D IT EN OMMELANDS, STAD YPER GEMEENTEKIEZING VAN 15 888 QW Uitslag der Kiezing m I Op Zaterdag, 21den October 1899. 5 centimen 't blad. 34ste jaar.' Talroerk 1697. Getal stembrieven Witte en nietige Volstrekte meerderheid B 2 1818 29 2242 B 8 1611 40 Bonte of gepanacheerde brieven 21 B 4 1640 17 41 Partijstemmen Brunfaut Dedeystere Deioeerdt ISolf Onraet Speybrouck Vermeulen 490 675 698 1868 499 480 480 490 479 477 480 676 661 659 678 661 651 664 703 681 684 696 681 702 691 1878 1822 1823 1859 1821 1830 1835 35 jPartijstemmeg Begerem Berghman Bouquet Fiers Fraeijs Iweins d'Eeckhoutte Vandenpeereboom total 4569 86 97 778 861 884 2523 750 758 751 748 745 756 762 842 839 834 43 849 840 876 869 863 860 861 887 865 2475 2469 2453 2442 2449 2492 2467 Wij behalen dus, in middelmate, eene meerderheid van 625 stemmen, 't Is te zeggen: meer dan in 1895! Dat en is geene overwinning meer, maar de verplettering van het ypersche liberalismus Ook was in het katholieke kamp de geestdrift overgroot, terwijl de liberalen, als met geslegen, in eenen oogwenk, na den gekendea uitslag, onzichtbaar geworden waren. 400 stemmen verstomming Aan Wie die zegepraal te danken is Tuzie^ank zij aan God, den Gever van alle goed De viering In 't Volkshuis 1 Te trekken hij den Uitgever, Tk -50, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's lands boodschap we sen ofte post, tegen 15 frank 's jaar». 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon huiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor n geheel jaar en 't wordt op voorhand betaal— Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen't blad is 't 0,f.30 van 's Ueohtors wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder hoek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. Do Heeren van de Agbnce IIavas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n'S, Place ue la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die .buiten Oost- k Westvlanderen wonen. reeds den Zondag in den vroegen avond „evvare te worden welke den uitslag der kiezing zijn zou. Ten 6 ure kwam 't nieuws dat ieder der drie bureelendie de stembrieven moesion uithalen, rond de 200 stemmen Katholieke meerderheid geven moest. Een onbeschrijvelijke geestdrift kwam dit blijde niejjws begroeten. En wanneer ten 7 ure de volledige uits! g gekend was, wierd da Katholieke Ktiug te f.leen voor de d;ommen van het. volk dat in iU'dr uchtige via u*do do ;ir.-rijfé-zr al der katholieke kwam vieren. Helaas «ene droevige ge;v-u misse meest als eene duistere wolke aan ons-, n glinstcreodcri polniei-eri bem-1 verschij o. Wanneer, rood 7 ure, M. I wei es d'Eeck- houtte, een der gekozenen, den Kring binnen trad stond iedereen rechte en zwaaide hoeden en neusdoeken, en bracht, in blijde kreten, hulde aan onzen gevierden volksvriend. En ziet te midden der algemeene vreugd werd een kiezer, daar tegenwoordig, 1111111 liii Mijnheer Charles Bruynsteen, jplolselings onpasselijk, zakte ineen, en||| Istierl korte stonden nadien, na in aller^>| Jhar.st de H. Olie ontvangen te hebben. Verro van daar .ten Wij zijn een katholiek dagblad, en scha men ons niet in alle omstandigheden onze katholieke gevoelens te belijden. Daarom is ons eerste woord geweest, bij 't vernemen van dien schitterenden zege praal Ai tie ktaholieken van Yper weten hoe- vele gebeden er tot den Hemel zijn opge stegen om van God die groote weldaad af te smeekeri. De kloostergemeenten bijzonderlijk heb ben, onder dit opzicht, moedig huunen plicht gekweten. Eere zij hun, en hertelijke dank van we- ge de katholieke partij Daar wij onze ypersche liberalen kennen, weten wij dat deze bemsrking hun de schou ders zal doen opsteken. Bewijs te meer dat wij in de waarheid zijn. Doch naast God, moeten wij ook hulde brengen aan de strijders van het katholieke kamp. Er zijn voorzeker weinig steden waar de katholieke werking zoowel ingericht is als hier in Yper. 't En is op het laatste niet, wanneer de kiezing nakende is, dat men er aan denkt wat er al te doen valt om de zake te zien gelukken. De katholieken verstaan dal de uitval der jj kiezingen afhangt van eene aanhoudende en kalme werking, jaar uit jaar in. En wal de dag der stemming zelve be- trefl, wij mogen verzekeren dat de geno mene schikkingen zoo doelmatig zijn, dat alle verrassing en teleurstelling onmoge lijk geworden is. Eere en dank dus aan al deze die het hun ne bijgebracht hebben om geheel het katho liek leger, als een man, tegen den vijand op te leiden Die schitterende zegepraal hebben wij grootelijks, ja vooral te danken aan ons katholiek sladshestier. Er is een lijd geweest dat de liberale ge dachten hier in Yper zoodanig de geesten doordrongen hadden, dat men moest libe raal zijnen liberaal heeten, wilde men voor een verstandig mensch doorgaan. De liberalen alleene, in het gedacht van hel volk, waren bekwaam om de stad te bestieren. Dat ging zooverre dat ik in Yper eenen man gekend hebbe van liberale gezindheid, die de zegepraal der katholieken in 1891 recbtzinmglijk als tene rampe aanzag voor de Stad. Maar op