D I T EN OMMELANDS, KIST-AANBEVELING BUiTENLANDSGH «IEDWS of»evrntKrkMte°o''r-,5de reke- bin"«'' PL MMTSELUK Op Zaterdag, Wn September 1899. 5 centimen 't blad. 34ste jaar. Tal merk 1693. Frankrijk Duitschland In Venezuela Op de Philippijnsche Eilanden Portugal Soedan Transvaal Callewaert- De Meulenaere, Onze Strijkers Mysterie ■M iM T' tr>kkm bi> d"> Uitgever,T* 36, in deHoler,Irate, te Yper, en hij ofte poel, 3 frank jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaaL. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, t oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Zaak Dreyfus. Dinsdag heeft de President der Fransche Republiek, op voorstel van den ministerraad, een dekreet geteekend, waardoor aan Dreyfus volle kwijtschelding zijner straf verleend wordt. Aan de proces sen Zola en Picquart zal waarschijnlijk nu ook geen gevolg gegeven worden. Dreyfus heeft zijn beroep tegen het vonnis van den krijgsraad van Rennes ingetrokkenen zijne genade aanvaard. Woensdag morgen om 3 ure heeft hij het gevang van Reunes verlaten en zich naar Nantes begeven, of volgens anderen naar Monaco, waar de Fran sche regeering, naar het schijnt, eene villa ter zijner beschikking gesteld heeft. Oppergerechtshof. Maandag namiddag is het Fransch Senaat bijeen gekomen om als oppergerechtshof te oordeelen over de zoogezegde samen zweering. Het onderzoek zal vijf of zes weken duren en zal door de advo- katen der beschuldigden mogen bijge woond worden. Van de 45 aangehou dene personen zijn er Zaterdag 23 losgelaten, daar de onderzoeksrechter van hunne vervolging afziet. Er blij ven dus maar 22 beschuldigden meer over.Deze behooren tot vier voorname bonden: 1" den Hond der Patriotten met MM. Paul Deroulède en Marcel Habert als hoofden, en zich voorstel lende het parlementair stelsel te ver nietigen; 2° den Bond der Antisemie ten, waarvan Julius Guérin voorzitter is eu die eene ge.vapende bende is welke aan alle oploopen deelneemt met hetzelfde doet als de Patriotten 3° den bond der Antisemitische Jeugd, jonge revolutiemakers die in al de departementen leden trachten aan te werven voor den bond der Antisemie ten en die den 20jarigen Dubuc als voorzitter hebben4° de Konings gezinde Partij die doorrechtstreeksche vertegenwoordigers van den hertog van Orleans bestuurd wordt en waar van het doel heel klaar is. Uit het rekwisitorium van den pro- kureur-generaal M. Bernard kan men opmaken, dat deze bonden in 1898 hunne samenzweering gesmeed heb ben, dat zij op den dag der begrafenis van Félix Faure hunnen bijzondersteu aanslag gewaagd hebben en dat de hertog van Orleans zich van tijd tot tijd te Brussel ophoudt, om op het eerste teeken van revolutie naar Parijs te vertrekken. Fort Guérin. Woensdag morgen o:a 4 ure, heeft Guérin zich overgege ven, op aanvraag van M. Millevoye en mits voorwaarde dat zijne gezellen zouden vrij zijn. Deze laatste hebben gerust mogen vertrekken, terwijl hun aauleider naar het gevang, den Dépot is overgebracht. Guérin vertelt dat hij veel van honger en gebrek aan water geleden heeft. Zondag zijn nogmaals nieuwe be- voorraders aangehouden.Des morgen8 vroeg om 2 ure, in de duisternis, vielen twee zware pakken voor de voeten der policieagenten, die in de Ghabrolstraat het fort Guérin bewaken De pakken werden geopend en broo- dcu van 2 kilos en andere voedings middelen werden er uit gehaald. De buizen nrs 38 en 40 werden aanstonds door de agenten bestormd. De beYoor traders, die op het dak, in grootp stilte bezig waren met pakken levensmidde len langs eene koord naar Guérin te zenden, ziende dat zij ontdekt wa ren, namen in allerijl de vlucht op de naburige daken. Vier schoten werden door de politie gelost, doch niemand