D I T I S en ommelands, 1 2 M Voor wie moet gij stemmen? Waarom Groot !/:~svergackirig Liberaal raadsel ie PL MÉTS EL K *-ai i-ïrrde L?rvat,Y(i:;r Op Zaterdag, 7"en October 1899. 5 centimen 'l blad. 34ste jaar. Talmerk 1695. m i Zilveren jubelfeest van den Katholieken Kring Wat moet gij doen om te stemmen voor geheel de katholieke lijste Brunfaut Dedeystere Deweerdt Nolf Onraet Speybrouck Vermeulen Liberale herinneringen De feesten van St Pieters I tm m Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boterstrate, te Yper, en hij 's lands boodschap,vezen ofte posttegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgen land. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en t wordt op voorhand betaald- Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Botersirate, Tk 3ê, te Vper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen't blad is 0,f.30 van 's tlecliters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence IIavas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die Jbuiten Oost- Westvlanderen wonen. STAD YPER VERKIEZING VOOR ZEVEN GEMEENTERAADSLEDEN DEN 15 OCTOBER 1899 Brunfaut - Bejjferem IJ Dedeystere Berg/huian Deweerdt Bouquet Nolf Fiers Onraet Fraeijs Speybrouck Iweins d,Eeckhoutte 1 Vermeulen Vandenpeereboom Wij zeggen het u in één woord VOOR DE KATHOLIEKEN. Indien gij uwen plicht verstaat als chris ten en als burger Indien gij als kiezer uwe weerdigbeid ver staat, en uwe verantwoordelijkheid voor God en uw geweten Gij zuil stemmen voor de katholieken Voor geheel de katholieke lijste, En voor geen ander. Omdat de katholieken, de katholieken alleene, die mannen zijn die de goede zake voor nslaan en verdedigen. Gij wilt voorzeker niet anders, en moogt niet anders willen, dan mannen die onze aangesteld om het stoffelijk welzijn onzer slad te behertigen. Daarom moeien zij mannen zijn van v r- stand, van oide, van werkzaamheid; zij moeten eerlijk zijn, gesparig en voorzichtig en terzelvertijdc mannen van vooruitgang. Mogen wij dit van onzen katholieken ste deraad zeggen Maar wie zou er dit durven loochenen Het is nu acht jaar dat zij aan het beslier zijn en alle weldenkende menschen, 't zij in Yper, 't zij buiten Yper, moeten bekennen dat onze slad in die acht jaar buitengewoon voo! uitgegaan is. De werken van versiering en verfraaiing onzer slad de werken van openhaar nul zoowel voor de werkende klasse als voor den burger al die werken zijn het klaarste i bewijs dat onze stad wel bestierd is. Meer dan éér. liberaal heeft dit moeten bekennen. En dit alles, bemerkt het wel, bij middel losse geven, voor déze die nog nooit zouden gestemd hebben en voor anderen ook. Luistert wel er. 'o. t er naar. Kiezets. komt op uw bureel eenige minuten voor d n achten. Gij wacht daar lijk hij den biecht stoel, hei oogenblik af dat gij in het zwart,te midden het zwart vierkantje, rechts onder cijfer 2. Ziet dat gij er niet. nevens en teekent met uw pot lood, anders uw briefke ware foiu. Verstaat liet wel, onthoudt het en vergeet niet dat gij 't wit puntje moet zwart, maken, te midden het zwart vierkantje dat hoven de rechtsche Ilijst staat 'k Wete wel daar zijn avereehtsche mannen die naar de goede en recht |schökiezers loopénen hun wijs maken I dat ze elders moeten teekenen. Leugens,kiezers, leugens cn bedrog, is ai den rechterkant te doen en leiders niet. Als gij daar toekent op elkeen van uwe briefjes, gj stemt [voor al de lociitsche heeren. Dat't moest gebeuren, heeren kie- |zers, dat een uwer kiesbriefjes vuil gemaakt i«, gij en moe! daarin niet verschieten: gij gaat naar den voor zitter, salueert hem, en vraagt een ander; itij MOET het useffers geven, en 't, eerste dat niet en deugt Ie kante leggen, zonder er naar te mogen 1 kijken. Als gij nu gedaan hebt en op uw Ibriefken het wit puntje rechts van hoven in het zwart vierkant zwart ge maakt hebt, ge plooit het weder toe in vieren, met den zegel al buiten, en de namen ai binnen; gij gaat elk jbriefken aiz o toegepluoid toogen aan der. vo■rz/tter. d .t hij den zegel kan zien, én gij steekt, zelve de