DIT EN OMMELANDS, S 9 JftM TSEL U K\ BUITENL4SDSCH f lEïiWS Op Zaterdag, 598,ftn Juli 1899. ft centimëo 't blad. Wl" jaar. Talmerk 1685. C,l,Z,„Tw„™*LA" al die °»si' Frankrijk Duitschland Het Festival China en Japan Holland Transvaal Katholieke Wacht Tuindagprogramma Ons Staatsbestier Poperinghe Engeland Broeder Flamidiaan en de liberale vuilbladjes Wat zullen ze nog uitvinden Examens 7V, trekken bij den UitgeverT" 36, in de Boter,(rate, te Yperen bij V boodechapwezen ofte poet, teger, 3 frank 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaal*.. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal 0 fTZimTnr k0tten °'fr-15 de reke; binnen 't blad is 't u van 8 Rechters wegen f. toverdruk, 5 fr. 't honderd ledet boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken De Heeren van de Agence Havas, te Brussel, Tk 32,in de Eaïena- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma- Zaak Dreyfus. Het proces over de zaak Dreyfus zal binnen een tiental dagen beginnen. Volgens sommige be richten is de dag officieel vastgesteld op 1 I Oogst aanstaande, maar volgens latere berichten, op Maandag 7 Oogst. Commandant Esterhuzy zal een vrij geleide verkrijgen,om voor den krijgs raad te Rennes te komen getuigen. Bijna geene dagen gaan voorhij, zonder dat generaal Mercier bedrei- gingsbrieven ontvangt, hem meldende dat hij zal vergiftigd öf omgebracht worden. Het doel der schrijvers is waarschijnlijk den generaal benauwd tel maken, omdat hij in het proces Dreyfus niet zou getuigen. Op bevel van den ministerraad is generaal de Pellieux, die ook tegen Dreyfus is, en die bevelhebber is van het departement der Seine, naar Quimper verplaatst. De vijandelijkheden tusschen Duitschland en Frankrijk zullen wel dra gausch vergeten zijn. Van weers kanten worden vriendschappelijke toe naderingen gedaan.De verledeue week kwaai in Duitschland, voor Geestes- münde een fransch avisoschip aan. Seffens werden de fransche officieren op een galadiner uitgenoodigd door de duitsche marineofficieren die op hunne beurt eene uitnoodigingop het fransch avisoschip Ibis zullen aanveerden. Binnen korf zal keizer Wilhelm zijne moeder keizerin-weduwe Frederik gaan bezoeken, die zich in Frank rij I op de Bretonsche kust in eene prach tige villa heeft gevestigd. Hij zegt immers IVij dom niet gelijk vele klerikale gazetten die de processendie tegen tegenstrevers worden ingespannen, met plezier bekend maken, maar zich wel J wachten, als zij er niet toe verplicht worden, de vrijspraak aan te kondi- Igen. 0 :ij huichelaars Niemand en zal een woord gelooven van hetgeen gij daar komt te zeggen, en gij zelf en zilt geen eert kato 'ie.ke gazette noemen die alzoo handelt China en Japan gaan sedert eenigen tijd onderhandelingen aan tot het sluiten van een aanvallings- en ver dedigingsverbond. Vredesconferentie. In hare zit ting van Maandag laatst heeft de vredesconferentie de volgende over eenkomsten en verklaringen vastge steld, om ze aan het handteeken der gevolmachtigden en aan de goedkeu ring der regeeringen, te onderwerpen: 1° Overeenkomst voor de vreedzame regeling der international»1 geschillen; 2° overeenkomst betrekkelijk de wei ten en gebruiken van den oorlog te lande; 3° overeenkomst voor de toe passing op de oorlogen ter zee der grondstelsels van de overeenkomst van Geneve van 1864; 4° drie verkla ringen betrekkelijk a) het verbod van uit luchtballons springtuigen of ont- ploffingstuigen te werpen, b) het ver bod van verstikkende of verpestende dampen, c) het verbod van dum-dum of gelijksoortige kogels. De slnitingsakt meldt verders vijf voorname wenschen, door de confe rentie uitgedrukt1° Beperking der krijgslasten voor de verbetering van den stoffel ij ken en zedelijken welvaarl der menschheid; 2° bespreking van de rechten der onzijdige landen in eene aanstaande