gekwetst. Eenige uren later kon men bij de klaarte op 12 huizen de bloed sporen vervolgen van eeuen der be- voorraders, die door een glazen dak gevallen was en zich erg het been ge kwetst had. Deze sporen leidden de agenten door een dakvenster van het huis nr 114 der Lafayettestraat. Daai kwamen zij te recht in eenen zolder kamer, waar meer dan 400 kilos eet waren in bijzondere zakken gereed waren om naar Guérin over te zenden. In dit huis werden twee jongeling-m lop den trap aangehouden, die beken den de bevoorrading gedaan te hebben, maar die weigerden hunne ontvluchte gezellen te doen kennen. De eene, fardif, 20 jaar oud, is boekhouder en zoon van eenen gewezen policiekom- missaris; de andere, Gresset, 21 jaar, is schaliedekker. Tardif is zoo erg ge kwetst dat hij bijna niet gaan kon, en naar de ziekenzaal van het dépót is overgebracht. Gresset is des avonds in vrijheid gesteld. b Rechters wegen f- 1overdruk, fr. 't honderd Ieder De'Servant T" afd™tsels jonden, wordt besproken, strate Sis (i rENd 16 BrUSSel' T»32'in de Magdalena- kingen voor 't n,'„ DE LA Bourse' ontyangen bekendma- der vertegenwoordiging der mijn- distrikten in den Volksraad. I ransvaal kan 30 duizend dappere mannen ten oorlog leiden. 50 tot 60 duizend Zoulous bereiden zich om hunne Zuiderburen hulp te bieden. [Men vertelt dat zij-zulke uitmuntende schutters zijn dat zij eenen zwaluw in volle vlucht met eenen kogel neer schieten en niet meer dan eens op tien [maal missen. 8000 Blanken van Oranje Vrijstaat, 5000 Duitsehers in Trans vaal gevestigd en 1000 lerlanders bieden ook bunne diensten aan Trans vaal aan.Engelschc troepen zijn reeds uit Brisbane (Australië), alsook uit Bombèy (Hindoustan) naar Zuid- Afrika vertrokkenen in de Vereenigde Staten worden een groot getal muil ezels aangekocht om ze naar de Kaap kolonie over te voeren. Men rekent op 70.000 mannen het leger, dat door Engeland zal te been gebracht worden. |I)e Engelsche minister Chamberlain, (lie thans zoo tot den oorlog opgestookt heeft, had wel gelijk toen hij in 1896 zegde, dat een oorlog in Zuid-Afrika een langdurige, schrikkelijke en koste lijke oorlog zou zijn en dat het opruk ken tegen president Krüger eene zedelooze daad zou zijn. Gedurende de groote legeroefeniu- gen werd eene brandkist in het bureel van de 2de brigade artillerie te Wurlz- burg opengebroken en al de geheime dokumenlen betreffende de mobilisatie van het duifsch leger werden gestolen. De vermoedens vallen op eenen serjant, die sedert den diefstal spoorloos ver dwenen is. hebben de opstaudelingeri, met gene- raai Castro aan het hoofd, -de stad Puerto-Plata overmeesterd en daarna Valencia. Een paar dagen later zijn het de regeeringstroepen die te Puerto IPabello de overhand behaald hebben. De omwenteling duurt dus voort. is het ook op verre na nog niet ge daan De Amerikanen verliezen daar omtrent al de plaatsen die zij met De grootste voorzorgen, om de nit-1zooveel kosten veroverd hebben breidiog der pest te voorkomen zijn I 'te Oporto genomen. Met dit ,W1 j J in den omtrek de huizen van drie kleine gemeenten in brand gestekeu. Deze hoogst besmettelijke ziekte, die te Alexandrie in Egijple dagelijks zoo veel slachtoffers maakt, is ook besta-jrpjjQ tigd geworden teMon te video inUrugay. Q ARTER'S ISK C OMP k Jtüen baatje! van wege Eene Fransche expeditie is dezer dagen door de I ouaregs vermoord geworden. Het onderzoek over den moord van kolonel Klobb heeft bewezen dat kapi tein Voulet aan het hoofd van 5 of 6 afdeelingen, den 12 Juli II. zijne man nen bevool op kolonel Klobb en luite nant Meynier te schieten. Deze twee officieren en verscheidene hunner mannen werden gedood, de andere namen de vlucht in het