AVIS DAGEN mm BEBDELEEM kien vraag gue' Troost en Gensziny MELROSE Dernière Mode PIANOS DERDEYN jssbssss5' en EMMEBY-P0LLEY, nli |W SCHWtlZEH C°LUCERNE (SÜISS9 SeeFf tip - Te koop MT&ASWOL, FUJfflM i BOSSES G. Vandc Casteelezoon Men vraagt Boter straaliV° 22, Yper. 111 ILL BLIMÜ VASBIISK 4'fl Me©t?1 JL0ED1RII1EDE 't Is Nacht DU NOUD DE FURNES En vente Apotheek DE WALVISCH HAAR HERSTELLER, Men vraagt derdeyn fhères Gezondheid Lan§ leven Opgelet Gelukkig zijn de laatste wonden niet gevaar- j lijk. - Zaterdag avond stak de vrouw van Joscl Verrocken, meubelmaker, te S. Nik djas, hat petroolluinp aan. Ziende dat de lamp niet Klaai genoeg brandde, doordien zij niet genoeg ge vuld was, goot zij er petrool bij. Op eenen oog wenk had er eene ontploffing plaats, die haat en een 7 jarig kind, dat aan de tafel zat, erge brandwonden toebrachten. Op haar geschreeuw trok baar man met de toegesnelde geburen, vrouw en kind de bran dende kleeren van het lijf. De lappen vel hingen aan de brandende lokken. De moedor was van aan den hals tot op den buik maar eene brand wonde. Hel kind had nog het ergste geleden. Dokter DeSmet, die in de gebuurte woont, werd er bij geroepen en diende moederen kind geneeskundige zorgen toe. liet kind, doordien het te veel was om twee slachtoffers goeden oppas te geven, deed hij naar het gasthuis dragen, in eene sargie ge wikkeld. De staat van beide gewonden is be denkelijk. GROOTE BRAND. Men schrijft ons uit Moorslede Gisteren morgen is een groote brand uitgeborsten op de hofstede van M. Lie- vens, (broeder van zaliger Pater Lievens,wo nende tussehen Moorslede en Beythein. Vijf schelven, bet buis, de scheur en al dt stallingen zijn afgebrand. Twee vette zwijns zijn in den brand omgekomen. De boer en de boerin waren naar de mark van Rousselaere. Doordien dat alles droog was, en dat men geen water voorhanden had, kon de brand on mogelijk tegengehouden worden. Alles was verzekerd. Palfyn. Monseigneur, als het mij toege aten is in uwe rode te spreken... al hetgeen gij laar zegt, weet iedereen maar de nienschen a staan nu niet meer gelijk over tijd... op de ipenbare plaatsen zet men nu jievc Vrouwe beelden meer, dat is te... Mgr. de tlaevne. Ja, dat is niet com me il au L genoeg, niet waar? 't Is eene schande, >alfyn. In eene katholijke stad gelijk Kortrijk, n eene katholieke streek gelijk Vlaanderland, men zou zich schamen eere te geven aan wie eere toekomt? Neen, neen, Palfyn, 'ten is zoo lang niet geleden dat ik nog te midden van de Vlamingen leefde, ik ken ze en ik mag u verze keren dat er niet één is, mocht hij zijn gedacht uitspreken, die niet zou zeggen het gedenk- eeken van den slag der Gulden Sporen moet net beeld zijn van 0. L. V. van Groeninghe. lie anders zou spreken is noeli katholiek, noch Vlaming en kent de eerste letter niet der ge schiedenis van 't jaar 1302 De twee beelden zwijgen. De marmeren soldaat van 't jaar dertig roept driemaal Bravo, Monseigneur... Eu alles wordt stil. 