D I T EN OMMELANDS, KATHOLIEKE WACHT Zondag 27 Oogst 1899 GROOTE zonder inleg BOITENUNDSCH NIEUWS PLAATSELIJK Op Zaterdag, Sdfin Oogst 1899. 5 centimen 1 blad. jaar. - Talmerk 1«8f. n Groote Fanfare Frankrijk Holland Engeland De politieke toestand het Katholiek Volkshuis. Transvaal Vereenigde Staten van N.-Amerika De Bijenteelt bij 't Volk San Domingo Phiüppijnsche eilanden Schoone herstelling Het Festival en de Strijkers 7e bij den Uitgever7* 36, tn cfe Boterstrate, te Yper, en bij 's lands boodschapwesen ofte post, tegen 3 frank s jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt's Vrijdags, en's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon huiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal t blad is 't honderd. Ieder De bekendmakingen kosten O.fr.l 5 de reke binnen' u.l.dü van s Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't hor boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. ™'..de Agoence IIavas. te Brussel, 'I\32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, m«8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor t Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. Dinsdag 13" Oogst,(0. L.Vr. Hemelvaart) ten 9 ure in St Niklaaiskerke, zielmisse voor zaliger Emiel Duprez. Zaak Dreyfus. In het proces der zaak Dreyfus te Rennes, zal de krijgs raad dagelijks maar een verhoor houden, 's vooriniddags. De debatten zullen waarschijnlijk openbaar zijn, uitgenomen voor de mededeeliug der geheime dokuuienten, waar Dreyfus en zijne verdedigers toch zullen mo gen bij zijn. Tot het handhaven der orde worden de grootste voorzorgsmaatregelen ge nomen. Eiken avond worden er, tot laat in den nacht, patrouille-ronden door de gendarmen gedaan te Rennes, waar alles nochlans rustig is. Daar Mad. Dreyfus nu te Rennes verblijft en dagelijks haren man in het gevang gaat bezoeken, komen er alle dagen meer en meer nieuwsgierigen Madame op haren doortocht afwachten, op het oogenblik dat zij naar het gevang gaat. Uit vrees voor vijandelijke be toogingen worden de straten van aan de woning van Mad. Dreyfus tot aau het gevang met gendarmen bezet op het luir dat zij haren gemaal gaat bezoeken. Ten einde de troepen van het krijgsgebied van Parijs bij alle moge lijke gebeurtenissen rap aan de hand te hebben, zullen deze troepen dees jaar geen deel nemen aan de manceti- vers. Ur edesconferentie De vredescon ferentie heeft Zaterdag laatst hare zit tingen gesloten. Zooals velen er zich aan verwacht hadden heeft de verga dering maar weinig goede vruchten geleverd. Men is hetniet kunnen eens worden over het gebruik van zekere vernielingstuigen, die een groot deel der sterkte uitmaken van sommige legers op zee. Engeland, Duitschlaud, Oostenrijk-Hongarië, China, Zwitser land, Italië, Servië, Luxemburg, Japon en Amerika hebben de verklaringen niet willen teekenen betrekkelijk het werpen van ontploffingstuigen uit luchtballen, het werpen van spring tuigen die eenen versmachtenden en verpestenden rook verspreiden en het gebruik der dum-dum kogels. Maandag laatst heeft het engelsch Lagerhuis eene toelage gestemd van 85 millioen, om onderstand te ver- leenen aan de noodlijdende engelsche kolonies. s niet. meer gevorderd dan over een maanden. Nu eens behalen Amerikanen, dan weer de Philippij non, eene zegepraal. Amerikaansche officiereu, die van den oorlog terug gekeerd zijn, verklaren dat er no< verschillige jaren zullen noodig zijn vooraleer de Philippijnen zullen on derworpen zijn. Gewichtige gebeurtenissen zijn van deze I weke in ons land voorgevallen. Daar was, met de toestemming van I Staatsbestier, eene commissie of een berek Er is spraak liet eiland Ghypre, ingesteld van XV mannen om de verschilligi riiet bij Griekenland, maar bij het kiesstfelse.ls to onderzoeken, eiland Creta te voegen ouder het be-1 ^c'liU de uitslag daarvan is dat Maandag