1 1 Si! 1 lis ill lis i II ft Kakadoe doe kaka iii mm iii 111 n ill H De betooging van Maandag 16 October In één woord Een kijkje ia 't verleden Gewichtige Aanbeveling Zielmissen AAN DE KIEZERS! Begerem Berghman Bouquet Fiers Eene welgelukte poets Fraeijs Iweins d'Eeckhoutte Vandenpeereboom In 't Ypersche Sterfgeval -7 nS '•'li' Tot slot deed Baron Surmont de Vols berghe eenen warmen oproep tot al de aan wezigen om 's anderdaags namiddag ten 3 ure en half op hunnen post te zijn ten einde in stoet al de gekozene te gaan geluk wen- schen. Die daarvan getuige geweest is, en zal dien heugelijken dag nooit vergeten. Zelden inderdaad heeft Yper eene betoo ging gezien, zoo grootsch, zoo deftig, zoo hertelijk, zoo geestdriftig. Ten 3 ure eu half, bij het Volkshuis,kwam de stoet bijeen, samengesteld uittwee mu zieken de Groote Fanfare en de Staöshar monieeen overgroot getal katholieke maatschappijen en eindelijk eene ontelbare menigte volks uit alle standen der ypersche bevolking. Op den doortocht ook brobbelde het van volk. Om een gedacht te hebben van de massa die te beene was binnen en buiten den stoet, zullen wij doen bemerken dat wij met onze eigene oogen bestatigd hebben dat, terwijl het hootd van den stoet reeds de Tempel strate insloeg, het einde no r uit de Rijssel- strate niet gerochl om de Botersti ate in te trekken. De groote aantrekkelijkheid ven den stoet was buiten allen twijfel het vermaarde REUSJE vmi St M-. ..neus congregatie. Voor dien dag had R usje zijne beste klee dij aangetrokken en van op zijnen wonder schoonen praalwagen, getrokken door een twintigtal vieritfe kerels, groette hij links en rechts de ontelbare menigie, sloeg de mate van 't muziek dat gespeeld wierd, gaf het teeken van het handgeklap voor de huizen der gekozene en deed op de toegestroomde menigte bij duizende brietjes regenen waarop er te lezen stond aan den slijmen ex kandidaat Karei De- weerds, te doen gelooven dat de ypersche katholiek-m bet geld voor hunne kiezing kregen.,., uit de bisschoppelijke kasse En ziet lijk een bliksem Karei heeft aan 't lokaas gebeten Hij is in zeven hansten zijne vondste aan 't Progrès gaan mededeelen, dat in zijn nummer van Donderdag laatst geheel de historie verhaalt en blijde is ecntwat te vin den om op de kaloten te derscben Dat ze nog zeggen dat de liberalen het monopolium van de slimmigheid niet en hebben Wij zouden nogtans willen weten of het Progrès die beweering voor serieus geno men heeft, ofwel dat het de zake uit kluchte heeft ingelascht, denkende dat zijne lezers slim genoeg zijn, lijk Karei, om daarin te bijlen. In alle geval, 't is eene welgelukte poetse voor de wedders 't Schijnt dat er nog eene andere poetse plaats heeft gegrepen, maar daar zij bijna ongeloovelijk is, zullen wij nadere inlichtin gen nemen en, indien 't geen men vertelt waar bevonden is, beloven wij onze lezers nog eene goê pinte geestig bloed. - - mm*»* Vóór de kiezing Na de kiezing var Yperlingen Proficiat eo Dank u 1 Reusje, zoon waarlijk Reusje is de ziele gewees< ,-ebe'T die irootscbe betooging; en al de ypvrliugen die getuige geweest zijn van den nvergrooten bijval dien hij genoten beeft, zullen hem uit der herten zijn complimentje weêi e geven en zeggen Proficiat, Reusje, en dank u in name van ons allen Wat ook iedereen bovenmate getroffen heeft, en wat de liberalen niet weinig moet beschaamd maken, dat is do deftige han delwijze van de deelnemers in den stoet. Luidruchtige geestdrift en vreugde was er voorzeker, en 't en was maar recht. Maar in dien overgrooten stroom