conferentie; 3° ver standhouding betreffeude de modellen der oorlogswapens; 4° herziening der overeenkomst van Geneve; 5° erken ning van de onschendbaarheid van den bi j zonderen eigendom en vooral zeehavens, steden en dorpen, tijdens de oorlogen op zee. Fr wordt gemeld dat M. Krüger, iresideiitderTransvaalscheRepubliek, [zijn on 1 slag gegeven heeft ten gevolge van een geschil met den Volksraad, I betrekkelijk de kwestie van monopool van het dynamiet. Dit gerucht, eerst bevestig dan gelogenstraft, wordt nu weer verzekerd. Morgen, Zondag 30 Juli, om 9 ure, wordt er in St Niklaaiskerke eene zielmisse ge lezen voor zaliger Emiel Duprez, in leven lid der Katholieke Wacht. Tot nu toe, geen gebenedijd woord in het weeke blad over het Tuindagprogramma dat de vermaarde Sus ons ging opdischen. 'k Geloove dat Sus nog een keer goeste neeft den aap te spelen, en dat onze vrage eene okkeinootpeul zal zijn. 0 kon hel Festival der katholieken mis- lukken Ziedaar het verlangen, de wensch, de droom van Mijnheer Alpha en Cu Maar 't en is maar een droom Want (tol spijt van die 't benijdt) zijn er voorden oogenhlik al een groot getal mu zieken ingeschreven, en de lijste en is nog niet gesloten. Als het hijzonder programma van het Festival zal uithangen, zullen de Yperlingen met eigene oogen kunnen bestatigen hoe dapper onze katholieke mannen gewrocht hebben om eene feest te doen lukken die groote profijten moet verschaffen aan alle I neeringdoenders, Hoe dapper onze mannen gewrocht heb ben, zeggen wij. Want 't en is geene gemakkelijke zake van dit jaar een Festival oprichten. Ze welen ervan te spreken in de plaatsen waar er tot nu toe Festivals zijn gegeven ge weest. Inderdaad, nog nooit is het geweten ge weest dat er zoovele waren lijk van dit jaar. In verschillige steden als Gent, Antwer pen, Blankenberghe, Oostende, Heyst, enz. zijn alledaagsche Festivals ingericht waar een overgroot getal muziekeu naartoe trekken. Alzoo telt Gent alleen 540 ingeschreven maatschappijen Daarbij hebben er in onzeprovintie tot riu toe reeds 18 Festivals plaats gehad Ik neme dat er waarlijk op 'i Brugsch plak kaat eene misse zou geweest hebben, die misse ware voorzeker te Brugge en niet tot Yper bedreven geweest. Want aan wie in Yper zult gij doen geioo- ven d it wij, katholiek muziek, zouden willen door aan voor de. Strijkers Ge ziel dat van hier Neen, neen, jongens Wij hebben de faam van uw muziek al zoo vele noodig als uw blazoen Al de liberale, socialistische en daensisle gazetten van ons land geven elkander de hand om in 't geineene op te trekken tegen ons Staatsbestier Dat Staatsbeslier moet weggevaagd wor den. Waarom Omdat, ond ir ons tegenwoordig Staats beslier, beweeren zij, ons land in eenen [deerniswekkdrideu toestand verkeert. Wilt gij eens te meer weten water daar van waar is Lees de volgende regelen uit eene groote liberale gazette uit Italië, de Gazetta de Parma België wordt sedert lange jaren door de katholieken bestierd, en dat onze libe ralen van alle kleur ons toelaten het te zeg gen, bet land is zeer wel bestierd, in groote eerlijkheid, en volgens gedachten di-3 met den tijd méégaan. Onder het bestier van die zoogezeide vrienden der onwetend heid, hebben het óp inbaar onderwijs, de [openbare diensten, alle inrichtingen, alle instellingen van eene Moeiende beschaving, eenen overgroolen vooruitgang gedaan. En hetgeen ongeloofbaar zal schij nen de vrijheid der drukpers, de vrijheid van geweten, en hebben nooit den minsten stoot gekregen. geheel en gansch om profijt, te doen aan de Poperingnaars en te zorgen voor schoone fees ten in Poperinghe. Iedereen weet dat, uitgenomen ons schrij vertje. hls dommigheid of wei, 't ventje, sede: i zijn ezeldom,heeft misschien goeste ge kregen om representant te worden De kermis-ommegang, lezen wij uit den zelfden inktekoker, werd dit jaar door een edel weder begustigdZiet! 