I s EN OMMELANDS, m Het werkvolk van Yper is meer geneigd tot de dronkenschap dan tot het werk. BÜ1TENLASDSC1 N'JEÜWS Op Zaterdag, 28s,en October 1899. 3 centimen 't blad. 84ste jaar. Tal merk 1698.. Gij kent allen KAREL DEWEERDT, den gebuisden kandidaat der liberalen, en den drukker van bet liberale Weekblad Karei had hem op rang gesteld als kandidaat der werklieden van Yper. Ehwel 1 ziet hier wat Karei in zijn Weekbladvan Zaterdag 2rte" dezer, weet te zeggen van de werklieden van Yper Dat is een schoon compliment dat de werklieden van Yper wel zullen onthouden Wij zullen ook zorge dragen dat Kareis spreuke deugdelijk bewaard worde. En wanneer de kiezing daar zal zijn, en dat Karei en zijne klieke in beleefde en zeemende tale aan de werklieden hunne stemmen zullen gaan vragen, dan zullen wij dat schoone complimentje op al de hoeken der 6traten aanplakken. Zielmissen Avondmaal in de Katholieke Wacht Stad Yper Gemeenteraad Frankrijk Engeland Hongarië China Venezuela Oorlog tusschen Engeland en Transvaal W etensweerdigheden t a Ze trekken bij den UitgeverTh 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's lands boodschap we sen ofte post, tegen 3 frank 's jaars 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon huiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaal— Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Botirstrate, Tk 36, tb Ypbr. wumkl nfii. ifi'iH t ti "•r;i— i Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; YperschVlaamsch enbovenal God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, S fr. 't honderd. ledei boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Acenoe Hayas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die rbuiten Oost- Westvlanderan wonen. ri Ch in St Niklaaiskerke J9 October 1899, ten 9 ure zielmis voor M. Socquet van wegens de Katholieke Wacht. 1 November 1899, ten 9 ure zielmis voor M. Ghemarvan wegens de Katholieke Wacht. 8 December 1899, ten 9 ure zielmis voor M. Bruynsteen van wegens de Katholieke Wacht. Het jaarlijksch avondmaal der katholieke wacht zal plaats hebben op Zondag 19'" November aanstaande. Zitting van 28 October 1899, om 3 ure 's avonds. DAGORDE Mededeelingen. Neerleggen van 't verslag over 't bestier *n den toestand der stadszaken in 1898. Verslag over het onderzoek der stads- kas^6- gtads Tekening voor 1898.. Tuinda-T rekening voor 't berek van 't fsstiva 1- Kosteloos lager onderwijs: verdeeling der toelage van den Disch. Stad.eigendo.wenafstand van een perceel grond den Staat voor de vergrooting van <4e «talie te Boesinghe. Wegenis benara 'vau «"a'et1. Lagere scholen bWooting voor 1900. Bewaarscholen |dem' Keukensohool "*etn. 8, 10 11 |#r Grosjean, rechter te, Versailles, die op het puat stond op het Hooger gerechtshof te moeten verschijnen heeft bericht ontvangen dat een. bevel ▼an niet vervolging ten zijnen voor- deele is uitgebracht. Kerkvervolging. Donder.'ag hoeft de begrootingskommissie der Frau- sche Kamer besloten, de afschaffing te vragen der jaarwedde van 35 bis schoppen, van de vikarissen generaal i en van zeven duizend onderpastoors. Deze maatregels zouden dus regelrecht tegen de geestelijkheid gericht zijn. geopend, dat bijeengeroepen was om de noodige kredieten te stemmen voor den oorlog met Transvaal. Uit de troonrede, die in naam der konin gin afgelezen werd, en de verklarin gen van MM. Kimberleyen Salisbury in de Lordskarner en van Sir Henry Campbell Bannerman en minister Balfour in het Lagerhuis, kan reeds besloten