EDIT IS EN OMMELANDS, m BERICHT Op Zaterdag, 25s1*" November 1899. 5 centimen 't blad. 845te jaar. Talmerk 1702. Zielmis iWJlTEïlLAZIDSCH Frankrijk IOorlog tusschen Engeland en Transvaal Nog iets over Transvaal Tc trekken bij den UitgeverTK 36, in de Boteratrate, te Yperen bij t lands boodschap we sen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 'T Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaal— Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Böterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig YperschVlaamsch enbovenal God getrouwe ik wezen zal loos ontvangen. I ranarchie I dat men hoorde. Eenel Ziende dat den haring niet goed Imenigte groepen zongen de 7/)lerna-| braadde, zijn de werkstakers met De nieuwe inschrijvers voor 1900itionale en de Carmagnole. De roode trommel en bazuin terug naar Audin- op het Nieuwsblad van Yper, zu 1 lenIvlag werd door de policie afgenomen Icourt vertrokken van nu tot Nieuwjaar de gazel te koste-jen gescheurdEene hevige woeling 1 ontstond tusscheu de betoogers en del Engeland policie. Onmiddelijk na de roode vlag, Maandag morgen zijn de Keiter en I December voor f?. ™rie d.K.i«ri» van Doilsdelaml me, hunne Ch. Bruynsteen van wegens de KatholiekeIciiisteiiuat Dloeaaoistig volk, aat ocohWee jongvSte zonen tePortsmouth aan- Wacht. zijne dyuamietaanslagen en s^ijoeIgekomen, om êbn béïoek te biteugen I moordpogingen op de grooten der aan koningin Victoria, die op het Sinte Cecilia wereld, geheel Europa door gevreesd 1 kasteel van Windsor verblijft. Om Ons bloeiend muziek, de Groote w"'dt" Na (lefe maatschappij, vor- 10 ure> bij de aankomst van de kei- 7 j schenen vau langs om meer roode zerlijke yacht, de Hohenzêllerh Fanfare, viert morg g, vlaggen, zoodat er weldra voor de brandde de Engelsche vloot ontelbifrd '26° dezer, Sinte Cecilia, haar pa- po]jcje aan geen afnemen meer te saiVOscl)oten los, die onmiddelijk be troonfecst. Te dezer gelegenheid denken viel, en dat een algemeen antWoord werden door het kanonge- wordt er ten 11 en half in Sint harrewar ontstond. De stoet was bulder van het Duitsch oorlogschip Maartenskerke eene misse gelezen onderbroken om wat later door een /£aizer Friedrich, dat de keizerlijke tot geestelijk en tijdelijk welzijn klein getal groepen voortgezet te Lacbt vergezelde. van de eere- en werkende leden, worden. lade haven werden hunne Majestei x 1 1 °P eene on(lervraging van den U;n verwellekomd door den hertog van en totzielelavenis Lfgeveerdigden M. Alicot, verklaarde Connaught en eenen schitterenden binst de misse speelt de Pantare VJ \valdeck-Rousseau Maandag in dels{af pe hertog was in uniform van twee welgekozene stukken Kamers, dat de orde Zondag laatst kolonel der Duitsche huzaren en de a/ Het Roode Kruis van V. Torine uiet gestoord was geweest, en dat hij keizer in uniform van Engelsch ad bl Jubel Openingstuk door Van Perck het dagorde van M. Alicot: De mjraai.Op do kaai werden de Duitsche Wij wensehtn onze vrienden Kamer, het vertoon der roode vlagl vorsten de eer bewezen door 2.500 'afkeurend, gaatover tot het dagorde,» p;ng(,]sche soldaten ep matrozen, die als eenen blaam voor de regeer in L, wapeus boden. Tusschen eene haag A 1 A r, *7 Jn Hpfwi»iiw-Ia,,1,za8' Hot ee,lvoudiK dagorde werd vfm Eogelsche en