Van hier en daar !"z\r,s'uk hou',an iet k*' - rn wa"°!!rssr„% i«"jas..D'n2°» Broeder Flamidiaan bij zijne moeder Den 11 Juli te Yper en ommelands Uit Poperinghe Papier van Armenië Xtarên T U'"0""' in «""Xwl >r 't Was nog slechts eenige maanden dat Vader Joachi te Yper verbleef, als eerie pijnlijke zieke hem verplichtte zijn ambt vaarwel te zeggen en in het ziekenhuis van Gent zijne genezing te gaan afwachten De Heer heeft er anders over beschikt r n zijnen vromen dienaar tot zich geroepen. Alhoewel hij slecht korten tij i in onze st d verbleven heeft, had de eer veerde Vader Joachim er toch reeds de achting en gene genheid van eenieder gewonnen door ?ju minzaam en lieftallig karakter evenals d zijn voorbeeldiger! iever voor het goed. Dat hij in vrede ruste? Broeder Flamidien is woensdag rond d n middag te Duinkerke aangekomen Zijne milie en talrijke vrienden wachtten hem de statie af; eert aandoenlijk loöneel greep tusschen moeder en zoon plaats. Broeder Fla midien is vervolgens naar Ciudekerque-B, an ehe vertrokken, waar hij in de ouderlijke woning het bezoek van een groot getal vrien den ontvangen heeft. St oStti» bij Yper.Sedert eeuige jaren vieren de St Jminaars den 11 Juli maar nog nooit is die viering zoo algemeen en zoo wel geweest als van dejare. Van's nuchtends vroeg zaten er vijf en dertig va derlandsche vaandels uit, 't was waarlijk schoon om zien. Dat was nog maar 't voor spel van de feeste.'s Achternoens ten vijven kwamen veertig vlaamschgezinde marine bijeen en, met trommel en vaandel aan hoofd, en onder het zingen van den Vlaam scheri Leeuw,trokken ze alzoo plaatsvvaarts Het spreekt van zelfs, dat er ondertussche ren pintje vlaamsch bier gedronken en me nig geestig liedje gezongen werd.Ten achten trokken die christene Vlamingen,in goê orde de kerke binnen, hoorden er het lot, dat dooreen tiental zangers gezongen werd zonden ook en gebed ten hemel ter gedach tenis onzer helden van 1302. Achter i lo in de herberg Het Hot v n Commerce g; meester Rogiers eene voordracht over Brey del en de Coninck Hij toonde aan zijne ta rijke toehoorders de macht en den rijkdo der vlaamrche gewesten in het begin der XIVde eeuw, boe Vlaanderen in de hande der Franscben viel, de handelwijze d Franschen in Vlaanderen hij vertelde mei veel bijzonderheden den Gulden Sporensb eu eindigijejïiet de Vlamingen op te wek hunne schootje viaamsche moedertaal en al tijd en overal godsdienstige mannen te zijn Die voordracht, dikwijls onderbroken duo warm handgeklap,werd h«r<p!ijk toegejuicht Eene echt vla imsche maa tijd —eene schelh hespe met eene pinte bier waaronder e nog menig dreunend liedje gezongen werd sloot defeesi. Blijde over bunnen dag, de Vlamingen drukten malkaar de hand en zei den tot ter jare den 41 Juli, als 't God be lieft. aari da Langemarck. Maandag avond en Dijsendag voornoen kondigde het gebul ei der kanons de streke, verre en wijd, dat het te Langemarck Viaamsche Hoog drie en de feest zal algemeen zijn. was. De vlaggen kwamen van 's riuch nds vroeg als bij tooverslag te voorschijn, (erktoren, gemeente gebouwen,burgershui zen, hofsteden, in een woord bijna ieder huis was bevla d;niet min dan 153 Belgische driekleuren wapperden dien dag op Lange raarek. Het puik der Langemarcksche bevol king, met Geestelijke en Burgerlijke over heid aan't hoofd, veigaderde's middags in de herberg, bewoond dour den Heer C' c.vits aan de statie, osn dan stoetgewijze naar 't Gemeentehuis te gaan, waar,door de zorgen van den Heet Lenoir, een feestmaal opge- di i d werd In den stoet speelden de beste muziekanten onzer gemeente l schiilige stukken waaronder de Viaamsche