ANGLÖO-MAHIEUf BMUS Broeders CO F FR ES-FORTS S. VAN HO UT YPERSCHE HANDELSVEREENIGING Hu,s A. VONCK-CLEMENT, a MELKAFROOMERS BOUWSTOFFEN en KOLEN i. SliYS-SÏAE 1 J. Poot-Philippe en A. Therry 1 a SERROELS-BUSSCHAERT l'ANOEN. M"E M. MEIER VAN WÏN S E N TE PACHTEN mOBUFBB Amiül H. Antony-Pcrmeke, YPRBS. if lü m 0 m 1 m lliliSilii B E R H oséc: I 9 w Koeimabrt. V» 8. YPER. YPER, Hijselstraat, 28 72. 'jEBREVETEEHE IJZEREN AFSPANNING?;! m Handel in kolen, aduinsteen, marmeren j alle slaeh van bouwstoffen. Mof molens Bank en Wisselkantoor m YPRft, ELVERDINGHKSTRAAT, 44, YPER. I Magazijnen en werkplaatsen: Bij het slachthuis 17 en op de Kaai ui IN HET WAAR SAAUETTEN WIJVEKEN €11. VLOG1AUYÖ8C-GIITSECfiTt GOOTE MARKT, 17, Huis M Agentschap der Antwerpsche hypotheekkas Spaarkas o n vertrouwen. Vaste prijzen. III ATRASWOLP LUIMEN ïlONSKN G. VandcCasteele,zoon rt VAN KEMMEL, Groole Markt8, YPEREN vc ■unen van 5 fr-- Volledige gebijten van af 100fr. en hooger gewaarborgd voor hei leven 'Mew\ wed. Van KemmelGroole Markt, 5^ Yperen. FABR1QIIE NATIONALE ü'A-iMES DG GÖGRRE TOT POPERIMillE. EN TOT PROVEN. RÜE AU BEUURE N° 11, Twee taual te v. fi.ui'iei van zuiveren ge waarborgden .ornsi van versch kalk, ciment en plaaster. iransohen ciment van Boulogne aan zee. a or.' de Kaai. Magazijnen op de Koeimarkt, aan de St< Me os ;e Freine-,Hraisetten en FranscheKolea. van Anthraciten c:i Droogkokn. Brabandsch goed üvvt pannen veursten, noordboomen en Roode en blauwe ordinaire en raachi- otl/»n. Papesteenen, klinckaarts, bri - Specialiteit van dikke en dunne t" -,vi T^eHohe en andere Scl^lien en schalie p-lach van grezen buizen en ellebogen, t uscheen fransche p'uinen en veursten f in rood en verlqti Drainèerbuizen. L* k.8ch-, Ecaussines-en witsteen fp bakker:, watersteenen, deksels voor aalpuiten, barrierepinanten, koeislieten. schor- §51 ren en dallën. j]^ rijk i en spieën. - Sterren, leeuwen en iK els voor schouwmuren. - Engeische filters en glaze pannen. j|£ Groot e keus van marmeren Schouwen en Graf zerken Pavëraenten in ciment-, ce~amieke-, Basècles en mar merer tegels. is in betrek mg meleenc bijzondere firma voor het logge rv i Mdlaïque pavemeuten. - - Standbeelden voor (f^ b' 'Vi t kerk - Arduin -enmarmerwerk'voorgebou- o wc i ut n in m-rmer voor meubelsReiniging iUs in 'i nieuw w oude grai'zerken. -- Allen in eerste klas m len gemdfyste. i)' ".en ontvangen ten huizo op de KOEIMARKT, Sfe en ten bureéle van het magazijn AAN DE STATIE. 24 «R MERGER/EN. Y/ERE MEUBELEN. SAAIJETÏE EN LAINE. Kinder rij tuigen e) 1 Rt. Incom usti s t iuerochetubles, solidité toute épreuve. t-mm a*«TXOHT sur 'T JAAR 1877, De magazijnen en werkwinkels zijn gelegen te Yperet'i bij Je Statie en op de Kaai. Monsche en freine kolen, bniisetten, fransche en engeische kolen. An- thracieten voor amerikaanscbos|oven,cokes,brieketten en droogkolen. Doornijksch kalk van 1"* en 3d" klas, ciment en plaaster.^ Verkoop van den vermaarden lransehen ciment n lBouloirne-sur-mer)Gewaarborgd. van (Boniogi 1 EN BANKEN. Haverpletters Meel molens Strooisnijders met harid en stoom Zillen, trappen, bakken, peerdebakken, deksteenen, schorren, 0 waters tee nen, paalsteenen, koelslieten in doornijksch steen. gj| Zillen, bakken, watersteenen in ecossiens een, in bazek en ciment. Een groot getal meuwe modellen van grafzerken, steetien kruisen en T marmeren schouwen in allen stijl ten toon gesteld in de magazijnen. Overgroote keus van vloertegels in ciment,in ceramiek, in tnozaik, bazek en marmer, refraktaire brieken en tegels voor vieringen en bakkersovens Verlotte buizen voor wuterloopen en schouwen, drai- neerbuizen van alle grootte, volledige keus van brabandsche en Deulemonsche goederen. Beelden voor kerken, kapellen, no vingen, in gebakken aarde, &i jiment en plaaster. 