If J^||K11 m D T IS EN OMMELANDS, t W*" BüiTSNLPDSCH ME PL A A TS EL IJ K Op Zaterdag, 2-den September 1899. 5 centimen 't blad. 34ste jaar. lalmerk 1690. Frankrijk Cuba Transvaal 3e liberalen vragen belastingen Een.... proper compliment De sloetsen bij M. Biebuyck |^erbroederin^ena't^ eensKezind voor te Uit Yoormezeele B wj$s mm mm* Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's land» boodschap we zen ofte posttegen 3 frank jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgeriland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachl vrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal t blad is 't honderd, teder De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen O.f.O) van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, fr. 't hor >oek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. DeHeeren van de Acence Havas, te Brussel, Tuinde Magdalena- s a c, en e arijs, n» 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor t Nieuwsblad van Yper, van al die Ibuiten Oost VVestvlanderen wonen. Zaak Dreyfus. Gedurende de laatste dagen heeft de krijgsraad te Hennes zich vooral bezig gehouden met de getuigenissen der veertien experten iu geschrift en het opzoeken van den oorsprong van het bordered. Het is grootendeels op de afkomst van het hordereet dat het proces berust, want indien de rechters overtuigd zijn dat Dreyfus het bordered niet geschre ven heeft dan zal het moeilijk zijn de plichtigheid van den betichte vast te stellen. Een der voornaamste schriftexper ten is M. Bertillon. Deze verklaart dat Dreyfus de schrijver is van het borde- reel en dat hij op de volgende manier is te werk gegaan om zijn geschrift te veranderen en zijnen eigen hand des noods te kunnen loochenen Dreyfus heeft uit eenen brief van zijnen broeder Matthys Dreyfus, het woord intérêt zoo nauwkeurig moge lijk nageschreven op een geruit hladje papier daarna heeft hij «lit hladje ge legd onder het half doorschijnend en ook gekwadrilleerd papier waarop hij hel bordered geschreven heeft; naar mate hij het bordered schreef,heeft hij te kunnen maken, met dezelldo grootte, denzelfden afstand, dezelfde verbindingen enz. In het ministerie werd een kladpapier van Dreyfus ge vonden, waarop het woord intérêt ook geschreven stond. De experten Teyssonnières en Bel- homme besluiten eveneens tot de plichtigheid van Dreyfus betrekkelijk het schrijven van het bordered. De experten Gobert, Parat-Java!, Bernard, Charavay. Lepellctier, Meyer en Molinier beweren dot het borde- reel het werk is van EsterhazyZij leggen gunstige getuigenissen af ten voordeele van Dreyfus en weerleggen de bewijzen van M. Bertillon. Andere schriflexperten als Couarr en Varinard, houden staan dat Ester hazy het bordereel niet geschrever heeft, doch zij beweren niet dat Drey fus er de opsteller van is. Wel is waar heeft Esterhazy reeds zelf verklaard dat hij het is, die he bordereel geschreven heeft, maar daar de man zich zeiven reeds honderden keeren tegen gesproken heeft, en dat. hij gemakkelijk uit te koopen is hecht men niet bet minste geloot meer aan zijne verklaringen. Het lokaal der Anlisemiten iu de Chabrolstraat is nog all ijd belegd ge Talrijke socialisten en anar chisten zijn Dinsdag voor den onder zoeksrechter verschenen, om te ver antwoorden over hunne schandelijke euveldaden van 20 Oogst in de Sint Jozefskerk. Verschillige moeders weenden toen zij hunnen 16 of 17 jarigen zoon lusschen twee gendarmen in het tribunaal zagen binnen leiden Laat ons hopen, dat eene welverdien de straf die jonge revolutiemakers to betere gevoelens zai brengen. moge- Over oonige dagen heeft Mac-Kinley, voorzitter der Vereenigde Staten, de onafhankelijkheid van Cuba uitge roepen en verklaard dat de kiezingen van December aanstaande zullen plaats hebben. De toebereidselen voor den lijken oorlog lusschen Engeland en Transvaal worden door beide landen ieverig voortgezet. Vele Duitschers komen hunne diensten aan