BSaiGE' DAGEN IIV1 Troost GASPARD BEDDELE5M m r ttêasatRri-miiiL lij 2a shup: BERICHT EMMERY-P0LLEY. De koeken Zondag van Becelare Pastorinhaling Examen Men vraagt LOUIS VANHOUTTE Apotheek DE .VAcVISCH HUILES MISERA LES B USSSS ailltfiS BLtSCBBS 41 btlliH Boter straal, VI, Yp< r. Te koop MThiSWOt, PUIiKÜ i ill IVO G. Vande Castedezot n Zijn de beste voor alle soorten van naaiwerk Gezondheid Lang leven EEN GAJt E ELM YK ERSGAST bij Henri Plaefevoef te WESÏOIJTRG VOLLEDIGE ir rrrrrrrrrrkT mncr***» rn mumW De BANK VAN KORTH1JK heeft Ie eet' het publiek kenbaar fe maken lat sederf, 7 Augustus de bureelen vair len Hulpbank van leperen overge- brachlzijn, Thourotilstraat, N° 3. In 'I nieuw lokaal zullen brandkas sen verhuurd worden ter bewaring vau titels, documenteu, juweelen en zilverwerk "n La BANQUE DE COURTR 11 a l'bonueur d'ioformer lo public que depais Ie 7 Aout les bureaux de la succursale d'Ypres sorrt Iran- órés Rue de Thourout, IS'0 5. LIn service spécial de location de coffres-forts est organise au nouveau local pour la conservation de tit res, documents, bijoux et argenteries. Wm 21 too kil. oo oo 20 De Nieuwe Lon do Fr. 1,25 de pot 'h ClIlOLSj-i.fi Peintnre Artistiqae et Décora- five. Travaux de Décors en tors styles pour Eglises, kms, Theatres, Vérandas, etc. Entreprises de peiotures. Imitation de hois et marbres, tressoignée. Dortt re et bru nissage. Grand ehoix de modél es pon: déc-.i-rs a lu dispos; iion des clients, EmdtÜdre hydUnique pour s l- les de bainshöpitaux, écoles, dortoirsmagasinsatelierscui sines. i ie. a trAs Imid !:;re.hP. r j, d'trne solidiiéa toule ópreave. Nouveau marché au hois, 23, YPRES. IMPORTATION III-> Spécial ité de GRAISSE A CHARIOTS brevetée Gros Détail HUE DE CASSEL, 38 PO!»Kaii«(iHE Huilt: Miriértilt' Russe AA Huile Pied-; de Roeuf Suif Huilt de poisson de Bergen Moellon-dégras, Mastic Serbat Cylit drines, Graisse eonsistante Essences MincralesBenzine, Na ph te Huile sup-v lir.-e j,o;tr horlogers Huiles alimentaires, etc. Vooraleer u een schoon PARASOL, PARAPLUIE of WAN DELSTOK te koopeu, gaat zien naar het groot en schoon maga zijn BOTERSTRAAT, (V° 22, Y per*, waar men ze maakt, en er maakt. Let wel op nummer en straat Siijpstraat, 71GENT. PAARDSHAAR, CRIN VEGETAL. ZEEGRAS, RESSORTS, enz. fy*g ie, r zeker en radicaal O r f 1 m li HUIDAANDOENINGEN Modellen met ÜYI INöEIl-SPOEL OSC! LLEEH ES E-SPOEL GROOTE BOBYN Weigert namaaksels en naairuacbienen die men onder alle soorten van benamingen aan goedkoopen prijs aanbiedt. DIB EG I IE VOOR BELGIË: BRUSSEL, 31Oud-Klèerkoop rstraat HUIS TE UOItTHIJKi Doornijkstraut, 43u Dépot te Yperen, Dïksmudestraat 12. Om altijd eene goede gezondheid tv genieten, end bloed zuiver te houden, is het noodzakelijk gebruik te maken van Die wkre Gezondsheids Pillen, maagversterkende en zuiverende STANDAERT'S PILLEN voorkom u eu genezen al de ziekten die door de GAL en de SLECHTE VOCHTEN zijn voortgebracht, als Lever- en miltziekten, maagpijn en zuurgeelzuc'nt, slechte teeringen, hoofdpijn, jicht, rhumatism, geraaktheid, puisten en alle velziekten. Algemeen depot11. STANOAERT, apotheker, Steenstraat, 53, Brugge. Apotheek H. STANDAERT, Steenstraat 53, Brugge. Te Yper, Apotheek DonckRijsselstraat, 13. j,e0Ji(]d om zijne dienstwilligheid, eenvoudig in zijne" omgang, deflig van zeden, groot van geloof, voorbeeldige manen vader Van kinds.;; ibeente