'i tóe m w 300 liters per ure gevende en werkende met de hand, 100 tot 150 fr. profijt per koe. 1 jÖ Uitvoering van steen en mat meewerk op kommande voor gevelsmeubelen, ij '(3 vensters, schouwen, altaren, wijwatervaten, plaveien van vloeren, enz. 0. Kantoorbij We A.Vonck Clement, De Haernestraat, 4, (voor dezen Sterrestraat 4) Yperen. Sjl De kommanden worden aanveerd De Haernestraat n' 4 en in het M magazijn bij de statie, Kantoor en magazijnen zijn verbonden per telefoon. De magazijnen zijn vereenigd met den ijzeren weg. VOORDEELIGE PRIJZEN. ZORGVULDIGE UITVOERING si (u léd' los l or d 1 Exposition d'Anvers 1894 d TExposition do Bruxelles en 1897. M A ISO DE CON FIANCE Scul constructeur de coffres-forls er\ acier trempé C0FF3ES-F0 T3 EN ACIER BESSEMER ET EN FER. 7. aan voordeelige prijzen. é-(> Sb Alle slach van Kolen, van eerste keus, j Kolen van Bruay voor bakkers. Kalk, ciment en plaaster. Monopool van den verkoop van fransche ,P; .ciment (Boulogne sur mer). Volledige soorteering van brabandsch wwH PER Specialiteit van katoenen, zijden en leeren handschoenen in alle kleuren;witfe en gekleur de rokken; foulards, lavallè res;groote keus van plaslronsen sfrekken;flaRellenen witte mans- en vrouwhemden; cols, manchetten, doop- mai: els cn kinderhoedjes; normale baais, r-.-ciS, hemden en vareusen voor cyclisten; z kkenen allerhande gebreide artikelen; issoi ment van doublé en rouwartikelen zoo- 'h b 'ochon, monter ketens, garniluren voor he.micns enz. W goed. Zullen en kassijnen op alle groetten. Koeislieten, bakken, W, watersteenen, enz. fa Tegels in Basècles en in marmer. Gewone en gekleurde ciment en céramieke tegels. Verlotte tegels voor binnen en buitenmuren. T' Refractaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzonderheid van tegels ïjVj voor bakkersovens. Draineerbuizen, gewone soorten, alsook in grés, in béton en in ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbele bogen in grès. Engeische, fransche en inlandsche schaliën. Aanneming van wei-ken in ciment en ijzer, zooals gewelven, riolen, waterputten, enz. Uitvoer van alle bouwwerken in wit en blauw steen en in marmer. Leggen van vloeren, in ciment en céramieki tegels en in mosaïque. Schouwen in inlandsche en vreemde marmers. Grafzerken op keus en volgens teekenmg. ff; Door de goede hoedanigheid zijner waren en zijne voordeelige ji pi ijzen, verhoopt bet huis het vertrouwen en de gunst van eeniedet te winnen. |p De magazijnen, werkplaatsen en het huis, zijn verbonden bij raid- of dei van telepboon. Vertegenwoordiger NiClï. VAN HAVER BEK'E. m W y Aankoop en verkoop van Belgische en vreemde weerden aan 4.25 al'c onkosten medebegrepen. Kostelooze inschrijving op all e uitgaven van aktien en obligatien. Leeningen op hypotheek uitkeerbaar bij kleine stortingen of op bepaald tijdstip. Uitgave aan Pari en zonder onkosten van obligatien aan den intrest van 5.25 Deze obligatien kunnen altijd ver kocht worden en zijn aan de wisselvalligheden der Beurs -.iet onderworpen. Den intrest bepaald op de spaargelden is ook aari 5.25 gelijk met den intrest der obligatien. De stortingen te beginnen van een frank worden aanveerd. Het reglement der spaarkas en alle verdere inlichtingen wor den gegeven aan de personen die er de aanvraag van doen aan de agenten J. POOT-PHILIPPE en A. THERRY, Gevang straat, n° 6, bij de Groole Markt, V per Het zelfde huis doet ook den koophandel in alle slach van kolen, granen en bloeme, in 't groot n in 't klein. Zeer geringe prijzen. Lil. in 't groot YPER, 17, Lombaard straal, THIELT, Tramstraat. GENADIGE PRIJZEN. Of m HP hirurgijns Tandmeesters bGI; CHE GEZONDH EI f >.S-G0M MISSIE v f. ,1* ifT! vJMiNGLIJK BESLUIT VEREERD DOOR DE GEESTELIJKENEN KLOOSTERS. 