevaart lilt Vlaanderen moord o,> den kiemen L„ cenc „et gestemd betreffende ae.all M1id«dat van verie ol bij dèn te B.jsel gepleegd. Het hof moest be L burgeriDg_ die voldoening geeft a,n Lodsdiensl „nginë. kennen dat er geene redens tot vei-i En ,schen- r Neen en was zake lijk alle wij vernemen met vele voldoening dat er volgiug tegen den betichten Broederl Iandere |in de maand September toekomende, nog Flamidien bestaan, en besliste datl Rusland Had er sprake geweest tan eenen geuzen I eens eene vlaamsche bedevaart pl ingericht deze onmiddelijk zou in vrijheid ge- onderwijzer beticht van eeie misdaad, in de worden naar het heiligdom van Lourdes in steld worden. Dinsdag ,s de vermoedelijk^of^'Llfde voorwaarden van bneder Flamidiaan, Frankrijk. Ju vrijheid gesteld, na 452 dagen ger van den Czaar, groothertog JonMzou hi; deze Broeder, in hechtenis zijn De pelgrimstrem zal vertrekken uit Brugge onbesloten geweest te zijn tusschen broeder van den keizer, in den ouder-1 om^ en getoUerd, enkortgezet -n door Thorhout, Rousselare en Kortrijk dieven en moordenaars Na op de 0.1- dom van 28 jaar overleden. De tweede - A[g me(( bewijzen zou bijgehaald hebben naar Parijs gaan, waar een dag stilstand zal vphtvperdieste en schandelijkste wijzelbroeder van den Czaar, groothertog als,deze ten voordeele vat? Broeder Flamidi gege\/en worden. Vandaar naar Lourdes, rGR nnd en selasterd geweest tel Michel, thans 4 9 jaar oud, wordt nu Larl( Ware die liberale aiderwijzer éénen waar de bedevaarders vijf dagen in oefe- °t° Fn dit alles door de schuldige van rechtswege Tzarewitch of ver- jagin 'tgeva iggebleven? |ningen zullen doorbrengen. vergissing van eenen ongodsdieusligfii. moedelijke opvolger van den keizer-l onderzoeksrechteren verscbillige on- lijken troon van Rusland, regelmatigheden der Kamer van in- beschuldigingstellintr. aan wie de| J^erVie Als ik zes of zeven jaar oud was heb ik menigmaal den ouden man gespeeld. Ik zette grootvaders hoogen heed op, trok zijnen langen frak aan, en zijne hooge leer- zen, en ging al steunen op zijnen stok. 'k Was preusch lijk dertig omdat ik alzoo (in mijn gedacht) in eenen trek zegtig jaar ouder was. 't Is juiste 't gene Sus bezig is met te doen in zijn Weeke blad. Van boven op het nummer van 22 October 4898, stelt Sus: Tiende jaar. Acht dagen nadien, is het Weeke blad reeds drie jaar ouder, en op het nummer van 29 October staat er Dbrtiende jaar. En nog eens, min dan drie maanden later, verspringt het wederom van één jaar, en alzoo op het nummer van 7 Januari 4899, [staat er in groote lettersVeertiende jaar. Op die maniere is 't gemakkelijk in korten tijd ouder te zijn dan't Nieuwsblad zelve. Ik heb altijd hooren zeggen dat het niet Igoed is van te zeere te willen leven. Hel was dus den kloosterling, den katho Dat alle Vlamingen, die zinnens zijn dengelööf dat het TFötffce blad goeste heeft daar een bewijs van te geven. meerdere ontroering van den Broederl Te Belgrado werd over eenige da- bij het zicht van het lijk, verdachtI eeQ aansiag gepleegd tegen den voorkwam. De onderzoeksrechter wistl^g^e^en koning Milan. Bijna al de nochtans dat Broeder Flamidien leiders der radikale partij ziin onderwijzer was van Gaston Fovaux en dat het doen opentrekken der oogen van liet lijkje en andere wreed heden in de tegenwoordigheid van dien verkleefden onderwijzer, niet van aard waren om dezes ontroering te verminderen. Het is onmogelijk al het kwaad te herstellen, dat die onrecht- veerdige aanhouding veroorzaakt lieken onderwijzer dien eb socialisten en del bedevaart naar Lourdes te ondernemen, hen vrijmetselaars wilden doen veroordeelen, of I aansluiten bij den vhamschen groep schoon zij in den grond veu hun herte over- Het gezelschap van hunne taalgenoten, tuigd waren dat hij onschuldig was. jen het gemak al de oefeningen in