G. ANGLÖÖ-MAHIEU CÖFFRES-FORTS S. VANHOUT .wuvJt vh wi yi 8 AUS B HOEDER* éZutm», I YpIsCHE HAiéELSVEREENlGgG Huis A.JOHCKrCl,tMENT, 1 «SSSS s trekolen- MELKAFROOMERS SE YS-ST AELEN S .1. Poot-Philippe en A. Therry tanden. M. MEIER VAN WÏNSEN ERROELS - BUSSCHAERT TE PACHTEN FI0T0GEAP3IE ART1STHUE H. Antony-Permeke, YPRES. m ILlliililIll m SEBREVETF.ERE IJZEREN HFSPiNSltE'C f| m i- A N G RIJ K B ERIC H 1 FABHIQÏIE NATIONALE D'AKMES DB GUEftHE YPEIi. YPLo, Nl GROOTEMARKT, 17 YPER, Rijselstraat, 28 f llofmolens s jandel in koten, aduinsteen, marmeren alle slach van bouwstoffen. i; I m YPER, ELVERDINGHESTRAAT, 44, YPER. Magazijnen en werkplaatsen: Bij het slachthuis 17 en op de Kaai. m Bank en Wisselkantoor Agentschap der Antwerpsche hypotheekkas Hms van vertrouwen. Vaste prijzen. SV!R MME hi) Mew. W VAN KEMMEL, Groote Markt5, YPEREN h unsttunden te beginnen van 5 fr,— Volledige gebijten van af 00 fr en hooger gewaarborgd voor het leven. Spaarkas «mASWIlL, PLUIM DONSH G. Vande Casteele, zoon bij Mtvtwed. Van Kemmel, Groote Markt, 5^ Yperen tot POPERIXGHE, en tot PRliVEX. RUE AU BEURRE N°11, °c Twe« aaalweek inkomst van verscti kalk, cirnent on plaaster. Groote handel van zuiveren gcwaarborgden franschen ciment van Boulogne aan zee. KOEIMARKT, IvOEIMVRKT. Mam zijnen op de Koeimarkt, aan de Statie op de Kaai Handel in Monsche Freioë- Braiseti nen FranscheKolen. k Bijzondere soorten van Anthracite en Droogkoltn Brabandsch goe Ronde en blauwe pannen, veurskn. noordboomen en Strooiveuï'tseii. Roode en biauwe ordinaire en machi- nete/el.- in ?J ie grootten. - Papesteen en, klinckaarts, bri ketten. stekesteenen. Specialiteit van dikke en dunne o ven tegels. Engelsche en andere Schaliën en schalie veursten. Alle slach van grezen buizen en ellebogen, potgoten. Pottelbergscheenfranschn pannen en veursten in rood en verlot, Draineerbuizen. Doornijksch-, Ecaussines-en witsteen Zullen, kribben en bakken, watersteenen. deksels voor citeerns en aalputten, barrierepinanten, koeislieten, schor ren en dallen. Refractaire brijken en spieën. - Sterren, leeuwen en gleische tegels voor schouwrnuren. - Engelsche filters en glazen pannen. Groote kens van marmeren Schouwen en Grafzerken. Pavementen in ciment-, ce^amieke-. Basècles en mar meren tegels. Het huis is in betrekking meteene bijzondere firma voor- het leggen van Mosaïquepavementen. Standbeelden voor hovingenen kerken. —Arduin-en marmerwerk voorgebou wen. Garnituren in marmer voor meubels Reiniging l<s en herstelling in 't nieuw van oude grafzerken. Alles m eerste klas en ten genadigste. Oe bestellingen worden ontvangen ten huize op de en ten bureele van het magazijn AAN DE STATIE. Incombustibles et incrochetables, solidite toute épreuve. 87, rue deLaeken, Bruxelles Successeur de la Maison HOORIGKX Constructeur* Broveté Médailles d'or d 1'Exposition d'Anvers 1894 et d I'Exposition de Bruxelles en 1897. Fournisseur de la Société Générale, de la Caisse générale de Reports et de Dópóts, de la Banque Centrale de la Sambre, a Charleroi, de nombreuses maisons de banque et de change, de joaillers, lapidaires, etc. MAISON DE CON FIANCE Seul constructeur de coffres-forts er\ acier trempé COFFRES-FORTS EN ACIER BESSEMER ET EN FER. 74 f Specialiteit jr\an katoenen, jden en leeren handschoenen in alle kleuren;witte en gekleur de rokken; foulards, lavallè res;groote keus van plastrons en re kken;fhnel!en en witte mans- en vouwhemden; cols, manchetten, doop- man<(,'s en kinderhoedjes; normale baais, J*'f seis, hemdeu en vareusen voor cyclisten; Jr k°ussen, zokken en allerhande gebreide artikelen; groot assortiment van doublé en rouwartikelen zoo als: oorringen, brochen, monterketens, garnituren voor MERCER /EN. YZERE MEUBELmS. »l SAAIJtëTTE EIS LAINE. Kinderrijtuigen mmm EN BANKEN. Haverpletters Meel molens Strooisn'jders met hand en stoom De maqazijnen en werkwinkels te Yperen bij de Statie en op de Kaai. olen I b r a i se 11 erTTfr^Jps c he e n en gel scb e zijn gelogen Doornijksch kalk van l"1' en Verkoop van klas, ciment en plaaster den vermaarden franschen ciment van (Boulogdb-sur-mer)Gewaarborgd. Zilien, trappen, bakken, peerdebakken, deksteenen, xl schorren, tiiï watersteenen, paalsteenan, koeislieten in doornijksch steen. Villen bakken watersteenen in ecossiens een, in bazek en ciment. 