r-uitsche vlaggen, s Avonds ten met 329 stemmen tegen 230 gesteun). Ibraeht: de trein van W-en half de kei zaal, feestmaal aangeboden aan Oppergereclilshof.Verleden Z;i-jzer]yjie famiije Daar Windsor, maai de muzikanten. Meer dan vijftigIterdag werd M. Deroulède door hciLjj jn (je s|atie verwellekomd en om eereleden nemen er ook deel aan. jSenaat tot drie maanden gevang ver-1 Delsdwerdeu door den prins vanWales oordeeldvoor beleedigingen jegens den jen cenjgc leden der koninglijke fami- I '1 Volkshuis jPresident der Republiek, om iu den en wa&v lijfwacht der Koningin I ioop der ondervraging gezegd te heh-j^g per bewees. De twee vorstelijke De looneelafdeeliug «Willen is Kun- ben: Gij hebt eenen onweerdigen|fanij]jgn> ]rokkeu nu in prachtige rij nen» speelt den i0Qen tlD van 1preSïdent gekozen, en voor eeueu I (ni^eri, eri ouder de «geestdriftifgste toe- cembermaand in 't Volkshuis het|0nweerdigen president, moet er nu-|juiehingeu eener ou'.elbare menigte, naar het kasteel vap Windsor, waar veel bijval 't Volkshuis drama Lo de wij li ofde g*e-1 tumdijk een beroerd presidentschap volg'en vnn liet spel en de klucht,o 13e nagel vtm Hint Jansberg. Betooging te Parijs. Zondag werd vangen werden. |zijn. Ihunne aankomst door het kanonge- Maandag, Dinsdag en WoensdagLu|tjer aaIlgekondigd werd en waar zij werden nog verschillige beschuldigden L tegenv>0ordigheid van het krijgs- loudervraagd MM. Bellières, Guériu,Imu7.iek, door koningin Victoria ont- Bruuet, CaillyDubuc. Meest ailéu verklaren dat zij bij hunne in vrijheid stelling opnieuw zullen beginnen om de Republiek op andere grondvesten t® Parijs een gedenkteeken iugehul-Le pogen in te richten. Allen verkla- digd, dat de zegepraal der Republiek lren luidop dat zij vijandig zijn aan de verbeeldt. Het gedenkteeken wasl hoofden en aan de inrichting reeds sedert 1886 door de stad Pat ijstegenwoordige Republiek, besteld het is geplaatst op de Natie plaats en bestaat uit ee I waaronder 4 te Tourkonje alleen, zijn I komt niet vroeg tol ons, daar van den wagen, oor wet tuwen t.Jiu deze laatste dagen in Frankrijk uil-henen kant vele gemeenschapwegen. gebroken. Eene der voornaamste is vooral telegraaflij oen, opgebroken der In den loop der verledene week zijn Igeeue bijzondere veldslagen tusscheu Roeren en Engëlsèhen geleverd ge- fFerkstakingen. Verschillige, jweest, of ten minste, de tijding ervan rii aarouder 4 te Tourkonje alleen, zijn jkomt niet vroeg tol ons, daar van der on i'i|iu deze laatste dagen in Frankrijk uil- eeuen kant vele gemeenschapwegen eenen aardbol op den wagen en nei| I standbeeld der Republiek op den bol j -,f|dezeder velofabrieken vanAudincourl, zijn en dat de Engelschen van eenen ergetgen ei ezer in iI Valentigaey en Bcaulieu ten Zuiden anderen kant, de waarheid grooten- ^MeTijzoudersle maatschappijen der Fra»kriikUc ««''bakers vragen dcc|s verdraaien om hunne nede,-la- stad De President M. Loubet mel vermmdering van werkuren,mslellmS geu m zegepralen te veranderen eenige zijner ministers, woonde de P«<"l0®j,kas> <H De toestand te K.mberley en te feestelijkheid bij. Heeds bij zijne aan boeten en andere voorrechten. Mel udysmith, die sedert verschillige komsl werd er geroepen Fioe LoubH 1 bazuinblazers en trommelslagers aan weken door de