DIT IS EN OMMELANDS, m t 8 KATHOLIEKE WACHT Zondag 27 Oogst 1899 GROOTE V O L zonder inleg BUITENLA^DSGH NIEUWS PL SATS EL I IK Op Zaterdag, 12den Oogst 1809. n centimen 't blad. 34ste jaar. Talmerk 1687, in het Katholiek Volkshuis. Groote Fanfare Frankrijk Engeland Rusland Transvaal Wat staat er ons te doen? Onze nieuwe Ministers Congo Mijnheer Surmont en 't nieuw Ministerie Nieuwe Kieswet Onze Tuindagfeesten Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boterslrate, te Yper, en bij 's lands boodschap we zen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal l)e bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 6 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence IIavas, te Brussel, Tk.32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Wcslvlanderen wonen. mmjs Dinsdag 15" Oogst,(0. L.Vr. Hemelvaart) ten 9 ure in St Niklaaiskerke, zielmisse voor zaliger Emiel Duprez, Zaak Dreyfus. Maandag heeft te Rennes het eerste verhoor plaats gehad van de herziening van het proces Dreyfus. De verhooren worden alleenlijk 's voormiddags gehouden, in de feestzaal van het Lyceum, dat recht over het krijgsgevang gelegen is. Van korts na 6 ure 's morgens werd Dreyfus tusschen eene dubbele haag gendarmen en soldaten naar liet Lyceum geleid. De menigte was zoo talrijk niet als men verwacht had en niet de minste betooging greep plaats. De betichte ging om zoo te zeggen onopgemerkt naar de gerechtszaal, daar de menigte op afstand gehouden werd door de soldaten en de gendar men die den ordedienst deden en dat deze ook moesten met den rug naar het midden der straat staan en aldus Dreyfus niet konden zien. Bij de ondervraging loochent Drey fus geheime dokumenten geleverd te hebben aan den agent eener vreemde mogendhe'dhij loochent verders het bordered geschreven te hebben, j en verklaart onschuldig te zijn in de zaken, die hem ten laste gelegd worden. Bij de vraag waarom hij ge zegd heeft, dat zijne onschuld binnen drie jaar zou bewezen worden, ant woordt hij dat men bij zijne degra datie weigerde onmiddelijk een on derzoek in testellen onder voorwend sel dat de buitenlandsche politiek er zich tegen verzette en dat hij daarom niet mocht hopen dat zijne onschuld voor 2 of 3 jaar zou bekend worden. Dinsdag en de volgende dagen waren dezittingen geheim, daar ver schillige geheime dokumenten dan moesten onderzocht worden. Dit on derzoek duurt verschillige dagen, immers het krijgsdossier alleen bevat 300 stukken. Esterhazy heeft per brief aan den krijgsraad laten veten, dat hij als getuige niet zal verschijnen, omdat de invloed van hoogerhand op de rechters uitgeoefend, hem aan de onpartijdigheid van den raad doet twijfelen. Socialitisch kongres. In een kon gres Zondag laatst te Parijs gehouden, hebben de Fransche socialisten een dagorde gestemd waarbij vastgesteld wordt dat het socialism de onver zoenbare vijand is der burgerij en dat geen socialist, zooals M. Mille rand nu in Frankrijk, mag deel maken van een burgersministerie. Vóór de sluiting van het Engelsch Parlement, heeft de minister van koloniën, M. Chamberlain, Woensdag verklaard dat de Engelsche regee ring vast besloten is de misbruiken te keer te gaan, waarvan de Uitlanders in Transvaal de slachtoffeis zijn. Er is spraak van een ontwerp be trekkelijk de werkmanspensioenen, dat door eene bijzondere kommissie aan liet Engelsch parlement zal vast gesteld worden. Het ontwerp bepaalt dat ieder Engelsche (man of vrouw) op 65 jarigen ouderdom, recht zal hebben op een dagelijks pensioen van 1 fr. tot l 40 fr. op de volgende voor waarden lft dat hij nooit