Leeuw natuurlijk de kroone spande. In 't volksmaal, waaraan 80 inschrijvers deel namen, was bet treffend om zien boe de voornaamste burgers en boeren verbroeder den met de treftelijkste ambachtsliên, be ambten en werkliên der gemeente. Na her telijk geëten en gedronken en,volgens't ouc vlaamsch gebruik,een lustig pijpje gesmoord te hebben gingen de feestvierders het overige van hunnen dag te Sint Jelijns (waar bet ker mis was) overbrengen, 's Avonds te Lange marck weêrgekeerd moesten er natuurlijk nog vaderlandsche liederen gezongen wor den de Viaamsche Leeuw, Klokke Roeland, de Kerels van 't Noorden en nog vele andere welgekende zangen dreun den nog toen de groote klok uit den ouden toren ons kwam aankondigen dat de groote dag ten einde was. Zoo viert men te Laugemarck den 11 Juli ieder jaar vergroot hel getal feestvier ders op eene aanzienlijke wijze iedereen wil meêdoen. Te naaste jare zullen er te Langemarck bijna geene zalen meer gevo; dmi worden groot genoeg om de feestvier dors te bevatten. Als 't erop aankomt om, bi ons, viaamsche bijdragen en feesten te vie ren iedereen wil mêe. Zoo is het wel, zoo moet het zijn, zoo weze bet overal Een die er bij was. zijn die Vlamingen Wat aardig ras van volk koel, gezapig, moeilijk om in den gang te krijgen, maar eeris dat te er op los gaan, zij en zouden niet om gaan voor geheel Vrankrijk. Zulks bewijst, daa er alle jare van langs om meer bijtreders zij in onze klauwaartsgilde. Ondanks de feeste van Poperinghe die nog al vele van onze leden naar zijne stad trek was onze maatschappij nog al talrijk en bij zonderliik 's avonds. Wda' l0fl5toren,gemeente gebouwen en vo andere huizen inet de nationale driekleur be vlagd zijn, waar de dicht- en jaarschriften prijken boven de deur, bij dezen die het her op de rechte plaats dragen,waar men stoets gewijze naar de kerke trekt om de solem net le mis bij te worien, gezongen voor de onvergetelijke helden van 1302 waarin ver se hei dene viaamsche volksliederen gespeeld werden. s Avonds tot slot, na een schoon verzet met bol- en kaartspel, trekt onze gilde naar naar lokaal waar 20 vari de schoonste va dei landsche liederen gezongen wierden door de leden der gilde. Allo! moed geval, nog slechts een jaar of Bij de jeugd van onze scholen is de gerst veranderd en kiielt het van jonge blijde vla mingen die in nor ie jaren geheel bel aan schijn van Vlaanderen zullen vernieuwen. En zoo rijst bier allengerhand de viaam sche dageraad, herleeft de vaderlandsliefde met de erkentenis en de dankbaarheid voor hei groot werk onzer voorouders en voorna melijk voor onze belden van 1302. Dank aan al dezen die het hunne hebben bijgedragen om de feeste op ie luisteren, bijzonderlijk aan den heer Hoofdonderwijzer E. Vandevelde. En nu, tol slot een paar dichtjes Bij C. Ingelacre O nooit volprezen Bruggeling- j —De Coninck, Breidel,— beden zingen Wij Watounaren u ter eer, Opdat de liefde meer en meer De liefde voor de taal der vadren Ons,naar uw voorbeeld,stroom duor [d'adren. Bij Th. Vandevelde. Hoe diepzijt gij gezonken, zonen Van 't Dietiche ras 'k Beklaag u innig, daar ge de to :en Verkiest van vreemd gekias. Wilt uwe gouden taal niest ruilen Verdwaald en blind Om trachten vreemden na te huilen Als een losbandig kind. 