eigene I tale te hooren geschieden, ziedaar uilsteken- Die vrijspraak vanBrader Flamidiaan is U voordeelen die de Vlaamsche bedevaar, geschied rn zulke omsmdiglreden, da! de aan de godvruchuge pelgrrms verschaft vrijmetselaars en de goddel.oze gazetten ''V 'J" Bisschop van B,l aangehouden alsook de gewezen mi-| J, „ders doen hebie. dan het hootd tèLeeft dit werk ten hoogste goedge eurd en „is,er Wesnitsch en generaal Grujitach, LaigM. al de!e dlc er dMl Servische gezant te St Petersbi.rg. Immers geen één rod,,, knnnem wij in- I M de Dinsdag werd Belgrado en de pro- j brengen om de weerde vin de uitspiak.ete vincie in staat van beleg verklaard. verminderen. Het vonnis is uitgesproken door wie Mnnrrl Amprika Door elf raadsmannen die deel maken van LNOOra-Aüieiifc** i magislratuur die 0ver korte jaren door In Texas is er verledene week zulkeLc vrijmetselarij gezuiverd is geweest van dagbladen aangekondigd worden refKVnf::,i;iS„gV':r!l,,beweid,gcoverstr»,O,„got,staan,da,Lle m,mK.a die onder het jok der sekte met Flamidien aan don schandpaal »P atstand van yerschillige uren en wilden buigen, naam I nn Unoo/i /la iini7an vappa niiflcrl Dus een vont Woensdag 5° Juli bad alhier ter stede bij een grooten toeloop van volk de plechtige .lijkdienst plaats van den eerweerden Vader Bisschop van Bi uKg°jgnpe|berluS) onder-prioor dei' Ongeschoeide /YAüHirolf aiipH fin I \r Karmelieten van Yper. Vader Erigelbertus heelt een groot deel zijner kloosterjaren te Yper overgebracht, waar hij de welverdiende achting en gene genheid van elkendeen had verworven. n Alle katholieke dagbladen spreken over hem met den grootsten lof en dezen die hem van nabij kenden, aanzagen hem voor eenen heilige. Nooit hebben wij bij iemand meer iever gevonden voor de zaligheid der zielen, meer Heer Sus had plechliglijk beloofd op onze vragen nopens de Onvermoeibaren te ik Icansch de oogst is vernield te brengén, maar om in hunne laster- j bladen en leugenorganen te schimpen l jnniinsche eilanden mpt de H. Kerk, met den godsdienst,! ru rr J pi do geestelijken. Vele verdwaal- Gedeeltelijke voldoening sch den zullen niets vernemen van de in kende aan de menigvuldige aanvragen Een vonnis, verzekert men, uitgesproken] Om onze lezers eenen keer te meer te bij algemeenheid van stemmen. Jdoen zien welke paljassen al die liberale Een vonnis, zoo recht on redelijk, dat de Ischrijvelaars zijn, hebben wij geheel duide- iters, maar ééno ure moeten beraadsla lliik en volledig geantwoord op de twee Vijfmaanden lang brachten liberale,Een groot deel' »e„. ni,z.snrok.„Omonze lezers eenen keer ,e meer e| m rusle in ïrede, socialisten en an s Lier bevolking is op de hoogte moeten ters de moord van R j P n vluchten endaar komen nu honder alleen om de eerlooste e ee ïgmg Lq menschen van den honger om. gen hebben niettegenstaande ae siukkpii i vragen van gus. tegen den onschuldigen Broeder »»|aonw>h ftn£?st is veinield. lan8 611 menigvuldig waren. Nu was het de loer van Sus. Wulk zal nu het gedrag zijn der slechte gazetten Indien zij nog een spier eerlijkheid heb ben en bet gevoelen van hunne verantwuoi- Ziet nu hier geheel zijne antwoorde Aan het Nieuwsblad. De brief van het lid der Onvermoeibaren de eerweerde Vader Joachim, welken wij in ons nummer van Zondag jprioor van 't klooster van Yper. Het afsterven van eerweerden Vader Engelbertus is nog op aller lippen, als een nieuwe pijnlijke slag reeds het klooster der eerweerde Vaders Ongeschoeide Karmelieten komt treffen: Woensdag is te Gent overleden gewezen NIEUWSBLAD VAN YPER JMk. honk \iroo»»tre»vA i_ j - - 7 - CJ I 1 li I nn»n >tn n nnnnn 1.1- 1 V li rt 1 T T 1 F,- Uii rrAlr OPA fYtl. I i 1 UUU IC TTOIUUH 10 J L.I.. .art /In II >1 J'Jl.nl l.ilr dnri oal/to i .uu ..Latp^lnnndo Hp Gtllkkp.nl r>.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1