G. ANGLOO-MAIIM BMVSBroebesS iuSTERS, CÖFFRES-FORTS S. VANHOUT memï I-BOUWSTOFFEN en KOLEN 1 ÏYS-STAËLEJNS a I J. Poot-Philippé en A. Therry WASCHMACHINEN tanden. MME M. MEIER VAN W I N SEN f mm TE PACHTEN MMüI lEIISTWE H. Antony-Permeke, YPRES. A. VONCK-CLEMENT, 1 iTaTETEERE IJZERS» AFSPMMIIG3 i I J%iïS$Z"°kpUUm e" "el hUiS' "M- FABRIQ11E HATIOHALB 9'AéMES DE GUERRE herstal-liège - L A N G RIJ B E R IC H T YPER, Koeimarkt. N» 3, YPER. S'">'~s:®0K3!'3i8aa)f YPEK, Rijselstraat, 28 72. GROOTE MARKT, 17, Huis van vertrouwen. Vaste prijzen. Mofiiiolens YPER, SLVERDINGHBSTRAAT, 44, YPER. I m Magazijnen en werkplaatsen: Rij het slachthuis 17 en op de Kaai. p ti# m m Handel in kolen, aduinsteen, marmeren alle slach van bouwstoffen. >m "-MlxÊÊ. Rank en Wisselkantoor Agentschap der Antwerpsche hypotheekkas t Spaarkas VELOS, STOVHf, MACHINE», ENZ, MARCEL CAESTEKER r'; VAN KEMMEL. Groote Markt YPFjRvn Kunsttanden te beginnen van 5 jr.- VoM gewaarborgd voor het leven. <m Memwed. Van Kemmet. Groote Markt, 5, Yperen. RUE AU BEURRE N° 11, Twee maal te week inkomst van versch kalk, ciment en plaaster. Groote handel van zuiveren ge waarborgden franschen ciment van Boulogne aan zee. Depot van roode brijken (effen en genaouleerde) voor voorgevels, van 't huis Paul Laloy van Deuleinont. Verkoop aan fabriek prijs. Magazijnen op de Koeimarkt, am de Statie en op de Kaai Handel in Monsche-,Freine-,Braisetten en FranscheKolen. Bijzondere soorten van Anthraciten en Droogkoltn. Brabandsch goed Roode en blauwe pannen, veursten, noordboomen en Strooiveurisen. Roode en blauwe ordinaire en machi netegels in alle grootten. Pap'ésteenen, klinckaarte, bri ketten, stekesteenen. Specialiteit van dikke en dunne oventegeis. --- Engelsche en andere Schallen en schalie veursten. - Alle slach van grezen buizen en ellebogen, potgoten.-— Pottelbergscheen fransche pannen en veursten in rood en verlot. Draineerbuizen. Doornijksch-, Ecaussines- en wit steen MERCER'EN. YZERE MEUBELEN SAAIJETTE ËIN LAÏNE. Kinderrij tuigen W i' im V- ■Vv 'Ir; mr met hand en stoom LI» Zullen, kribben en bakken, watersteenen, ucasciö vwi citeerns en aalputten, barrierepinanten, koeislieten, schor ren en dalien. Refractaire brijken en spieën. - Sterren, leeuwen en cijl gleische tegels voor schouwmuren. Engelsche filters en m glazen pannen. 'pj Groote keus van marmeren Schouwen en Grafzerkenp'/ m Pavementen in eiment-, ccramiekc-, Basèclos en raar- p3 3MELKuA.FI\.OOI^IE!R.S Het huis is in betrekking met eenc bijzondere firma voor het leggen van Mosaïque pavementen. Standbeelden voor w hovingenei» kerken.—Arduin-en raarmerwerk voor gebou |lt wen. Garnituren in marmer voor meubels Reiniging e'l en herstelling in 't nieuw van oude grafzerken. - Alles in p eerste klas en tem gemdigsie. 24 Incombustibles et incrochetables, solidité A toute epreuve 87, rue deLaeken. Bruxelles Successeur de la Maison HOORICKX Constructeur Breveté Médailles d'or d I'Exposition d'Anvers 1894 el a 1'Exposition ae tsruxeues en iö»>Y ciment (Boulogne sur mer). Volledige soorteering van brabandsch Fournisseur de la Société Générale, de la Caisse générale de Reports et de Dépots, goe(j_ Zullen, en kassijnen op alle gro tten. Koeislieten bakken de la Banque Centrale do la Sambre, k Charleroi, de nombreuses maisons de banque watersteenen, enz et de r.han.o-o. rlo innillftrs. lanidaires. etc. - m i- r» - - et de change, de joaillers, lapidaires, etc. MAISON DE CON FIANCE Seul constructeur de coffres-forts er\ acier trempé COFFRES-FORTS EN ACIER BESSEMER ET EN FER. 74 till. JkLI I 1 JIjüEH r Specialitei O Svai) katoenen, len en Jeeren handschoenen in alle 'euren;witte en gekleur de rokken; foulards, lavaliè es;groofc keus van plastrons en strekken;flanellen en witte mans- en vrouwhemden; cols, manchetten, doop- Y\ VTr.r l-an kinderhoedjes; normale baais, bcmdeuen vareusen voor cvclis<en- koussen, zokken en allerhande gebreide artikelen- groot fissorliment van doublé en rou Geo,, fr at{ de fle EN B A. INK ElN. Haverpletters Meelmolens Strooisnijders |p 300 liters per ure gevende en werkende met de band, 100 tot 150 fr. profijt per koe. Alle slach van Kolen, van eerste keus, aan voordeelige prijzen. d Kolen van Bruay voor bakkers. Kalk, ciment en plaaster. Monopool van denverkoop van fransche m k,.a Tegels in Basècles en in marmer. Gewone en gekleurde ciment en céramieke tegels. Verlolte tegels voor binnen- en buitenmuren. :vk Refractaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzonderheid van tegels V voor bakkersovens. Draineerbuizen, gewone soorten, alsook in grés, in béton en in H ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbele bogen in grès. Engelsche, fransche en -L u— ,VttV va" a,'e "«"wWerken in wit en blauw steen en in marmer Leggen van vloeren,in ciment en céramiek 3 te^cU en in tól Schouwen in inlandsche en vreemde marmers.' ",ue* Grafzerken op keus en volgens teekenuig. .Uu0f de Poede hoedanigheid zijner waren en zijne voordeelt te winnen WWN'— dp Vertegenwoordiger i>I. CH. VAN ÜAVËBBËKE. HOFBOU WG EST1CHT «HaTXO*T 'ÏST '-T ÏAAUt 1877, De magazijnen en werkwinkels zijn gelegen te Yperen bij de Statie en op de Kaai. ff Monsche en freine kolen, bt aisetten, fransche fin engelsche kolen.An. thracieten voor amerikaansche stoven,cokes,brieketten en droogkolen, 8jh Doornijksch kalk van fste en 5'10 klas, ciment en plaaster. H| Verkoop van den vermaarden franscben ciment |f yan (Boulogne-sur-mer). Gewaarborgd. Zillen, trappen, bakken, peerdebakken, deksteenen, schorren, watersteenen, paalsteensn, koeislieten in doornijksch steen. a Zillen, bakken, watersteenen inecossienseen, in bazek en ciment. 1 l\y Een groot getal nieuwe modellen van grafzerkensteenen kruisen en |j M marmeren schouwen in allen stijl ten toon gesteld in de magazijnen. 1 övergroote keus van vloertegels in ciment,iu ceramiek, in raozaik, j§ bazek en marmer, refraktaire brieken en tegels voor vieringen en [Wu bakkersovens. Verlotte buizen voor waterloopen en schouwen, drai neerbuizen van alle grootte, volledige keus van brabaudschc en Deulemonsche goederen. Beelden voor kerken, kapellen, hovingen, in gebakken a-rdr, ziment en plaaster. i« Uitvoering van steen en marmer werk op kommande voor gevels,meubelen, Wl b vensters, schouwen, altaren, wijwatervaten, plaveien van vloeren, ent. |j 4 Kantoorbij M™0 W" A.Vonck Clement, De Haernestraat, 4, (voor 4 !s dezen Sterrestraat 4) Yperen. ■tr De kommanden worden aanveerd De Haernestraat n' 4 en in het magazijn bij de statie. Kantoor en magazijnen zijn verbonden per telefoon. De magazijnen zijn vereenigd met den ijzeren weg. VOORDEELIGE PRIJZEN. ZORGVULDIGE UITVOERING. 9» Aankoop en verkoop van Belgische en vreemde weerden aan 1.25 alle onkosten medebegrepen. Kostelooze inschrijving op all e uitgaven van aktien en obligatien. li Leeningen op hypotheek uitkeerbaar bij kleine stortingen t of op bepaald tijdstip. Uitgave aan Pari en zonder onkosten van obligatien aan den intrest van S.25 Deze obligation kunnen altijd ver kocht worden en zijn aan de wisselvalligheden der Beurst Jet onderworpen. Den intrest bepaald op de spaargelden is ook aan S.25 °/0 gelijk met den intrest der obligatien. De stortingen te beginnen van een frank worden aanveerd. Het reglement der spaarkas en alle verdere inlichtingen wor den gegeven aan de personen die er de aanvraag van doen aan 1 PPOT-PBILIPPE en A. THERRY, "iet in alle Nieuwe gebreveteerde geheel In koper Groote Mnrltt, te Watou. Hij gelast zich ook met het maken van nieuwe brouwketels. Bezorgd werk. Spoedige bedie ning. Matige prijzen. 