't Is nacht. (Gazette van Kortrijk) Dïï ONDERVINDING leert dat al deze die siroop Depratere gebruiken om hunne verkoudheid of hoest te genezen, seffens ge- uju... up ïeze i zön. Inderdaad na eenige uren ge- geeue Onzel J voelt men beterois, n eenige dage volko- n no genezing. Wat san men meer isehen varn beter borstremedie bestaat er niet. Te bekomen aan 2 franken Yper bij Socquet le Rousse te Dixmude hij Ghyssaert. de la re flesch te bij Veys; De BANK KAN KORTRIJK heelt le eer het publiek kenbaar te maken lat sedert 7 Augustus de bureelen van den Hulpbank van Ieperen overge bracht zijn, Thouroutstraat, N° 3. In 't nieuw lokaal zullen brandkas sen verhuurd worden ter bewaring van titels, documenten, ju woelen en I zilverv erk. La BANQUE DE COVRTRAI a l'honneur d'informer le public que depuis le 7 Aoüt les bureaux de la succursale d'Ypres sont transférés Rue de Thourout, N°3. Un service spécial de location de coffres-forts est organise au nouveau local pour la conservation de titres, documents, bijoux et argenteries. EEN GA.B KE1.M AKERSG AST I bij Henri Plaetevoet tc WESTOU'IRE Slijpstraat, 71GENT. PAAROSHAAR, GRIN VEGETAL, ZEEGRAS, RESSORTS, enz. Provinciale tentoonstelling van Gein Groote bijval voord.' «Manos ten toogel gesteld door In t buis Stoppelaere] Vladnubrugstraal 3, Gent HI A Ut 14 T 1» It I .1 ¥per. 2 Sept. j iPoperinsl*© t Sept. Een onder officier, die den hoogsten prijs xarwe p. heet. 12 90 uil de loterij getrokken had, kwam bij zijne schoonmoeder, om met haar te overleggen, wat hij met al dat geld doen zou. Weet gewatge doet, zei schoonmama, gij zijt I Hop al zoo lang ondergeschikte bij dc soldaten ge- weest, koopt u een oud forten een paar kanon nen en begin voor u eigen. 31 Aug. A-ï olenaarde, 31 Aug. BEVERLOO. Op het einde van de raa- noeuvers der ruiterij, in het kamp van Beverloo, gebeurde er bijna een droevig voorval. Eiken avond, rond 8 ure, gaf het muziek van het 1' regiment gidsen een concert voor de mess der officiers, dat door deze laatsten bijgewond i werd. Woensdag avond rond 8 ure verliet de j Xardappeloi kolonel Mallet, van het le regiment gidsen, deI mess aan het hoofd van zijn officierskorps. Op I «Mini© hetzelfde oogenblik lag een soldaat van he! 3e regiment jagers te peerd, de ruiter Dhaese, J Boo ac opliet gras, nabij eene haag. Hij zag twee net-1 Ha%- v gekleede personen achter de haag verscholen j ^7 appeL»? en hoorde een hunner zeggen Daar is de 0i kolonel,'tis hel oogenblik, schiet! Hij zag j gfcoeiaelare. 30 den aangesprokene iets uit den zak halen. 0>-1 e;wo jonge soldaat, sprong op den kerel toe, draaide|Roij-' flulp. Zich op bel punt ziende aangehouden U worden bracht de kerel den soldaat een stamp I op den buik loc. De geheimzinnige kerel nJ,niISSo-^en de vlucht doch liet zijn revolver achter. Op hel| geroep van den soldaat kwamen officiers toege 1 oopen en een hunner vond het wapen nab j de plaats waar de worsteling plaats had. Hot is een prachlwapen van groot kaliber. Men weet niet wat denken over deze geheimzinnige zaak. 30 Aug. 23 Aug Vooraleer u een schoon PARASOL, PARAPLUIE of WAN DELSTOK te koopen, gaat zien naar bet groot en schoon maga zijn BOTERSTRAAT, N° 22, Yper, waar men ze maakt en \ermaakt. Let wel op nummer en straat VOLLEDIGE GENEZING IMPORTATION DES a grainser Spécialité de GRAISSE A CHARIOTS brevetée Gros Détail RUE UE CASSEL, 38 I» O P Elk IIV G II E Huile Minérale Russe AA Huile Pieds de BoeufSuif Huile de poisson de Bergen Moellon-dégras, Mastic Serbat Cylindrines, Graisse consistante Essences MinéralesBenzine, Naplite Huile superfine pour horlogers Huiles alimentaires, etc. Marchandises de loute