DIT EN OMMELANDS, i m BUITENLANDSCH NIEUWS Frankrijk MATS EL Op Zaterdas, M8'™ Juli 189». 5 ccntimen *t blad. 34ste jaar. Talmerk 1084. Stad Yper Gemeenteraad I Zondag 13 Oogst FESTIV AI Katholieke Wacht 1899 YPER-TUINDAG Holland Engeland en Transvaal Broeder Flamidwan en onze liberale vuilbladen De Stadskasse en Alpha l)e Tuindag Onze nationale feesten 7V> trékken bij den Uitgever, T* 36, t« de Boterstrate, te Yper, en bij 'v W* boodschap we zen ofte post, tegen 3 /mM/- v jaars. 'T Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaal». Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; YperschVlaamsch enbovenal God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't van s Rechters wegen f. 1; overdruk, 3 fr. 't honderd. Ieder boek waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Acence Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor t Nieuwsblad van Yper, van ai die buiten Oost- Va estvlanderen wonen. Openbare zitting Groot Internationaal voor HARMONIE-, FANFAREN- en ZANGMAATSCHAPPIJEN. 's Middags (12 u.), Ontvangst der Maat schappijen in het Stadhuis Ten 2 i/ï ure (14 u. 3o), Stoet der deel van den 22 Juli 1899 om 3 ure 's avonds. DAGORDE: 1. Mededeelingen 2. Lagere scholen rekening 1898. 3. Kerkfabriek van Sl Niklaais rekeningInemende Maatschappijen. I h^^'l I ^en ure ',5 u Opening van 4. Verpachting van de jacht op de stads- Festival. eigendommen te Zillebeke. 3 Grondverkooping in de Elverdingh straat. 6. Voorstelling van toelage ten voordeele|°p de Groote Markt van den vaderlandschen bond tegeD de tuberculose. De afgeveerdigde M. Pan Deroulède en eenige zijner politiek vrienden hebben zich aan het hoofd gesteld eeuer nieuwe beweging met het doel eene republiekeinsche parli, in te richten, die de kiezing en herkie zing van den voorzitter der republiek recht,streek sch door en voor he volk, zal beoogen. het Dinsdag 15 Oogst 1 en 8 ure 's avonds (20 u.), CONCERT, Zondag 20 Oogst Ten 2 ure namiddag (14 u.), aan de Vaartkom (Kaai), Prijskamp in het Lijnvisschen, ingericht, met medehulp van stad, door de u 1 a «4 1 1 o 1 1 Maatschappij «De Dappere Lijnvisschers Morgen, Zondag 23 Juli, om 9 ure, zal er gevestigd ter herberg Due de Bourgogne eone zielmisse gelezen worden in St Ni-I Ton r ,j 1 en 8 ure (20 u.), CONCERT, op de klaaiskerke voor zaliger Arthur Fertinel, in Groote Markt leven lid der Katholieke Wacht. n De volgende Zondagen, feesten op de Buitenwijken. D« Gemeenteraad, AEGEMEENE SCHIKKINGEN: H«G;v,U/^nde d<3 ^K!riSis' zullen het Museum, fjn Stadhuis en der Salie en8n«iffi d°°r M,M; Guff0ns' Swerts' Pauwels en Delbeke, voor het publiek open zijn. Het publiek zal vrjjen toegang hebben tot In» o^tr1? k Van Zon(la? 6" tot Zondag Bepaalt als volgt het programma van mbegrepen. De feesten prijskampen en volksspelen zullen later door bijzondere omzendbrieven worden^"11 omstandig bekend gemaakt Gedaan in Zitting, te Yper, den 17 Juni 1899 Bij E'bvel De Burgemeester, Voorzitter, het Gemeentefeest van 1899. Zaterdag 5 Oogst De Secretaris, M. Gorrissen. Bon Surmont de Volsberghe. Zaak Drei/fus. Volgens de laat- Ten 6 ure 's avonds (18 u.), zal de Beiaard het Gemeentefeest aankondigen. Ten 8 ure (20 u.), CONCERT, op de Groote Markt, door de Stadsharmonie Zondag 6 Oogst Prijskamp in Vinkengtzang. Prijskamp voor Reisduiven, op Estampes, /f ingericht, met tusschenkomst van stad, sfe berichten, zal kommandant Car- door den Yperschen Duivenbond. Irière, regeeringskommissaris en ver- Ten 9 ure, uitgang van de Processie van Lj er jn de zaak Dreyfus, van de 0. L. V. van Tuine. i u ij- j i r beschuldiging van dezen laatste afzien. s Middags (ia u.), Concert, op deJ[n(jjen f]jt waar is, zullen de zittingen Groote Markt, door de Groote Fanfare. I r, van den krijgsraad te Rennes maar Ten i ure 13 u.), Groote