't weder is ook edel 1 t Is al edel die uit die perine kooit. Verder lezen wij nog van onzen schrij ver bet concert der phiiharmonie heeft naar gewoonte'plaats gehad, doo-h schijn- de (een kemel) ons min publiek te hebben aangelokt. De phiiharmonie is leege gezonken in de achting van ons ventje. t Was eertijds al boffen en stoffen over al wat de Phiiharmonie aanging, nu is het een ander thee. Van waar komt die verandering? Is die sociëteit misschien niet edel meer ge noeg voor onzen edelen g.. lekker Niettegenstaande de openbare denk wijze tegen den oorlog met Transvaal is, worden door den Engelschen mi nister van oorlog belangrijke troepen bewegingen bevolen en dit in 't voor uitzicht van eenen mogelijken oorlog. De krijgsuitgaven en de legersterkte in de Kaap-Kolonie worden vermeer derd. Verleden Zaterdag is de machien van een torpedoschip te Bullfitick ge sprongen met het ongelukkig gevolg dat de wanden der machienenkarner aan splcnters vlogen, 7 personen ge dood en f I gekwetst werden. Den- zelfden dag werden 7 engelsche yacli- ten in de dokken van Cowes door »Jeri brand vernield. Men verzekert ons dat Broeder Flamidiaan vaste besloten is al de dagbladen te vervol jen die binst zijne gevangzitting hem schan delijk hebben aangevallen. Bravo t Schijnt dat de Strijd daar iels van vernomen heeft, en getij it met een.... ei opzit. Hij zegt immers in zijri nummer van Za terdag laatst Ilroeder Flamidien... is Maandag uit dc gevangenis ontslagen, (sic) Aangezien wij de beschuldiging, die legen IIroeder Flamidien werd in gebracht, vermeld hebben, rekenen wij het ons als eenen plicht ook zijne in vrijheidstelling aan te kondigen. Gelijk ot die brave Strijd niet anders en zou gezeid hebben dandat Broeder Flamidiaan daarvan beschuldigd was. Hoe voorzichtig, niet waar, wanneer de potten gebroken zijn Doch bemerkt wel dat al die spijt nu niet en kan baten. Geheel de verzameling van de nummers die vervolgbaar zijn, blijft bestaan, en met eenen de reden der vervolging. Dat zal die liberale lasteraars voor't toe komende leeren voorzichtiger zijn. Doch, zoudt gij 't gelooven? De Strijd kan dien artikel niet eindigen zonder nog eens zijne rolle van lasteraar te spelen. Alpha van Ooreghem zou toch zoo geern hebben dat oris Festival een fiasco zijn zou. Vergeet nietzegt hij, dat het laatste Festival der liberalen 93 maatschappijen telde Wij en hebben dat niet vergeten, zijt ge rust. Maar wat wij bijzonderlijk van dit Festival onthouden hebben, 'tis dat het maar de bagatelle en kostte van 18 duizend franks Zegge 18 DUIZEND FRANKS Dit Festival waarop gij nu durft boffen t is ongeloovelijk zal daar eeuwig blijven als een gedenkteeken van den geest van ver kwisting die het liberaal stadsbestier alsdan bezielde. Over zes jaar richtten de katholieken ook een Festival op. Daar kwamen 76 maal schappijen naartoe en zietgeheel de feesie kostte aan de stad maar 3 duizend en 40Ü franks. Dat heet ik op verstandige wijze een Festival oprichten. Eri dit zal ons katholiek nestier van dees jaar ook doen. Dat is te zeggen zonder overdreven onkost, aan de Ypersche neering- doenerseen schoon stuivertje doen winnen. Onder den titel Eene jeiuieten streek zegt de Strijdop de plakkaart van t Festival van Brugge, gelezen te hebben Stadsharmouy van Yper Oude Pompiers) Daarop valt hij uit tegen ons katholiek muziek, en beweert dat de katholieken hun muziek alzoo opgegeven hebben om te doer gelooven dat zij de... Strijkers waren. Een schrijver, die zijne droomen voor waarheden neemt, is wel de Poperingsche schrijver van 't liberaal weekblad. En,of er daardioomen moesten ontstaan in die bloote hersenpanne die te koken stond in de brandende zonne van deze dagen t Komt alzoo, dat niet een woord waar is [van al de beknibbelingen die hij doet nopens [de toelage van 850 tr. aan ons stadsmuziek. Dat beet men gazetten schrijven 1° M Verscheure en heeft geen enkel woord bemerking gemaakt op di stemming dezer toelage. 