van volk was niet de minste wanorde en niet een li beraal beeft den minsten reden van klachte kunnen vinden. Welk eene lesse voor onze politieke vij anden. Laat ons eenen oogenblik veronderstellen dat op 15 October laatst, de liberale partij 625 sten n n .wu boven geweest zijn zou hare betoogiu. ook zoo lijk geweest zijn deftig en onberispe de de Waarlijk, de katholieken van Yper hebber hunnen zegepraal niet gestolen. Hel heeft lange jaren moeite gekost ter wij op bet stadhuis meester gerochten. In 1878 besloten de katholieken den strijd aan te gaan. 't Was 't jaar dat gouverneur Heyvaeri (noodlottiger memorie naar Yper kwam een weinig vóór de kiezirg, en in zijne rede voering zeide dnt Yper een liberaal eiland was, omgeven va klerikale gemeenten, maar dat er welhaast een tijd zou ko nen dat Yp- r een liberaal vasteland zijn zou, daar al de omliggende gemeenten, door den invloed van Yt ir, tot het liberalismus zouden over gaan. Vandage zien wij hoe die voorzegging van den groeten geuzniprofeet is verwezenllijki geworden. In die kiezing van 1878 bekwamen katholieken zoo wat 300 stemmen en geuzen boven de 600 Die uitslag verre van hen te ontmoedigen, deed hen integendeel begrijpen dat er mei taaien wil en aanhoudende pogingen iets t< bekomen was. In 1881, hernamen zij den strijd en brach ten hunne minderheid op 125 stemmen. In 1884, viel hunne minderheid tot 5b stemmen. Die verscbillige uitslagen waren een zon neklaar bewijs van den gedurigen vooruit gang van de goed'' zake. Eu wanneer in 1887 de kiezing plaats han tusschen den liberalen kolonel Parsy en onzen vriend M. Colaert, streden de katho lieken metzulken hardnekkigen heldenmoed, dat Mijnheer Colaert in de balloteering de overhand benaalde en in den gemeenteraad kwam. Nu was de bresse gemaakt in do vijande lijke versterking. En wanneer na 1890 de kiezing verbroker wierd om redens die voor de liberalen van Yper eene eeuwige schandvlekke zullen zijn, kwamen de katholieken in 1891 met 40 stemmen meerderheid boven, In 1895 klom die meerderheid tot 200 stemmen, om op lbd(1" October 1899 te komen tot 600 stemmen, 't is te zegden tot de verplettering van het yp'rsebe iiberahs mus dat 50 jaar baas en meester gespeel had op ons stadhuis. Wij verzoeken dringend al onze vrienden die meenen reklamatiën te moeten doen nopeüs hunne inschrijving op de nieuwe kiezerslijsten, daarvoor aanstonds te willen zorgen. Zij kunnen door den eenen of den anderen vriend de zake doen bekend maken aan den katholieken Bond of Associatie. Alle reklamatiën bij 't gemeentebestier moeten ingediend zijn vóór 1 November aan staande. 29 October 1899, ten 9 ure zielmis voor M. Socquel van wegens de Katholieke Wacht. 1 November 1899, ten 9 ure zielmis voor M. Fl. Ghemar van wegens de Katholieke Wacht. 3 December 1899. ten 9 ure zielmis voor M. Ch. Bruynsteen van wegens de Katholieke Wacht. De heeren gekozenen hebben aan al de kiezers den volgenden brief gezonden Weer en en Beminde Medeburgers, Onze eerste plicht is u te bedanken voor de stemmen, die pij ons gegeven hebt Zoncbg 15" October. Wij wisten dat wij uw vertrouwen bezaten en dat onze kandidaturen door eene groote meerderheid zouden bekrachtigd worden.Wij moeten nop- thans bekennen dat de uitslag verre onze verwachting overtroffen heeft. 