Transvaal aanbieden, en Engeland zendt onver poosd uit Liverpool transportschepen met soldaten, peerden, wapens en oorlogsvoorraad iu bestemming vno» ueu van gevoelen is, aai de jorlog in September zal uitbarsten, trekken verschillige engelsche detachementen eeds naar de grenzen om daar «1e ge beurtenissen af te wachten. lijk de verledene week. Binst den dag staan er 450 en binst den nacht 550 soldaten voor het lokaal. Achter be gebouw staan de pompiers gereed met brandspuiten, om de naburige huizen te beschermen in geval Guérin en zijne gezellen pogen zouden, hunne verblijfplaats in brand te steken. Ge heel het gebouw is deze week met phe- niekzuur besproeid geworden, om den walgenlijken geur te verdrijven, die de gemakken van het gesloten huis verspreiden. Iedereen is verwonderd dat Guérin en zijne makkers het daar zoo lang uithouden. Er zijn verschil lige zieken in hel huis. De handelaars van de Chabrolstraat hebben aan d koogere overheid eene vergoeding ge vraagd voor de schade die zij onder staan door het afsluiten hunner straat, Alpha moet ievers een zonneslag gekre gen hebben, ot ik en versla mij aan de we reld niet. Volgens Alpha heeft Mijnheer Surmont de volgende woorden uitgesproken Wat aangaat de belastingen te ver meerderen, daarin zal ik niet toe stemmen. In e< ne stad van nijverheid en koophandel eenige lasten méér daarstellen, dat lijdt geene moeilijk heid. Een koopman neemt daar geen acht op het komt in zijn gewin en verliesmaar Yper is vooral eene stad van renteniers, en als gij een stuiver aan een rentenier onttrekt zonder hem de middelen te geven die uitgaven te vergoeden, gij ver mindert zijn inkomen naar evenre digheid. Ziedaar woorden die klaar, eenvoudig en juiste zijn, en die geen een verstandig mensen zou durven tegenspreken. Weel, gij wat Alpha daarvan zegt Welk een fluuwe praat voor een Burge meester niet waar Is dit geloovelijk Weet gij wat ik daai uit besluite Indien de liberalen met zulken flouwen praat hunne gazetten moeten vullen, en ge dwongen zijn wit te zeggen van zwart, en zwart van wil, dat zij schromelijke korte- resse moeten hebben aan klachten tegen ons stadsbestier. neesbare wonde van bet liberalismusde genegenheid om altijd nieuwe lasten in te brengen. Dat bewijst nog eens te meer de waarheid van't geen wij honderde keeren zeiden Als de liberalen aan 'i bewind zijn,kennen zij het wonderwel otn onze penningen te verkwisten, en de lastèetaalders het bloed uit te zuigen. Daarbij spreekt Alpha tegen wil en dank den lot uit vari onzen achtbaren beer Burge meester. Neen,Mijnheer Surmoriten wilt van geene nieuwe belastingen hooien. En hij heeft wel gelijk. Het is een litel van eere voor hem zoovele werken uitgevoerd te hebben met hetgewoon inkomen der stad, zonder ons éénen centiem op te slaan. Bah Alpha zou behstingen willen zien invoeren Nu, wij katholieken, wij en willen dat noch bij hooge noch bij leege. Maar vermits de libeialon daar loch zoo aan houden, ehwel, daar waie middel hen tevreden te stellen. Mijnheer Surmont zou kunnen eene kleene belasting leggen op de liberalen. Gij zoudt ze zien krijschen en houren ker men Comedie Alpha, cornedie Want moest onze heer Burgemeester enige centiemen nj«£- alleeneliik omdat tegen ons stadsbestier. Dat is de waarheid Is 't zoo niet Daar komt nog eenen kolossalen kemel in Alpha's ai titel. Hij durft de volgende vrage stellen «Zijner in L peren meer renteniers in verhouding barer bevoking dan in alle andere steden van Vlaanderen 1 Een woord, Alpha. Otn zulke dingen, die iedereen weet, te durven loochenen, moet men vrijwillig blind zijn. grootgebouw. Bestek 150 000 tr. D. Deelercq, Roeselaere, A. Rommelaere, Roeselaere en R. Woesiyu, Kortrijk, Angillis. Yn«r Gent, v^vi SpilTaeri, Yper, D sm dl, Yper, lataiile, Poperinghe, Maar 't en is nog niet genoeg. Alpha vindt dat Mijnheer Surmont eenige belastingen zou moeten leggen. En Alpha is kwaad omdat Mijnheer Sur mont daar tegen is. Alzoo doe-Alpha twee dingen die, (wij zeggen het rechtuit), eenen fermen troef zijn in dekaarte der katholieken. Vooreerst hij ontbloot die oude en onge» Meer behoeven wij niet te zeggen. Laat ons uit Alpha's schrijven twee zaken wel onthouden De liberalen vragen belastingen. De katholieken en willen daar niet van. Met de aanstaande kiezing zullen de yper lingen dat goed onthouden, en deugdelijk doen gevoelen Proficiatmannen van Sint Pieters Gij moet ievers goede vrienden zijn van Sus van 't Weeke blad, trouwens die heer geeft u daar een compliment dat van geen strooi en is. 