2" M. Dcvos en heeft er insgelijks geen woord over gesproken. M. Üevos is verontweerdigd dat men alzoo zijnen naam leent voor dingen die hij niet verricht heeft. M. üevos bemachtigt van te zeggen dat alles wat men hem toeschrijft niet anders dart platte leugens zijn. 3" Deze toelage is mei algemeene stemmen un zonder bespreking gestemd geworden. Dus, al deze beknibbelingen van den cor respondent zijn zuivere leugens, en de hevige twist waarvan hij spreekt, heeft plaatsgehad iri zijne doomende hersenpanne. Wat do Bemerking aangaat, die de schrij ver, in zijne leugenachtige bespreking, wil te barde brengen, te weten Dat dit geld alleenlijk op den vreemd- verteerd wordt, zonder dat de Popering- naars er het minste profijt van hebben, terwijl men met hetzelfde geld schoone feesten in Poperinghe zou kunnen oprich ten. Daar nogmaals loont ons schrijvertje hoe [dwaasen kortzichtig het is. Zulke felle zonnestralen, op do blekken kasserole waaronder zijne hersens zitten moet zijn gezicht verbijsterd hebben. Hij ziet niet verder dan zijne neuze. Indien ons stadsmuziek geen deel moest nemen aan de talrijke festivals van het omlig gende, de muziekeu van die plaatsen zouden ook naar t festival niet komen van Pope linghe. Hetgeen dus verteerd wordt voor de vreemde festivals bij te wonen, dient dus Gezeid schrijvertje in een laatst artikeltje, oefent zijn edel stieleken uit.... daarenboven vraagt hij op beleefde wijze, die hem eigen is, eene toelage voor de feesten van St Se- bastiaan. Wij zijn overtuigd dat hij daarvoor geen last ontvangen heeft. t Mannetje heeft eene pretentie, eene pre tentie waarvan men geen gedacht kan heb ben. 't Geeft lessen aan den gemeenteraad en ze^t wat er te doen staat, in bestuur van stad en koninkrijk 't steekt in den mond der ge- meentrraadsheeren woorden die zij nooit gesproken hebben, alsof het zeggen wilde sukkelaar dat hadt gij moeten zeggen Nu begint het de les te spellen aan de St Sebastiaans gilde, met in hunne plaats toela gen te vragen alsof zij zelve daarvan onbe kwaam waren. Zulke pretentie ware ongehoord wist men niet dat dom zijri ook een ambacht is li stel ons manelicht als oppergaai op de pers van St Sebastiaan Dergerlijke schieting ware van zier 11 groot protijt voor herbergiers, neering- doeners en hotelhouders der stad dewijl men zou kunnen schieten zoowel bij nachte als bij dage. Belgische Nationale Bedevaart naar O. JL. Y, van Lourdes IVerk der arme Zieken (Onder de hooge bescherming van Z. D. H. Mgr den Bisschop van Luik). De jaarlijissche inschrijving ten voordeele van het werk der arme zieken is geopend en wij bevelen ze vurig aan de mildheid onzer lezers. Het Comiteit zou gelukkig zijn, zoo he twee honderd zieken koude aannemen en om dien uitslag te bekomen rekent het alleen op de liefdadigheid der Katholieken. Dat ieder zich spoede het zijne bij te dra gen Verzoek zijne inschrijving te zenden aan M. L. Reels, Rykeclarenstraat, 14, Yper. De personen die eene plaats bewonen waar het werk geene vertegenwoordigers heeft, kunnen hunne giften zenden aan M. Paul Duguet, advokaat, geheimschrijver-schatbe waarder van het Werk, 5, Cathedraalplaats, te Luik. M. Alfons De Bisschop, oud-leerling van Suit Vmconts College, te Yper, student ter Katholieke Hoogeschool van Leuven, heeft met groote onderscheiding de tweede proef doorslaan van 't examen van doktor in rechten. M. Canaille Vandaele, oud-leerling van Sint-Vincents College, te Yper, student ter Katholieke Hoogeschool van Leuven, heeft de derde proef doorslaan van 't examen van kandidaat-notaris. m m ft ft

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1