briefkes in de busse. Die bus se si at voor den president zijn rieuze. Rechtsche mannen,salut|en de kost, en stemt gelijk ot ik u gezeid heb. De vermakelijkheden van den voornoen hebben nogal wel gelukt zooals deduivmr- kamping, het opstijgen van den luchtbal, ea het Concert. Maar de aanhoudende regen in den achter noen heeft de bloemenfeeste der velos on den kampstrijd in 't visschen gedeeltelijk doen mislukken. De lichtstoet en het vierwerk zijn uitge steld geweest tot Zondag 8° October ten 8 1/2 ure 's avonds. Daar was riogtans vele volk te been en de versiering der buizen en straten beloofde buitengewoon prachtig te zijn. 'i Schijnt dat eenige liberale heethoofden zoodanig hunne deugd vonden in 't mislu'c- ten de; feesten, dat zij het wat al te luide getoond hebben, en alzoo meer dan een Hbo. rale neeringdoender mistevreden res !d tiebi-en. Ziehier de prijzen van schen toegekend. Ie Prijs M. Ambroise Maes, van den Ccrcle Lafaugère. M. G. Fockenier,liefhebber te Yper. M J. Verschoore, id. iM Derolez.van dtn Cei cleLafaugère. M Thauvin, id. M. Cam 01 li vierliefhebber. Yper. M H.Derolez,van den GercleLafaugère M Een. Wanes, liefhebber, Yper. 98 M Dés. Depuydt (zoon) id. ZONDAG TOEKOMENDE ten 6 ure T1 PT ges: t meeste getal vis- P'ijs 0( CA in 't Volkshuis. Zondag laatst heefi onze Katholieke Kring zijne blijde zilveren jubelfeest© gevierd. Ten 9 ure heeft de Zeer Eerw. Heer De kieskotje kunt geraken. Zorgt dat gij [Brouwer, Pastor Deken van Si Maarlens, w j uwen uitnoodigingsbricf niet vergeten [zijne kerk eene ijl chtigc Misse gezongen ter hebt. Als de tijd daar is, ge trekt bachten de schermen, salueert de compagnie, j die aan de tafel zit en gi' neemt liet briefje of de briefes die Mijnheer de President u zal geven. Op elk van die briefjes staan er twee lijsten namen. Aan uwe slinkere hand.'t is al slinks intentie van de leden van den Ki jug, en na I de Mis den Te Dcum om God te bedanken voor de vijf en twintig jaren milde wgenin- g; u over den Kring uitgestort. Ten één ure zijn dc leden ten getulle van! rond de 90 naar hun lokaal getrokken cm| in een hertelijk gastmaal te verbroederen. Het moet gezeid worden ter eeie van den I weerd des Ktings, M Karei Wouts, dat de versiering der zale, de samenstel der spijs dat er daar staat, ze klappen slinks, «arte ca de wijze van opdienen iedereen ze zwijgen slinks en al wat rechtscha pene mcnschcn rechts nemen, zij pakken het averechts of te slinks. Al a l. ru Rt'id Yuer kunnen gelukkig maken, j van de gewone inkomsten, en zonder eénen wat hup aan^aat is slinks, dierbare P rmtiem hp.lastinaen. waarvan de katholieken i «,,f to clinlre centiem belastingen, waarvan de katholieken niet en willen. Het verleden staat borge voor de toe- komst. Mogen wij onze katholieke mannen aan j 't bestier houden, na korten tijd zal Yper, j onder stoffelijk opzicht, aan de grootste J steden zelve niets te benijden hebben. Ziedaar do mannen die uwe stemmen j weerdig zijn. Nog acht dagen slechts scheiden j ons van de kiezing, die zal getuigen j als de katholieken tot nu toe wel be stierd hebben, en dat het volk over hen tevreden is, ofwel als buiger en werkman zouden liever wederom buigen onderden hielevan de liberale verdrukkers. Voor alwie Yper een weinig kent, en kan er geen twijfel bestaan: de katholieken zullen gekozen zijn.Maar .v-..- - j de katholieke meerderheid moet zoo stige vrijheid te beschermen en te verdedi opQot zijn dat ze 00Z6 tegenstrevers *oor altijd de goesting beneme om Dit hebben zij gedaan, dit zullen zij doen. t nog ooit de Yperlingen one ei luni.e i dwinaelandi te willen doen buigen Onze tijdelijke belangen, zegden wij nog. awiugtn* j t Vi^c Want ouzo katholieke bestierders zijn ook Om tot dit doel te komen moeten de man nen die ons bestieren, gereed zijn onze gees telijke en onze tijdelijke belangen altijd en overal te eerbiedigen, te beschermen, te verdedigen. Dit hebben de katholieken gedaan, dit zullen zij, zonder twijfel, in het toekomende voorts doen. Onze geestelijke belangen, zeggen wij. Inderdaad de katholieken weten dat het godsdienstige gevoelen de eenige ware grondslag is van alle maatschappelijk, huize- lijk en persoonlijk geluk. 