D I T EN OMMELANDS, t m Hoe moet gij stemmen? Algemeene Kiesvergadering) Op Zaterdag, 14(,Rn October 1899. 5 centimen 't blad. 34ste jaar. Talmerk i f>96. m k ieslesse Arme praat Oh la, la Een nieuw zothuis Herhinnering De liberale lijste en de Vreemdelingen! Is het waar Koekedoe en Kakkedoe Mysterie A propos van Kakkedoe 't Is aardig Nog a propos van Kakkedoe Dank u, voor '1 compliment De vrienden van 't volk Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's lands boodschap we zen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaaL. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't O.f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 tv. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- stiale, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die ;buiten Oost- Westvlanderen wonen. STAD YPER VERKIEZING VOOR ZEVËrT~GEMEENTERAADSLEDEN DEM 15 OCTOBER 1899 Brunfaut Bejgerem Dedeystere Berghman Deweerdt Bouquet Nolf Fiers Onraet Fraeijs Speybrouck Iweius d'Eeckhoutte Vermeulen V andenpeer eboom dage Wij vinden het zeer nuttig van- nog eens in ons dagblad de KIESLESSE te drukken die wij over acht dagen gegeven hebben. Wij vragen aan onze vrienden die lesse met aandacht te willen over lezen, en, waar het pas geeft,anderen nopens haren inhoud te willen on derrichten. Kiezers, komt op uw bureel eenige minuten voor den achten. Gij wacht daar lijk bij den biecht stoel, hetoogenblik af dat gij in het kieskotje kunt geraken. Zorgt dat gij uwen uitnoodigingsbrief niet vergeten hebt. Als de tijd daar is, ge trekt bachten Gij gaat nu met uw briefje of met uwe briefjes,die de voorzitter u geeft, bachten de windeweer, in eene van de kotjes, die daar gemaakt zijn. Kijkt wei dat uwe briefjes niet ge plekt en zijn. In dat kotje staat er een pupiter. Daarop ligt er een zwart potlood, van I eenen vinger dikke dat potlood is met een keten aan den pupiter vaste, i En nu, en valt niet slinks. Gij ont plooit, uwe brieven, en met dat zwart i potlood maakt gij het wit puntje zwart, te midden het zwart vierkantje, rechts onder cijfer 2. Ziet dat gij er niet nevens en teekent met uw pot lood, anders uw bricfkc ware fotu. Verstaat het wel, onthoudt het en vergeet niet dat gi j 't wit puntje moet zwart maken, te midden het zwart vierkantje dat boven de rechtsche lijst staat. 'k Wete wel,daar zijn averechtsche mannen,die naar de goede en recht Dit was alleeneüjk eene huichelarij van hunnen't wege. Zaterdag avond, 14 dezer ten 8 ure STU'l in 't Volkshuis. zegt de Strijd van de woorden door M. lweins d'Eeckhoutte uitge sproken, in de vergadering van'/ E'olks- huis op Zondag 4" October. M lweins had geloogd welke groote voordeelen de vermeerdering van bevolking der twee nieuwe geslicliten voor krankz.nnigen ging bijbrengen. Die woorden, zóó klaar, zoogegiond en zoo toegejuicht, zijn voor den Strijd arme praat. En wilt gij weten waarom dit arme praat is Omdat de Strijd niet en ver staat,zegt hij, hoe dal de stad daar door zal herleven. Dus de Strijd en kan niet ver staan dat duizend inwoners, die moeten woning hebben, eten, drinken, slapen, gekleed zijn, enz, enz., lcefte kunnen brengen in eene stad 1 Arme Strjid als ge nu geenen slag van den molen en hebt.'t is zeker dat ge ten minste grootelijks getiki zijt! Diezelfde «Strijd», sprekende van 4° Een kleen... leugentje die wet is door de klerikalen alléén niet ge stemd geweest maar ook door de libe ralen. 2° Een schoon woordeke lof voor de katholiekendaar die wet voorzeker eene goede wet is, die zelve in vreem de Kamers cn dagbladen is toegejuicht geworden. 3° Eene kaaksmete voor de treffelijke herbergiers (en daar zijn er, God dank nog al vele); want deze en zijn tegen die wet niet, integendeel. 4° Eene deftige mouwvagerij van do gemeene herbergiers, en deze laten wij u geheel geerne. In den Strijdstelt Alpha een spotprogramma op voor de katholie ken waarvan de32een laatste artikel luidt als volgt 32. Opbouwing van een derde en laatste zothuis zoo groot als heel Iep eren. 44 ij zoeken vruchteloos naar peper en zout in dit hutsepotje van twee reken. M ;ar juiste daaruit verstaan wij dat er een derde zothuis noodig is, maar een geheel, geheel kleentje. E11 ik peize lijk Alpha dat dit derde zothuizeke 't laatste zal zijn, omdat het iropaganda tijdens de kie-ltoch te verhopen is dat wij in 't toe- tomende nooit meer zulken zottenklap 111 den Strijden zullen moeten lezen. de schermen, salueert de compagnie, gc^e kiezersloopen en hun wijsmaken die aan de tafel zit en gij neemt hel Geheel de weke vóór de kiezing is het Volkshuis open, van 8 tot 9 ure om de kiezers alle inlichtingen te geven nopens de wijze van Stemmen, en al het geen van verre of van bij de stemming aangaat. de liberale zing, zegt Over geld beschikken wij niet. Ah ah 't is dadr dat de houd ge bonden ligt Wij en wisten niet waarom deze kiezing zoo rustig was maar wij weten het nu dat er in de liberale vergadering van 8° dezer zoo hitter weinig volk was?