'k Zal immer u een misdaad wijten Zoo vuig en laf Ge wilt het dierst kleinood versmijten Da! u uw moeder gaf. O neen volhardt niet, blijft niet dwalen Erfent de faam Der taal door ons' dichters gemalen De roem der Dietsche naam. Becelare. Onder de feestvierders van den 11 Juli spannen de Becelarenaars de kroone! Niet alleen hebben zij den gehee len dag gevierd met vaandels en wimpels uit te steken, rnrar 's uvo-ds hebben zij een muziekfeest (egeven en een telegram gr zenden naar den Koning om hem hunne vei kleefdheiden raderlandsliefdeuit tedrukkeu Bravo Berelare zuiveren dor lucht van kamer waan iu. men de vensters niet du,ft te opener, et. alle besmetting in derzelver nabijheid te voor Nieuwsblad Te koop tiij den uitgever van t aan 50 cent. t boekje van 44 dealen. Stalen op aanvraag. Op Maandag, 17 dezer, zal de Et rw Hen A. Came, lynck, van Reniüghelst, oud leer ling van 't kollegie van Poperinghe, uu Hoogeschool van Leuven, tot de weerdigheid van Doctor in Godsgeleei dheid verhevm words n. Na als laureaat in bovenvermeld kollegie bekroond te zijn geweest, ging de voorbeel dige student over naar 't Klrin Seminarie van Rousselaie en 't Grootseminarie van GE1RUIKSA AN WIJZING Onthecht eene afdeeling van bet papier en steek dezei»0 -->an daarbij vei mijdende dai het in vlam Het Papie van Armenië, krachtdadig bederf-werend middel, zuivert de lucht de woningen, dtr slaapkamers of, op reis, dei kamers der hitels dikwijls onzuiver door hel ver blijf van nin of meer gezonde onbekend lieden. Het memt alle slechte lucht weg tabak, keukergeuren, bestekamers, enz.He moet gebruikt worden op mistige en vochtige dagen en in okalen die gedurende langen tijd gesloten zjn geweest. Drszelfs gebruik is zeer verspreid in de scholen, kostscholen er, kloosters. Eindelijk is het Papier van Arme nië, in het belaig der zieken en bovenal van hen die hen omringen, onmisbaar tot hel Brugge. Na drie jaren trad hij in de Hooge- school van Leuven om er zich op de meest verhevene wetenschappen, onder bet geleide van wereldberoemde meesters toe to leggen Beurtelings werd hij Baccalaureus en Licen tiaat in Godsgeleerdheid en beide proeven onderstond hij op eene glansrijke wijze Over eeriige maanden, schonk Monseigneur Waffelaert hem eerien leeraarsstorI in 'tGroot Seminarie van Brugge. Zes jaren zijn, seder zijne intrede ter Hoogeschool verloopen. In 1896, bracht de geleerde Licentiaat een werk voort, dat de aandacht der bevoogde mannen op den vernuftigen student trok Eindelijk zal hij als Doctor de kroon dei hoogste wetenschap omvangen Om die onderscheiding te behalen, moet de Licentiaat een wetenschappelijk wei van hoogere gehalte verveerdigen. Het boek van den Eerw. Heer Camerlynck handelt over den Evangelist Johannes, als schrijver van het vierde Evangelie. Ziel biei wat tot het opstellen van zijn door en door geleerd werk aanleiding gaf. In Duilschland trad er, sedert ettelijke jaren, eene reeks mannen op, om hunrie uitstekende gelooi d hoid befaamd, die ouder den naam van Ra lionalisten benend staart. Deze steunen hunne wetenschap enkel op de krachten der men schelijke rede en gaan het aan den godda lijken oorsprong der Heilige Boeken te lo j chenen. Ten jare 1897, kwam er ouder d mannen een op, die, om zijn vernuft, dooi gansch Duilschland beroemd is, Ad. Har nack, leeraar ter Hoogeschool van Berlin Harnack zocht te bewijzen dat hel vier Evangelie geschreven was door eenen pries ter met name Johannes, die ten lijdt van der Evangelist Johannes leefde, doch van dezer um naniacz met vee vernufi, maar bij middel van onechte bewij zen poogt te staven, treedt het werk var. Doctor Gamerlynk op en werpt ze gansch en geheel omverre. Onze Doctor bewijst eene onwederl-gbare wijze dat de katholiek overlevering die Johannes den Apostel den schrijver van het vierde Evangelie aan stelt, de echte waarheid beval, door g<_ tegenstellingen te verijdelen noch te looche tien Honderden geschriften lezen, ze diep grondig bestudeeren, ze aan eene vernuftige beoordeeling