wederlandsche Prijskamp in b« mm.. cn deyrijsprekmg ingcrichl, met medehulp van stad, door|van Dreyfus IS dan ook bijna verze- de Schuttersgilde St Jooris. Ikerd. Ten 1 ure (i3 u.), Prijskamp in het Bij de 1 50 getuigen zullen ill ho Doelsohieten met den Kruisboog, ingericht, metIppoces opgeroepen worden. De aail medehulp van stad, door de Maatschappij vraag van Quesnay de Beaurepaire Les francs Arbalétriers gevestigd terI i herberg Têtede Bronze.Rijrf.tr»" om ZIJ0e te moge» neerleg- Ten J ure (,5 op he, MimepIeinW" 's «a»™»™1 leopetrij. mr v.l.tip.d.. ««...bil», rcr .gelegenheid van de m vrij- ingericht, met medehulp van stad, door|heid stelling van Broeder Flamidieii de Maatschappij Veto Club I hebben de socialisten altijd dezelfde Ten 9 ure (21 u.), Groot Vuurwerk, op del woeimakers te Bijsel erge wanor- Esplanade, (Kazerneplein). Idelijkheden veroorzaakt. Op talrijke Maandag 7 Oogst plaatsen dier groote stad hadden de Ten io ure, Prijsdeeling aan de leerlingen >''iziezoekers betoogingen ingericht en van de Staatsmiddelbare school voor jongens. I bet ZÓÓ aan boord gelegd, dat de poli 's Middags (iju.), Concert, op deI 'ie onmachtig was hen te bedwingen Groote Markt. [Zij hadden hun plan voorbereid en Ten 2 t/s ure namiddag (14 u. 3o), vielen overal waar zij konden dc ker- HonVanlwp, in de Boomgaardstraat. ken, de kloosters en andere godsdien- ren 6 ure (18 u.), op de Alph. Vanden- stige gestichten aan. Bijna in al de peereboomplaats, Luchtvaart op .enen V.lo, broederscholen werden de rujten inge. Uredes-Conferentie. - ln de zitting van verleden Zaterdag onder het voor zitterschap van den Belgischen afge- veerdigden Bidder Descaraps, werden verschillige wijzigingen voorgestek aan het ontwerp tot regeling van he scheidsgerecht, met het doel de vrijheid van werking te vrijwaren der kleine landen, die in geval var: geschil, door dc groote mogendheden zouden kun nen gedwongen worden een interria- ionaal onderzoek te aanvoerden. Men weet nog niet zeker waar Engeland naar toe wil Sn de kwestie met Transvaal. Inde Engelsche Ka mers schijnt men niet genegen tot den oorlog en Transvaal hee't belangrijke toegevingen gedaan dooKj/.n «t prnmi'n der wet op het burgerrecht, waardoor reeds meer dan 10.000 ritlanders de inburgering bekomen hebben. Maai van eenen anderen kant gaan de toe- bereidsels tot den oorlog voort aange zien Zaterdag namiddag 15 engelsche officieren met 213 soldateu, 31 peerden en 8 kanonnen naar de kaap vertrok ken zijn en dat de 73e batterij artillerie door de regeering aangeduid is voor den dienst in Zuid-Afrikit. De Trans- vaalsche Boers bereiden zich van hunnen kant ook onverpoosd tot den mogelijken oorlog. door M. Léon Gheude, van Brussel Ten 8 ure (20 u.), CONCERT, op de Groote Markt. Dinsdag 8 Oogst 's Middags (12 u.), Concert, op de Groote Markt. smeten. In dcrue dc la Barre bestorm den de socialisten het weezenhuis der Zusters van den H. Vicentiusa Paulo De woeste cn huilende wreedaards wierpen groote steenen door de ruiten, Ten 3 ure namiddag (i5 u.), Velooipwd.scheI?n j°e8en de »™e onschuldige wees- Spelen, op de Veemarkt. [.j^S) waaronder kinders van 5 jaar, Ten 8 ure (20 u.), Concert, op de den s°hrik op het lijf. De politie is er Groote Markt. |'n gelukt aan deze lage en laffe aan ballen een einde te stellen. Verschillige Woensdag 9 Oogst aangehoudene hevigaards werden dezt Ten 8 ure s avonds (20 u.), Concert,yyeek lot gevaugzitting veroordeeld, op de Groote Markt. ri 1? 