worden, dat de noodige kre dieten voor den oorlog zullen gestemd worden. De Engelsche regeeriug heeft het voorstel aanvaard van eenen rijken Amerikaner, die op zijne eigene kosten een gasthuisschip van 2816 ton laat bouwen, om er de engelschr zieken tijdens den oorlog te verzorgen Er wordt verteld dat Portugal de Delagoabaai, ten Oosten van Trans vaal, aan Engeland verkocht heefl voor 30Ü millioen franks. Engeland zou dezen aankoop doen om des te gemakkelijker Transvaal te kunnen bereiken. Onderhandelingen zijn aangeknoopt tusschen de Engelsche en de Portu- geescbe ministerie voor den aankoop van de Delagoabaai (ten Oosten van Transvaal) voor de som van 300 mil lioen franks. In het Engelsch Lagerhuis heelt Sir Michael Hicks Beach ee.i ontwerp neergelegd strekkende tot het uitgeven van bons op de openbare schatkist voor eene som van 200 millioen franks. Dit voorstel werd aanvaard mei 336 «temmen tegen 28. Geduren de de bespreking zegt M. Patrik O Brien, een Icelander die tegen den oorlog is, dat de handen van M. Cham berlain, zoo rood zijn als deze van den ergsten kwaaddoener, die ooit het schavot beklommen heeft. Hel Opper gerechtshofdat zal samengesteld zijn uit 257 Senatoren, zal welhaast zijne zittingen beginnen om het zoogezegd komplot te bespre ken. Zullen alleen in de samenzwee ring betrokken zijn, de heeren Bunet, Barmont, Dubuc, Guérin, Deroulede, Cailly, Brunet, Godefroy, de Kamal, Barillier, Ballières, Chevilly, Gixou- pages, de Fréchencourt, en Sabrau- Pontevès. Dinsdag werd de buitengewone zitting van het Engelsch Parlemant De aartshertogin Stephanie, 2 dochter van den koning der Belgen en weduwe van den aartshertog Rodolf, zal in November aanstaande in den echt treden, met den Hongaar- schen graaf Lonyay. Deze is in 1863 geboren, dus een jaar ouder dan de aartshertogin. Hij is protestant, maar zal zich tot het katholicism bekeeren. De jaarlijksche rent van een millioen franks, die zij van keizer Frans-Jozef ontving, als weduwe van dezes zoon, ial verminderd worden tot 200 dui zend frank. Het burgelijk huwelijk zal waar schijnlijk in het Oostenrijksch gezant schap gevierd worden, en het kerke lijk zal te Londen plaats grijpen. In de hoofdstad vau China, te Peking is eene samenzweeriug ont dekt, die voor doel had het vorstelijk huis' omver te werpen. Eene Euro- peesche mogendheid, die van den Engelsch-Transvaalscheü oorlog wil gebruik maken, om den Eugelschen invloed in China te verminderen eu er dan zijn eigen protectoraat op ie dringen, begunstigde de sameuzwee- ring. Verschillige leden der keizer lijke wacht mieken er deel van op bevel der keizerin zijn zij onmidde- lijk onthoofd geworden. In Venezuela (Zuid Amerika) ho- halen de opstandelingen voortdurend zegepralen op de regeeringstroepen. De voorzitter der republiek, M. Andradéen zijne hoogheamten, zijn op de vlucht. Ten Westen van Transvaal, in de Engelsche bezittingen, is de oorlog volop aan gang, en ongetwijfeld aau de Oost-zijde ook reeds. De Boers (blanke buitenlieden van Transvaal) hebben de Engelschen aangevallen rond Mafeking. Na verschillige keeren achterui(gedreven geweest te zijn, hebben zij de stad Mafeking ten Westen van 'Transvaal, veroverd, en er in den tempel eene plechtige mis gecelebreerd om hunnen eersten zege praal te vieren. Heeds twee gepaul serde treinen zijn in hunne macht ge vallen. De gemeenschapswegen zijn afgcbroken.de telegraafdraden door gesneden. De Engelschen bepalen zich voornamelijk bij de verdediging en wachten van zelf aan te