kreupelhout. Boston f Amerika) |DE MAATSCHAPPIJ DER CARTERS INKT de machtigste der Vereenigde Staten van Amerika, len einde bare waren in Bflgië te doen kennen, biedt voor 6 frank de volgende waren 10.000 mannen werken ieverig te Pretoria, om de verdedigingswerken te versterken, want men aanziet den oorlog met Engeland als onvermijde lijk. De Transvaalsche regeering heeft [aan de Engelschen laten weten, dat zij hare eischen niet kan aanvaarden, namelijk de vergunning van hel bur gerrecht aan de uit.landers van vijf jaar verblijf,de gelijkheid der holland- sche en engelsche talen in den Volks raad,de gelijkheid der oude en nieuwe burgers voor alle kiezingeu.eeu vierde Alleen te verkrijgen voor Yper en ommelands bij genwoordig te zijn om reden van het groot belang der besprekingen. Inderdaad,artikel 3 van de dagorde luidde als volgt Voorstelling van eenen kandidaat voor de gemeente kiezing in vervanging van zaliger Mijnheer Pieter Bouquet. Mijnheer Ernest Seys, Voorzitter der Wacht, nam bet woord. Met de welsprekende en hertroerende tale [die men hem kent, bracht Mijnheer Seys eene openbare hulde aan de dierbare nage dachtenis van Mijnheer Pieter Bouquet, den overtuigden katholiek, den voorheeldigen christen, den onverpoosden werker, den rechtzinnigen en govierden volksvriend, wiens diensten, aan de katholieke zake be wezen, nooit naar weerde zullen kunnen geschat worden. Wij katholieken, zegde heer Seys, wij zijn dien man grootelijks dankbaarheid verschul digd. Ehwel, dien plicht van dankbaarheid urmen wijvandage ten zijnen opzichte door eene openbare en plechtige betoogine kwijlen. Laat mij een voorstel doen. Hebben wij in Mijnheer Pieter Bouquet eenen weerdigen man verloren, hij heeft ons eenen zoon nagelaten bezield met dezelfde gevoelens en bereid op de stappen van zijnen vader te wandelen. Gij kent hem allen. Daarom verstout ik mij u voor te stellen de kandidatuur van Mijnheer Remi Bouquet als gemeenteraadslid van 't Volkshuis. Een daverend handgeklap brak los door geheel de zale, handgeklap dat het klriiste bewijs gaf dat Mijnheer Seys de tolk was der ontelbare werkliedenen burgers daar tegenwoordig. Daarna vroeg de Voorzitter of niemand het wooid begierde om viijelijï bemerkingen te fliakeu roptnsdc voorgestelde kandidatuur. Daar niemand begeerde te spreken, kwam op aanvrage van den Voorzitter, Mijnheer Remi Bouquet van uit de zale op het verhoog. In eene korte en treffende aansprake her- innerde hij do dierbare nagedachtenis van zijnen vader, en zegde den voorstel van de Wacht te aanveerden. Hij verklaarde dat hij, gelijk zijn vader, eerst en vooral katholiek was, en met hert en ziele, altijd en overal, de goede zake zou voorénstaan. Daarbij als vertegenwoordiger van de Katholieke Wacht, zegde hij geen man van beloften te zullen zijn, maar een man van ware genegenheid, een man van werk, altijd be reid om de belangen ter herte te nemen en te verdedigen van deze die hij in den ge meetiteraad zou vertegenwoordigen. Die korte woorden met heldere stemme, diepe overtuiging en in vloeiende tale uit gesproken, hebben op al de omstaanders den besten indruk gemaakt. En wanneer, na de buitengewone tom hola, die honderden werklieden en burgers de zale verlieten, hoorde men langs alle kan ten wij hebben eenen knappen en wakke ren kandidaatProficiatMijnheer Bouquet en lange jaren Strijd ook moe zijn, en.... dat ze zouden willen wederom te gare wonen. t En is nog niet klaar getrokken of het Papa is die bij de zoons gaat, of de zoons die bij Papa weérekeeren. I Wat is dat mysterie KwS tongen zeggen dat Papa klaagt over den last van den pachten dat de kinders juiste dezelfde klachten doen. I Daarom (zeggen die kwa tongen) zou Papa m kwartier gaan bij de zoons, of de zoons Dij Pa pa. Die 't leeft zal 't zien. Iweede ZAKE. 