Boers omsingeld zijn, maar ook A bas Loubet. Toen de stoet Ike' h»»H- voorafgegaan van eene IS nage,IOeg nog altijd dezelfde De hot oo voorwacht van 200 wielrijders zijn zij, lEugelsche soldaten, die in deze twee der maatschappijen voorbij net ge-I 1 denkteeken en voorbij den voorzitter ten getalle van 1500 naar Par js vet- steden ingesloten zijü, verschuilen zich der Republiek defileerde, werden de trokken om voor de Kamers te gaan desnoods in onderaardsche kelders,d.e «oddeloosste, de krapuleusste liederen manifesteeren. Alhoewel op 100 uren in deze mijnstreken overa in over- cezonKen Daar toonde het Fransch vaa Pari.l« verwijderd, leggen zij den vloed voorhanden zi]n. Ladysmith volk hoediep het in de goddeloosheid weg te voet af en hopen in 14 dagen wordt voortduremi beschoten. Dc en in de'zedeloosheid verzonken ligtté Parijs aan te komen. Te Danjou tin voornaamste sehevmutselingengriiPen Weldra zaic men in den stoet ook aangekomen, beliep hun getal reeds piaats rond Easlcourl. Andere, Hfemig j i wlai^n men tot 2'i00. (belangrijke gevechten worden gele- eene roode vlag op g piet Fransch ministerie van dien Uerd le Aliwal-Forth en le Colesberg, ooi e iar mag no e(optocht verwittigd, heeft de noodige J twee steden in de kaapkolonie. De Loubet maakte zich haas ïg uii en genomen om de grevisten Eiigelsche hulptroepen, die iangs voeten en de munsters en de voor- s o f r - naamste otficieele genoodigden volg- tegen ie houden. Eene kompagnie van (Kaapstad de kaapkolonie binnen den. Op het oogenblik dat de Voor-(ket 3;>c linie, 4 inl'2 sehadrons huzaren, 2 schadrons dra-I Westen van Kimber ev op, om zich zitter in een rijtuig steeg, zwaaide I-s sonaui oio ui« j men reeds de roode vlag ouder z.jnen «oudera, en (0 brigaden gendarmen van daar naar Bloedifontein, de hoofd neus en bet was al A bas Panama bevinden zich iu het departement der stad vauOranje-Vrijstaattebege.cn A ba, Loubet 1 A ba, le, cure, I A lm Doubs. Te Belfort zijn de werkstakers|iu de plaats van Kimberley teontzatlen la oulotte Uivs la commune! Uivt\tegen gehouden Vufil nieuws over dm zuid «fricaanscbec oorlog is er niet, eri de voorn>:t»i»s!e tnure, 't in dat generaal .loubert niet doodt 1«, maar lssft en komman deert. Voor de Engelscben, zou de dood vsa Joubert voorzeker wel te pasae gekotneti hebben want 't is bij die het v®ldplas der strijdrude Bori s beidt opgeagakt, en die de Engelschen reeds erge poetsen heeft ge speeld. Piet Joubert. de trsnsvaslscite vecht generaal, wordt door zijn rolk. ook ilimme Piet» genoemd, en waarlijk, hij verdiral ten volle dezen vereerenden bijnaam. Oordeel der üuitschers Het Miliiar Wochenblatt is de gazette der officiers van den duitschen staf', en die over milituire zaken een zeer gegrond oordeel weet te vellen. Dat blad heeft herkend dat Joubert eender bekwaamste legergeleiders is welke er ievers zijn. Hij heeft, zegt het blad, de engelsche legermacht iu Natal gelokt, zijn eigen land van den geesel des oorlogs sparende; hij heeft de Engeltchen opgesloten te Ladysmith en ze daar om- singeld hij heeft daarenboven, langs den zuidkant, hun gemeens met de reste van de Kaapkolonie afgesneden, en de hulpe der Engelschen zoo niet onmogelijk, toeh zeer bezwaarlijk gemaakt. De doening nu der Boeren De legei macht