'tls omdat gij in het bestier van stad, sedert 1891, de katholieke parti aan 't werk gezien hebt; 't is omdat gij hare politiek goedkeurt, die voor doel had en voor uilslag gehad heeft: Een beleren geldelijken toestand, Een onpartijdig bestier, De verbetering van het lot der werklieden De uitbreiding der openbare werken, Gelijkheid en rechtveerdigheid voor iedereen. Wij zullen voortwerken tot den welstand van stad, sterk door het vertrouwen en de genegenheid waar van gij ons zulke onbetwistbare be wijzen hebt gegeven Zondag en Maandag. Aanveerdt, Heeren en Beminde Medeburgers, de uitdrukking onzer oprechte dankbaarheid en de verze kering onzer toegenegene gevoelens. gekozen Lamerant Camerlynck Ryckewaert Varicayzeele 328 334 399 325 304 270 285 306 gekozen niet gekozen Coppin 508 Cousin Debackre 490 Deleplanque Devos 509 Foure? Ducroquet 511 Vanuxeem Potié 479 Venin Reninghelst niet gekozen 330 Huyghe 320 Plancqueel 307 Lefebvre 299 gekozen door de E V Burgemeester Lamerant was niet bestre den. Vlamertinghe Katholieken gekozen met eene groot'' meerderheid. Watou Schitterende zegepraal voor de Katholieken Onze geachte burgemeester, tegen wien voornamelijk de strijd gericht was. bekomt meest van al stemmen, en de tegenstrevers hebben er zelfs min dan de liberalen vroeger. Uitslag Brutsaert 680 Sohier Cordenier 605 Flauw De Bruyne 595 Dequidt 574 Van Oost 593 Zonnebeke De uittredende leden worden erkozen zon der strijd. De heeren Vincent Van Walle- eham, Hendrik Hoflack en Emiel Priem ne men de openstaande plaatsen in. Recelaere en Gheluveltdeze twee g meenten en weien van geen strijd te spre ken. Te Moorslede ging het zeer erg. Getal brieven 1850 nietige 34 geldige 1816 volstrekte meerderheid 909 331 337 Ghekiere Grillet Pblypo Talpe Vermeulen 903 795 844 763 735 Beheyt Bostyn Dutoit Vancolen Vandeputte 859 882 856 884 983 Slechts één kandidaat de volstrekte meer derheid bekomen bebbeude, te weten M Vandeputte, wordt de evenredige vertegen woordiging toegepast, zijn dus nog gekozen MM. Ern. Ghekiere en Charles Pblypo van de eerste lijsle, MM Vancolen en Bostyn van de tweede lijste. Over vier jaar lag de eerste lijste 450 stemmen onder. De zaken zijn daar stijt veranderd. Te Passchendaele ook een allergeweldigste sirijd l»1' Serie stemmen 1016 geldige 980 Baearne 403 Bruggeman 421 Emeric 413 Vandecandehero 443 Versa vel Bruno 437 Afzonderlijke kan drat Enkel strijd voor een mandaat van 4-jaar in vervanging van eenen raadslied gemeente verlaten beeft. De ratholieke kandidaat is gekozen mm, 250 stemmen meerderheid. Rousbrugghe-Baringhe Strijd voor plaatselijke belangen: de me van den tram. Voor de reeks van acht jaar zijn de drie kandidaten van Haringhê gekozen tegen de vier uittredende van Rousbruggüe, waarvan tnaar één gekozen is. Voor de reeks van vier jaar is Doktor Gheysen gekozen, die meêdoet met de Ha ringhenaars. Oostvleteren Katholieken gekozen met groote meerder heid. Westvleteren Katholieken gekozen tegen de scheurma kers Katholieken MM. De Muys 404; Van Beveren 404; De Buysere 397 De Mulder 393 Tegenstrevers: MM. Parel 165; Van di Walle 59. IMerckem Sirijd zonder politiek kleur. Uittredende in 1908 Doom 387 g Hillewaere 375 g. Leeman Opsomer Robbe 329 406 g 346' 338 nieiige en witte 36 meerderheid 591 564 517 B Of ze leute hebben in Yper Een onzer gemeenteraadsleden, de beer wel eekend vau iedereen, had een*- Yper, den 17 October 1899. Voormezeele Katholieke zegepraal Stemmers 235 uitgebrachte stemmen 374 witte en nietige 15 geldige stemmen 359 Vols1 rekte meerderheid 180 Bailleul 230 gekozen De Maeght 233 Paret 181 Simoen 216 Dieryck, liberaal 121. Poperinghe 8055 stemmen Dewulf 1702 Van Merris 1695 Schaballie 16 '4 Vapder Heyde 1550 Quagfaebeur 1549 Baeckeioot 1542 Dogryse niet gekozen 1459 Ploegsteert Jieeks uitgaande in 1904 Blyarl Develter Noy-z 510 Vgnlerberghe 502 V rsivcl Pol. 517 Bruno Soenen 31 DeTweede lijst'is uitgeroepen gekozen. 