't Is vaste en zeker dat Sus begiet razende te worden. Razende dul, omdat.,.. Dreyfus veroor deeld is Daar moet iets onder zitten. In den tijd bulderde Sus tegen de vreem- deBngen, en hij kon ze noch zien noch ge- luchten. En nu, Dreyfus, die bijna twee honderd uren van hier weunt, ligt Sus aan 't herte als den besten boezemvriend. Ja, daar zit iets onder. 'k Zal u, op een eeuwig zwijgen, zeggen wat eene kwa tonge vertelt. Ze zegt dat de liberalen gevierd waren op zijne vrijsprake omdat Dreyfus kandidaat ging zijn voorde liberale lijste hier in Yper. Dan gingen de kaloten plat geslegen zijn. Is t waar Men zou het waarachtig be ginnen gelooven Sus is schrikkelijk kwaad omdat de Strij kers niet en mochten overal en zoo lange spelen als het hun beliefde. Hij beweert dat de Strijkers bij hunne - tehuiskomst maar mochten spelen tot aan de Mondstraal en dat zij vandaar zonder het minste gerucht zich naar hun lokaal moesten begeven. Dat is nogmaals een.... leugentje. Volgens de verordening van Mijnheer Sur- monl mochten zij spelen van aan de statie lot aan hun lokaal. Zoo is heten Sus en zal dit niet durven loochenen. Wij hebben hooren zeggen (en wij zijn geneigd het te gelooven) dat de Strijkers zoodanig moe waren dat zij niet meer en konden spelen. Maar.... Sus zegt daar iets dat wij bijna niet en durven gelooven. Hel volk, zegt Sus, vergezelde bij dui zenden het muziek der Sti ijkers. En als zij het bevel van den heer Burge meester vernamen, weet-gij wat ze deden? Dtie dingen huilen, schreeuwen en.,.. braken Vergeef het ons, lezer; maar, 't zijn Sus' eigeusie woorden, 'i Is zeker daarom dat Sus op 't einde van zijnen artikel zegt Dat hel volk overschot had.... van gelijk. Dank u 'k zou liever ongelijk hebben eu geenert overschot in de Boterstraat, 36. De vergadering der Katholieke Wacht in 't Volkshuis Zondag laatst ten 8 1/2 ure 's avonds, was er algemeene vergadering in 't Volkshuis. De groote zale was letterlijk vol, daar al de leden der Wacht er aan hielden daar te- Daar zijn, in't kamp der ypersche libe ralen, twee zaken die aardig schijnen en zóó mysterieus dat de fijne liberale neuzen alleen kunnen weten wat dit alles beteekeni ert inhoudt. Eerste zake. Over vijf jaar vonden renige libeiale ;eer< looperijes dvt Papa Pkogrés wat te velr van den ouden tijd was, dat hij bijna noch tanden noch haar meer en had, [en, lijk vele oude dutsen, tegoelijks was [En ze lieten Papa Progrés allééne staan, en ze gingen een huizeken huren ert daar op hun eigen wonen om te Lutteeren en te Strij den op hunne mode. En nu het schijnt dat Papa Progrés hem verdrieten dat de kinders de Lutle en Nog eene kurieuze kluchte. Sus zegt dat het volk gloeiende kwaad was op den Burgemeester, en daarom zon- |gen zij... raad eens wat. O Vandenpeer eb oom A bas Malou Allons enfants de la patrie 't Is Sus zelve die 't zegt. Dat is slim, niet waar ten slotte gebaart Sus te gelooven dat de maatregel door den heer Burgemeester ge nomen, alleenlijk toepasselijk is op de Strij kers en niet op alle andere muzieken die van eert uitstapje wederkeeren. Gij moet wat eenvoudig zijn om te peizen dat er óén Yperling zal gevonden worden om zulk eenen kemel te slikken. yper m m m v -r-TTT"-- lllllllMil WEERDE Fr. 4. 2 1.50 1 liter allerbeste Inkte (blue-black) 1 flesch rooden inkte (Grimsoip 1 flesch colle en borsteltje 1 prachtige inktpot voor twee soorten ran Inkte (vernikeld) (stelsel Victor)6 50 1 fleschje tampon-inkte,een eeuwig durende almanak, colle voor photographien te plakken, enz. 2 00l 'tZlj te zamen Fr. 16.00 t) rii

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1