1 Eencroot getal nieuwe modellen van grafzerkensteenen kruisen en marmeren schouwen in allen stijl ten toon gesteld in de magazijnen Overgroote keus van vloertegels in ciment,ui ceramiek, in muzaik, IJzerdraad. 300 liters per ure gevende en werkende met de band, 100 tot 150 fir. profijt per koe, til l'C 'M Alle slach van Kolen, van eerste keus, aan voordeelige prijzen. '1 Kolen van Bruay voor bakkers. Kalk, ciment en plaaster. Monopool van den verkoop van (ransche j ciment (Boulogne sur mer). Volledige soorteering van brabandsch goed. Zullen en kassijnen op alle groetten. Koeislieten, bakken, M watersteenen, eüz. M Tegels in Basècles en in marmer. Gewone en gekleurde cu^ent en P céramieke tegels. Verlotte tegels voor binnen en buitenmuren. Refractaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzonderheid van tegels voor bakkersovens. Draineerbuizen, gewone soorten, alsook 10 grés, in béton en in ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbele bogen in grès. V Engelsche, fransche en inlands**»schaliën. .1 Aanneming van werken in ci,r' B i*i<: 11 bazek en marmer, retraknire brieken en tegels voor vieringen en S bakkersovens. Verlotte buizerj voor waterloopen en schouwen drat- 1 neerbuizen van alle grootte, volledige keus van brabandsche en ebakken aarde, neerbuizen Deulemonsche goederen. Beelden voor kerken, kape.len, hovingen, ui si ment 6ü plaff ster. TiitvMriiiq van steen en marmerwerk op kommande voor gevels .meubelen, vensters schouwen, altaren, wijwatervaten, plaveien van vloeren, enz. ffi Kanto'orbij M" W' A.Vonck Clement, De Haernestraat, 4, (voor t "j *tt köm'SS l-to"°n».erd D, HMrmstraat n' 4 e,> in te V' magazijn bij de statie. 1 Kantoor en magazijnen ztju verbonden per telefoon. De maeaziinen zijn vereenigd met den ijzeren weg. VOORDEELIGE PRIJZEN. ZORGVULDIGE UITVOERING. Aankoop en verkoop van Belgische en vreemde weerden lan 1.25 alle onkosten medebegrepen. Kostelooze inschrijving op all e uitgaven van aktien en Leeningen op hypotheek uitkeerbaar bij kleine stortingen of op bepaald tijdstip. Uitgave aan Pari en zonder onkosten van obligatien aan intrest van 3.25 •/.- Deze obligaüen kunnen altijd ver- de wisselvalligheden der Beurs den kocht worden en .iet onuerworpen zijn aan V' -- herndens enz. Cïee., K, i|9 l.anr meor, I fr. «K d« flegoh. Bijzondere, Chirurgijns Tandmeesters GEDIPLOMEERD door de BELGISCHE GEZONDHEIDS-COMMISSIE, GEBREYET E RU BIJ KONINGLIJK BESLUIT VEREERD DOOR DE GEESTELIJKENEN KLOOSTERS. A.u^TKUk, Moskroenstraat, 2, &ORTRIJK, ^-r' 8«iaadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Don- derdag en vierdag, van ure 's morgens tot 4 ure namiddag. t?nln £k!nnde ^«.Genezingvan alle pijnlijke tanden, plombeering der ho.le Ipsf huHii y/irulpr ,lp rnhiG(.ferege u ^en van allen ouderdom; het plaatsen van Kunsttanden fe wor tien {)'jn eri de oude tanden en wortels hebben niet van doen uitgetrokken '!?CI Va? ^an mtn hardste spijzen knabbelen en de spraak vor- i r? W°r j gep.aatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren; men kan uZ ?.aail den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr M. ei neemt ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze volgens u nieuw stelsel waarvoor hij gebreveteerd is. ic raadplegen dne fee en ter week, eiken Maandag, Donderdag en Zaterdag, van ure s morgens tot i re namiddag. uuuwwra-KHiim wit en blauw steenen in marmer. Leggen van vloeren, in ciment en céramieka tegels en in mosaïque. Schouwen in inlandsche