tot ge vangenisstraf is veroordeeld geweest; 2° dat hij in de laatste 20 jaren door het weldadigheidsbureel niet is on dersteund geweest, tenzij in buiten gewone gevallen of onder vorm van geneeskundige hulp 3° dat hij niet meer dan 2 fr.per week inkomen heeft. De lasten van Staat en gemeen te zouden aldus, indien het ontwerp verwezenlijkt wordt, met 250 mil- lioen franks 's jaars verhoogd worden. M. Von Ciers, Russische gezant te Peking, heeft geprotesteerd tegen het ontworpen aanvallings- en verdedi- gingsverbond tusschen China en Japan, en verklaard dat dit verbond beleedigend zou zijn voor Rusland en nadeelig aan China. Het voorstel van den Engelschen Minister van koloniën, strekkende tot het benoemen eener Engelsch Trans vaalsche kommissie gelast met het onderzoek der zaak betrekkelijk de Uitlanders, is door den Transvaal schen Volksraad verworpen. Deze heeft integendeel een artikel in de nieuwe grondwet gestemd, bepalende dat, mits toestemming van de uitvoe rende macht, de voorzitter en de opperbevelhebber van het leger, he recht hebben den staat van beleg ui te roepen in geval van oorlog, op stand of dringend gevaar. Sedert eenen korten tijd van hier is de politieke toestand van S -lgie geheel veran derd. Van de menigvuldige kiesstelsels waarvan er sprake geweest is, en is er maar één meer dat kans heeft van te lukkenhet stelsel der EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING Zijt daar voor of daal tegen, dat en zal de zake van geen haar verinderen. Wat staal er ons dis te doen legenover dien toestand? Klagen en kermen over den goeden ouden tijd, of over 't geen men nu zou moeten hebben maar toch nieten heeft. Wij zeg-;en het rec'tuitdie handelwijze en slaat ons niet aan en schijnt ons niet weerdig van strijden in het kamp der katholieken. Die voor de goede zfke strijdt,moet kloek moedig zijn, geduldi.', méégaande en vol betrouwen op de Voonienigheid. Hij moet man zijn van zijnen tijd en de menschen kunnen nemm gelijk zij zijn om er het beste uit te rapen. Wal doen wij andes geheels dagen ons bijzonder, ons luiselijk en ons maat schappelijk leven? Wi en /ij zeggen dus met den Bien Publiec andere katholieke gazellen: Nu dat wij een nieuw ministerie hebben van katholieke en bekwame mannen, is het de plicht van de katholieken ook hun leger te vernieuwen, en ééns te zijn van wille en werk om hel goed bestier van hel Land te kunnen verwezc-ntlijken. Vooruit dus, met kalmte en krachtda digheid Naar men verzekert staan de be trekkingen tusschen de inboorlingen en de vreemdelingen maar heel flauw j in den Congo. In de omstreken van het Tanganikameer zijn verschillige posten der blanken door de negers aangevallen en geplunderd gewor den. In deze verafgelegene streek van den Vrijstaat rukken de zwarten in menigte op tegen de blanken, die het er van tijd lot tijd niet gemakke lijk hebben. Ouder het toekomenle rijk der Evenredige Vertegenwoordiging ;il de wereld voort zijnen gang gaan, me. zijne driften, zijne baui'/.nr.htigheid, en al p°cd cu liwaod Daarin en zal er riievj veranderd zijn. Maar, met de E. V. zd elk op kiesgebied zijn deel krijgen. En, za het deel der katho lieken zóó groot niet zin als nu, zij zullen ten minste hun deel nét kunnen verliezen door dc schuil van andeen. Hun deel zal bijgevolg zuiveren onbelast zijn. Door hunne werkzatmheid.door hun goed bestier zullen de kathdieken dit deel kunnen vermeerderen. Wij hebben tot m toe een goe zestig stemmen meerderhei! gehad. Dit getal zal verminderen, maar vij zullen de meerder beid blijven behouden Dat is het gedacht van vrienden en