'k En zou niet durven zeggen ware 't niei dat het in volle letters staat ie lezen. Sus zegt dat gij mnouwvagers zijtpnou chards en zatlappen, die met eene schijnheilige tronie naar de kerk o gaan, en Ons IIeere eenen vlassen baard aanzetten. Indien gij nu niet content zijt van Sus 'l is dat ge wat moeilijk zijt. Maar 't is waarlijk kurieus hoe dat Sus geschapen is om zijn zelven in den zak te steken. In dienzelfden artikel valt Sus uit tegen zekere werklieden die maar goed zijn, zegt hij, om den aap te vlooien. Sus heeft zelve gezeid dat hij de aap is. Waar den bliksem heeft hij nu die.... vlooien gekn gen Sus spreekt zelve verder van.... Maar 'k en durve 't bijkans niet zeggen. Ziet, lezer, ge moet het mij vergeven. Maar Sus spreekt daar ook van.., luizen. Zou die duts daarmeê ook nog geplaagd hunne weldoeners; en om als goede katho lieke gildemannen trouw het vaandel te volgen hun gegeven tot een teeken van M staan al wat goed, waar en rechtvaardig is. Maandag laatst zijn de lurners der Sleet- Het warm handgeklap der leden b iwees seschoo muziek aan t hoofd, opgetrokken overvloedig dat de spreker waarlijk de ver naai het buitengoed van Mijnheer Biebuyck, taler hunner gevoelens was geweest hunnen bijzonderen beschermer. Nadat de Fanfaren het Nationaal li-d had- Na ha uitvoeren van eenige oefeningen den gespeeld, nam de heer Baron Surmont d,e wonderwel gelukt hebben, en getuigen de Volsberghe het woord. Hij bedankte de van kunde en bedrijvigheid in 't vak, is hun. Ziekengilde voorde welgemeende gevoelens van wnge Jf Biebuyckeen gulhertig Irak- van verkleefdheid hem en zijne familie uit laat aangeboden geweest. «edrukt door den greffier der gilde, en ze de Wij behoeven met te zeggen met welken gelukkig te zijn aan de Katholieke Zieken- lof de aanschouwers spraken en van de Wee- gilde dat vaandel te kunnen geven als een zem en van hunnen m.ldad.gen weldoener, nieuw bewijs van genegenheid.Hij zegde nog Het was ook treffende om zien boe dank «enige woerden over de noodzakelijkheid baar d,e kinderen M. Biebuyck toejuichten, der spa rgilden in 't algemeen en van de en hem de verzekering gaven dat zij doo, ziekengilden in 't bijzonder. Hij wees er op bun goed gedrag hen altijd weerdig zouden hoe noodig het nu geworden was dat de toonen van zijne goedjonst.ge bescherming, menschen elkander helpen om samen eene l i ,ï«t I kracht uit te maken. Hij wenschte de Zie- W eldadlgheidsschool t Yper Jkengilde geluk met haren voortgang en be- Uitslag der aanbesteding van 26 Oogsi I haar voorts zijne ondersteuning en 899, voor het maken der fondaliën van het zÜller familie. Hij eindigde zijne korte 143 700 155 315 100 937 160 250 180 900 165.000 Maandag laatst was 't alhier feeste. Hoe wel het i r kermis was, zag men aan de bevlagde huizen der dox pplaats dal er iets oijzonders zou plaats hebben. En inderdaad onze Katholieke Ziekengilde vierde dien na- niddag de plechtige wijding en inhulding au haar vaandel, een geschenk van de wel edele familie Baron Surmont de Volsberghe. Om 3 ure trokken de werkende leden der Ziekengilde, opgeleid door de Fanfaren Ste Cecilia en de Sint Sebastiaansgilde en aanspraak mei deleden ook aan te wakkeren om altijd eensgezind voor te staan al wat goed, waar en rechtveerdig is. Hartelijke toejuichingen begroette i des 149 70QI sPre^ers laatste woorden^ ^lejwij^ c, tpjAi den edelen gever ontvangen. Nu trok de stoet kerkewaarts onder 't spelen van blijde pas-redoublé's. 