af, was Ka l Bruyn jieen aan Si Jacobskerke gehecht seder vijfiijaar was hij er een der beste en ge irouwi/ste dienaars, en zijne meesters sprak°r: gedu-tg lof en eere van hem. Over dertig ja-«r reeds was hij ook bij deze dm d eerste strijders waren van d< katholieke partij. Er bestonden toen te Yper maar dertig jannen, die durfden toonen wie en wat zij waren. Biuynsteen was van dezen, en in geheel zijnen levensloop was hij altijd de zelve, hij toonde liet namentlijk ie Brussel in September -1884, echt katholiek, geene moeite sparende wanneer men hem vroeg te heipen strijden voor de goede zaak. Zondag morgend nog zag ik hem gaan naar de stembus, vol vreugde van nog eens te mogen stempelen voor zijne vrienden, en met hen 'savorids zegepralen. Hij was met oris in den katholieken kriu rond zeven ure, om de goede mare af te wachten, 't Was de zegepraal van zijne vrienden, schitterende zegepraalHij mocht ze vernemen hij mocht belaas met ons niet langer zegevieren Bruynsteen verwachtte de dood. Men had ze hem voorzeid Eette enkele gemoedsbe weging kon ze elk oogenblik veroorzaken 't Is de blijdschap, de vreugde, die ze deed naderen; 't is een zegekreet, die ze riepen die zijn laatste woord was Ondoordringbare geheimen Heilige wille Gods Wij hebben voor Bruynsteen gebeden op de plaatszelfwaar de hand des Heeren hem trof, onze vreugde onderhrcekeridrrond hem geknield binst dat de p iestev tot hein de laatste woorden sprak en het H. Sakramenl der stervenden toediende. Hoe gelukkig voor Item van in alles, tot het laatste uur, zijnen plicht van chris en mensch gekweten te hebben Welk schoon voorbeeld voor ons aller), die bem betreuren En welke troost voor zijne wedu we, zijnen ouden vader, zijne kinders, zijne broed t er zusters van te mogen petzen en zeggen, dat deze,die zij zoo gaarne zagen en die ben ook zoo lief had, gelijk zij, een ware en getrou we dienaar was van God en van Kerke, en dat zijne laatste daad, zijn laatste woord voor dezen waren, die godsdienst, vaderland en moederstad beminnen en verdedigen. Vaarwel, Bruynsteen eeuwige rust 1 God geve u de Ge kent Becelate, diescboorte gemeente, met hare heuvelachtige streke. en betoove rende landschappen, mei die prachtige on langs her stelde kerke en die torentjes die striemen door den blauwen hemel, ehwel. 'l was daar, met den schoonstee zomersch- herfstdag,dien men droomen k;.n, onder de weldoende zonne, die alles o et licht en leven en blijdschap overstraalde, Zondag, zijnde Koekenzondag van Becelare kermis Wij, de mannen van St Franciscus Xaverius, vau Becelare, Zounebeke en Moorslede, met met de muzieken, net de vaandels, melde hoofdmannen ei de Eerw. Bestierders, Heerenen burgers, boeren er wetklieden, al ondereen, zonder onderscheid, in volle broederlijkheid, eens van hert err ziel, van leven en streven, bijeengekomen om eens met malkander te zijn, een nieuwen band van eenheid te smeden, malkaar te helpet, door wrderxijdsch goed voorbeeld, en ent- levend bewijs van geloof en christer e deugd zaambeid te geven Wat was die sto> t toet schoon Meer dan 800 man 'tWas geheel de lange strate vol! de strate, zoo wel e liefelijk bevlagd, dreunende van 'tgespelder meeslepende muzieken, weergalmende vat 't geluid der klokken, en dan die blijde on vergelijkelijke zomerzoene, en daar di ure die ontzaggelijke lange reke mannenvolk preusch en fier, met dien