première quali- té. Prix défiant toute concurrence. Alen vraagt agenten h De Nieuwe London zeker on rjiclicaal wie. 28 \ug. Mon- 't Is nacht. En twee uren slaat op St-Maartens. En vier maal toet de torenwacht. En op dat oogenblik. beweegt, leeft en spreek het marmeren beeld van Mgr. de Haerne me het bewegende, levende en sprekende bronzen Erwten beeld van Palfyn. Mgr. de Haerne. - En waar gaan zij dat ge denkteken van den slag der Gulden Sporen plaatsen Palfyn. Op de Groeninghelaan, SeiMgrde Haerne. - Wat gedacht? Niemand 1ST ™ZE" ook, Monseigneur. Maar 't is toch daar dat ze gevochten hebben Mgr. de Haerne. Wat doet er dat. aan een gedenkteeken moet dienen om te gedenken a en om te gedenken moet men z.en... En J gaan ze daar plaatsen Palfyn Eenen leeuw, Monseigneur Mgr. de Haerne. - Eenen leeuw?... eenen rechlstaanden leeuw gelijk dien vanWaterloo?... of eenen liggenden leeuw gelijk dien van de r, Gileppe... of misschien eenen zittenden ieeuwjetc m: gelijk die op de centen geprent zijn?... allo, meester Palfyn, dat is niet schoon van zoo iemand wat op de mouw te speten... vergeet niet dat gij een goè tweehonderd jaar ouder zijt dan ik. Palfyn. Excusie, Monseigneur... maar hier op de Statieplaats, hoor ik altijd spreken van eenen leeuw. Eenige zeggen... Mgr. de Haerne. Hoor, Palfyn, gij waart een verstandig man in uw leven en met mij moet ge bekennen dat er maar één, één, hoort ge, - gedenkteeken van dien roemrijken slag kan opgericht worden... Palfvn En dut is? i a Pn d'ii is een beeld vun Mgr. de Haerne. En aai is ecu O. L. V. van Groeninghe. Palfyn. Bravo, Monseigneur. Ik we zoogoed als uwe Eerweerdigheid /.once tusschenkomst van 't Lieve V rouw en va Groeninghe waren de Vlamingen geklop v< ^Mgr. de Haerne. Zij waren reeds tweemaal achteruit geweken, de fransche ruiterij ging ze verpletten en vermorzelen, daar en was geen uitvlucht meer, toen Gwijde Onze Lieve Vrouw van Groeninghe luid op heeft aanroepen en aanstonds keerde de kans. Palfyn, indien de naam van Vlaming, van Vlaanderen, nog be staat, het is te danken aan dat klein mirakuleus beeld van O. L. V, vau Groeninghe en.. 21 Régie de li Watcfiogue du Nord d» Fumes a fhóöneur de convoquer les propné tain-s possédant trente hectares de terrain dans la due Wateringue puur lassemblée lieu h l'hotel de ville de Fuvnes, le Mardi li Septembre lg99, a 10 heures du rnaiio. Furnos. le 14 Aoüt 1899. La régie de ïVateringue du Nord I nes. CASTELKIN VAN HILLE. Président, D. De ItAENE, L. ALLEWAERT, HOütSAEGER et R. de SPOT, Membres. cbez Callewaert-De Meuienaere, 36, rue au j Beurre Ypres L.© itïj^orisme, la doctune u salutet le riombre des élus, prix 2 ti .,in 32 de 316 pages. I»eri»©e>» et GonseHi P'11 e R. M. Sohoots curé de Tilleiir. Nouvelle. édition, 688 pages. - Prix 4 fr. Te bekomen bij CALLEWAERT-DE MëULENAERE, drukker, Boterstraat verschillige soorten van allerbeste k< akenboeken voor hei ber-"iden van spitzen en confituren. personen, zich willende bezig houden met den verkoop van naainiachienen. Vaste loon en commissie. Zich te wenden naar de Maat schappij SINGER, Doornijkstraat 43b. Kortrijk Fr. 1,25 d© pot MEEST GEZOCHTE SSD» York. ,.5o r, de fl.,ab Yp.r, bij d.a h«r K.ymoad M P»'- Les Dames qui veulent ètre a la vcuilient bien ne pas manquer de demander les échJintillons