van Transvaal en van den Orat.ju-Vrijstaat, blijft geenen oogenblik rustig. Alzoo melden de laatste maren.dat er kouiuiand"» (stdeelingen) Boers meer en meer zuidewaart trekken, op Pieter-Maritz buig. De laatste maren zeggen dat de Boers niet alleen Colecso bezet hebben, nr-ar ook Weenen tn.bbcri genomen tn voor Oostkoer zijn veischenea, reeds een vijftien uren be zuiden Liidysmiih. (Oostkoer is lang den zeren weg naar Durban.) Een ander kom- maudo is *ok Zueloeland ingetrokken, om er Greytown te bemeesUrrn, en eene lijn van verdediging in te richten langs de Mooi- rivier, die van Oostkoer riaar Greytown oopt.Hct is mogelijk dat er engelsche hulpe meer costwaart op Ladysmith zou trekken, eo de Boeis zijn bezig met daarin te voor zier;. De vier lijnen tan inval Vnr plaatsen zijner langs waar de En gt-lschen kunnen oprukken, 't zij om hun volk in belegerde steden te gaari helpen, 't oa in deu Vrijstaat ot iu Transvaal te. vallen. Neemt, lezer, dat provincie West Vlaanderen T ansvaal en den Vrljsu«t ver heelt. Maar natuurlijk, wij sprekpn nier in t klein, eu men moet rekening houden met de verre afstanden ginder Langs vier kanten kunnen de Engulschen opkomtn en zich van ef-nen spoorweg bedienen. Het eerste punt is langs den westkant van den Vrijstaat, te weten langs deu ijzerenweg van Kaapstad naar Kimberhy, 'tzij 830 kilometer» verre. Jat is gelijk ot gij zoudt zeggen per ijzeren weg uit de fransche stad Rouaneb, al over Boulogne naar Hazcbrouck en Duinkeike, en dat Dutnkerke Kimberley zou rvrbeeldea. Het tweede punt van inval, is langs den ijzeren weg van Port Elisabeth naar da gren zen van Transvaal, om Colesberg t|s her- ikeii en in dm VrijsUal le valled, 890 kilometer». Dit is griijr. alsof »r troepen zouditi komen afgesloofd uit Pat ijs, al over Rijsti, en dat Tourcoing Colesberg zou zijn. Hel dei de punt is ook wat langs dien kant, maar meer oostwaart, omgebiuik te maken van den ijzeren weg van Ooat Londen naar Aliwal Noord, op de vrijstaalsche zuid oostergrens 375 kilometers. Dil is gelijk of dat er troe pen zouden komen uit Vaiencijn, en dal Doorn Aliwal Noord zou verbeelden. Ein delyk het vietdo punt van inval, om eene ijzer bane le benuttigen, is van Durban naar Ladysmith, al over Pieter-Maritzburg, 313 kilometers. Dil is om door Natal, het bele gerde Ladysmith te bereiken, langs het noord-oosten van den Vrijstaat. Dil is gelijk er' troepen zouden afkomen uit de Wal® De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't O.f-30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd, leder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n* 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Ar Westvlanderen wonen. streek, langs den kant van Gseraardshergen, al over Sottegöem en Gent, en dat Aultre Ladysmith zou verbeelden. De vier lijnen van inval bezet Langs alle vier deze kanten, hebben do Boers, een einde buiten hun land, but en dsn Vrijstaat, eenen of rap.er posten bezet lings die ijzeren vre-jri, en zij zij bezig met zich daar te versterker. Lungs den eersten kant Kaapstad Kimberley, bezetten zij verschrtidene punten rond Hopelowri, aan de Omj js-rivier. Larigs c'en tweedtri kant: Port Eliinbeth Vrijstaat zuid, hebben zij Co lesberg bemeesterd, ook aan den Oranje- stroom.Langs