weldoenden lacl in het opeu wezen, voot uitstappende ondei den welkoragroet der ingezetenenDaar was leven en leute, daar was geestdrift et begeestering, en menigeen ontroerd en ver wonderd van zijn zeiven, zal in zijn berte eet sprankel van dat heilig vier gevoeld hebben, dat weleens in 't herte onzer christene strij dors blaakte Was de strate vol, de kerke was het ook Hoe indrukwekkend, hoe grijpende, hoi overheerlijk de plechtigheid der Xaveriaan sche feesten Het muziek van Moorslede sppelde eers een oprécht kunstig en gegeerd stuk, waar over wij welverdiende gelukwcriscfaert moe ten uitspreken. Dan ving het lof aan en op 't einde een sermoen door den Eerw. Hee- Joestensvan Zonnebeke. Hij bad voor on derwerp gekozen de priester. Hij toondt zijne verhevene zending besloten in dezt woorden van den Goddelijken meester Gaat en onderwijst alle volkeren, hen doo pende in den naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes. Gaat en de priester gaa, overal en dooral, niettegenstaande alle moet lijkheden en opofferingen.Hij gaat en onder wijst het volk, hen leerende wat bet moei doen en laten om naar den Hemel te gaan. Hij maakt er de kinders van van God,zijnen ;*~eigendom, de belijders van zijne leering, de volgelingen van zijn kruis, de strijders ten j goeden kampe. En 't volk vindt in den priester zijnen leeraar, zijnen geleider, zijnen toevlucht. In dien zin ontplooide de redenaar zijn sermoen, en dansprak bij van de plichten van 'i volk te welen van eerbied, gehoor zaaorheid, behulpzaamheid en liefde, aan i den priester, den opperpriester, de Paus van Bomen, de bisschoppen Wij zeggen van i} dat sermoen deze enkele woorden Mijn .neer Joestens, hertelijk proficiatGij hebt u zei ven overtroffen. Zelden hoorden wij zulke welsprekende tale! Gij hebt het volk t:i'd i.inWanneer, ja wanneer nog ne keer? Dan deen M. By to den ieverigen onder- "istor van B rcelare den opdracht au den f Patroon, en 800 man, lijk ééne stem, aden hem achter. Die ceremonie spant de M-oone zij is noglhans eenvoudig, maar zij omroert het gemoed, beweegt het herteen met de tranen in de oogen koaien. O-» te eindigen moest de Eerwcerdc Heer Pastor een woord van bedanking en aanmoe diging uitspreken Hij, nu 86 jnar oud, met "■ne kloeke stem en een vierig woord, sprak iel volk aan, zoo sehoone, zoo wel, zoo t eestdriftig dat men het niet bad kunnen pei zen. Ja, bij was r og jong, hij was nog de strijd»r van vroeger dagen! Zijn woord klonk tot in de hu. te.tr als bij v i Vrienden, eene zake altijd zijt goede kinders der H. Kerk, bemint uwe goede Moeder, aanhoort haar geerne, volgt de raadgevingen van Z H. den Paus en de bis schoppen en gij zult op den goeden weg zijn, die geleidt naar den Hemel Wij mo gen niet nalaten eene bijzonder o melding te maken van 'i moedig Zonnebeke,die mei om tretu 300 man opgekomen was Eere aan den opleider en bestierder E H Joestens. Maar voor wie wij kionen vlechten ei bloemen strooien, 't is voor tiet deftig ei vieiig volk van Mo,as ede. AllEerw. Heer Bu'i-v ..ij Ir. It er e. m yan Wij hebben dit van bij zien u volk bemint u en luistert mar u Profici o 1 Vooruitmei u.ve400getrouweX ivi rianen Wij getuigen hier volgeerne, ter uw ei eere en ter eere van u .v volk dat gij dt bloeienste. es best ingei ictnst- soeieteil heb van geheel de streke Na de plechtig teid in de kerke was het Koekenzondag in de plaats