de nos Soieries et Nouveautés. SpécialitésDe nouvelle* étolles pour o.WI« de Lriage, do s.irée el de ville, ainsi que des etottes pour corsages, doublures etc. „inmTCMCuT aux En Helgique nous vendons seulcment D RECJEMENT PART10UL1ERS et envoyons a domicile, Iran port et de droits les étoffes ehoisies. Exportation de Soieries koetsier, voorzien van goede ^UOKSchrifteu. Zicb le begeven teu burcclt) vuu dit blüd. MANUFAGTURËBRËVETÉE DE ROUbERS Bureau et magasins Rue du Gaz 2-3-4-5 GhantiersRive droite du Canal On demande "n jeune liomm© pour le meltre au courant de l'accordage de pianos et représenter la mai- son. Conditions requises: partaite honorabuité, la connaissance du franpais et du tlamand. Eire libéré de service militaire et avoir quel ques notions de musique. Prière d'adresser les offres par écrit MM. DERDEYN ErèRBS, ROULERS. W Om altijd eene goede gezondheid tc te houden, is het noodzakelijk gebruik te maken van Die >illen onkel samengesteld uit uittreksel van de zuiverste planU üie uien, uirci o so n hel ijchaatn van den mensch GEENE oSInstf' STOoTnISkunnen TKWEEG BRENGEN, zijn eene DE MINSTL STO hdom. Duizende en duizende personen geraaktheid, puisten en alle velziekten. PRIJS PER DOOS 1 fr. t Aliïernoen depot -. II. STANDAElV^apotheker, Steenstraat, ook verkrijg boar in alle goede apotheken. Aanvaardt geene andere donzen dan deze omringd van een roode papier toegezegeld, dat het fabrieltmer draagt en de firma Apotheek H. STANDAERT. Stemstrmt 53, Brugge. Te Yper, Apotheek Donck, Rijssolstraat, 4 een laminoir, een trekbank, eene balans om goud te wogen, en al ander allaam ten dienste voor goud smid. Zich te wonden bij VANHEE, broeder en zuster, Gasselstraat, 1, Yper. 63 Voor geheel zuivere MATRASWOL, als- uk PLUIMEN en DONSEN, zich te bovra- ;en bij 105 27 Tarwe 100 kil. 15 75 Rogge 00 00 Haver 16 00 Koonon 00 00 Erwten 00 00 Aardappelen 5 50 Boter 3 10 UIT LEUTEGHEM. Een eipen zaakje. Eiers 2 25 Rogge I tiavor Aardappelen Boter Tlïielt. arwe Rogge Boonon Haver Er weten AardappeleD Boter P- 9 25 8 50 100 kil. 6 25 2 70 50 kil. 000 00 p. heet. 13 00 10 50 CO 00 100 kil. 17 00 7 ro 2 75 Farwe Rogge Boonen Haver Erve ten be< t IVVeein' tvi-tei 0 00 00 00 00 00 10 5"1 10 00 5 75 2 72 100 kil. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - ïoo kil. o oo p. kil. 2 70 Aug. 16 50 00 00 ïoo kil. o o.' p kilo 2 90 Kortrijk. 28 Au. 00 00 16 00 I E IV. 26 Aue 15 50 00 ooi 16 00 00 001 00 00 5 50 3 tol 2 20 25 Aug. 12 851 9 75 7E 6 25 3 30 000 00 24 Aug. 12 50 11 ooi 00 00 18 51 7 00 2 50 24 Au 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5 2 2 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 IiTMPrt Ï'^JU 17 -iaar' middelbare studiën I JU™UÏjL'i'u gedaan,zoekt plaatsin bureel of winkel. Adres in't bureel van dit hlad. 87 I 37 DMv-S De Phono- graaf, voor salon en her berg, met Igeldontvan- gér bekomt overal een ongelooflij ke bijval. Catalogue opaanvraa*. Groote keus van rollen muziek en zanLfransch •n vlaamsch. .mwcasvafcBK „■aamas. ii imh— «««aan» Phono graaf Cr, 24, PriemstraatBrussel. CYCLES BELOT, van 175 franken voort. 24, Priemstraat, BRUSSEL. 