vijanden. Ehwel, met die latiste meerderheid wal zouden wij min of meer gedaan hebben dan nu? De katholieken, ze^t gij, en bestieren de groote steden niet. Is dat de schuld Ier E. V. Dat komt eenvoudig hieruit voortdat zij in die steden de mecrcerheid niet en zijn. Indien de liberalen daar bestieren zondet de meerderheid te zijl, dc oorzake daarvan is dat zij ondersteund zijn door de katholie ken tegen de socialisten en door de socia listen tegen de katholieken. Hadden de katholieken de meerderheid der stemmen in de steden lijk zij deze in Land hebben, de E. V. zou hurt de meer derheid geven. Of kent gij misschien een stelsel om de katholieken de meerderheid te geven waar- zij geene meerderheid zijn; of het bestier waar zij geene meerderheid en hebben Met de E. V. zal het katholieke leger in de Kamers ten juiste mogelijk vertegenwoor digd zijn, Onze katholieke mannen zullen hun man daat alleen aan hunne katholieke kiezers te wijten hebben. Daarom zal hunne gedragslijn in de Kamers en in 't Land beter afgeteekend zijn en vrijmoediger. Om bun mandaat te behouden zullen zr politieke werkzaamheid aan den dag moeten leggen. Wat de scheurmakers aangaat, wtj en kennen voorserst geen één kiesstelsel dio dit ongemak kunne wegnemen. Daarenboven moesten zij komen te zegepralen dit zou liegen aan het Bestier der partij dat ofwel zulke streke tegen het algemeen gevoelen opkomt; ofwel, te persoonlijk zijnde, een groot deel der partij misnoegd maakt. Eene kor le beschrijving van onze nieuwe ministers zal onze lezers welkom wezen. M. de Smet de Uneyer, minister van financiën, verving den 26 Maart 1894 M. Beernaert aan het hoofd van het ministerie van financiën en werd kabinelshoofd den 11 November 1896, tengevolge der terugtrekking van M. do Burlet. Hij behield deze bediening tot den 23 Januari 1899. Na het bewind gedurende zes maanden verlaten te hebben, neemt hij de zware taak terug liet gouvernement des Konings le be sturen. M. ldebaert, minister van nijverheid en arbeid. M. Liebaert, oud-minister van financiën, volksvertegenwoordiger voor het arron dissement Kortrijk. Hij wierd geboren te Kortrijk den 22 Juni l8iS, ia UUll provinciaal ïaauoua -J K/i der bestendige afveerdiging van West-Vlaan- deren. M. Liebaert is advokaat en vertegenwoor- igt zonder onderbreking het arrondissement (ortrijk sedert den 21 April 1890 hij was gekozen geworden in vervanging van Mgr de Haerne. KI. cl© Favereau, minister van Buitenlandsche Zaken. M. de Favereau is volksvertegenwoordiger sedert den 10 Juni 1889 en vertegenwoor digt het arrondissement van Marche. Hij heeft M. de Burlet vervangen aan het hoofd van het departement van Buitenlandsche Zaken. ML. O© Trooz, minister van Binnenlandsche Zaken. M. De Trooz is geboren te Leuven, dtn 21 Februari 1859 en gemeenteraadslid dier stad. Hij werd den 26 December 1889 als volksvertegenwoordiger gekozen en nam deel aan de bespreking van verscheidene belangrijke vraagstukken. M. De Trooz is een sympathiek man, die te Leuven de algemeens achting heeft ver worven. Dtaron Van der «ruggen, minister van Landbouw. geboren te Geul den 6 Januari 1852, werd lid van het Parlement den 12 Juni 1888 en is burgemeester der gemeente VVyngene. De nieuwe minister kent grondig de land bouwkwestiën. M. Van der Bru >gen heeft een voorste neergelegd, strekkende om de kleine erfe nissen te onttrekken aan de gedwongen ver deeling in geval van overlijden. Een tweetal jaren geleden sprak hij in de Kamer eene redevoering uit over de land bouwkwestie, die zoowel links als rechts opschudding verwekte. M. Van <l©n Heuvel, minister