P1LU*! 1 OPGELET/l^éJ^ts^ss "r rsvï.s/ïjf Ifssatt 2&s*350 mmBLtiw f.tmiiiïs mmBEDDELEEM VRUCHTEN .e VELDE EN WASGHMACH VINKENGEZANG ONDENLOOP I!' BORSTLIJDEBSj ERICHT LANDSALAAM - POLLEK, LIJNVISSCHEN HUILES MÉRALËS ROSSES LEH VRAAGT ÏÏ'.SS; H (L-flALU'S WiELKIJDEHSFEtST Examen Warineon.t Winter Isl^x^s^SS^Nooazaketmeltt! reddende engel A LOÜLR Te koop Tl BiniTI, IWHPI'LWTS BGierstraatiV°22, Yper. VELOS, STOVEN, MINEN, ENZ, BEESTIALEN Landsalaam Vruchten le velde En inatsu gij ,M1 Steenstraal, RRUGGE. seelier* en radicaal 1 BORSTBALSEM IMPÜRTAT10W DES Spécialité do GRAISSE a chariots HUE DE CASSEL, 38 poi* eh i nr q h e Htiile Mir érale Russe AA Hiiilo Piedsde Boeuf-— Suif Huile de poisson de Bergen Woellon-dégras, Mastic Serbat Lylindrines, Graisse consisfaute J-s-ences MinéralesBenzine, Naphte |i ijle superfine pour horlogers Huiles alimentaires, etc. IK Yper. 8 Juli 15 Juli O0©f( De Nieuwe Londen pour ie Janvier prochain, 2 BEAUX GRAMDS RUSTIC ft Air it a vee ÉCU BI ES et REMISES sitnés au centrede la rille d'Ypres. S'adresser aux iniliales L. il.T. posie Ypres. Huwelijksafkondigingen Peinture Artistique et Décora- live. Travanx (ie nécors e» to; styles pour Fglisos, -:dl"r Theatres, Vérandas, etc. Entreprises de peintures. Imitation de bois et marbres, ires soignee. I torn re et brunissage. Grand choix de modèlos pout décors a la disr.ositioii des clients. f'Jmaillure hugiéniqite pour .v /- les de bains, nópitaux, é.colet, dortoirs. magasins, ateliers, cui sines air, trés hnn mnrrthd c{ (1 hp.9 flo'idtté a toute éprcuve. Nouveau niarchê au hois, 23, YPRES. Schoone Koopdag van DINSDAG 18 JUIA 1899, vt I 1/2 ure, op de hofstede ercaigne, door 't ambt der No tarissen Vandelanoitte le Vlamertinghe en Bonte (e Merckem. Vooraleer u een schoon PARASOL, PARAPLUIE of WAN DELSTOK te koopcn, gaat zien haar het groot en schoon maga KOTERSTRAAT, N° 22, Y per, waar men ze maakt en vermaakt. Let. wel op nummer en straat Nieuwe yebreveteerde DINSDAG 8 OOGST Hij gelast zich ook met het maken van nieuwe brouwketels. Bezorgd werk. Spoedige bedie ning. Matige prijzen. 76 STAD YPER~ Prijskamp voor op 6 Oogst 1899 ten 6 ure 's morgens door de maatschappij «Courrier de Bruxelles. i00 FR. PRIJS EN 2 EERMETALEN FR. INLEG PKR VOGEL. op Maandag 7 Oogst 1899 op dc Oude Botermarkt fr. prijzen ZONDER UN LEG. Zondag *20 Oogst Prijskamp voor 't AAN DE KAAI. K O P D V G te Merckem (Meiboom), op DONDERDAG 20 en VRIJ DAG 21 JULI 1899, telkens om 1 ure namiddag, ter hofstede alwaar d heer Charles Covemaeker onlangs overleden is. Door het ambt van den Notaris Idruest ïAojnte, te Merckem. Uil POPRRINGHE. - Prachtige muziekfeest op Maandag avond in 't park van 'I Kollegie. Welke uitgelezene stukken zoo schrander, zoo vernuftig uitgevoerd met de grootste moeilijk heden die hij onze beste meesters voorkomen. Men zou zeggen dat in iedere speler een kunste naar ingeboren is. Dit is te danken aan het ieve- rigen wijs beleid van den onvermoeibaren be stierder, Jer. Malthys, en aan de