IT i S I en om m elan ds, i KIST-AANBEVELING m m m PLMMTSEL1J K\ K Cl Op Zaterdag, 9de" September 1899. 5 centimen 't blad. 34ste jaar. Tal merk 1091 BUITE'NUiiDSCH NIEUWS Frankrijk Belastingen Het sfadswater De processie van St Niklaas Engeland en Transvaal Dood van Mgr De Crolière Concert Poperinghe Wolven.... en broeders Callewaert- De Meulenaere, SUB Te trekken bij den Uitgever, Tk 30, in de Boterstrate, te Yperen bij 's lands boodschap we zen ofte posttegen 3 frank 's jaars. 'T Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en s Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaaU. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 'l blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence Havas, te Brussel, 1*32, in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. De liberalen zouden geeren nieuwe belas- van honderd mannen zijn verdeeld, een weinig moesten sparen, dan schreeuw Ieder soldaat heeft zijn "paard,flat zoo- den de liberalen uit al hunne rnacht tegen bet I danig gericht is dat, wanneer zijn I katholiek beslier. Zaak Dretifus. Deze week wer- meester de loeten op den nats van net J' .1 i 11 deden omdat zu het met en deden regenen. den de laatste geluieen gehoord in het dier legt, het geenen stap verder zal J iiuiuL nu ->b i.l Dus onmacht al den eenen kant, en al den nrnres der zaak Drevfns De laatste! eraan voora eer de soldaat weder tel piocesuei zaaw URJ"15' u «"auic Boau anderen macht genoeg om regen en schoon getuigenissen zijn in het algemeen paard stijgt. Deze wijze richting geett weêre te ma^en_ wat gunstiger dan de eerste, daar deze aan het Transvaalsche leger het mid-| Knoppt dat aaoeen j van generaal Mercier, van den schrift- del om Ie strijden als het beste voet expert Bertillon en van Lebrun- volk en laat het tevens toe, met hunne Renault over de bekentenissen, echt vlugge paarden al de voordeelente verpletterend zijn. genieten van het best ingericht peer De advokaten van Dreyfus zijn heel devolk. Zij verplaatsen zich met eenfiliiogcn zien inbrengen, dat hebben zij laatst gerust over den afloop van het proces, groote snelheid en zijn zeer kundig inlgezeid door den mond van hunnen Alpha want indien Dreyfus niet vrijgesprtMhet omsingelen van den vijand. I Doch, vermits de katholieken daar vol keu wordt zijn de 27 onregelmatig- Voeg daarbij dat al de burgers van Jsii-ekt niet van en willen^ zal het stadsbestier heden die zij reeds aangestipt hebben, 16 tol 50 jaar, in den loop der ver-\&Awongen zijn de lasten door de liberalen voldoende om het proces opnieuw telIedene week een maüsergeweer en doen verbreken. andere wapens ontvangen hebben, In geval van vrijspraak, is de taak om zich te oefenen en zich tot den van het ministerie geëindigd, en zal strijd te bereiden. De Duitschers, te het zijn ontslag geven den dag na de Pretoria gevestigd, hebben besloten bijeenroeping der Kamers. Men denkt de Transvaalsche regeering te ouder- algemeenlijk dat het vonnis deze week steunen, doch hunne officieren zeiven nog zal uitgesproken worden. Ite kiezen. Transvaal heeft de ooder- De staat van beleg van het lokaal steuning gevraagd van het voornaam der antisemieten in de Chabrolslraal ste stamhoofd der Zoulous, een half te Parijs is nagenoeg nog altijd dezelf-l wilde maar machtige volkstam ten de. De omtrek is goed bewaakt en Noorden van Transvaal. De Zoulous kalm. De strengste maatregelen zijti bereiden zich, om met hunne na genomen om te beletten dat iemand buren, tegen.do''Engelschen te velde in betrekking kome met de beleger-[Ie trekken den. Men denkt dat deze nochtans, ■Heen te doen dragen. Maar welke lasten zal men leggen Dat zal te onderzoeken zijn. Voor den oogenblik nogtans nemen wij do vrijheid aan Mijnheer Surmont dri.i soor- len van nieuwe lasten voor te stellen 1° Eene belasting op de toupés 2° Eene belasting op de lange ooren 3° Eene belasting op de