van rechtswezen, oud 45 jaar, is zoon van den ouden muziek leeraar der middelbare school van Gent Sinds 20 jaren is bij leeraar aan do Hooge school van Leuven. Het is een uitstekend geleerde, een advo kaat van talent. Generaal Cousebant d'Alkenade, minister van oorlog, oud kolonel van den slaf, was vóór zijne be noeming lot minister van oorlog aan het hoofd van het eerste afdeelingsbesluur van het ministerie van oorlog. Het is een zeer onderscheiden officier, die den 26 December 1898 tot generaal was be vorderd. Iedereen weet, dat bij de vorming van 't nieuw ministerie, M. de Smet de N-ieyor aan onzen achtbaren Burgemeester de plaats van Minister van Landbouw heeft na-gebo den. Daar zijn zelfs herhaalde pogingen edaan geworden in dien zien, ja Mijnheer Surmont is als 't ware lastig gevallen geweest en be legerd om zijne medewerking in 't beslier van het Land te bekomen. Doch de heer Burgemeester Ir eft, ge meend, om gewichtige redens, dii core en dien last van de hand te moeten wij,: u. Wij zeggen het luidop Wij zijn fier en gelukkig over die gebeurtenis. Fier, om de groote eere die open'oaariijk aangedaan is geweest aan onzen achtbaren Burgemeester. Dit feit is een doorslaande bewijs dat men le Brussel M. Surmont kent voor 't g n hij iseen schandere geest, een behendige re denaar, een kundige bestierder en een ieve- rige werker. De liberale gazetten zelve,en onder andere dePETir Bleu, hebben hem, ter dier gelegen heid den grootsten lof toegezwaaid. Alpha, en Sus, en G,e hebben... gezwegen lijk vermoord Gelukkig gzijn wij, omdat wij onzen acht- Stad mogen behouden. Wij zijn overtuigd dat een der red as zij ner weigering (en misschien niet da minste) zijne aangekleefdheid is voor de st; welke hij sedert acht jaren van hier met zoovele wijsheid en iever en zorge bestiert. Wij bedanken hem voor dit bewijs van genegenheid, en zullen, met meer iever dan ooit, bereid zijn om, onder zijn geleide,voor de goede zake te strijden. Voor de toepassing der nieuwe i ieswet zullen de arrondissementen in onze provincie geregeld worden als volgt Brugge, 3 volksvertegenwoordigers, 2 senators; Veurne - Diksmuide - 0:stende, volksvertegenwoordigers, 2 senators Eousselaere - Thielt, 4 volksvertegen woor digers, 3 senators; Kortrijk, 4 volksver tegenwoordigers; Yper, 3 volksv rtegen- woordigers; Yper - Kortrijk, 3 sua tors. zijn tot nu toe met een allerbeste vveêre begunstigd geweest. De Processie alleen is wat bednigd ge weest, maar heeft toch geheel haren gewo nen omgang kunnen doen. Op de Velokoersen, vele volk, n vele verzet voor de kijkers maar voor de kam pers, welke schrikkelijke hitte Het Vierwerk, afgeschoten door den heer Guvelie Vertaillie, is, gelijk verled n jaar, allerprachtigst geweest. Eene dubbele ver dienste daarvan is de verscheidenheid der stukken, cn de gezwindheid met de elke de stukken elkander opvolgen, zoodanig dolde menigte geen enkele minute haar on ver drieten in het wachten. De Hondenloop, ziedaar voorzeker der meest gegeerde volksspelen. En of er volk was Wat de Luchtbal aangaat, wij moeten rechtuit zeggen dat hij... wat kale er uitzag. Om wel gediend te zijn, had men hem van Brussel doen komen, en zietGceur ei Cetveau heeft ons vaste gehad, 't is zeker! Maar toch, daar is hertelijk gelachen ge weest. Esn kleeu manneke, met zwarte knevels, op het zien van den gelapten reuze, zei luide op 'i Is compleet den broek van Goliath Maar... ik had misschien beter van den Luchtbal gezwegen, want ge zult zien dut t ft in V «-•«te» horon D^-*7 - -

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1