vallen tot dat hunne versterkingstroepen, die op reis zijn, toegekomen zijn. Aan den Westkant van Transvaal zijn de aanvallen nog niet hevig, alhoewel er daar meest troepen zijn. Rond de 20 duizend Boers en Burgers (stedelingen) zijn de grens overge trokken in Natal, om er de bruggei over de waterloopen af te breken, zich van de gemeenschapswegen meester te maken en de Engelsche. legerkampen te omsingelen. DeTaaus- valers zijn langs drie verschillige plaatsen binnen gerukt. Generaal Joubert, de opperbevelhebber der Transvaalsche legers heeft zijn hoofd kwartier gevestigd te Charlestown/ waar hij een telegraafbureel heeft doen inrichten om van daar in ge meenschap te zijn met het biunen- land van 'Transvaal en met Langs- Nek. Meer dan 12 duizend Boers en Burgers van Oranje Vrijstaat, zijn ook Natal binnengerukt om de Trans valers te helpen. Men rekent dat nog verschillige weken zullen verloopen, vooraleer al de Engelsche troepen zullen aangekomen zijn en dat de strijd ten hevigsten zal zijn. De oorlog is volop aan gang, alhoe> wel de Engelsche troepen nog niet allen ia Zuid-Afrika toegekomen zijn. 27 duizend mannen zijn ingescheept, 8 duizend soldaten der ruiterij zullen Tinnen weinig dagen ook vertrekken. Aldus zullen binnen eene maand 33 duizend soldaten de Engelsche legers in Zuid-Afrika gaan vervoegen ei) aldus de getalsterkte tot 68 a 70 dui zend mannen brengen. Al deze manT schappen zijn in 14 verzendingen op 104 schepen met wonderbare orde naar Afrika gestuurd geweest. Tusschen Boer en Brit zijn reeds verschillige slagen geleverd geweest, doch daar de engetsctio tetegraafne- dienden de depêchen naar willekeur wijzigen of inhouden, komt de uitslag soms vervalscht tot ons, en zoo kraaien de Engelschen ook al eens victorie, daar waar zij eene nederlaag i; regen De voornaamste ontmoetingen zijn deze geweest van Mafeking, Gleucoë, Dundee en Elaudslaagte. Mafeking is gelegen in Bechouana- and, tegen de 'Transvaalsche grens, op ongeveer 50 uren, juist ten Westen van Pretoria. Daar zijn de eerste aan vallen geweest, en daar hebben de Boers de Engelschen, die maar weinig in getal waren, op de vlucht gedreT ven. Zij hebben er zich van de ge meenschapswegen alsook van twee gepantsende treins meester geniaalst. 'Te Gleucoë en te Dundee die raaap op 8 uren van elkander gelegen zijn in Natal, ten Zuiden van Transvaal, heeft het wat ernstiger gegaan. Eerst in kleinen getalle te Gleucoë verslagen eu op de vlucht gedreven, daar 9000 Boers ten gevolgen van den dikken mist tot hij het Engelsch kamp niejt hadden kunnen komen, zijnde Boers 's anderdaags naar Glencoë terug ge trokken eu hebben er op hunne beurt de Engelschen afgeborsteld. Van weerskanten bleven een paar honderd dooden en gekwetsten. Een Engelsch leger huzaren, dat sedert dien dag niet meer gezien werd, en dat vreesde in eene hinderlaag gesneuveld te zijn, is over eenige dagen weder ver schenen. Op den 21en October I. 1. stond te Elandslaagte hij Ladysmith, twaalf honderd Boers tegenover 32 honderd Engelschen. Deze laatsten hebben na tuurlijk de zegepraal behaald. Bond de 300 Boers vonden er den dood. Volgens de laatste berichten worden de Engelschen langs verschillige kan ten achteruitgedreven. Zij hebben Dundee reeds moeten ontruimen, en hebben reeds 50 officieren eu 400 sol daten verloren. De Boers hebben ver schillige bruggen opgebroken, Mafe- king ingenomen, Kimberley eu New castle bezet en al de stellingen behouden, die zij bezet hadden. Daarenboven leveren zij den strijd in de Engelsche kolonie zelve. 