en gij moogt het zeker zijn dar. deBeceiarenaars niet en zullet geklaagd hebben Leve Becelare, Zonnebeke en Moorslede 't Was Woensdag voornoene ten elven dat eerw. heer Elewaut, den nieuwen herder van West Nieuwkerke, zijne plechtige intrede deed op zijne nieuwe parochie. Kerke, straten en huizen, 't was alom ter prachtigst versierd met vlaggen, wimpels en groen, benevens sparren en talrijke dicht en jaarschriften. Alleman/zonder uilzondering had meegedaan om de inhaling zoo luisterlijk mogelijk te maken, en noch geld noch moeite en was hiervoor gespaard. De stoet en was niet minder prachtig als de versiering van kerke en hu-zen en hier ook was de spreuk Eendracht maakt Machtmeer dan bewaarheid. Aan 't hoofd van den stoet was het muziek; al de peerden van hel dorp waren meê, geen enkele Gilde en ontbrak er, noch pijpe-, noch duivegilde zelfs, en 't deed waarlijk deugd om zien hoe vriendelijk cn welgemeend alles voorbij ging. Na de kerkelijke plechtigheid werd er in de feestzaal van 't pensionnaat een hertelijk gast maal opgediend, toevertrouwd aan de goede zorgen van onzen stadsgenoot, den heer Alf. Poot-Casier. Aan de eeretafel zaten nevens den eerw. heer pastor, de eerw. heer kanonik De Brouwer, pastor-Deken van Yper, de heer Glorie, burge meester, talrijke heeren geestelijken, de schepe nen en gemeenteraadsheeren, benevens andere heeren ambtenaars of overheden van West Nieuwkerke of't omliggende. 'sAvonds werd op de markt een prachtig vuurwerk afgeschoten, en lot laat in den avond was er op de gemeente eene talrijke menigte vreemdelingen, 't geen de Nieuwkerkenaars een goeden stuiver zal laten verdienen hebben. Overal werd geboft met de vriendelijkheid van den nieuwen herder, en 't is zonder twijfel de werisch van al de parochianen en den onzen ookAd muitos annos! nog lange jaren! M Alfons De Bisschop, van Yper, oud leerling van Sint Vincents College, te Yper, student ter katholieke Hooaeschool vanL'u ven, heeft met groole onderscheiding de laat sie proef doorstaan voor doctor in rechten. M. Arthur Lermy te, van Proven, oud leerling van Sint Vincents College, te Yin r, student ter katholieke Hoogescbool van Leu ven, heeft de eerste proef doorstaan van kan didaatin natuurlijke wetenschappen, voor bereidend lot de veoartsenykunde. M. Joseph Maes, van Houthem, oud leerling van Sint Vincents College, te Yper student ter katholieke Hoogeschool van Leu ven. heeft de tweede proef doorslaan van doctor in heelkunde. M. Joseph Petit, van Yper. oud leerling van Sint Vincents College, te Yper, student ter katholieke Hoogeschool van Leuven, beeft met onderscheiding het eerste examen afgelegd van doctor in rechten. Huwelijksafkondigingen Aloisius Hailez, werkman, te Iehteghem, voorga a n del ijk te Yper, en Clementina Dela- cluyse, kantenwerkster, te Thourout. BURGERSTAND der STAD POPERINGHE Van den 12 tot den 19 October. Gbhoortkn Mannelijk 3 Vrouwelijk 4 Huwblijkbn Charles Bagin, schrijver en Maria Bardyrr, kleermaakster. Arthur Coppens, kleermaker en Julienne Baeh man, kleermaakster. Franciscus Tcmperville, timmerman en Marie Glabau, huishoudster. Camille Rabaut, bakker en Rachel Pietcrs, bijzondere. Petrus Vandenberghe, landbouwer en Ma- thilde Vansteelandt, landbouwster. Sterfgevallen Bulckaert Magdalena, 14 jaar Wijk E. De langhe Joanrra 90 jaar, zonder beroep, weduwe van Pieter HallynckSte Annastraat. Kinders