|mende Uisschen 8 en 4 ure Is het waar dat er bijna geene werk menschcn en waren Vrage. Mannen vau Sinte Pieters, zegt ne keer rechlzinnig wien van die twee Sinte Pieternaars gij liefst hebt Antw. Nietnvsblad, wij zullen op lie vrage antwoorden Zondag toeko- briefje of de briefjes die Mijnheer de President u zal geven. Op elk van die briefjes staan er twee lijsten namen. Aan uwe slinkerehand,'lisalslinks, dat er daar staat, ze klappen slinks, ze zwijgt, slinksenal wal rechtscha pene menschen rechts nemen, zij pakken het averechts ofte slinks. Al wat hun aangaat is slinks. Laat ze slinks. Aan uwe rechtere hand staan er op het briefje zeven rechtsche mannen. Bekijkt wel dien rechteren kant 2 Boven de namen staat er een zwart vierkant met een wit rondeken in 't midden gedrukt, en de cijfer 2 daarboven. 't ls daar dat ge zijn moet. De mannen, die ondernummer S staan, op den stembrief, zijn mannen van 'trechter bedde, terwijl dat de slinksche de eerste de beste hebben moeten pakken om den hoop te ver vullen. Bijgevolg, kiezers, 't is voor de mannen onder nummer 2 dat gij stemmen moet. dat ze elders moeten teekenen. j Leugens, kiezers, leugens en bedrog, 1 't is al den rechterkant te doen en elders niet. Als gij daar teekent op elkeen van uwe briefjes, gij stemt voor al de rechtsche heeren. In het blad vau Sus staat er ilt gij dat de menschen van de I barakken alle gemak hebben om hunne] christelijke plichten te volbrengen stemt voor de liberalen Wat den bliksem mag dat betee- Dat 't moest gebeuren, heeren kie zers, dat een uwer kiesbriefjes vuil gemaakt is, gij en moet daarin niet verschieten gij gaat naar den voor zitter, salueert hem, en vraagt een anderhij MOET het u seffens geven, en 't eerste dat niet en deugt,te kante leggen, zonder er naar te mogen kijken. Als gij nu gedaan hebt en op uw briefken liet wit puntje rechts van boven in het zwart vierkant zwart ge maakt hebt, ge plooit het weder toe in vieren, met den zegel al buiten, en de namen al binnen gij gaat elk Hoe dikwijls en hoe geweldig rn hebben wij de liberale drukperse onzer stad niet hooren uitvallen tegen I kenen de zoogezcide vreemdelingen I 4Vordt dat volk zot Wierd er ierers eenen katholickl Een woordje uitleg, als 't u belieft, benoemd, die te Yper niet geborenheer Sus. was, hoe lang hij ook alhier reeds Ze beginnen geware te worden dat het stinkt, vermits er zijn die de kie zers schoone spreken te stemmen voor twee liberalen en zelfs voor een. 't Is welMaar wat gaan de andere iberale kandidaten daarvan zeggen Ah kijkt't is misschien daar de toepassing van de Evenredige Vcrte- genwoordiging 't Zal dat zijn gehuisvest was; hoe hooge hij inj achting mocht zijn bij zijne medebur gershoe groot zelve de diensten mochten zijn, die hij aan onze Stad] bewezen had iederen keer hebben wij de liberalen hooren schreeuwen Weeral een vreemdeling En nu, wat zien wij Op de lijste van de liberalen twee\ van die vreemdelingen ML Dedeystere en M. Vermeulen. Niet dat die heeren voor ons vreem-| delingen zijn,verre van daar De heeren Fraeijs van de katho lieke, en de heeren Dedeystere en 1 Vermeulen van de liberale lijste, briefken alzoo tocgeplooidtoogcn aan waren lange genoeg in onze stad op-j De Strijd klaagt dat de watering leperscheherbergiers, zegt Goliath, Iva" Zaalhof zoodanig vuil gemaakt 'wordt; dat er daar van alles in ge smeten wordt, enz. Zij zegt dat het kwaperten vanjon- ns zijn die dat doen. Kwestie wie dat er dit doet wij gaan uwe stem niet afbedelen voor de kiezing van 15 October 't Is moeilijk om gelooven. Maar, als het is lijk Goliath zegt, t is aardig. Hebt dan twéé brouwers op uwe ijste go, den voorzitter, dat hij den zegel kan zien en gij steekt zelve de briefkes in de busse. Die busse staat voor den president zijn neuze. Rechtsche mannen, salut en de kost, en stemt gelijk of ik u gezeid heb. als dat iedereen ze moete aanzien ware Yperlingen. Maar wij willen eens te meer doen 11 (lenzelfden artikel zet Goliath de om te stemmen nic voor de klerikaleii maar voor de 1 ibe ualeu. En waarom Omdat, zegt hij, de klerikalen de|sP'jf algemeen wet gestemd hebben op de openbare 1 Maar neen! wij Daar de volks- op Zondag Het slecht weder heeft feesten van Sinte Pieters ln October ten deelc doen mislukken. ledereen heeft bemerkt hoe die f'ecs- leu buiten politiek gebied ingericht, algemeen welgekomen waren. Daarom ook was dien Zondag, de Deariegen ons. dronkenschap. I Daar is één die er eenen duim in Goliath en heeft de gewendte niet 1 velte, en die t nieten kon wegsteken zien wat men moet gelooven van all wel zijne woorden te wegen, wani jen dal was de liberale kandidaat van dat schrijven en schreeuwen der libe lin dien artikel van twee reken vinden 1 Sinte Pieters, meester ialen tegen die zoogezeide oreemdelin-\ wij vier goede zaken ten onzen voor-I Karei Deweerdt gen. [deele jdrukker vau het Weeke blad. T NIEUWSBL VAN m H ft Ditjes en Datjes]

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1