onderwerpen, dit was het w. rk van onzrn Licentiaat. Hij zelf getuigt en wel terecht dat hij geene moeite gespaard heeft om de waarheid na te jagen en bij hel na vorsohen schijnt de schrandere geest van den de op als en hrijver in dien doolhof van oudeie eu nieuwere oorkonden zich op zijn gemak te bevinden. Op het einde vari het werk waarvan het eerste deel vei scheen en het tweede weldra t licht zal zivü, staan er twee en zeventig thesen, stellingen ot viaagstukken gedrukt waarvan rr zeventien aan het vermelde boekwerk ontleend zijn de andere hebben betrek op verscheidene vak ken dei'zoo uit gebreide godgeleerde weienschap. In de .tegenwoordigheid der leeraren van de Hoo geschool, der vernuftigste geleeiden en zij. oer oude studiegezellen, moet de doctor die stellingen verdedigen legende behendige genwerpiugeri die bovenvermelde marmen volgens in lieven mogen voorstellen. Die verdediging duurt drie dagen, telken dage drie uren. Na het kwijten dier lastige taak, wordt de Licentiaat als Doctor in Godsgeleerdheid vereerd. De Rector der Universiteit schenkt hem de eereteekenen van zijn Doctorschap den hoed en den ring. Een gansche stoet geleidt hem dan, door de bevlagde stralen der stad Leuven, naar de Si Pieterskerk. De nieuwbekroonde knielt er neder voor het Mariabeeld om den Stoel der Wijsheid te bedunken e:i aar. J0 voeten der H. Maagd den pleclnigen eed van getrouwigheid aan de leering der on faalbare Kerk te zweren. Op Maandag, 1/ Juli, zal het kollege van Poperinghe onder zijne gewezerie studenten, de gemeente Renirrghelst, onder hare onder- hoorigen, een Doctor in Godsgeleerdheid bezittenOm die ongewone eere die beiden toekomt, behooren het Kollegie en de ge meente feeste te vieren, glansrijke feeste ter eere van Doctor Camerlynck Die deugdrijke en vernuftige priester ver dient het zoo veel ie meer, omdat bij hera de uitgelezene geleerdheid met de meest uitmuntende nederigheid gepaard gaat. UIT ZUIDSCIIOTE. Zaterdag laa>t heeft al hier een vervaarlijk onweder gewoed. Donder en bliksemslagen volgden elkaar onafgebroken op terwijl een geweldige regen en hagelvlaag alles ten gronde sloeg. De schade te lande is zeer aanzienlijk maar er zijn toch geene erge ongelukken te betreuren De donder is gevallen op de hofstede van Charles Huyghe. Hij is langs de schouw bin nengedrongen, heeft eenen parapluie verbrij zeld, het uurwerk doen staan, brand gesteken op den zolder aan drooge slrooibondels. In t deuregal stond het doebterken en kreeg eenen onverdraaglijken solferreuk in neus en mond. AlKe.ens van zelf' uitgegaan l zon merkelijke schade te veroor*., k.„ UT BRlELEN. - Zaterdag namiddag is de ksern op het dak der gemeenteschool geval len, heeft een,ge vorstpannen ten gronde ge- «.Sten enfeder "K—om stutten Ml. jf l' j ,iMr ee"e l>""« buis, e ongen, waar hij uit eenen muur eene streeD eenen dwai.reeci vei-morceld cn eindelijk nine vermeiingskrachl „p De, u„„crk Lr is geen brand ontstaan. Gelukkiglijk voor onderwijnen en leerlingen dal du vreenrd teoek geen ptais gehad ifecli gedurende de klasuren. A ENGEL WERK 13 (opgeruimd en poogde, alhoewel haar hart dau alsweg- balver.. - (smolt van droefheid, er vroolijk uit te zieu wanneer zij En dan had zij niet meer geweend om deze nieuwe h!! c r°0S'i 3teeds weelde genoten. Algescherden v». EERLIJKHEID l!Ctl/ÓÓr de traliën bevond' waarachter Van fioeck (ramp, zelfs niet toen zij op de straat hetafschawelrjkevanzqn^ vaQ de bankbreuk (stond wanneer hij met zijne vrouw mocht spreker. gerucht hoorde rondgaan dat Marcel Van Hoeck den d»en tweeden slag voor hem ti''e g°ede> wild« 7(I\IÜF11 f fU WnilAV^Tl erschllllr'e malen ''eeds was de gedachte in haar besten honig uit Gunnaerts korven had gezogen. lang zij het zou kunnen. 