'k' Moskroenstcaat 2, KORTBMJ&, -Tpieegd worden drie koeren ter week, zij alle Maandag, Don- vat o ure 's morgens tot 4L ure namiddag. i f betreft, Genezing van alle pijnlijke tanden, plombeering der hotle Tcoelde tanden van allen ouderdom; het plaatsen van Kunsttanden i en de oude tanden en wortels hebben niet van doen uitgetrokken d( se va TM. MEIER kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak ver- i o se-, geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren; men kan d vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. yoor i tanden - - geschied te word- Met de KunfeUai klaart. ook niet zien, nc 't'iik de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze volgens zij i yo, Lij gebreveteerd is. Ver week, eiken Maandag, Donderdag en Zaterdag, van o s namiddag. HOFBOUWG KSTICHT Ingangen: Diksmuid- en Cnrijonsiiate Hofbouwkundige. Groente-, voeder-en bloemzaden. Alle slach van boom- en struikgewassen. Bloembollen. Verzameling van rozelaars en chrysanthemen.. Fruit en vervroegde groensels. Kamersieraad planten, palmen, varen, enz. Bloemtooisels: tuilen, gerben, kronen, enz. Tafelversiersels. Natuurlijke bloemen in alle tijdstippen. De prijs couranten worden franco op aanvraag gezonden. ■n&CCC^" HERSTAL-LIÊGE 4° Eene-weide, Edouardhoek, sectie D, Nu 468c, groot 3 hec taren 64 aren 66 centiaren, ge bruikt door Henri Rosseel tot den 4 October 4898. -° -ancien, gelegen bij de kalsijde van Yper, gebruikt doorOrbie en Gouwy tot ()c tober 4898, grootte 2 hectaren 20 aren 64 centiaren. 8" Land te nachten of te koo- pen tot Proven, Ganadahoek, sectie C, N° 343, grootte 44 a. 70 c. Op dat land mag er ge bouwd worden. Genadiglijke voorwaarden. Inlichtingen te bekomen bij mevrouw Van der Bock, 50, Jonckerstraat, St-Gil- les bij Brussel, met gezegelden brief. V Jacht te pachten op al die landen en nog andere in dezelfde plaatsen. O, \:O,0 -.'"r Tor ti O. Nous devons msure la public öu garde cotilrc les riombreuses imi t-dtioiis de nos modèles Cortes nous no pourrions désirer meilleure preuVÖ du succès obtenu pir nos produits. VIais il est de notre devoir d'informer le public que ces contretacons n'onl de eomrauu avec nos pièces que 1 apparence extérieure et de lui rappeler que toutes nos pièces détachées, raccords de cadres, têtes de fourches, etc., sont en acier forgé. Nous devons signaler aussi que certains concurrents cherchent a profiter de la faveur aecordée k nos produits en se servant dans leurs annonces et réclames de qualificatifs emprunlés notre firme ou de tours de phrases ayant pour but d induire le public en erreur. Francois 1IOFLACK 33, Rue Carton, 33, Y P R E S Etablissement spécial pour peintnres direct ^ment sur toile sans aucun procédé de photographic (d'après nature). Reproductions, agrandissements au charbon inaltérables groupes, instantanées, portraits après décès. Encadrements »n' tous genres. On opèrë tousles jours et par tousles temps, Rue au Beurre, /v° 11Ypres. On operea domicile sans frais. Beaux portraits carte-de-visite a commencer de 8 fr. la dou- zaïne. a.ia^aiSOn l'-en^ aiQSS' 'es a")l?na3> los paravants, les cabas, les sacs et necessaires de voyage, ainsi qua les cadeiui pjur fètej.. n ..je*>— AZkSX&ïfrMn^vCz^XSX*Wiaif<>a SuSJtAi*'. 'V; IJzerdraad. ,Ac; ,r V>- 'f' 87, rue deLaeken, Bruxelles Successeur de la Maison HOORICKX Cou-slructeur Kreveté Foumi ui-1! >0 uité (ióoérale, de la Caisse générale de Reports et de Dépots, de la Banqu i ia Sambre, a Charleroi, de nombrouses raaisons de banque et de change, d joaiilers, lapidaires, etc. Geen grijs haai- meer, fr MAGAZIJIV 2J» de fleneh. van 28 Voor geheel zuivere MATRASWOL, als ook PLUIMEN en DONSEN, zich te bevra gen bij Siijpstraat, 71GENT. PAARDSHAAR. CRIN VÉGÉTAL, ZEEGRAS, RESSORTS, enz. 27 T-\ AI d« M .ska, wat: e»1 K" 361 i)rukk. GALLEWAKRT-D15 MEULENAERE, Boterstraat, 36, Yper. KHSSIIT! AVIS AU PUBLIC Agent de la Fabrique IVationale pour YnuLT Vla™ertlnkhe 7 Rlverdingbo - Brielen - Boesinghe St Jean Zillebeke Voormezeele Dickebuscb Locre Dranoutre West- outre Reninghelst Poperinghe Oostvleteren-Westvleteren-Abeele ■ftwAA"

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 4