't Kan aan iedereen voorvallen aanwezig te zijn bij het uittrekken van eenen ver smoorden. Dikwijls en is er niet seffens een geneesheer bij der hand. Wat gedaan? Daarover schrijft een bevoegd man in De Nieuwe Tijd Nuttig om weten is het, niet alleenelijk voor geneesheeren, maar ook voor verstan dige lieden van alle slach, dat mcnschen die verdronken en, in den schijn, overleden waren, met doelmatige zorgen nog kunnen verwekt en in het leven geropen worden. Als het lijk van eenen versmoorden onge- lukkigaard uit het water gehaald en op den oever geleid wordt, komt er aanstonds veel volk toegeloopen. De meeste hoop zijn ga pers; anderen staan te krijschen en te ker men anderen zijn, uit den grond van hun herte, blijde dat er iets nieuws gebeurd is eu welüaasi zijn alien gereed orh het leven van den schijnbaar-overledenen in stukken te trekken, wel te verstaan zonder de pijn lijke rouwklachten te onderbreken die in zulke omstandigheden vereischt zijn. Ik neme nu, beminde lezer, dat gij daar bij komt, en dat gij geene gaper, geene krijsscher, geene kwaadspreker en zijt.maar dat gij u enkel bekommert om het welzijn van uwen eveenaasten. Wat staat er u te doen met den mensch die daar, verimoord, en om zoo te zeggen dood, voor uwe voeten ligt? Natuurlijk, doen loopen achter eenen ge- geesheer, den eersten den gereedsten. Maar intusschentijd Twee dingen de kleederen losmaken, lostrekken, openscheuren, of in stukken snijden, die spannen rond den hals en rond het lijf, en de sdemhslinge verwekken. Er bestaan verschillige, goede, deugde lijke middelen om de ademhalinge in roerin- ge te brengen. Het eenvoudigste, gemakke lijkste en bijgevolge voor den gemeenen man het beste middel is van de tonge van den versmoorden vast tc grijpen en van ze regel matig, langzaam, omtrent twintig keeren in eene minute, uit den mond te trekken. De geneesheeren en heelmeesters gebruiken ten dien einde eene eigenaardige tongetange maar in geval van nood kan men eene mjp- tange bezigen, 't is gelijk dewelke, oftewel ook men neemt den top van de fonge vast meteenen zakneusdoek, of eenen lijnwaad- nen lap, tegen 't sleeren, en men trekt de tonge, twintig maal per minute zoo ik reeds gezeid hebbe, duchtig en krachtig uit den mond. Aan die handelwijze is er een groot voordeel vast, te weten dat zulk tiekken aan de tonge geen lastig werk en is. dat eikendeen dat werk langen tijd kan verrich ten zonder moê te worden. Wanneer men den ademtocht wil verwekken met de armen van den verdronkenen afwisselend omhooge te trekken en dan omleege te duwen tegen 't ribbenkot, staat men, na vijf minuten zwoegens, in schuim en in zweet. En iede reen en kan dat niet, ja zelfs de geneeshee ren, die 't niet gewend en zijn, en doen het niet zoo 't behoort. Aan de tonge trekken is gemakkelijk en iedereen die 't ziet, kan 't achterdoen. Daarbij dat trekken aan de tonge, kunstig en geduldig uitgevoerd, is voorzeker het krachtdadigste middel dat ons tot nu loc be kend staat om versmoorde lieden te verwek ken. Hoe lange dient dat spel voortgezet te werden, eer men zeggen kan dat de ver smoorde dood is voor goed Drij uren lang, ten minste. Immers prof. Labordevan Parijs heeft eenen versmoorden verwekt die veertig minuten onder water gelegen had en hij heeft drie geslegene uren aait de tonge moeten trekken eer de man teeken van leven gaf. ;Vr J I Mlk\v\l\VnCAU p «9M Ifc -tV Aan de Werklieden ran Yper, 4 V

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1