den derden kant :Oost-Londen- Vrijstast zuid oost, bezetten zij burgersdorp en Aliwal Noord, daar nog aan dezelfde rivier, een machtige waterloop, die geheel de zuidergrens van den Vrijstaat vormt. Langs het vietde punt; Durban-Ladysroith, bezetten zij Colenso eu andere punten. De Boers zijn nu neg een vijfde punt gaan bezetten, dat wel op geenen spoorweg ligt, maar langs waar de vijand, wie weet, mis schien ook zou probeeren Greytown. Men verslaat het, als de engelsche hulptroepen op da Boers aanrukken, zij zullen nog wel botsen en botten. Yan rond Ladysmith Wat is er nu te en rond Ladysmith gebeurd? t Is verleden Woensdag 15 dezer overgegeven, zegt eene mare, en zij voegt er nij dat er wel drij honderd waggons van langs den kant van Pretoria gekomen zijn, om srijgsgevaiieeueu _.i ren. Van eenen anderen kant, lezer, er is *lzoo geen middel om naar te gaan of die overgave van Ladysmith vast en zeker is. Veel gemakkelijker is het, de mare te geloo- ven van gevechten rond die stad. Trouwens, drze die belegeren, trachten de belegerden, door alle middels, leed le doen en tot over gave te dwingen. De belegerden zelve, moeten dikwijls vechten, litf of leed, om den vijand ern einde af le vveeren, en zij zouden het ook ai doen, om zich door de vijandelijke rangen heen te slaan en treffelijk weg te geraken. Alzoo zou bet schijnen dat, in eenen van die uitvallen vau de Engelschen, de Boers juiste niet zegenpralende zijn geweest. Er wordt eventwel maar weinig bescheid over dc zake gegeven, en mogelijks is zij van geen bijzon der belang. Waar de Engelschen ïitlen Wij heoren het van hier den lezer vragen: Maar, waar zitten de Engelschen, om i un voik ter hulpe te komen te Kimberley, te Lidysatub en;elders Eu inderdaad,men zou die rrage stelien, bijzoudorlijk als men gelezen hteft dat or reeds zulke en zulke schepen, met zooveel en zooveel mannen, zijn aangekomen te Kaapstad, tc Porl-Elisabeth, te Oost Londen en te Durban. Maar, lezer, als uien dat wat nader beschouwt, het is nog zoo geerie groole aar digheid, dat wij nog niet veel van de engel sche hulptroepen liooren. Vooreerst, pakt de mannen van vijf zes schepen, ia eene en dezefde haven, en aan 1000 man dooreen par schip, ja, dal is vijf, zes duizend man, respectabel voor eenen kolonialen oorlog, maar lock nog zoodanig veel niet.Toen ook, de maiituH zijn daar wel masr, de vraag punten komen op Zijn al de officiers daar, zijn de bevelen wel gegeven, zijn de inlichtingen riauwkeuiig, zijn de kanons meé, heeft elk zijn geweer, is ook het scbietgerief aangekomen, heeft mer: de noodige peerden, is het getuig in regel, zal er leefte zijn voor menschen en bees ten, is de reserve in goé order Ja, lezer, die en andere vragen, nog veel andere zekerwant men moet daarop een bergland in, en 't is te doene tegen Boers dui eu koene. Bovendien, de Engel schen mogen niet meer verliezen, of anders hun name van koloniale grootmacht is naar de weérlieht, en in Kaapland en andere koloniën, kan er opstand na opstand gebeu ren tegen het engelsch gezag, 'i Is te zeggen, vo«r ons «ogen ze nog wel van de Boers Mteaftai j o n- «.t. VAN YPER m m amM—mm li o lil. nr.iiii Iiumani I I|IM II I I uttu JIIII WIJ' 'IJ! Il'l'i J W6£ tG VOC-

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1