'ge" bouden z°o tiuiuJLll U U UoLf I Ltlu 1 (opgekomen aan haren echtgenoot te vragen, we dej de toekomst blikkende, had zij ectner een nieuwe} Neen, neen datziiueecht door HONOR F STARS ellendeling was voor wiens schuld hij boeten moest, «eesel ontdekt, en wel dicht in hare nabijheid. Het een zoldefken huisden, dat zijne vZZ o H0N0RE STAES ,doch de eerbied welken zij voor zijne geheimen had, U» de naakte armoede. 1 e" den ganschen dag zwoegeTmoeStom a,„? en de vrees hem door hare vraag te zullen bedrotven, 0ai dl<> Plaag zooverre mogelijk achteruit te drijven Igeraken, dat mocht de gevangene nié^wcief had er haar van wederhouden. Zij bevroedde overigens Uad ziJ een weemoedig vaartwel uitgesproken tot hare verwarring,ZIJnereHds ontsiel'Je hersens nog meer in Geen ander genot had zij nog gesmaakt of willen sma- dat de ware dader van het misdrijf, niemand atders Prachtige kleederen en de sierlijke meubelen welke zii zelfmoord sierkéf dan'vreesllJk denkbeeld aan ken dan dit welk hare onschuldige kleinen haar ver-kon ziJ" dan de broeder van haren Marcel, de marioverj1" de daë0n van haar geluk had aangekocht en alleslwoedeu- w 00" Z'^' bi""ensle doen schaften. Hare bezoeken bij hare vriendinnen van vroe wien llaar echtgenoot nooit lust gevoeld had in haar wat haar hare weelde van vroeger kon herinneren Zó0 had Lena tot zicbzelve ger, had zij gestaakt; en zij had niet moeten vreezen j ölJZIJn te sPreken, omdat hij gewis zijn bestaan als eene wag overgegaan in den handen der meestbiedende!tweede ramp voor haar alleen e« zij hield de 'oneer voor zijn geslacht aanzag. Uoopers. Met het geld dat zij ervoor ontving en met De lange treurige winter was eindelijk voorbi. ge- naarstig te werken, hoopte zij voort te kunnen leven De™oediSe v™uw moet onder het naainn kropen, en de lente die gewoon is lust en blijhed in |totdat Marcel weer dd4r zou zijn om vrouw en kroost la Jde™-'hL™ werk '3 zo° sierlijk nieUls dooi die vriendinnen lastig gevallen te worden, want, sedert haar man in het gevang zat, had geene enkele van hen nog den voet over haren dorpel gezet »,JU,(U -- Diep, oneindig diep was het haar gevallen dat de|de harlen te storten, had vrouw Van Hoeck eenen ("^b™0*1 te verschaften naam van haren echtgenoot, en dus ook dien van haai n'euwen s'aK toegebracht: de bankbreuk van denL ^ulle' van üaar kruisbeeld had zij niet kunnen kroost, gevlekt, gebrandmerkt was maar te midden (u'Jveraar Gunuaert. harer smarten had zij geglimlacht bij het blijde denk-1 ^a' die krac,t was ee°e beeld dat de weg van het lijden gewis voordeeliger zou Ibet reeds zoozeer beproefde geweest zijn dan di baan van den voorspoed om haai I 1 ^oec'fc ondervinding wist dat de zaken van haai gioot levensdoel te laten bereiken: de bekeering van haren Marcel. De brieven weike zij van haren mart ontving, bewaar de zij als waren het kostbare jnweelen geweestzij las en herlas ze, bestudeerde, draaide enkeerde elkeri vol-|deH ouden 'osbandigaard gestoken, en met dezes val, zin, om te zien of zij er niets in zou bemerkt hebben dat zijnen patroon bloeiden, maar wien het onbekend was dat Gunnaert tusschen d: klauwen van woekeraars lag, had, om de hooge interesten welke hij er hoopte uit te trekken, gansch zijn klein verinogen in den handel van kroost anders haar naad is oqZV T 8ierl,Jk ««et als doet zoo vermoeden dat de naaister 'wf86" bochli^ en schei- linnen aan de winkelierster wie haar I ff "er grootste (bestellen, eene berisping in nianu fbe^00i verschrikkelijke ramp''oorj°pü ÜI UlS9en. °mdat zij