neerstigheid der muziekanten. Groeie en bloeie onze katho lieke maatschappij! Nieuwe en vele leden tre den er bij. nieuwe en vele artisten Heil den Heer Malthys! Heil onze vernuftige spelers J. V. O. WEERSPANNIGE BLEEKZUCHT. D« bleekzucht is eene bijzondere soort van bloedge- brek. Men treft ze meest bij de jonge meisjes op hetoogenblik der ontwikkeling, wanneer deze moeilijk plaats neemt of als zij door bijzonder- bjke geslachtstoornissen verhinderd is De bleekzucht werkt op noodlottige wijze op hel zenuwstelsel De jonge vrouwen zijn ook aan dit gevaar blootgesteld. De ontaarding des bloeds is zeer groot. De lippen en de wangen worden waskleurig. Het hart is ook dikwijls voor bh "de'1 ku°men erge beklemdheden vooi bij de minste beweging, soms ook eenen droogen hoest, en dikwijls stoornis in de sniis vertering Terzelfder tijd lijdt men aan hoo d- draaung duizeligheid, oneindige prikk, baar heid, gedurige hoofdpijnen, groote inlatir heid" stoornis en tijdelijk verlies des geheuS' Eenen versterkenden en herstellenden leefre^ei is noodzakelijk om aan het bloed zijne „aE bjke kracht weêr W nKjssteken toegebracht. Mej. Gyssels ii KilIliekstraat met haren schoon- e er, hare zuster en haren verloofde. Opeens vwam Vanderveken ongezien achter het meisje en stak haar een groot keukenmes dwars door den rechterarm. Het slachtoffer lieteenschreeuw Voor dat de personen die het meisje vergezel den, konden zien wat er voorviel, bracht de dader het slachtoffer een tweeden steek in den rug toe. De schoonbroeder en de verloofde van mej. Gyssels ontwapende, na een verwoed gevecht, n a er. Op hel hulpgeroep kwamen policie- agenten toegeloopen die Vanderveken aanhiel- 6 S^kwelste werd naai' het kommissariaat van de Raadplaats overgebracht. Een bijgeroe pen geneesheer bevond dat de toestand van liet meisje wanhopend was; de long is doorboord- Het slachtoffer kon slehts Zaterdag morgen iiiaar het gasthuis overgebracht worden. Vanderveken werd Zondag avond nog door t parket ondervraagd. Hij verklaarde 's mor gens het mes gekocht te hebben met het inzicht zijne gewezen vriendin te dooden. De dader werd iri den nacht naar't gevang van St-Gillis gevoerd. maï" iMneerShef W,r'1 S|)0ftdi8 ontboden on mad loilcfrystr verzorgen, maar alle hooi wasweidorei, en op 11 Juli, 's avonds om 9 ure' gat zij den geest. De aangehoudene alsook ziii, medeplichtige zullen vervolgd worden vooi moordpoging en poging tot diefstal. M" Alexander Birghman van Yper, oud i 'cerling van Sint Vincents Collage, Yper student ter katholieke Hoogeschool van Leu ven, heeft de proef do. rs'a .n van kand.daai «vijs ii.gi ni t-ti letteren voorbereidend tot de rechten. M' AlfonsDonck, van Yper, oud leerlirw I van Sint Vincents College, te Yp-r, stade:,j ter katholieke Hoogeschool van Leuven, hmti. de tweede proef doorstaan van kandi' daat in wetenschappen en heelkunde. Al de al de Eiektan, «f0* ^\jj*êi-:ldhed9HtvnorU orïn een ontui- ver \b4*d, ioorden onmirt- deliih gtnexer. door 'tot SafiMi rr 1.50 a tan StandaeiY~«) I ««SLf.V.t" *7 rlcö mfieater van SlUsaeu, ®il. en al'S «ifcobte Vochten,ïlj voorkomen en wnwenaaooUtoWtnto^e^n.Tegen J8CHT»»HWt,ATI«llluXr%r^rTK indien gij lijdt un ^«^«tlgheia of 1 pf I D* IXJOH Ml of ook Znflïi ifinxaf HkdkX Utt Zei fde tijde Gebruik van m geven en de roode lichaampje' weêr te vormen, die een teeken des levensvermogens zijn- De Pink Pil len zijn ais het werkzaamste ge neesmiddel be schouwd. M. Lejeuue- Volgens eene lichtteekcning Godin, te Vielsalm provincie Luxemburg (België), heeft ze voor zijne jonge dochter gebruikt en zij gevoelde sedert lange jaren al de kenteekens die wij zoo even aangewezen hebben. Ziehier zijn erkentenisvollen brief: Onze dochter Maria, die nu 16 jaar telt, leed sedert hare 13 jaar aan weerspannige bleekzucht. Zij was in den ergsten toestand vervallen. Hare zwakheid was zeer groot, zij had geene eetlust, de sJaaplusl was verdwenen, zij leed geweldig. Al de gewoonlijke raadple gingen waren onmachtig gebleven. Met zeven doozen Pink Pillen is hare gezondheid terug gekomen,en ook de tevredenheid en de blozende kleuren. Heden is zij volstrekt gezond en kan met de struischste meisjes onzer streek in ver gehjkmg komen; gij kunt er over oordeelen door het portret welk ik hierbij voeg. Nu wij het ondervonden hebben zijn wij gelukkig, door ons voorbeeld, te kunnen helpen tot de verspreiding van dit geneesmiddel. In de gevallen van bloedverarming, die dik wijls hel bloedgebrek, de bleekzucht, de oor suizingen,de stekingen in de zijde.de algemeene zwakheid en de bleeke kleuren voortbrengen, zijn de Pink Pillen hoogst werkzaam. Zij zijn ONAANGENAME REIS. - M. Charles B„ die in Amerika fortuin maakte, komt nu en dan bezoeken^'1' W<mr s^ne wieff schomm^de, eens Vi rledene week kwam hij er weer en werd onmiddelijk bij den kraag gevat en in het be vang geworpen. 6' handelingW3t reden gaf lot dergelijke be Den laatsten keer dat bij in België kwam kreeg h,j ruzie met matrozen te Antwerpen, en loste zelts twee revolverschoten in hunne rich ting. eertien dagen later trok hij weer den Oceaan over zonder te denken op de gevolgen van zijn sctiot, maar de zaken gingen hunnen geregelden loop ende rechtbank verwees hem tol 15 dagen opsluiting, die hij nu aan het afzitten is strait's?6!» [fleter, De™ues, rentenier, Beriot straat 32, to Brussel, schrijft aa!w^aiifin0rnene her-iP «owricht-rheumatiek he ftpTmi M ^nmogelyk 111 «ne gezondheid te ffen tnisianSf"" &®neosh?er' "lijnen ongeluk ki V/nrrnf1 c ?'ÖUde' raa^de ra" aan höt Elixir hlf nemen. Van in den beginne voel- nhr ,bf^erDls> nu heb ik niet meer de minste PU i t s u zeggen dat ik volkomen genezen ben maalaté bedanken^ r"0tS'UiteD alv°renS u nog' Pieter Demus. de tfe'sch'6 Yp6r' apotbeok Libotte. Prys 3 fr. M Jan Fourez, van Ploegsteert, oud leer ling van Sint Vincents College, te Yper, stil heid ter katholieke Hoogeschool van Leuven "of t'de eersse proef doorstaan van kandi' daat iti natuurlijke wetenschappen en heel kunde. M' Karei Ranson, van Loo, oud leerling van Sit t