't Was schoon om zien hoe preusch de 80 leden der Ziekengilde hun vaandel op leidden dat in de zon zijne plooien ontvouw de. En waarlijk, zij mogen preusch zijn zelden zagen wij schooner vaandelhet is een echt kunstgewrocht waaraan nocb. tijd noch geld aan gespaard wierden,Zeg en wij terloops dat het vervaardigd wierd in het gesticht van Sini-Elisabeth te Yper en dat het in de tentoonstelling van handwerken van 't verloopen schooljaar in dat gesticht de bewondering verwekt heeft van al dezen die ze bezochten. Het is gewillig twee meters vierkant, geheel in zijde. De nationale kleuren vormen j i.Ml„minj»n tnn Ier den grond van. In het gele vak is een gevolgd door de eere-en bestuui leden hun-1 4 iI „,q^|4|,;i.„I paneel ingewrocht bevattende het beela van ner gilde en de geestelijke en wereldlijke!^ f overbuid naar bel kasteel van M. den Baron StntJoKl patroon der gilde_wuronu.tr ae Surmont de Volsberghe, waar het vaandel, wupees der edele gevers het middel dar stoel geplaatst, welhaasl| '0°!m.e!ee. e'„. elks aandacht tot zich trok door zijne stree lende kleuren. De Heer Hallaert, greffier der gilde, in eene wel doordachte rede, menigmaal door 'e toejuichingen zijner aanhoorders onder broken, betoonde, hoe de maatschappij, geslicht door de eensgezinde medewerking van geestelijken en wereldlijken, edelen en burgers, bijzonderen en openbare besturen, nu groeide en bloeide tot groot nut der emeente. zijner voormalige abdij was: een damberd wit en blauw; hel roode vak draagt het wapen der proviritie. Langs boven en onder draagt een bande rol den naam der gilde. Het geheel is omlijst met kleur m van Voormezeele wit en blauw schuinsgeplaatst. Docb, daar treedt de stoet de ket ke binnen die welhaast proppend vol is, en de Eerw. H.PastoorvanVoormezeelc wijdt het vaandel. Eenvoudige plechtigheid, maar diepzinnig k„4„„i,.«|als men de woorden overweegt die onze lit name van't bestuur der gilde bedankte I Moeder de H. Kerk in den mond harei oedie- iiii al de weldoeners der gilde: I ■L u naars legt, wanneer zij standaarden zegent De geestelijkheid der gemeente, die overal 3 n. Heer Jesus-Christus, wiens kerke als eene de gilde voorstaat en dezelve bij groot en geschaarde legerbende is; zegen dit vaan- k ein a„npi< ïKt. l del, opdat allen, onder zijne plooien voor net gemeentebestuur voor de GoJen der slriideBde, door de bescherming van den H. Jozef, op toelage die het bereidwillig aan schappij verleent en bijzonderlijk voor de buitengewone toelage van 10o/obunner eigene stortingen die het nu laatst beslist heeft te geven aan de leden der Ziekengilde die door eigene stortingen zich een pensioen voor den ouden dag willen verschaffen. deze wereld hunne zienbare en onzi mbare vijanden mogen overwinnen en na den zegepraal triomfeeten inden hemel.» Dus is het gebed en zijn diepe zin deed de Eerw. H, Ryckeboer van op den predik - Al de eere- en beschermende leden,edelen stoel wonderwel uitschijnen. Hij betoonde en burgers, die allen om ter meest de gilde boe het vaandel in den strijd het teeken vap ondersteunen door hunne raadgevingen en vereeniging, van moed en volherding, van milde inschrijvingen. zelfsopoffering is; hoe het leven van den Bijzonderlijk bedankte hij M. den Baron christen mensch een gedurige strijd is en Surmont en zijne edele familie voor al de moet zijn voor al wat goed is tegen al wat genegenheid die zij tot nu aan de gilde be- kwaad en verderfelijk is. Hij deed zien boe wezen hadden en voor het prachtig geschenk I de leden der Katholieke Ziekengilde in hun van heden. vaandel het zinnebeeld vinden van den strijd Hij eindigde zijne rede met de leden aan 1 dien zij als christen mensch, als burger en te zetten om immer dankbaar te zijn jegens luis lid der gilde eens van hert en eens van nmr irnm m iri~i ikih I m om*xil iv.KA.iv ZIJ

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1