apen. Alzoo zal ons sladshestier van den eersten keer drie vermaarde liberale dagbladschrij vers tevreden stellen Flieptje van Comen, Alpha van Ooreghem en Sus van 't Weeke blad. Uitgenomen de trompetten en de trom mels, hetzelfde geweld van roepen en tieren en verwijten van wege de linkerzijde, riet meer tegen de katholieken, maar... tegen Mijnheer Lound Wat was er dan gebeuid Ziehier ili korte woorden. Sedert jaren van hier wilden socialisten en radikalen hut invoeren der Evenredige vertegenwoordiging. Ouder de katholieken waren er ook rede lijk vele kamerheeren dit stelsel genegen. Het riieuw katholiek ministerie, rekening houdende van alle omstandigheden,en vrede en ruste in 'i land willende brengen, had dit stelsel aanveerd en diesaangaande een ont werp voorengedregeri. Intusschentijd, om redens, te lang om bij te brengen, hadden socialisten en 't meeste deel der radikalen hun bladje gekeerd, en... waren daar tegen. Mijnheer Lorand en eenige zeldzame andere radikalen waren bij bun gedacht ge bleven, en hadden beloofd den voorstel van 'i katholiek staalsbestier te aanveerden en te verdedigen. Vandaar de razende aanvallender linker zijde tegen hunnen medemaat Lorand en zijne gezellen. des nachts in de duisternis, eetwaren toegezonden worden over de daken. Er is besloten het fort aan te vallen, doch uit vrees voor onbescheiden heden, is de wijze, het uur en den datum van den aanval niet bepaald. M. Paul Deroulède, die nog altijd Wij hebben, sedert jaren van hier, zulk Doch, Mijnheer Lorand en is geene katte om zonder handschoenen vaste te pakken. Hij heeft daar klaar en duidelijk zijne vrienden hol nauwste geze'd, en met a plus b bew zen d .1 al hetgene wij vroeg.-r zeiden over de handt 1 wijze en de inzichten der vereenigde socialisten en liberalen, de heeft Zondag laatst haien gewonen omgang||0utere waarheid was. gedaan. Waarlijk, alles heeft medegcwilden mede-I geene langdurige droogte gehad, gelijk van Igevrocht om den geestelijken stoet op te dees jaar. I luisteren Ook hooren wij van alle karden bitlerej Het was een geweuscht weder: eene hel- iu het gevang is opgesloten, M klachten opstijgen over de korteresse van Idere zonne deed aide pracht van eenen brief gestuurd naarM. Dumou-Lalei.t vanen, wapens en allerhande processiege teil, advokaat en gewezen afgevaar-1 Te Rijssel liggen er fabrieken stille bij tuig, uitkomen digde, om hem te gelasten met het Gebrek aan water. presidentschap van den bestuurraad Te Rousseluere wordt zelve het drinkbaar van den boud der Patriotten. M. Leol water verkocht. Üumonteil heeft die plaatsvervanging Eu binst de wijle hier in Yper hebben wij nog altijd water in overvloed. Uu die redevoering nemen wij de volgen de veiklaiingen en besluiten: Indien de socialisten meededen met de uncialen tegen do katholieken, zij deden dit alleenlijk om de liberalen in den zak te ste ken, en met al de politieke profijten er van door te trekken. De socialisten en willen 't welzijn nb t van aanvaard. Geene onverdragelijke hitte,maar frisvehejhet volk, maar hunne eigene bate, en, om lucht door een stil windeke in beweging I tot daar te komen zijri zij gereed revolutie te gebracht. I maken en 't bloed te doen stroomen. Daarbij, wat de stoel zelve aangaat, laat Wanneer socialisten en liberalen te zamen ons zeggen dat Sint Niklaas processie won-1 het wetsvoorstel van Mijnheer Vanden Peere- Een bewijs te meer dat ons waterstelsel, Iderschoon is door hare smaakvolle samen-1 boom aanvielen, en hetzelve een politieke - welk wij aan ons katholiek sladshestier te I stelling van groepen, hare zinnebeeldigeI aanslag noemden, dat was niet gemeend, ld. riken hebben, juiste zoo slecht niet en isIhediedenis, de netheid en friscbheid derI maar eene politieke huichelarij. De oorlogstoebereidselen worden in of dat de liberale pennelekkers eertijds I k leed ijen bare orde en geschiktheid „„„„♦„ovpt In