Vincents College, te Yper, student ter aiholieke Hoogesclmol van Leuven, heefi de veede proef doorstaan van kandidaat ii wei «schappen en heelkunde. M' Julien Houck, van Yper, oud-leer liep van Sint Viuct nts College, te Yper, stu den ter katholieke Hoogeschool vin Leuven hei ft met onderscheid de tweede proef dooi staan van kandidaat in wetenschappen berei deed voor apotheker. LfS NTBT& OVKFiTHJSFn ,je 1.50 1 |,1| MWiUA^Hr, Apothakor, ataeantruat, BRUGGXC van alle huidaandoeningen 'w hb «g ®as g ai? Igf ""•«nanuuiininuiiH Acnés Roode puisten, Prurigo, Pityriasis Ictvose Sr?es: ®ï2emM. Zonas, Schurft, Ha.aruitvalling-, Kliorziekten en/' v,J(J vó.'Psiriasis, Sycosis, Lupus, Zweren De behandeling die gedaan is geweest in deliosmta1]31161^0 Wonden en aan de Acadenue van geneeskunde van Parijs verstoor? J» i ?U V00^edreSen geheel nietzy is ouder het bereik dor kleine beurzen werkzaamheden in 't verschaft zy eene gevoelige verbetering -Zirht» w»n i» tweeden dag af specialisten doetoor, oud aide^major^der mi lit 9Sden-?a ,n M ^NORMlND, room -I-V" TH L,II 4MII koopbaar in al de apotheken en ook Ier stapel plaats voor België hij m Waterloolaan, te. Brussel, tegen 3 fr. 50 per doos of 17 fr. 50 per 6 doozen, franco, tegen eenen postwissel. De Pink Pillen zijn ook te koop te Yper bij M. Socquet. EERE AAN EEN YPERL1NG. De schepen- raad van Elsene (Brussel) heeft beslist aan eene nieuwe st: ate tusscben de zwaanstrate en den Boendaalschen steenweg den naam te geven van den beroemden Ypersehen schilder Franz RoSiaen. REDDING. Zondag morgend, rond ten 7 1/2, was de genaamde Adolf Coremans, wo nende in den Doornijkschen wijk. binnen ge gaan in de herberg DeGentkaai, bij de Leiebrug, om een glas bier te drinken. Inlus- schen bleef zijn negenjarig zoontje Jules aan den kant der Leie spelen, zich steunende op de ijzeren baren die tot borstweer dienen. Recht over 't meubelmagazijn van M. Henri Desmet, waar een der ijzeren baren toevallig los was, stortte de arme jonges het water in, juist op het oogenblik dat de vader de herberg verliet De baas der herberg, Gustaaf Vanfleteren, het noodgeschreeuw hoorende, kwam toegesneld, en niets dan zijnen moed raadplegende, sprong hij in het water en gelukte erin den drenkeling te redden .Deze moedige daad verdient eene schitterende belooning, des te meer daar Van fleteren vroeger reeds den tienjarigen Joris De- brabander uit de Leie redde. DOODGEBLIKSEMD. Een hevig onweèr, dat een schrikkelijk ongeluk heeft veroorzaakt, is Zaterdag namiddag boven den omtrek van Meenen losgebroken. De genaamde Jan Debon net, vlashandelaar, 56 jaar oud, wonende op den Leegenweg te Meenen, was rond 4 ure met zijne drie zoons aan 't werken langs de Leie. Zij wer den door het onweder verrast en haastten zich eene schuilplaats te zoeken onder eenen vlas schelf. Zij bevonden er zich pas eenige oogen- blikken, toen een afgrijselijke slag losberstte en hel hemelvuur viel op den vlasschelf waaron der de ongelukkigen zieh verscholen hielden. De vader, Jan