91 -:7Wv' A - doet de grijze haren bsnnci 1 kele dagen verdwijnen, n t het haar glanzend en iaclit let het uitvallen en neemt de Spelletjes van het hootd vo Eischt op 077.. den hals Vrr.r.r In Flacons van fr. i_50 en fr. 3-5 O t tjiL-LiC Eaardtinctuur aan fr. 2.00 per Flacon Depot te Yper bij W» Ommeslagh Podevyn te Poperinghe bij Theeten-Lefever. 40 van irdap pelen Bot.: r Eenlg bijzonder veroorloofd middel. Voor inlicht nsBD, zich tt- bevragen bil ItEUSTERS van LIEFDE, 106, Rut St-Oominlqot, 6UINET, Apoteker, 20, ftuiie Uvlnltr, Pirijt. JÜremien Depot: OH. DELACRE, BraxfilM. in alle aaoTiKiN, Vluttthrlft Frtnto. D'pot te Yper byj G. Libotte Botermarkt. biedt kosteloos aan, aau allen die aangetast zijn van eene 00 001 huidziekte, haarwormen, eczemas,puistjes,huid- 2 75|ntslag. chronische bronchieten, borst- maag- en blaasziekten, rheumatism, een onfeilbaar middel te doeu kennen om zicb suoedic- to cro. nezon, zooals hij zelf volkomen'ovenil dooi zaï itYë?i ,f b'ér Vmi tr irM o n 0 Per brief of postkaart schrijven aan den Hem Vincent, 8 place Victor Hugo, te flr|nabl;). du kosteloos en vraehtvru por post^ntwj n do i van alle HUIDAANDOENINGEN V. «K® •=-— - - Dartres, Herpes, Ëxzemas Zonas, Acnés, Roode puisten, Prurigo, Pityriasis, Ictyose, Psiriasis Sy.co^?' Schurft Baaruitvalling, Klierziekten, enz zelts vaD aderspattendo Wonden en Zweren De behandeling die gedaan is geweest in de hospitalen.en'^^gedr.sg<)n aan de Academie van geneeskunde van Parijs, verstoort de werkzaamheden in t g heel niet; zj is onder het bereik der kleine beurzen en van den tweeden dag at verschaft zij eene gevoelige verbetering. - Zicb te wenden aan M. LENOHM AND specialisten doctoor, oud aide-major der militaire Hospitalen, 9, rue de lurin, Paris (Franco). Kostelooze raadplegingen per briefwisseling. tficl Vardf npolon TtÉH Rogge Boonet Haver Erweten Aardappelen Bot? Brugge. Tarwe Rogge Boonoi Have ino kil. 5 00 de kil 2 80 n. b. 18 00 00 00 00 00 00 00 Aardappelen I Boter too kil. 9 oc p. kil. 2 99 26 Aug. 100 kil. 17 50 15 25 19 00 18 00 00 00 100 kil. 6 50 por kil. 2 80 23 Aug. 19 00 14 0 00 3 Oi Au 15 0i 10 75 00 00 16 25 00 Oi 6 0 2 92 Aug 18 00 CO 0i 00 00 - 00 0 - 8 01 2 59 19 Aug. 17 50 15 25 19 00 18 00 00 00 5 5" 3 00 iüus eu i (iv.ui V f-• i - vraagde inliet tingen opsturw y..'l Voor allen die lijden aan wonden bijïonder voor deze. voortkomende ▼an gebergte aders aan de beenen en meestal ▼oor ongeneesbaar ge houden. Twijfelt niet meerEftM I ■want met de SOUVK- RKREINE ZALF be komt men eene zachte en volkomene genezing. De kwade gevolgen die men soms vreest worden ver meden met ons speciaal BLOEDZUIVEREND MIDDEL Aleen te bekomen in do DIBPB8TRAAT, 10, ANTWBRPBN Aldaar ook te bekomen de Wondarwü* voor degenen die aangedaan*, jnvaiihvüd- aiekten, puisten, droog en Mt *Ut ka- triowlel, baardziekten, het pellen «n vervellen der huid, haarworm, rappen, enz., enz., want de genezing t* «Asr, als men ile WONDERZALF en het BLO EDI Ui VEREND MIDDEL gebruikt der apotheek OE WALVI8CH, Duputraat.iO, a „tuuroen. aan 75 centiemen ae kleine pot ,■•1 fr 125 dc groote; het bloedzuiverend nildal fr. 1.85. (Met opleg van 10 cent. bekomt mon zo franco t huis. herstelt grijs, wit of ^erM?ur3Ug®YeEenarefni^VeOtkrum, verwyd=rt kelijke kleur; houdt het uitvallen t=ge"> schoonheid aan bet schin en deelt er leven Coiffeurs en Parf. ssEjKSKA- saassaf. ■..■anmittszrsi&eaa iayflis i

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 3