Ischreven. Waarlijk, Sint Niklaas haalt er eere van beide landen tevcrig voortgezet, tui ij- Engeland worden maatregelen geno men om nog 25 duizend manschappen I Ik zegge eertijdswant zielnu en schrij- iu gereedheid te brengen om op het ven zij daar geen woord van. I Zondag 10 September, van 411/2 tot eerste bevel naar Zuid-Afrika te ver- Alzoo blijven zij ten anderen in hunne112 1/2, concert door de Harmonie der wee trekken. De Engelsehe regeering wil|«>lle. turnschool, onder 'i beleid van heer Ernest de voorstellen, de toegevingen zelfs Wordt dit gedaan, de katholieken zulli n de meerderheid blijven in de Kamers, en wij zullen, met Gods gratie, ons dierbaar Bui.,;ie nog gelukkige dagen zien beleven. BISSCHOP VAN NAMEN Z. D. H. Mgr. De Crolière, bisschop van Namen, is Dinsdag, om 3 ure in den morgen overleden. Mgr De Crolière was geboren te Mar- chienne au-Pont, den 3 April 1839. Hij deed zijne eerste studiën in 't klein seminarie van Bonne Espérance, vervolgens in 't groot seminarie van Dooi nik, en ten slotte in de hoogeschool van L-uven, welke hij verliet om leeraer van retho ica te worden in t kollege van Edingen Later werd hij vocr- zinei van het groot seminarie te Doornik, en hij was in deze stad vikarisgeneraal.toeri hij tot bisschop van Namen verheven werd. lij werd als dusdanig gewijd den 1 Au- :usti 1892 Mgi De Crolière is bijna zeven jaren lang ziek gewet st. God gunne de eeuwige rust aan de ziel van den overleden kerkvoogd. De E. H. Da Linckor, pistooor van Ste Catharinacapelle (Cuerne) is Dinsdag aldaar overleden. Hij was te Aerseele geboren in 1837. der Transvaalsche regeering niet aan veerden. Deze stelt voor het volle bur- I uitvoert, trachten de liberalen te beknibbe len en kwalijk uit te leggen. J Kunnen zij du niet, dan zwijgen zij. gerrecht te verleenen aan alle uitlan- Maar aUijd en overa, zuUen dj ,iberalefl( ders, die sedert 5 jaar in TransvaalLje jn den Ujd a„es ,ie(en l0 kwjste gevestigd zijn; eerst was het 7 jaar, I weg.n ;e schreeuwen op hetgeen de katho doch daarom moet Engeland l(,l heken niet en doen. voortaan verzaken aan alle tusschen-| Alzoo slachten zij sommige werklieden, komst in het binnenlandsch bestuur die aan de hoeken der straten staan kijken van Transvaal 2° voortaan verzaken I waar de kraaien met de wafels vliegen, en aan alle suzereiniteit in Transvaal ,|die vinden dat andere nooit genoeg en doen. 3° toestemmen in het aanvaarden van een scheidsgerecht voor alle volgende geschillen. De Engelsehe regeering verwerpt de twee eerste voorwaarden en aanvaardt slechts de derde eenigs zins gewijzigd. De werken, die de katholieke stederaad Wenes, in de Tentoonstelling der oloemen. Programma 1. L'Eclaireurmarche militaire, Snoeck 2. Fleurs de Gampine, fantaisie, Van Perck 3 La JolieCampinoise, schottisch de concert, Bauwens 4. Bella Rosa, ouverture, Kessels 5. Rosette, polka, Bauwens De katholieken zeiden de waarheid wan neer zij de genegenheid der liberalen tot de sociale oproermakers schandvlekten. Indien de socialisten nu tegen de Even redige vertegenwoordiging zijn, dat is al- leenelijk uit bate, omdat zij vreezen eenige zetels te verliezen. De plicht van het katholiek staalsbestier is met vastberadenheid de oproermakers te keere te gaan, eri, als 't rioodig is.de wettige macht legebiuiken om de woelingen te dempen. Do Poperingsche correspondent van 't Weekblad, die goede daar, welk een vers! ig g; f van eene zi ting der gemeenteraad waar van geen woord waar was, geeft een nieuw staalken van zijne ervarendheid. A propos van naamlooze laslerbrieven naar M. Verscheure gezonden, hij beschul digt de katholieken vari zulks te plegen. Geeft de schrijver het. minste be js van hetgeen hij vorenhoudt? Dit zou hij moeten doen. Maar nieuwers geen bewijs te vinden. Luistert een keer wel, onnoozel scbrijve- laarot tc wel gij weet wie die naamlooze laslerbrieven schrijft: Of gij weet het niet. Indien gij liet weetgij handelt geheel slecht van den schrijver niet te doen kennen. Indien gij het niet weet, hoe durft gij iemand beschuldigen? Uwe daad is nog eerloozer en laffer dan deze waarover MrVerscheure le klag n heeft, Uw schrijven,dat door de drukpers wordt verspreid, en waaronder gij uwe vuige naam niet zetten durlt, is insgelijks een naamlooze lusterbrief en gij zijt de onedele broeder van.... den lasteraar van Mr Verscheure. Wie zal er ooit van zijn leven de schan- Gij ziet van hier welk een ongeweerte die verklaringen van Mijnheer Lorand in 't kamp der linkerzijde te wege brachten. Die broeders van eertijds waren nu razen de wolven geworden, gereed om elkaridei met huid en vel te verslinden. Mijnheer Lorand is, in hunne oogen, di groote verrader der linkerzijde. Laat ons uil dit feit eene gi oote lesse trek verweten geweest om de gemeenste kroegen|Ke" v0°' 0I)S' katholieken, beschaamd te maken. De Evenredige vertegenwoordigingen Geheel de linkerzijde, socialistenen libe r'nüet algelijk zóó slecht niet zijn voor ons, als eenige katholieken het beweeren. Want, Ken baatje! The van va wege dalige kamerzittingen vergelen van Juli laatstleden Daar is er gehuild en getierd,gescholden en I Dus, wij hebben, God zij gedanktwater in overvloed. Zal dit alzoo voortgaan, en zullen wij niet t en beetje van de algemeene plage deelcn Dit en weten wij niet. Wij en zijn immers Galen te gare, spanden te zamen om 't katho lu Transvaal heerscht eene groote Ivatl 'lt!l geslacht der profeten niet lijk lieer I üe^ ministerie uit temaken voor al wyijindien het alzoo wuw hou zoudl gij uitleg- opgewondenheid onder het volk. DeP'Pka; proper m «m da. bijna geheel de linkerrijde v,„ .r 1 Wij en beweren niet alles le kennen enl Men ging zoo verre dat men het hoofd van v00ien ü>t stelsel zoo genegen, r.u daar zoo alles te kunnen. j t ministerie, Mijnheer Van den Peereboom 's En propos van kunnen, daar is eeneI verweet voor eenen moordenaar», zake die mij altijd wonderlijk voorkomt, enl Men balde de vuisten en ?t schilde weinig die een weldenkend en gezeten mensch dik- |0f men wierd er handgemeen. «ijls de schouders moet doen ophalen. I )n a| die woelingen was mijnheer Lorand, leger der Roers is op eene bijzondere! Volgens 'de liberale gazetten zijn de katho-1 de hoofdman der radikalen, nitt van de min manier ingericht. Het beslaat uit on-|Reken te dom om iets te kunnen. I hevigste. geveer 25 duizend manschappen, diel Eu zietwanneer het gebeurde uit redenI En nu, Woensdag 30 Oogst laatstleden, goed gewapend zijn, en inafdeelingenjvan langdurige droogte dat wij het water [wat hebben wij gezien Boers maken zich gereed om hunne onafhaukelijkheid hardnekkig te ver dedigen. Johannesburg is goed ver dedigd. Het fort is er voorzien van verschillige snelvurende kanons. Het Do scheming, die het stelsel van het staalsbestier onder onze vijanden te wege brengt en kan de toestand der katholieke pailij maar verbeteren. Wat de katholieken nu meest noodig heb ben is eensgezindheid in strekkingen werk Hun plicht is hui katholiek staalsbestier krachtdadig te ondersteunen. Boston Amerika DE MAATSCHAPPIJ DEK GARTERS INKT de machtigste der Vcreunigde Siaten van Amrnka, ten einde hare waren in België te doen kennen, biedt voor la-ank. de volgende waren Alleen te verkrijgen voor Yper en omnmlands bij in de Ho terstraat, 36. uv.-. -.sfc'aaa r. r r\ i I i i ,,n j,,n Kolowon wl andere woorden de katholieken mis- V f n 'WEERDE liter allerbeste inkte (blue-black) Fr. 4. 1 flesch rooden inkte (Cl'imsoi); 2 ilesch colle en bosteltje1.50 I prachtige inktpot voor twee soorten van inkte (vernikeld) (stelsel Victor)6.50 i üeschje tampon-inkte,een eeuwig durende almanak, colle voor photographien te plakken, enz. - 2.00 'tZij te zamen Fr. 16.00 nawc mmmssammmsmm wi hhmhbb

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1