hoopte, en sinds lang gehoopt J van2en- Lena ziet echter de mis^r,! °0n za e huisgezin, want Marcel er "aren echtgenoot eens naast haar vóór ie zienruet koortsachtige bewegingen voori' hm"i*3'' Z'^ ling wist dat de zaken van MLelen- "aald voor eenib'C stonden stilli,^''^.00' den^ Dat wilde zij bewaren, zelfs ten koste der grootste I bestellen, eene berispin^81^ oTaats116' t0fbeh°ort' zal opofferingen, omdat zii hnnniu I vaneen i plaats van loon zal ont- eP n'et, zij naait hielen. I naald voor eenige stonden's'üliggen 'om rn 80ms de Daarna had zij haren intrek genomen in het armoe h'®1? l° Slaren' Wanneer zb dan schiebiï h de J .oog lood om hare kleinen versterkend voedsel (glimlacht zoet, en verroert' de T V3lt daarna weer stil, .e kunnen verschaffen, hier naaide zij van den vroegen iemand di« zich in het kamerken E"H?ISSprakü Zlj tot -°«d - het geld dat zij voor Ivallen^S haap tra gestotter), en met dezes uvona om het geld dat zij voor "etei de vallende duisternis h.o -m -v. ücüüeil uaiwas het kapitaal var. den gewezen fabriekbestuurder. hare meubelen en kleederen ontvangen had, niet te snel het licllt Van de" d«« Zii leg V°°rt haar liet verhopen dat de bekeering van den duurbaren emials dit va" vele anderen, reddeloos verloren. 'e Zler' stneUen- hler hoopte zij, verborgen voor het oog EiddeTerwUl f"' or)lsteekt een lampken en murmïï gevangene nabij was en toen zij er ingelezen had dat Toen Lena de lijding vernam'derbankbreuk van den oud-1'p.ereld Waann 211 vroe£er geleefd had, te kunnen op hare trekken'lTomi0^! u!ldrukkl"g van tevredenheid haar echtgenoot betreurde niet in God te gelooven en Patro°n baars mans, had zij eenen gil geuit van schrik L T" t0! 'Cel zou komen om met haar den weg Mijn plan is kiaï JM? haar toeriep van hunrie kinderen goede christenen te en was het eenen ganschen nacht in haar hart zoo ijs- es baillng8chaps in te slaan. oogenbükicen van genoegen kunner? Wee'" eenige maken, toen had zij geweend van blijdschap, en, hare koud geweest alsof daarbinnen alles ware bevrozen\Ai'l ïff ™ede-maar de beoze wereld raasde dat he|l,dat brief hem veel troost zal verZZft^ 'S oogen tot haar kruisbeeld vereffende, had zij gesniktgeweestwant het denkbeeld dat haar Marcel en hare het ooe der mi,W,aS' dat 211 dienen moest omL" r .flS °one slof als tlla"s heb ik nog niet Jh',/"*"1 Hn 7^1 tnman n u, J L«aic.uei oog aer meiischen te bedriegen ,t ,i n» i> |hem te schrijven. Ach GnH ,„„j Iliet gehad, om ellende gebracht waren, was voor haar vrouwe, die zich thans als een worm verdoken hfe^6 5rer,gen dat biJ g«heel geliten n zii V ,zo° verre Hij zal komen, o He r. In haar schrijven naar Marcel, en wanneer het haar|ee[m foltering welke alleen eene beminnende echtge-ra'er. wanneer de val van Gunnaert'e~<m' w«mï» a 'luc »J« «poeaiger voor hem en m zou toegelaten werd den teergeliefden echtvriend naar hei (r)°oteen moeder kan gevoelen. Doch toen hare ontstel-|gehe.ugen van het volk zou verdwenen ziin ak w-ü ''•llleilvolle oogenblik der verlnl^ Vervl,eKen» en z°u gevang to gaan bezoeken, bad zij steeds eenen vloedItenis eindelijk voorbij was gegaan, had zij nogmaals!- ccn schitterende vl'r,Hrtn 1--lIzijn dan and^r» i.oo» 'nt, veel eerder d^r n ka'm en hoopvol de blikken op haar kruisbeeld geves- Vo°rticij|Jn komen. -- ----- -j., wy ermede klaar in ™\Ya~n' ""TÜ pl verborg bare eigene smarlen, toonde zich tmnterjtigd en gemermeld t Bmt, Gg hdXfOtegn, Cg Lleint^oe'dïpm0? ec'"» «m lien"'"ofde tng dat zijne echtgenoole Vet volgt) WtttOll. L/ ai oil ie uuu O1 Wl'J nnnii cphaaI l„. ..,.,,-1 „1 I i I -llinnn Ut - i

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 2