2* Serie stemmen 1022 nietige en witte 62 meerderheid 481 Cappelle 402 Vandepilte 475 Masschelein 423 Vanneste 526 De Heer Vandepitte de meerderheid niet bekomen hebbe de, wordt de Heer Ern. Masschelein als gekozen uitgeroepen. Eene erlelling der brieven, welke der, Maandag zou gedaan geweest zijn.heeft voor M. Vandepilte 10 stemmen meer gevonden dus zou deze heer gekozen zijn en M. Mas schelein niet. Maar wat zal meudaaiovei oordeelen te Brugge Te West-Roozebeke was er bijkan strijd. Een kandidaat kwam hem aangeven met zijne lijste en twee ge tuigen. Er moesten drie getuigen zijn, of anders zou hel van geene weerde wezen. En die kandidaat was man van buiten Laugemarck Jozef Deplaet gek. Edm. Enle niet gek. Poelcapelle Leonard Gourtens Pieter Decamps niet Emeric Degrave Sek- Henri Nevejan gek. Sint Juliaan Karei Planckeel Ach. Lemahieu gek. Allen wierden met volstrekte meerderheid gekozen. Comen Katholieken Socialist Bourgeois 582 Deltour 726 gek 694 gekozen 592 647 629 Wervick Prachtige zegepraal voor dt Katholieken Onze wakkere vrienden van Wervick heb- meer eendrachtig dan ooit, gestreden legen liberalen en scheurmakers, en alzoo eene lesse gegeven van takten vooruitzicht aan anderen. Uitslag 1277 Bonneel 692 4357 Catry 692 1247 Couttenier 762 1361 Degroote 732 1301 Muricaux 671 Voor de reeks van vier jaar VanElslande 1248 Vandenbulcke 758 Eere aan de Katholieken van Wervick Onze beste gelukwenschen Zillebeke Zeqepraal der eendrachtige. Katholieken Gapoen 260 Lefevre 207 Bon de Vinck 296 Oesmyttere 167 Dierynck 232 I Vanacker 271 De vier katholi n zijn gekozen Eere aan ZillebekeE«re aan hunnen wakkeren en volksgeliefden Burgemeester, Baron Gaston de Vinck Wytschaete Dumortier Morel Soete Taillieu nen Bosschaert Oelva Devos Franchomme Mullie Dewachleru. 390 g Van Overbergheu. 361 Prooi u. 373 Schockaert u. 354 Tryssesoone u. 435 g Uittredend in 1904 Maes VanDamme 469 g Syoen M. Maes-Van Damme is gekozen in ver vanging van M Baron deConinck, zaliger Twee leden van de oude lijste zijn gek» zen met drie van de nieuwe lijst. Marcke-op Leye. Katliolijke lijstBaron Emmanuel Belhune 383; Bussehaert 345 Courtens 348; Vandorpe 346; Moreels 338 Van B'.illeghem 345 Van der Meersch 350; allen gekozen. Tegenstrevers zonder politiek kleur Du mortier 163 Lepere 191 Maelfait 172 Verscbeure 173 De Brabandere 219; Ser grant 182. Gulleghem Geldige briefkens 1110 ongeldige 11; volstrekte meerdeiheid 556 Geh<-el de katholijke lijst is gekozen. Cal l -ns 671 Mullie 672 Noppe 697 Sahbe 643; Vauderstichele 691. ScheurmakerCoussement 436. Brugge. De liberalen dringen binnen dank aan de evenredige vertegenwoordigd en de hulpe der democraten. De katholijken bekomen dooi een 5350 st. de liberalen 3200de socialisten 3200d demoeraten 1800. Zijn gekozen in de eerste reeks Katholieken De Schrevel, Goelhals, Bye landt, Van de Pitte, Van Lede, Van Ocker fiout. Vineke, Visart. Liberalen Del mote. Meynne, Smcsia Termoie, Vercruysse. De democraten komen toi het noodig gr lal stemmen niet om gekozen Ie zijn door d v r< dige vertegenwoordiging. Zijn zekozen in de tweede reeks: MM Rouse, Stock en v->u de Walm. Zijn bijgevoegde raadsheeren van d üioheken Berten, Glaeys en de Crombrug ghe Van de liloralenDepiere en Lam brecht. Iseghem.Katholiek: Vandekerckhove 1513; Daensist: Decoeue 759. In debus waren 653 witte stembri fj \s van de huiten kiezers, als protest. Moscoen. Vier