1 ,- Het bransch nationaal feest van Donderdag 10 Oogst 14 Juli is kalm afgeloopen. Te Cher- Ten 4 ure namiddag (16 u.), Volksspelen, bourg alleen zijn eenige wanordelijk- op het Zaalhof. heden van weinig belang onder oproe- Ten 8 ure (ao u.), Concert, op de ''ige soldaten losgebarsten, doch spoe- Groote Markt. I dig beteugeld. Hetgeen wij in ons nummer van Zaterdag laatst voorspelden, is maar al te wel verwe zenlijkt geworden. De geusche vuilbladen van Yper hebben maanden lang hunne kolommen opgevuld net ongehoorde lastertale tegen Broeder Flamidiaan, die door het Gerechtshof van Douaai in vrijheid komt gesteld te worden. Wanneer die Broeder alleenlij k een belich'e was, en dat bijgevolg, vóór de uitsprake van het tribunaal,niemand hel recht had hem als den schuldige te doen aanzien, hebben onze geuzebladen niet alleenlijk op den on- schuldigen Broeder, maar op zijne mede broeders en het christen onderwijs, hunnen razenden godsdiensthaat bot gevierd, in nu Het gerecht kont uitsprake te doen en dit in zulkdanige omstandigheden, dat men dubbel eerloos zou moeten zijn om de recht veerdigheid van die uitsprake te durven in twijfel trekken. Ehwel wilt gij nu de houding kermen van de liberale vuilbladen van Yper De Strijd zwijgt lijk vermoord. IletPnoGREs, in eenen weggesteken hoek van zijne 3de bladzijde, zegt drooge weg het Hof van Douaai komt een arrest uil tc spreken ten voordeele van Broe der Flamidiaan die aanstonds in vrij heid gesteld is geweest. De Lutte zegt omtrent hetzelfde als 't Progrès, daarbij voegende betoogingen voor en tegen de Broeders hebben plaats gegrepen ge heel den avond lang te Bijsel. Vestaat gij du Voor en legen daar is de geuzeoore die uitsteekt. Het Weekblad, hol blad van den razenden geus, met name Sus en kan zijnen spijt niet verkroppen, en zegt Broeder Flamidiaan, sedert een zestal maanden, te Rijsel, voorloopig in het gevang opgesloten en beschu. digd van verkrachting en moord op den jongen Gaston Foveau, is Maan dag avond op vrije voeten gesteld ge worden Eene uitspraak van niel-vervol- ging werd door de Kamer) van beschul diging van'éiUJai ten zijnen voor dcele uitgebracht. Deze invrijheidsstelling heeft, te Rijsel vooral,eene groote opschudding en verwondering,en dat onder alle par tijen, te weeg gebracht. Wat zegt gij daarvan, lezer Als men het rood der schaamte zou moe ten gevoelen, en lijk wij zeiden, het hoofd buigen, wilt Sus hem nog met eenen eïlendi gen leugen uit den slag trekken. Neen, aJ/e partijen en hebben te Rijsel van die uitsprake niet verwonderd geweest Alleen het schuim des volks en de aanhan gers der vrijmetselarij hebben gebaard dat zij verwonderd waren. Wij zeggen gebaard. Want de goede en de slechte, allen waren n hun hei'ia nuai'iuiOfH <iqt noch Broedei Flamltriaau noen geeil een zijner meaeoroe- ders de moordenaar en kon zijn. Dat is de waarheid en die waarheid was zoodanig zonneklaar dat het Hof van Dowaai geen oogenblik geaarzeld heeft om zijne uitsprake te doen. Als Alpha den goeden ouden geuzentijd overpeist, komt meer dan eens een traan in zijne ooge perelen. Welke gelukkige stonden, als zijne vrien den met volle handen in de stadskasse moch ten putten, en geld met hamers breken om hunne sleppedragers allerhande nuttelooze maar vetbetaalde postjes te geven, en de ka tholieken den duivel aan te doen Ten is niet te verwonderen dal hij van tijd tot tijd op de stadskasse, eertijds die goede melkkoei der liberalen, eene jaioersche ooge slaat. T en is niet te verwonderen ook dat hij alsdan kwaad is en venijnig tegen de ka tholieken die nu sedert eenige jaren diekasse bestieren. Volgens Alpha en kennen zij niets in zake van het bestier der kasse. Ziedaar de bijna alle weeksche zage van Alpha's geuzenbladje. Maar hoe scherp hij ook zijne zage zet, hoe nijdig hij ook dezelve weg en wêere trekt, altijd geraakt zij bot op twee dobbele knopen. Eerste dobbele knoop Van te vooren was er geen geld en nu is er. Tweede Van te vooren wierd er bijna niets gedaan en nu, 't is een plezier te zien hoe er in Yper gevrocht wordt. Ah 1 die verw..,. knoopen Geheel die zake is eene harde beproeving geweest én