en vreemde marmers. Grafzerken op keus en volgens teekening, f-> Doorde goede hoedanigheid zijner waren en zijne voordeelige Cf ;}L prijzen, verhoopt hel huis het vertrouwen en de gunst van eeniede; te winnen. S'>; De magazijnen, werkplaatsen en het huis, zijn verbonden bij mid- [T del van telepbooo. C Vertegenwoordiger >1. CH. VAN HAVEKBEKE. HOFBOC WGËSTICHT Ingangen: Diksmuid-en Cartonstrate Hofbouwkundige. Groente-, voeder-en bloemzaden. Alle slach van boom- en struikgewassen. Bloembollen. Verzameling van rozelaars en chrysanthemen. Fruit en vervroegde groensels. Kamersieraad planten, palmen, varen, enz. Bloemtooisels: tuilen, gerben, kronen, enz. Tafelversiersels. Natuurlijke bloemen in alle tijdstippen. De prijs couranten worden franco op aanvraag gezonden. Den intrest bepaald op de spaargelden is ook aan 5.25 gelijk met den intrest der obligatien. De stortingen le beginnen van een frank worden aanveerd. Het reglement der spaarkas en alle verdere inlichtingen wor den gegeven aan de personen die er de aanvraag van doen aan j. POOT-PHILIPPE en A. THERRY. Gevangstraatn0 6, bij de (,roote Markt, Yper Het zelfde huis doet ook den koophandel in alle slach van kolen, granen en bloeme, in 't groot m in 't klein. Zeer geringe prijzen. M SfeS MAGAZIJM van in 'l groot YPER, 17, Lombaardstraat, THIELT, Tramstraat. GENADIGE PRIJZEN. Voor geheel zuivere MATRASWOL, als ook PLUIMEN en DONSEN, zich te bevra gen bij Slijpstraaï, 71GENT. PAARQSHAAR, CRIN VÉGÉTAL, ZEEGRAS, RESSORTS, enz. «■ecw©» HERSTAL-LIÈGE (SStW; scimriAim mii\W zij 9 Drukk. CALLEWAERT-DE MEULENAERE, Boterstraat, 36, Ypar. 1° Eerie weide, Edouardhoek, sectie D, N" 468c, groot 3 hec taren 64 aren 66 centiaren, ge bruikt door Henri Rosseel tot den 1 October 1898. 2° Landen, gelegen bij de kalsijdc van Yper, gebruikt door Orbie en Gouwy tot Oc tober 1898, grootte 2 hectaren 20 aren 64 centiaren. 3° Land te nachten of te koo- pen tot Proven, Canadahoek, sectie C, N# 343, grootte 14 a. 70 c. Op dat land mag er ge bouwd worden. Genadiglijke voorwaarden. Inlichtingen te bekomen bij mevrouw Van der- Beek, 50, Jonckerstraat, St-Gil- ies bij Brussel, met gezegelden 1 brief. 4° Jnclit te pachten op al die landen en nog andere in dezelfde plaatsen. -A.VXS AU PUBLIC Nous devons mettre le public en garde contre les nombreuses imi tations de nos modèies. Lertes nous no pourrions désirer meilleure preuve du succès obtenu par nos produits Mais il est de notre devoir d'informer le public que ces contrefacons n'ont de commun avec nos pièces que l'appai-ence extérieure et de lui rappeler que toutes rms pièces détachées, raccords de cadres, têtes de fourche3, etc., sont en acier forgé. Nous devons signaler aussi que certains concurrents cherchent profiler de la faveur accordée nos produits en se servant dans leurs annonces et réclames de qualificatifs empruntés notre flrme ou de tours de phrases ayant pour but d'induire le public en erreur. Agrent tie la Fabrique IVationale pour Tpres Vlamertinghe Elverdinghe Brielen Boesinghe St Jaan Zillebeke Voormezeele Dickebusch Locre Dranoutre Woat- outre Roninghelst Poperinghe Oostvleteren -Westvleteren - Abeele Fran^oiH IIOFLACK 33, Rue Carton33, Y P R E S zzu* Etablissement spécial pour peintures directement sur toile sans aucun procédé de photographie (d'après nature). Reproductions, agrandissements au charbon inaltérables, groupes, instantanées, portraits aprés décès. Encadrements eri tous genres. On opèrc tous les jours et par tous les temps, Hue au Beurre, /V° 11d Ypres. On opère h domicile sans frais. Beaux portraits carte-de-visite a commencer de 8 fr. la dou- zaine. La maison lient aussi les albums, les paravants, les cabas, les sacs et necessaires de voyage, ainsi que les cadeaux pour fêtes. -<»i .1 -Ai hn-ar&xeiy^S - Si :'i ÏV:5. x 1 \J Uil ft ffi 28 P5» iKOdEUTH

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 4