Debonnet, werd doodgebliksemd zijn jongste zoon was lam geslegen de oudste heeft enkel een hevigen schok ondergaan. De derde is er ongedeerd van afgekomen. Men kan zich de ontsteltenis dezer twee laatsten inbeel den, toen zij hunnen beminden vader levenloos ten gronde uitgestrekt zagen en hunnen jongsten broeder gansch verlamd. Zooals men wel kan begrijpen, is de droefheid van hel huisgezin Debonnet onbeschrijflijk. liet slachtoffer was algemeen geacht en bemind, en zijne schrikkelijke dood heeft in de stad eene diepe verslagenheid verwekt. I E BRUSSEL. In een kamerke der Abriko zen boomstraat, wonen twee ouderlingen, wier leven een waar martelaarschap is. Hun 21 jarige zoon is een onverbeterlijke dronkaard die nu ermaals zijne ouders slaat en Maandag laatst nog zijne moeder met een mes achtervolgde. Woensdag had de ontaarde zoon al de meu- Ineten der arme ouderlingen aan stukken gesla gen. De moeder, dieaan zijne mishandelingen kou ontsnappen, zwoer dat zij zich legen den woesteling verdedigen zou. Zij kocht vitriool i^o i &£vaarlijk vocht in eene tas, vast beslo ten hem te treffen. Geburen, die den dronkaard zagen a nkomen, verwittigden een policieagerit ,die tegelijk met den ontaarden zoon op de kamerkwam. 1 DWgte.r» liiAid naw.'-i.ët' lijk vociit af en leidde moeder en zoon naar bet policiebureel. Daar gekomen, werd de moeder, na ondervraging, losgelaten en de zoon in den amigoopgesloten. Een onderzoek is over die zaak geopend. l.ENDELEDE. In den nacht van Dinsdag I tol Woensdag zijn stoutmoedige dieven binnen gedrongen in het huis van M. MedardCoussens, postmeester en winkelier. M. Goussens die het ambt van deurwaarder uitoefent, was Dinsdag avond met. den trein uit Kortrijk naar Lende- lede teruggekeerd uit den trein stappend, deed hij een misstap, gleed uit en verstuikte zijnen knie, zoodanig dat hij per rijtuig naar zijne woning moest overgebracht worden. Het huisgezin van M. Coussens was zoo ontsteld door dit ongeluk, dat men deelektrieke bellen waarmede sedert korten tijd geheel het huis voorzien was, dien avond vergat aan te leggen en zelf eene der keldervensters liet openstaan. De dieven zijn in dien zelfden nacht langs de openslaande keldervenster in den winkel ge drongen en hebben om zoo le zeggen al de kleederstoffen medegenomen, geheel den klee derwinkel geplunderd en zijn spoorloos ver dwenen. Niemand heeft iets gehoord Woens dag morgend werd de diefte bestatigd. De policie heeft verschillige huiszoekingen gedaan, doch zonder den minsten uitslag. De Phono graafvoor salon en her berg, met geldontvan ger bekomt overal een ongelooflij ke byval. Catalogue opaanvraaê. Groote keus vau rollen muziek en zans.franseh en vlaamsch, Phonograaf O, 24, Priem straat, Brussel CYCLES BELOT, van 175 franken voort. 24, Priemstraat, BRUSSEL. Hen vraagt »genten ui Som hen tehel- Jpen v«n 't he ls vig hoesten, H benauwdhe- 'Ion, het pie- pen en ver- slijmen der longen, heeschheid Ion kreveling der J keel, en*. Wanneer landere middelen niet jbelpen, neemt dan Sin vertrouwen den DER APOTHEEK DE WALYISCH i 'i Diepestraat, iO ANTWERPEN Het d°et de fluimen gemakkelijk lossenïw ':^en?estverndnderen bet voorkomt enff ,„eneest alzoo de onsteking der lonsren-? -.