liberalen en drie katho lieken gekozen. Deerlijk. De lijst Descheemaeker met eene groote meerderheid gekozen, Aelbeke. K ilh. Barbier Th. 351 Bon te Gh. 346 Herman Er. 359 Neyrinck J 341, gekozen. De liberalen bekomen va 160 tol 180 stemmen. Bisseghem Kath Gallens 259 Van tomme 239, gekozen Debusscher 202 Thiers 218, niet ge<ozen. Tegenpartij, De xeyver 229 Feys 229, gekozen. Rol'eghem. Seynaeve, kath gekozen Belieg hem. Missiaen, kath. gekoze met 419 stemmen tegen Deyghere.katii, 412 Moorsede. Kath. gekozen met 50 slem men meerderheid. Gheluwe. Kath. gekozen met 500 stem men meerderheid. Moen. Liberalen gekozen. Luingue. Katholieken gekozen. Waeien. Katholieken gekozen. Laatste liberaal over boord geworpen. Avelghem. Katholieken MM. D'Haene 717, gek. Holvoet 704, gek. Moerman 707, gek. Van Leynseele 708, gok Van Steenbrugge 716, gek. Liberalen en socialisten MM 577; Mathys 566 Terlui 567 ghem 576Verdonckt 565. meerderheid: 133 stemmen. Waermae'de. MM. Decock 183, gek Moerman 191, gek. Verhoest 198, gek. MM. De Bosschere 77 Van Camelbeke 112 Van den Broucke 83 Katholieke meer derheid 110 stemmen, Kerkhove. MM. Holvoet 162. gek. Verhoostl63. gek. Van Glabeke 160, niet gekozen. MM. Deschietere 157, gek Demeule meester 154, niet gek. Van Steenbrugge 154,niet gekozen. Het liberaal verdrukkend gemeentebestier van Kerckhove, dat sedert 50 jaar aan 't bewind was, ligt omverre Vyve St Eloy. De katholieken overwin nen met 140stemmen meerderheid. De eer lijke kiezers van Vyve St Eloy hebben eens ie meer getoond dat zij hunne belangen niet willen toevertrouwen aan mannen die noc van God noch Kerk weten. Meenen Zegepraal der katholieken Getal stemm n 3851 ss&_ Carpentiei Van Tie Katholieke Liberale kandidaten: Biard 1645. Bosiyn 628. Delaroyère 1629, Desmarez 1677, yiia rt 1676, Mayeur 1710. Soci ilisie kandidaten Dehunne 87, Du astelle 83, Isenbaeit 83, Misliaen 77, Variassche 79, Vandermeersch 80. Dc ka- i.holieken zijn dus met 200 stemmen meer heid gekozen Te Assebrouck is de lijst die tegen den ■lurgemeesier stond gekozen. Te Si Kruis is M. de Lophem, van de op- positielijst gekozen. Te Lisseweghe, katholiekenDe Geeter 291 Jos. D'Hondt 284 Gkeyle 283 Vari den Berghe 279. Liberalen G. Dhondi243; Leop. Dhondt 250 Roose 239 Van Korsschaever 248. Te Blankenberghe zijn liberalen gekozen tegen do lijst der veroenigde katholieken en iberalen. Te Heyst uittredende leden vervangen door Lmiel Barrvoels, Gustaaf De Groote, Eduard Du Bois en Karei Maes met eene gemiddelde meerderheid van 180 stemmen. Te Knocke uittredende leden herkozen. Te Oostende hebben de liberalen 3700 stemmen bekomen, de katholieken 3000 en de socialisten 400. Katholieken gekozen ie Moei kerke, Ro*s- selare, Oudenburg, Ghistel, Tnielt, Popc- tngbe (buiten een) Wervicq, Moere (waar 4 liberalen uitgingen). Te l'nourout katholieken buiten een, die ver va--gen is door een liberaal. De katholieken zijn gekozen te Licbter- velde, Eessen, Lombartzijde. Te Veurne, la serie, volsnvkte meerder heid 836. De Brouwere 797, liberaal; Van Siraete 834,liberaal,gekozen; Donck 848 katholiek, gekozen; Top 803, katholiek. Wi'.te 55 en nietige 13. 