stuur van prins Joris. Koningin Vie-1iaalst ^el bövengemelde berek alle voorstel toria schijnt dit ontwerp zeer genegen. I 'en m W01 Pen -erft. Tengevolge dezer stemmingen heeft het In het Lagerhuis spoort M. Camp-I,,- f 11 d I 17 IJ ministerie gemeend zijn ontslag le moeten bell-Bannermann de Kamerleden aanljndjetlen tot geduld, takt e.i vriendschap ten Daalrom is Mljoh6ef Vandenpeercboom, opzichte van lransvaal. Hij vindt heflkabineioverste,Dirisdagjlietgezamentlijk out belachelijk den ooi log le willen vet -1slag van het ministerie bij Z. M. den Koning klaren en aldus eenen rassenslrijdlgaan indienen voor verschillige geslachten te veroor- M. de Smet de Nayer is ontboden geweest zaken en een goed bestuur onmogelijk bij den Koning, en heeft aanveerd een nieuw te maken. Hij keurt de handelwijzeministerie te vormen, der Transvaalsche Roers goed in hunne wetgeving die liet kiesrecht verleent na 7 jaar verblijf in Trans vaal, en die aan de ti it landers, waar van het getal zeer afwisselenden altiji onbekend is, alle mogelijkheid be- i neemt, hunnen wil in de presidenten-1 kiezing of het landsbestuur op fe[ dringen De Boers, die niet van zin zijn eene vreemde tusschenkomst in hun bin- nenlandsch bestuur te dulden, hebben het engelsch voorstel verworpen ISenaat verklaren hen gereed de E. V. te strekkende tot het benoemen cener Istemmen indien het Staaisbestier dit stelse eiigelsch-lransvaalsche kommissie ge- vooienstelt. Ren kni't ivpnrd o\'6r*^P: geoeui teiiissen De handelwijze van do linkerzijde in dez zake, zal voor haar eene onuitwischbare schandvlekke blijven. Die huichelaars eischlen bij hooge en bi; leege de Evenredige Vertegenwoordiging en nu stemmen zij er tegen. Die handelwijze is zoodanig kinderachtig dat een groot getal liberalen ze luide af keuren. De Gazette en de Journal de Liège zeggen dat de doenwijze der linkerzijde weerdig is van visschers in troebel water, en riiet van ernstige politieke mannen. De meeste leden van de linkerzijde in gesterkt bij den man terug te vinden 3 - De bijenteelt bestrijdt het alkolism Zeer zelden zal men in den bijenteler een alkooldi'inker aantreffen. Immers op zon-en in ineen bijenteler in t algemeen een goedgeaar-1 den mensch mag begroeten. 1 5 Wat meer is, de behandeling der bijen inl. groote vriend van de Strijkers, is hunne korven leidt tot vastberadenheid, koel-1 tlwaad« en trekt leelijkc muilen, bloedigheid, zelfbeheersching en geduld. Enl Dat 6,1 is "iet te verwonderen daar hij zijn het die hoedanigheden niet, welke mèi zelve zegt dat hij de Aap van 'tWeeke blad is ?aa!'n*.bij.!j?geliDgen aan_'ref'om ze dan nög Hij beweert dat de toelating welke de Stt ijkers gevraagd hadden, in princiep ge geven was. Dat is... een leugen, noch min noch meer. feestdagen vindt hij zijne uitspanning rond I Dat is nooit, noch in princiep noch zijne bijenhal of bij een vriend, die dezelfde feite toegestaan geweest liefhebberij najaag!. De bijtjes zijn overigensl Is't klaar vijandig aan den al kooldaar de geur alleen! elia ervan hen razend maakt. Hierbij zij gezegd, dat Zeg klerikale huichelaari de bijenteler zijne spaarpenningen bij voorkeur\overeen9tkomen waren dat de Oud-Pompiers aan zijne bijeninrichling zal besteden. het festival zouden openen op de Oude- i De bijenteelt ontwikkelt het huiselijk Botermarkt. 