-/(genaamd de tering); het is ook hij onderX ^vmding het beste middel om kinkhoast irli v. weinige dagen te genezen. M Prijs fr. 1.25 de halve m 2 franken deï'i a graisi8cr brevetée dros Détail Mai'chandises de loute première quali- le- I rix déflant toute concurrence. 37 MOESKROEN. Woensdag morgend, ten 10 ure, had in de St-Barlhelemeuskei'k de lijk dienst plaats van M. Louis Crombelle, genees heer, gewezen schepeue, gemeenraadslid sinds 1867. Verscheidene lijkredens werden uitge sproken. Deze van den afgeveerdigde van de Liberale Associatie was zeer ongepast en werd, voor de aanvallen tegen de geestelijkheid en het gemeentebestuur die er in voorkwamen, open lijk door de toehoorders afgekeurd. Heimeeren- deet der gemeenteraadsleden zijn onmiddellijk verlrokken om er tegen te protesteeren. MARKTP IiU/1 E TO. Tarwo Rogge 100 kil. 16 25 00 00 00 00 00 00 Haver 00 00 uO 00 Boonen 00 00 00 00 Erwten 00 00 00 00 Aardappelen 7 00 0 10 Boter 2 50 0 00 Eiers 1 80 0 00 Eoperingfhe. 7 Juli 24 Juli Tarwe p. heet. 13 15 13 201 Rogge 9 25 9 75 Haver 8 50 8 50 Aardappelen 100 kil. 7 25 7 00 Boter 2 30 2 35 Hop50 kil. 130 00 135 Oo LIEFDEDRAMA. Zondag avond gïïïïëürdë te Anderlecht een schrikkelijk drama. Eene jonge vrouw, mej. Therese Gyssels, wonende inde Van Lintstraat, werd door zekeren Van derveken, een werkman, met wien zij verkeerd l.EDEGHEM In het nummer van 3'Juli van 't Nieuws van den Dag, sprak men over eene poging van diefstal gepleegd in het huis van Henri Dutoit. Naar het schijnt was het slecht ingericht. Er is geene nieuwe poging van diefstal gepleegd. Zaterdag verleden was de ge meente weeral in opschudding. De zegels wier den gelicht en dan kon men bestatigen dat de diefstal welke in het huis Duloit gepleegd was, zeer aanzienlijk geweest is. De gestolen voor werpen zijn, een velo, omtrenl 2500 frank in geld, kleederen, juweolen en hoeken. Er is een onderzoek ingesteld door het parket, ten einde de dieven te ontdekken. De diefstal is op eene zonderlinge manier gebeurd en er worden veel zonderlinge dingen verteld. De apotheek d'Ar- lois is wederom geopend en is overgenomen door den apotheker M. Pilatte. KORTRIJK. Op 3 Juli, rond 8 ure en half 's avonds, ging mevr. Eugenia D'Ilaene, vrouw van Jan Pollefeys, wonende in de Gonscience- I straat, op de Robbeplaats voorhij, toen de vin- en zeventigjarige vrouw eensklaps aangespro ken werd door twee bedronken kerels die naar geld vroegen. Geen acht nemende op hunne woorden, vorderde zij haren weg, maar eens klaps namen de twee booswichten haar vast, brachten haar een siag toe en wierpen ze ten gronde. Vrouw Pollefeys bleef zonder kennis op straat liggen, terwijl de aanranders op het toe snellen van eenige voorbijgangers de vlucht 4 n ri i doet de grijze haren bmn< n n kele dagen verdwijnen het haar glanzend en