2* serie. LiberalenBarbier 832; Clays 832; Van Massenhove 833, gekozen; Moe- laert 822; Terlinck 801, niet gekozen; Katholieken: Detremmerie 821, Pil 859, gekozen. Van der Heyde 804; Derauys8l6; Cailliou 303; niet gekozen. Volstrekte meerderheid 838. Oost-Vlaanderen Te Aalst is geheel de katholieke lijst gekozen tegen de vereeoigde liberalen, socialisten en deinokrateu. Te Deynzc, katholieken gekozen. Te ltupelmonde, katholieken gekozen, zij winnen 5 zetels. Te rierzele, Bonsseen Dendermonde, zijn de katholieken gekozen. Te Lokeren, S. Amandsbergen Gentbrugge zegepralen de kalboiieken. Te Ninove zijn gekozen: 3 katholieken en 3 liberalen. Antwerpen Te Antwerpen is de uitslag eene teleurstelling voor de katholieken De vereenigde liberalen n socialisten zegepralen mei 4300 stemmen meerderheid. Zeven uittredende katholieken zijn alzoo uit den raad verwijderd. Te Meedelen vallen do liberalen de katho lieken bekomen de meerderheid, 't Is eene groote zegepraal Voor deze laatste. öorgerhout! De katholieken zegepralen met 1100 stemmen Berchem met 343 stemmen. Te iapelleu de katholieken gekozen. Te Merxoca zegepralen de katnolieken met 200 stemmen. Te Evelien zijn de katholieken met groote meerderheid herkozen. Hoboken 3 liberalen en 3 katholieken gekozen. Te Contich winnen de kath. te Boom 2 lib. de overigen katholiek. Henegouwen Te Chatelineau, socialisten gekozen. Te Enghien, katholieken gekozen. Te Lens winnen de katholieken 3 zetels. Te Alh, 2 katholieken eu 1 socialist gekozen. Te Binche, katholieken gekozen. Te Charleroi, 3 lib., 3soc. en 2 kath. Te Soignies, 2 kath., 2 lib. gekozen. Te Morlanwelz, lib. zegepralen tegen soc. T> Itoeulx zijn g. .Uzen3 kath. en 1 lib. I e Trazegnies zijn de uittredende socialisten omver geworpen. Luik Te Luik zijn 5 kath. gekozen met lib. en soc. Te Verviers zijn 4 kath. gek.; de soc. verlie zen e- n zetel, gewonnen door een liberaal. Te Sei'aing zijn de socialisten gekozen. Te Chönée, 3 lib., en 2 radicalen gekozen. Te Spa, 3 lib. en 2 kath. gekozen. Te Stavelot, id. Te Herstal, 5 social, en 3 lib. gekozen. Te Huy, 4 kath., 2 soc. en 7 lib. Geen veran dering in den raad. Te Dison, 3 soc. en 2 lib. gekozen. De kath. verliezen 2 zetels. Namen Te Gembloux liberalen gekozea. TePhilippe- ville 2 katholieken en 2 liberalen. Te Namen, de meerderheid gaat over naar de liberalen. TeAndenne, liberalen winnen zetels op de socialisten. Door pluatsgebiek zijn verscheidene arti kels tot ter weke moeten verschoven worden geldige briefjes 3793 volstrekte meerder heid 1897. Getal stemmen, katholieke ksn didaten, Cappelle 1954. Dcclercq 1961 D'Ueygere 1950, Dosfel 1903, Vanderber ghe 1067. Vernies 1930. Woensdag nuchtend bad in Sint Ja/0bs* kerke de plechtige lijkdienst plaati van Karei Bruynsteen, wiens overlijden Zondag avond in den Katholieken Kring zulken pijn lijken indiuk heelt gemaakt. Bijna al de leden van den Kring, een groot getal leden der Katholieke Wacht en van den Ziekentroost, met vaandels aan 't hoofd, benevens lal van vrienden en kennissen w- iee opgekomen om eene laatste hulde te bewijzen aan den overledene en vooral om een gebed te storten tot zijne zielelavenis. De kerke was proppende vol en do oftei-iirle duurde bijna eene halve ure. 'tVtas ti n en half voorbij, wanneer de lijkstoet op't kerkhof aankwam. Na de laatste gebeden van den priester, sprak de heer Schepene Colaert, namens de katholieke partij van Yper en den Kerkraad van Sint Jacobs de volgende treffende lijk rede uit, die al de omstaanders tot tranen toe bewogen heeft Heeren en Vrienden, Ik acht het mij eenen plicht, in name van nieiige br iefjes 58 I den K s'kraad van St Jacobs, in name ook der Katholieken van Yper, eenige woorden ie zeg ren bij het graf van onzen dierbaren dienaar en vriend. Karei Bruynsteen. Gij neht hem allen gekend in zijne bedie- ning en in Zijne levenswijze van iedereen j .MAOflOft

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 2