voor Broeder Flamidiaan, voor zijne klooslergemeente, én voor geheel het christen onderwijs in Vrankrijk. D ch zij heeft ook haren goedeu kant waarover wij ons mogen verheugen. Al deze die nog een eerlijk herte in hunne borst voelen kloppen, zullen moeten beken oen dat al de vijanden van den godsdienst, welkdanigen name zij ook mogen dragen, gereed zijn één en dezelfde iolie te spelen deze der ee' looze lasteraars Nog,een woord. Onze ypersche geuzebladen, die in dit pro per werk medegevrocht hebben, zijn dezelf de die, ter gelegenheid der aanstaande ge- meentekiezingen, zullen weten te spreken van rechten eerlijkheid en nog vele andere schoone dingen. Wij weten van nu af welk gewicht die woorden in hunne mond zullen hebben. En terwijl zij hunne gal zullen uitspuwen om ons katholiek bestier te bevlekken of zeem zullen strijken om de eenvoudige lie den te vangen, wij zullen aan de kiezers van Yper in volle recht mogen zeggen Ziedaar de gepatenteerde huichelaars Het vuil blad van Alpha, eenige woorden van Mijnheer Surmont op zijne mode uitleg gende, zegt dat het al valschaards en mouw- vagers en verraders zijn die den heer Bur gemeester in zijn kabinet gaan spreken. Dat zal uitnemende plezier doen aan de menigvuldige liberalen die bekennen aliijd welgekomen tezijn bij den heer Buigmees- ter. nadert met rasse schreden. Het feestprogram ma is vastgesteld en uitgehangen. 't fs aardig dat wij nievers een Sus of Jan geware worden om een zaagske te spannen op onzen feestwijzer. 't Ware nogtons gemakkelijk om bewij zen dat de kaloten er niets van kennen om feesten te geven. Daarom ware 't genoeg dat Sus en Cie hunne langgewenschte programma opdiseh ten. 't Is hetgeen wij nogmaals vragen. Maar 'k geloove dat wij daarop antwoor- de zullen krijgen lijk op onze vragen over de Onvermoeibaren. Wij ondervinden immers dat alwie met Sus moet omgaan, bi den aap gelogeerd is. In deze maand vallen onze Nationale feesten. Zulks kan wel eene gepaste gelegenheid heeten om een wooidje, onder historisch opzielit, ervan te zeggen. Van 1831 tot 1880 heette men deze vader- andscne plechtigheden de Septemberfeesten, omdat zij, bij Besluit van het Nationaal Congres van 19 Juli 1831, ter gedachtenis dir glorierijke Septemberdagen werden inge steld. Het is door eiken waren Belg geweten, dat de 23", 24", 2o" en 2öe September 1830, de dageti beieekenen waar de heldhaftigheid onzer voorvaderen de beslissende volvoering der Omwenteling heeft bekrachtigd. Na den strijd dier heuglijke dagen, was onze Onafhankelijkheid eene afgedane zaak. Bij de verjaring derzelfde Septemberdagen werden de nationale feesten gevierd, welke aan het begin onzer Onafhankelijkheid deden denken, maar die tevens aan de Hollanders hunne bloedige nederlagen van 1830 herin nerde. Ook zagen deze onze nationale feesten met misnoegen vieren. Wel is waar, in 1839, weidde vrede ge- eekend lusschen België en Holland. Van dan af, reisden do Belgen ongehinderd iri Holland en de Hollanders in België,en dreven handel met elkander. Beide vorstelijke hoven leefden met elkander in goede betrekkingen en had den wederzijds een gezant; doch geen Koning of koninklijke prins van België ging aan het koninklijk hof van Holland, geen Koning, noch koninklijke prins van Nederland had aan het hof van Brussel bezoek gebracht. De groote oorzaak daarvan scheen te liggen in hetjaarlijksch vieren der Septemberfeesten! Toen België in Augusti 1880, de vijftigste verjaring van het bestaan zijner onafhanke lijkheid vierde, werd de volgende wet door de Kamers gestemd Elk jaar zullen er nationale feesten gevierd worden op den derden Zondag der maand Augusti en de twee volgende dagen. MflMHHHtafflMI ■-UJ iiIkhB mrn ónnr M I ónn 1 .henH<> D.i.«nA I c; V Wi'ü lijn rtfl

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1