zaeit". y'/ l'"1 uitvallen en u ,t .10 polletjes van het hoofd \v« .1. vV.v- i"-Kischt op r-'. - i v den hals - .4baar in Flacons van fr. 1.50 en fr. 2.5u -icho Baardtinctuur aan fr. 2.00 per Flacon Depot te Yper bij W8 Ommeslagh-Podevyr. to Poporingho bij Theeten-Lofever. <o Aanstonds winste.Zich te bevragen ten bu- reele van dit blad. ftQ een iammoii-, een trekbanb, eene balans om goud te wegen, en al //tuu lo-wriiui-ii ujj vrviNnnir/, fruouwr 93 'tun 10 "vvrnucti uij en zuster, Casselstraat, t, Yper. 9f> TfiMfPI 1,-Jp 17 jaar, middelbare studiën JU gedaan, zoekt plaatsin bureel of winkel. Adres in 't bureel van dit blad. 67 August Clinekemaillie, zonder beroep, te Yper,metJoanna Vonden Busch, zonder beroep, te Laeken, voorgaandelijk te Elsene. Jules Depuydt, bakker, te Yper, met Leonie Deiaere, dienstmeid, te Rumbeke. 1 Cyrillc Lameranl, landbouwer, te Dicke-i busch, met Marie Ver Eecke, landbouwster, te Yper. Jean Jadoul, herbergier, te Uccle, voorgaan delijk te Yper, met Adeline Materne, huishoud ster te Uccle, voorgaandelijk te Elsene. Valere Debrouwer, smid, met Victoria Poltel, vischverkoopster, beide te Yper. - - DE ONDERVINDING leeit dat al deze die siroop Depralere gebruiken om hunne verkoudheid of hoest te genezen, seffens ge nezen zijn. Inderdaad na eenige uren ge voelt men beternis, na eenige dagen volko mene genezing. Wat kan men meer eischen want beter borstremedie bestaat er niet. Te bekomen aan 2 fnanken de flesch te Yper bij Socquet te Rousselare bij Veys; te Dixmude bij Gbyssaert. BURGERSTAND VAN YPER van den 7" tot den 14» Juli 1899. Geboorten Mannelijk geslacht 4 Vrouwelijk 2 huwelijken Schoonbeere Louis, fabriekwerker, en Hoetl Euphrasia, naaister. 1 Clynekemaillie Ivo, metser, en Duilou Euge me, dienstmeid. Vandemoortol Julien, meubelmaker en Braem Mane, kleermaakster. Piatteau Jules, koetsier en Deconinck Hólène, zonder beroeji. STKSFOEVAIiLRN Cornyn Jeanne, 31 jaar, zonder beroep, onge- nuwd, Kloosterpoort Merlevede Dieudonnée, i 74 jaar, zonder beroep, echtgenoote van Bartier I •Joseph, Lange Thouroutstraat Dumoulinf vaii""',' Ja®r» huishoudster, echtgenoote van vanaeys Lievin, Meenenstraat. Vandevyverl Aipüonse, 24 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Lange ibouroutstraat. - Vandenberghe Helena, 1-J-- seiiolierster, Paradijsstraat. Kinders benedon de 7 jaar Mannelijk 0 Vrouwelijk 1 zijn gelieel in koper OP DE KOEIMARKT iöO ii-unk» prij». .Uk Li uA-'jöiLiJ GS-rooto Markt, <o watou. ïltftif'ËU 1 Jf wel ter tale, hebbende J Uil Uk Ml! li tamelijk goedegeleerd- heid, kan zich aanbieden in een welbekend handelshuis, om te reizen. Schrijven naar 't bureel van 't Nieutos- I blad onder letters T-E. 55 Doofheid, Oorsuizing, Rheumatism, Jicht, Zwaarlijvigheid, Indigestie, Bron, chict, aschmamnking. Zenuwzwakten Verlamming enz. genezen in buis door Médico-Electrischo toestellen. Brocbuur gratis eh franco. Módico-Electriscbo Instituut, Lyst 121 Brussel.3» van •rv

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 3