'even' I Dat is eene nieuwe leugen. Zij draagt tevens bij tot de goede ver-| Gpliik wii im/»Di. „„-a standhouding en tot de broederlijkheid. LWas 6 - Zij leidt tot spaarzaamheid. '0l te lrMeu' Alwie een weinig nadenkt op de aangename *'ad ze've aan de Strijkers' gevraagd en vruchtbare liefhebberij van den bijenteler een afgeveerdigde te zenden om de loting bij zal niet veel woorden vragen om het voorgaande J'e wonen, en met der oo»e te bestatigen dat men wilde in die zake rechte en eerlijk te werke gaan. Maar de Strijkers en hebben in 'tgeheele niet gewild. Dus.. Am, zegt Sus, mogen de kleengeestige kaloten hunnen pap zelve koken lijk zij hem eten willen. Als het zoo is, Sus, onze pap en zal toch er beslist last met de uitslagen der nieuwe kies wet te onderzoeken. Het is nu hoogst waarschijnlijk dat dit [laatste stelsel in den tegeriwoordigen zittijd door het nieu.v ministerie zal voorgedregen [worden, en met eene tamelijke meerderheid van rechter- en linkerzijde gestemd. Volgens sommige berichten zou I Engeland eert aanvallings- en verdedi gingsverdrag gesloten hebben met| de Vereenigde Staten. Den 26 Juli laatst werd M. Heu- JSedert eenige jaren herwaarts heeft de bijen teelt in ons land sprekende bewijzen van herle ving gegeven. Bijna van gemeente tot gemeente komen maatschappijen van bijenteelt tol stand open bare voordrachten worden door het Staatsbe stuur ingericht de tentoonstellingen van zeem (honing) en was worden regelmatig gehouden reaux, president der dominikaansche I handleidingen en tijdschriften zien het licht en republiek, dood geschoten bij middel aanleiding tot een nieuwen tak van van eenen revolver, door eenen f0'"11,1 de wetenschap hare glin I sterende stralen tot in de verste hoekjes des ouderling, die hem eene aalmoesI lands zenden gaat. kwam vragen. De voorzitter, die tel In ons blad, zullen wij ook onze lezers op de Moca op reis was, en met twee zijner I h°°gte houden van het aangenaam en vrucht- .li i i-l haar werk van de bijenteelt, overtuigd, dat de vrienden stond te spreken, ontving wordendeherleving van dit vak groote zedelijke twee revolverschoten in volle borst |,»n stoffelijke voordeelen zal aanbrengen al waar op het oogenblik, dat hij eene aalmoes! het met zorg en kennis wordt in praktick ge in de band van den grijzaard wilde I Dracht;. I Voor alsnu willen wij de stoffelijke voordee- teggenI |en Vanden bijenteelt ter zijde laten, om hierover De laatste berichten melden ons dal I in een ander artikel erop terug te wijzen, en de moord welberaamd was en deel omnuenkel de" hoogen zedelijken invloed int/Ur ii i i n ervan aan te duiden, mick van een gansch komplot. Del n b Op het Congres van Bieenteelt van verleden omwenteling is op het eiland los ge— I jaar, heeft men over den zedelijken invloed van borsten en maakt snellen vooruitgang. I bijenteelt op het volk eene zeer schoone De onderpresident generaal Figu-1 vo°rdl'achl gehoord. reaux heeft het presidentschap aan- L"^tert wat men hierover gezegd heeft 1 De bijenteelt is eene aantrekkelijke veerd,doch men denkt dat bet voorzit-1 bezigheid. Inderdaad, men denke een weinig na op den eenen of anderen bijenteler, om vast te stellen met welk genot hij van zijne lieve bijtjes spreekt, en hoe gaarne hij zijne beschikbare stonden eraan wijdt. 2 Zij oefent een machtigen invloed uit op het karakter van den mensch. Die bezigheid is zoo eenvoudig en zoo on- lerschap aan Maximo Gomez zal aan geboden worden. De oorlog tusschen de Vereenigdcl Staten en de Philippijnscho eilanden Ischuldig, zoo zuiver in hare inzichten, dat men te begrijpen en te bestatigen. Wat meer is, de levenswijs en de zeden der bijen zijn zeer wonderlijk om na te gaan, het geen bij den liefhebber de opmerkzaamheid gaande maakt en tevens den lust om meer en meer over de bijtjes te vernemen. Alzoo zal hij zich gaarne bij eene maatschappij aansluiten, om de besprekingen en voordrach ten, die er gedaan worden, bij te wonen, en zoo voordeel en profijt te trekken uit de ondervin ding van anderen. unig•aaukoopen.'m"welke de zeden en gewoon-1contrarie ten der honigvlicgen beschreven staan, en de behandeling derzelve aangetoond en here-1 deneerd. Met genoegen zal hij ook de nieuwsbladen enl de tijdschriften raadplegen, die over de bijën-1 Wij kunnen en mogen niet nalaten onze (eelt handelen, en zoo zijn onderrichten zijne lezers nog een staaltje te laten zien van de verstandelijke ontwikkeling door het beoefe. edele gevoelens van onze liberale ypersche nen zijner liefhebberij voortzetten en ontwikte-1 vuilbladen len I ri Verledeae weke hebben wii een uittreksel Zonder vrees van tegengezegd te worden, I mogen wij dus een 7e voordeel van de bijenteelt medegedeeld van het bladje van Alpha no- bij de aangehaalde stellingen voegen, te weten pens de vrijstelling van Broeder Flamidiaan. niet smaken naar den suiker der Strijkers. dat zij grootelijks het onderwijs schap bevordert. en de weten-1 P.