beneden de 7 jaar Mannelijk 0 Vrouwelijk 2 Wilt gij suiker van eers'e qualiteit? Neemt de pakken van de Tiiiensche maalderij Opgelet Vrienden! de Winter is daar! Maakl een regelmatig gebruik van Standaert's-Pillen, indien gij will ontsnappen aan alle slechte ,-n doodulijke ziekten. Zij verdreven slijmen,gal en alle slechte vochten. De doos 150 frs. Apo theek Honoré Standaerl, Sleenstraat 53 Brugge. Te Yper bij Donck apoth. Rijsselstraat 13. L' (W ÏIVPU bjodt kosteloos aan, aan allen j-zljaï iluljit die aangetast zijn van een.' huidziekte, haarwormen, eczemas,puistjes,huid utslag, chronische bronchieten, borst- maag- en blaasziekten, rheumatism, eon onfeilbaar middel te doen kennen om zich spoedig te ge nezon, zooals hij zelf volkomen genezen is ge weest na alle mogelijke geneesmiddels vruchte loos te hebben doorstaan en beproefd. Dit aan bod, waarvan men het menschlievend doel zal n zien, is het gevolg eener belofte. Por brief of postkaart sebrij ven aan den Heer Vineent, 8 place Victor Hugo, te Grenoble, die kosteloos en vrachtvrij per post antwoordn en de gevraagde inlichtingen opsturen zal. si VIA Btnli bijzond tr mraor/oaftf eilddtl. Voer rlf.h ta bi) fclUIItll# ven LIEbaï.165,Pt« ÖU4MÈIApotskor, SO, haiit tMlufir, f-erUt. Atf.uta DrpoiOM. Ï>£3X. AOKïl, Brxutalia», IN «LH APttY'KKN. Vlü£iCflEffS EPEftb,. Tegen hoest en borstziekten Siroop Depratere Tegen vallingen, verkoudheden Siroop Depratere Tegen stemverlies, heeschheid Siroop Depratere De siroop Depratere rs de eeuigste bot st remedie die aangenaam om nemen is, wie uitwerksels zeker zijn Te verkrijgen aan 2 franken de flesch te Yper, apoth. SocquetDixmude, apoth Ghyssaert Rousselaore, apoth. Veys Kor irijk, ipoth. De Boey en Hulpiau. Depotyte Yperjbij G. Libotte.Rotermai'kt.l S.- A M. Marquinier, place de la Justice, 15, a Bruxelles, ócrit Jödevaisgarder la chambre par suite d'un accès de rhumatisme goulteux, j'éprouvais dt fortes doulours. J'essayai l'élixir antigoutteux et antiihumatismal Vincent. L'efïet fut vraiment siirprenant; au bout de deux jours je pouvais -epreudremes occupations.» Marquinier. Dépot a Ypres Pharmacie Libotte. Prix 3 i'r te flacon. REDDING De levenswijze van onz d^én is zeker zeer geschiki om het blo- l ti vergiftigen en allerhande kwalen voort t brengen. I! t gebruik van kolfij, bier, ei ster; e dranken alsmede vrn inarive e en verhittende eetwaren is zeker d- oorzaak d.n zooveel menschen lijden aan maagpijn hoofdpijn, galle, slijmen, enz. enz. Welnu tegen dn alles is er een zeker geneesmiddel De. pillen Deprateie falen nooit, maar lei op dal helechte wezen. Te verkrijgen te Yper apo n. SocquetRousselaere, apo h. V ys Kortrijk, apoth..Hulpiau en De Boey Dix mude, apoth Ghyssaert. niii' Provinciale tehtoonstelling van Gent. j Groole bijval voorde Pianos leu too. o rtsield door het buis §toppelaere Madoubrurstraat 3, «Sent De Phono- graafvoor j salon en her- I berg, met j Igeldontvan- j ger bekomt 1 overal een ongelooflij ke bijval. Catalogue opaauvraak Groote keus van rollen muziek en zanB.fransch j eo vlaamseh. Phonograaf O, 24, Priéinslraut, Brussel. II Yper 14 Gel. Oct Tarwe 00 00 Rogge 00 00 00 00 Haver 00 00 l'O 00 «oonen 00 00 00 00 F/rwten 00 00 60 00 Aardappelen 1 00 0 0 Boter 0 00 0 00 Eiers 0 00 0 00 s*op©ringlie 13 Oct. Oct. Tarwe p. heet. 00 00 12 8<> Rogge 00 00 10 25 Haver 0 00 8 75 Aardappelen 100 kil. 0 00 5 75 Boter 0 00 3 00 Hoppe 50 kil. 00 00 45 00 u f'T?I Hf'17 jaar, middelbare studiën U u lu* 'Ij'J gedaan, zoekt plaats in bureel of winkel. Adres in 't bureel van dit blad. 67 doet de grijze haren bin:.