76 Het zelfde huis doet ook den koophandel in alle slach van kolen, granen en bloeme, in t' groot en in 't klein. Zeer geringe prijzen. iixondwe f Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters GEOIPLOHKERD door de BELGISCHE GEZONDHEIDS-COMMISSIE GEBREVETEPRD BIJ KONINGLIJR- RC«r r.i-r ^UiVJMlsblE, KORTF k Vin JD00R 0E geestblijkenen kloosters. Moskroenstraat, 2 KORTRttk t ™r-C" Maandag, o„„. Ui Mmw W' Miw^ï,rL,t™or«en8 tot 4 namiddag. S' i wat de tandheelkunde betreft a,^r,nn iJrEHRN Mr M tier dag ingangen: Diksmuid- en Carionstrate Hofbouwkundige. Groente-, voeder-en bloemzaden. Alle slach van boom- en struikgewassen. Bloembollen. Verzameling van rozelaars en chrysanthemen. Fruit en vervroegde groensels Kamersieraad planten, palmen, varen, enz. Bloemtooisels: tuilen, gerben, kronen, enz. Tafelversiersels. Natuurlijke bloemen in alle tijdstippen. De prijs couranten worden franco op aanvraag gezonden. 7WM te worden. ijaiJUt',J eiJ worieis hebben niet van doen uitgetrokkc klaart. Deze tandeïwonten gej)la™zonde™Dhtei]'1zndSfe V knal,bclen en de spraak ver- sok niet zien. noch aan deïWm S, in^^ntoJl^.e,1IondfirTeeren' men kar, s> ure's'morgens fot «Tre^amiïdag C'k('n Mat,nt,a^» Donderdag en Zaterdag, van nrukk. UALLEWAERT-DK MBÜLENABHü), HoteMtmt, 88, YpaiC tot rUfLHLVlilJL, EN TOT ulMHi>( T'Eeneweidie, Edouardhoek. sectie D N" 468c, groot 3 hoc taren 64 aren 66 centiaren, ge bruikt door Henri Rossecl tot den 1 October 1898. 2" l1;sl*1(len' gelegen bij de kalsijde van Yper, gebruikt door Orbie en Gouwy tot Oc tober 1898, grootte 2 hectaren 20 aren 64 centiaren. 3" Land. te pachten of te koo- pen tot Proven, Ganadahoek sectie C,N; 343, grootte 14 a! 70 c. Op dat land mag er ge bouwd worden. Genadigiijke voorwaarden. Inlichtingen te bekomen bij mevrouw Van der Beek, oü, Jonckerstraat, St-Gil- bricd BrüSSel' mct ^zegelden i° «Tticlit te pachten op al nit iafüdeni CI1 nog anc,cre in dezelfde plaatsen. A.VIS A.U PUBLIC Nousdevons raetlre le public en garde centre les nombreuses imi Utions de nos modèles. Certes nous ne pourrions désirer meiileure preuve du succès obtenu par nos produits. Mais il est de notre devoir d informer e public que ces contrefafons n'ont de comraun avec nos P-èces que 1 apparence extérieure et de lui rappele? que etc" LmSenP1iCeidétaféeS' J'accords de cjdl'^, tètes de fourches, eic., sont en »ci©i* forge. Nous devons signaler aussi que certains concurrents cheichent it piofiter de la faveur accordée h nos produits en se servant dans leurs nonces et réclames de quahficatifs empruntés notre firme ou de tours de phrases ayant pour but d'induire le public en erreur. Ag-ont do la Fabrique IVationale V P°ur - ZiUebêke Voormezeele SfSoh"-Loire ~^oesin«he st Jöan outre Reninghelst - Poperinglie - Oostvleteren -Wesffiren^Sele Francois IIOFLACK 33, Rue Carton33, y P R E S sur toile au charbon inaltérables, tous genrés portraits apt es décès. Encadrements en temps, Rue an Reurre, I&n, ZZ»?*n 0l7e} d?™'c'lesaos frais. zaine S ca.rte-de-visite a com meneer de 8 fr. la dou- jUSsi 'es all)ums, les paravants, les cabas, les «wesgaires de voyage, ainsi que les oadeaux pour fétes. d •yX<£a|;"X^X i jd&MMwaKM i»- inn l wïKban An boM//vA firolnr^oionnnn (ICkSOlS VOOF xA /XS.TöWat sisr'nmw' li LI IJzerdraad. C5> c /IÖQ7 'k? „n (jioooiiii. luunvyvui. vun non va nu op van /ranscne i j. 1 oUA OU«nlnv,A< rln n r\ w-, knnneae m eionrie zin honnnn 'JRjJ Ï7 j wuaauUj r uui üissöur Uö ia oUGieiö uruuuidit;, ue ia uaieoc gouoiaio vao uupuuo oi ^v/pwiuj Z<Uli8n GD KU »fsB§s«KiJ S*i> Li-i «irt«.-w.™,A'V- ^"2 vt o tit l htmi 1 n.tvt o eur »n zo«\ l/ollooi,.,> eonpt e min 1.1. 1 VA- x>. - - M i-|)[n| |Bi|| ||t|i| JH.____.__I j r l. •mviaiMRMtiia m i" B W Ir KOSSUTH!

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 4