't Is het godsdienstig gevoelen dat de plichten van broederlijkheid en rechtveerdig- heid aanwijst tusschen de vorschillige stan den der maatschappij. 't Is het godsdienstig gevoelen dat den vrede, de onderlinge genegenheid en den voorspoed doet heerschen in den huizelijken heerd. 't Is nog het godsdienstig gevoelen dat den mensch veredelt en hem het leven ver dragelijk maakt. Daarom aanzien hot de katholieken als eenen grooten plicht uwe godsdienstige overtuiging te eerbiedigen en uwe godsdien- Laat ze slinks, Aan uwe rechtere hand staan er op het briefje zeven rechtsche mannen. Bekijkt wel dien rechteron kant Boven de namen staat er een zwart vierkant met een wit rondeken in 't midden gedrukt, en de cijfer 2 daarboven. 't Is daar dat ge zijn moet. De mannen, die onder nummer 3 staan, op den stembrief, zijn mannen van 't rechter bedde, terwijl dat de siinksche de eerste de beste hebben moeten pakken om den hoop te ver vullen. I Bijgevolg, kiezers, 't, is voor de mannen onder nummer 2 dat gij j stemmen moet. hoogst tevreden gesteld hebben. Op het eindoder maaltijd stond de Voor zitter, Mijnheer Iweins d'Eeckhoulte, recht, fii stelde dea heildronk voor van Paus Leo XIII, en Koning Leopold Beide die heildronken werdii met grooten geestdrift toegejuicht. Daarna stelde hij in herlioereride tale voor te drinken op den bloei van den Kring zelve. Na hem nam Mijnheer de Baron Surmont de Volsberghe het woord, en schetste in't korte geheel de geschiedenisse af van den Kring zijn nederig begin, zijnen gestadigen vooruitgang, zijne zegecpraleo, zijne voorzit 'ers. In het bijzonder bracht hij eene welver diende hulde aan den tegenwoordigen Voor zitter, Mijnheer Iweins d'Eeckhoutte, den onverp losden strijder, dt u milden bescher mer van alle goede werken en inrichtingen biniü Yp r. E n daverend en langdurig handgeklap begroette deze woorden. Mijntver de Burgemeester eindigde met N° 1. «IViet i>an»eii6©i*©iï Ziedaar den titel van eenen artikel van het liberale Weeke blad (9 November 1895 Die artikel eindigt alzoo om in veest van eensgezindheid en broeder-1 vragen om toch een klcen pla.dske hen lijkheid den goi den strijd voort te strijden. jm daa gemeenteraad. En wanneer rond 5 ure het gastmaal ein-1 Endereden? digde, vertrok iedereen vol geestdrift en niet Om alzoo de evenredige verlegenwoo, diging tvmgeianuij "Pr Daarom zullen wij hier eene kits- Gij gaai nu met uw briefje of met uwe briefjes die de voorzitter u geeft, Le volle overtuiging elkander op 15 October toe te passen bachten de windeweer, in eene van [toekomende weder te vinden om samen de kotjes, die daar gemaakt zijn (eenen luisterlijken zegepraal te vieren. Kijkt wel dat uwe briefjes niet ge piekt, en zijn. In dat kotje staat er een pupiter. Daarop ligt èr een zwart potlood, van eenen vinger dikke; dat potlood is met een keten aan den pupiter vaste. Eu nu, en valt niet slinks. Gij ont plooit uwe brieven, en met dat zwart n potlood maakt gij het wit puntjehet slecht weder belemmerd geweest. Als dat ge-ene huichelarij en is, 'k en ver- sta mij aan de wereld niet meer N° 2. /oc(.« lammelie De»liberalen stoffen geernc op zaamheid en liefde tot den evenmensen. Hadder» wij een bewijs noodig om te weten lot hoeverre dit gevoelen suvt, de ongelukkige schooloorlog van 1879 1884 hebben ongelukkig ten grooten deel© door [zou ons diesaangaande doorslaande less-a (geven. a Onze welgekende Katholieke Fanfare luis terde de feeste op 't Is genoeg zeggen dat iedereen hoogs, voldaan was van de uitvoering der gespeelde stukkon. metrnfuvixxsauu m D 7F r i 1 ■-f L. V t s> - - r flalJ UVYU Öiiuavi v I 'W w, u. s, ii i Ikn .'mi Lomti/iun r»noI o hl htihnmi mot -jnhprs willen, dan mannen uk - pannen iickivucuiis ui .NIET PANACHEEREN, ONDER GEEN V00R- WENDSEL STEMMEN VOOR MANNEN VAN ANDERE o LIJSTEN. Eene lijste alléén de liberalen. En dat komt mij dan met een zoete i. ontj - i

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1