-n kele dogen verdwijnen, n: I<f. het haar glanzend eu zaciit Lc let het uitvallen cn neemt, dt pelletjes van het hoofd v t Verkrijgbaar ln Flacons van fr. 1.50 en fr. g.s Engelsche Baardtinctuur aan fr. 2.00 por Flacon i 'epot to Yper bij \Ve Ommeslagfi Poduvyr. te Poperinghe bij Tbeeten-Lofever. 40 Kapelmeester van Sint-Maar lens. Eereprijs van het Lemmeris gesti ;ht, onder 'lbestier van M Eogard TINEL, Lessen van Muzieklezen,Piano,Harmonium. Harmonie en begeleiding van Kerkzang. 6,Diksmuide&trate, 6 te YPER Voor allen dio lijden aan wonden bijzon r voor dezo voortkomende van geberste aders aan de beenen en meestal voor ongeneesbaar ge houden. Twijfelt nli t meer; want met de SOUVE- KKREINE ZAI.F la- komt men eene zueht.e cn volkomene genezing. De kwade gevolgen die irn n •om* vreest worden ver meden met ons speciaal •LOEDZUi'J.TaEiiD HIDDEL Aleen t bi k- mei in de MIPESTRAAT, 10, ANTWERPBN Aldaar ook to bekomi-n de Wondoreaif voor degenen die ane-.-i -!ann zijn van huld- «loktan, puisten, droog eu nat ailt, ka- trtwwtei, baard ziel, ten, !i pellea en varrellen der imid, haarworm, rappen, ent., enz., war1 genezing is zeker, als man de WONDERZALF n te t BLOEDXUI- ▼BHEMD MIDDEL - i ui!ct der apoNieak I>K WAl.V Ir-'-: 'f I, Dicjisttroat,iO, Autsotrfm, aan 7& cei linnen do kleine pot an fr. t.M de groote; hot bloedaulvtrend middel fr. 1.85. (Met Oj.leg van 18 oent. I jf okomt men ze franco t' buis. 31 CYCLES BELOT, van 175 franken voort. 24, HriemstraatBRUSSEL. Men vraasrt asronten 91 a graisser Marchandisp-: de toule première qnali- té. l'rix défiaut toute concurrence. 37 11 ui. i - -| II I 111 I Wt een laruinoir, een trekbank, eenehmtivus om goud te wegen, en al ander allanm ten dienste voor goud smid. Zich to wenden bij VANHEE, broeder en zuster, Casselstraat, t, Yper. 63 Voor geheel zuivere MATRASWOL, als ook PLUIMEN on DONSEN, zich te bevra gen bij i-- .Tvan alle i-A.i 5 w ®ss> fciKi U 7- J Dartres, Herpes, Exzemas, Zonas, Acnés, Roode puisten, Prurigo, Pityriasis, Ictyose, Psiriasis, Sycosis, Lupus, Schurft, 'aaruitvalling. Klierziekten, enz zelfs van aderspaitende V/ouden en Zweren De behandeling die gedaan is geweest in de hospitalen en voorgedragen aan de Academie van geneeskunde van Parijs, verstoort de werkzaamheden in r g jk- z:j is ende. bet bereik der kleine beurzen en van den tweeden dag af verschaft zij eene gevoelige vorhet- ring. Zich to wenden aan M. LEiVOftMAND, speds sten doetoor, oud aide-major der militaire Hospitalen. 9, rue de lurin, Paris, (France) Kostelooze raadplegingen per briefwisseling, 31 J, - S-; -. i Die Pillen, enkel samengesteld uit uittreksel van de zuiverste plant sto/lenwier tegenwoordigheid in bot lichnsm vu i ->un csi.-'iseh GEENË DE MINSTE STOORNIS KUNNEN TEWEEG BRENGEN, zij a enic ware weldaad voor het mensclidom. Duizende en duizmd-: personen getuigen dagelijks hunne waarde boven all*: andc-o remediën. PRIJS PER DOOS I fr. BO. ook verkrijgbaar in alle goede apotheken. Aanvaardt geene and- re doezen dan deze omringd van Opgelet J een roode papier tuegezegeld, dat het fabriekmerk draagt en de firma

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 3