heden zijn de gedachten teene- maal veranderd. De yperlingen hebben de katholieken nu acht jaren aan 't werk gezien. Zij hebben met eigene oogen kunnen be- statigen welken grooten vooruitgang de stad heeft gedaan ouder het katholiek Öe slier. Orde en spaarzaamheid in de stadskasse groote werken van openbaar nutverfraai- ings-en vernettingswerken ten allen kante en zonder ophouden eerbied voor de vrij- Diar is nogtans onder de liberale penue- lekkers een die den oppergaai heeft gesclio len. Het is de liberale Kandidaat, en hertelijke papenvreter meester Karei Deweerdt. Twee spotprinten die paar mieken, waren heid van eenieder, zoowel van den arme j door hem gedrukt geweest, en op de muren als van den rijke, enz. Ziedaar feiten waarvan eenieder getuige is, en welke geen één liberale dagbladschrij ver in het gezond oordeel der yperlingen kan te niete doen. Ja ons katholiek sladshestier heeft het vertrouwen der yperlingen, en daar is do groote reden van den schitterenden zege praal. Wij repten daar een woordje over de libe rale drukperse. Ebwel, deze heeft voorzeker niet weinig bijgebracht om de katholieke zako te doen zegepralen. Hare gedurige aanvallen tegen al wie ach ting verdient; liaa stelselmatige en belache lijke beknibbelingen hare dwaze en soms lasterende uitvindsels hare schaamtelooze en grove kroeglale,hadden van over lang aan de yperlingen geiooud langs welken kant eerlijkheid en deftigheid te vinden waren. Maar bijzonderlijk tijdens den kiesstrijd heeft de liberale drukperse ons vele deugd gedaan. De dwaze praat,die in de liberale verga deringen is uiteen gedaan geweest, en nader hand in allerlei vlugschriften is verschenen, heeft de schouders doen ophalen bij alle weldenkende lieden. I der stad uitgeplakt. De eerste prime moest in 't algemeen I verbeelden don droeviger, toestand van Yper onder 't katholiek bestier. Zij was verdeeld I in twee vierkanten. In 't bovenste stond een pistor met uitgestreden arm eenen wer I man te bedreigen die eoiiezago droeg Het onderste verbeelde de teleurstelti van twee werklieden die met spijt bestol ig den dat de herbergen 's avonds ten 10 ins reeds gesloten waren. De andere priute moest Yper voorstellen zoo gelukkig te wege indien de liberalen wederom moesten aankomen. Eu om dal geluk op tastbare raaniere voor te siiellen had Karei gemeend niets beters te kunnen doen dan onze Slnd'halle verbeelden veran derd in damxale En beide printen waren op zulke kunstige maniere bevrocht en gedrukt, dat men zou gepeisd hebben dat Karei bij ongelukke zijnen inktepotover een nummer van 't Week blad omgestuikt had. Dank u Karei uw factum heeft ons voor zeker vijfiig stemmen doen winnen. Daar de kiesbewerkingen met eene onge loovelijke snelheid vooruitfingen,begon men Die pijnlijke dood van eenen dringen 'raiholiek, eenen koenen strijder v r do goede zake, eenen der medesticht-" v don Kiing, was als een donderslag vo. r de aanwezigen. Het lijk van den b treurden vriend werd naar het buis van zijnen vader gedrege en allen vei lieten den Kring om later in het Volkshuis den blijden zegepraal te ;>;-n vieren. De droevigegebeBi tenisse die v.i-j komen Ban te stippen, had .enige verwarring ge bracht im de schikkingen die morsten geno men worden oai in allei haast eene openbare vergadeiing hijeen te krijgen. Vele katholieken en wisten niet dat die vergadering zou plaats grijpen. Eu nogl'aris wanneer ten 8 ure en h; !f de stkozeue f n eeuige bijzondere ingezeten n ran stad hm Volkshuis binnentraden, vonden zij daar reeds eene groote menigte volk, die nog altijd aangroeide, tot dat eindelijk du rale rond 8 ure en dne kwait proppende ol was. Het was waarlijk indrukwekkend en het deed deugd aan 't hele, die groote massa volk in luide jubelkreten en in daverend Handgeklap de zegepraal der katholieke ake te hooren begroeten. Mijnheer Biron Surmout do Volsberghe, voorzitter vand&n katholieken Bond, opende de zitting, met eenige korte eu vierne woorden, waarin hij al de aangelegenheid van de groote katholieke; zeg?pro-tl deed uitschijnen. Na kern nam M I -veins d'Eeck hou-.te het woord om bijzonderlijk da kiezers d<-r w koude klasse ;e bedanKuu.die op dien imur.o- ijkeo dag aan het Katholiek stadsnasuor ou doorslaande bewijs vau achting, ge.'ie- ,finnöid eu betrouwen gegeven nadden Daarna sprak M. Golaert, de groote volks redenaar. n sierlijke en begeesterende tale schilder de hij de verplettering af welke het yp-oscbe iberalismus kwam te ondergaan. Hij bracht hulde aan al deze die met iever en moed gevrocht hadden om den zegepraal der katholieken te verwezentlijkeu. ln't bijzonder geeselde hij op meesterlijke wijze het onbehendig en schandalig plak kaat waarvan wij hooger gewag ma en En hij eindigde met al de katholieken aan ie wakkeren om met iever en taaien moed zóó te werken dat wij binnen vier jaar, in dien de liberalen de kans nog dierven wa gen, met éóae meerderheid van duizend stemmen zouden zegepralen. m m m I 1 11 i i inn 11^ VERPLETTERING DER LiBE ALEN! -<ss> -j* A

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1