-P. D. Het 't Was al proper genoeg om een goed ge dacht te geven van de rechtschapenheid onzer liberale drukperse. Doch Sus heeft willen hooger schieten dan Alpha, en wij bekennen geerne dat hij den oppergaai heeft geschoten. Het spijt ons geheel dien artikel niet te kunnen overnemen. Ziehier twee uittreksels meer dan vol- van 't muziek der Strijkers en is niet te vreden over de schikkingen van het Festival. |docnde om dfm grooten schrijve'laar Zij wilden mededoen, vermits zij op de \Weele blad te doen kennen Groote Markt mochten spelen,'s avonds ten I ,r m„ i i i i ir Del Nieuwsblad bescnuldtqt ons, ure, bij het gaslicht. I na netqenewii van rlamiaianiis nozetd Maar gelijk zij dit niet verkregen, hebben J zij besloten hen te onthouden. \hebben, de invrijheidstelling van den Wij, die de Strijkers sedert lange jaren\l)e[ichle niet te hebben kenbaar gemaakt. kennen, en zijn in 't geheele niet verwonderd I ls een CPrlooze leugen. over die handelwijze. Indien Sus het Nieuwsblad van 22 dezer 't Had ons verwonderd zelve hadden diepe'ezen ^iee'' en niet blind is; en dat bij asten moeten tevreden zijn van behandeld Iraeent 1 8een bij schrijft, zijne plaats en is te worden lijk alle andere. |n'et raeeroP zÜn lessenaartje ten halven de Trouwens de Strijkers zijn zoodanig inge-18'jse's'ia'e, maar in t pensionnaat nomen van hen zei ven, dat zij niet en kunnen lde Hiorhoutstrate. aanveerden dat er andere muzieken zijn die f WÜ w'"en niet gelooven dat Sus zoo iets kunnen. dom '3- Daarom beweeren zij bijzondere gunsten! En daarom peizen wij dat Sus nieten en voorrechten te moeten genieten en beter Imeent hetgene hij schrijften dat hij enkel dan alle andere behandeld te worden. Ide rolle speelt van de groote tandentiekkers Zij slachten de grillige troetelkinders, die|'eMtFiMS uitvinden om een ander leugen- met hun hoofd spelen als ze niet en krijgen yichtig te maken. tietgeen waartoe zij geen recht hebben. Wij steunen daar niet verder op, daar al onze lezers de zake zoo gemakkelijk kunnen Het is een algemeen gebruik, welk debestatigen. liberalen zelve altijd volgden, dat op een estival de plaatselijke muzieken niet andersI Doch hel properste van geheel dien artikel doen dan het festival openen. |js bet einde. Ziedaar den regel, dood eenvoudig, di n Luistert men hier te volgen had. jpg jlebben jiet m./t/ Qmr dk De Stadsharmonie ging het festival openen he denken wal wij willen, en ons te op den kiosk der Groote Markt. houden aan hetgeen wij gezegd hebben, 't Was haar recht, dat zelve niet betwist\noch min noch meer. wordt door de Strijkers. Zij hebben dus het recht te houden aan Do twee andere groote muzieken de Ihetgeen zij gezeid hebben. Fan/are en de Strijkers gingen het lot trekkenl Wanneer de misdaad nog maar versch om de Kiosken van den teel en der Oude gebeurd was, en dat men alleenelijk eenige Botermarkt te bezetten. gissingen kon doen, schreef Sus Daar is de waarheid. I Men is van langs om meer verzekerd Iedereen moet bekennen dat in die zake L/a< de schuldige van dien afschuwelij- ons Stadsbestier zeer onpartijdig gehandeld\ken aanslag.. - broeder Flamidianiis 1 1 leeft. rrwtTtinurn rrvn wiii 11 'T NÏEÏÏ t J o'p 1 (10 v te tft hftsminpn An Ia hoclofio-nn ij te Ecoutuz cos ruches sonores A. Ru. te is.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1