DIT IS EN OMMELANDS, BERICHT 1 PLAATSELIJ K\ Op Zaterdag, 9den December 1899. 5 centimen 't blad. 348te jaar. Talmerk i 704. MITENLAiNDSCH MEÜWS Frankrijk Stad Yper Gemeenteraad Oorlog tusschen Engeland en Transvaal Guido Gezelle Het was te verwachten Te trekken hij den UitgeverTk 36, in de Boteratrate, te Yper, en bij 't land» boodschaptoesen ofte post, tegen 3 frank jaar». 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon huiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud V)lk indachtig; Kinderlijkniet kinderacntig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten O.fr.18 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. t; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken De Heeren van de Acknce Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. De nieuwe inschrijvers voor '1900beo-en volgers alweer ongerijmde lasteringen Ladysmith zijn erg beehadigd. Eeul Het Procrès immers is. in onze stad, I Wij zijn verwonderd in dien irtfkèl «aai uit tegen de geestelijken en vooral groot getal inwoners veachuilen zich da type of het toonbeeld van den verstokten woord te zien over de nonnekens die sedert tegen de kloosterlingen. Aangezet in de onderaardsche kaematten. In |libértfi»l, den 'gretigen papenvreter, die oJdènige weken van hier in de Sloetsenscholo JJn n, iSfP knÏÏr1001, deU g°dsdieasthaat, die hen den omtrek zijn de Boes 10 duizend ^t zicht alleen der soutane of geestelijk gehuisvest zijn, en daar den keuken doen. J v bezield, namen verschillige vrijmetse- in getal. Wat meer tenZuid-Oosteu, |kleed' zlJtle zenuwen voelt werken en zijneI Het Procrès weet misschien al hoe lii i.: jiin,.,;j|galle oprijzen. jzefr de weezekiuderen tevreden zijn en ge- •Nog eene Soetane zegt het Procrès ».|lukkig die brave zusterkens le hebben. laars de bespreking der begrooting te Colenso, zijn zij tij luizend man |van binnenlandscbe zaken to baat, sterk, met 15 kanons.Het is nabij De tooneelafdeeliii"'«Willen is Kun-|omdc ver^'areu da* er §ceu toezicht I deze stad Idat de Engeldien den 28^^ WOürden zÜn de stemme van zijnl Zou het liberale vailblad misschien vree- non» sneelt dpn 10n en 11n van De-1uitgeoefend wordt in werkhuizen der November op de vlmht gedrevenI 'ne„' - |zer' hem l°cb te belachelijk te maken met cembermaand in 't Volkshuis het kloosters en dat duizenden binders werden. De Engelscbe itgerafdeeUngL ulha f°°1di® Ukü bekDiW»,e° f - drama l^oclo wijli of dteg-e- (laar op onweerdige wijze uitgebuit, [ontmoette ecne kommardo Boeren,|men (volgens het schijnt) met het aanstaandej ven, en wij^ weten daarbij dat het in geen volgen vim liet sjiel en de klucbte I>e nagel vaiij oil daarna dikwijls ten prooi aan Idie onmiddelijk op hari stappen te-lnieuwjaar jonger bloed in de aderen gaat jkleen geruchte en verschiet, ellende en ontucht, op straat gewor- ruikeerde en door d Kngelscben gieten, valsche tanden inzetten, en eenen pen worden. achtervolgd werd. Dochna een i ur, hieuwmoden frak aandoen. De überalen van eertijds en waren van *t De leden der rechterzijde bewezen openden de Boers een z>o hevig ge-I Igedacht niet van hetProcrès Ie ongegrondheid dier laffe beschul- Iweervuur, dat de vijatu gedwougenl 't Mo^e de liberalen lief of leed zijn, wijl Verre van daar digingen der godsdiensthaters, die was den aftocht te blazui en zelf te vinden dal een priester dóór zeer wel op zijneI jij vertrouwden het bestier van de liefda- noch feiten, noch namen, noch dag- vlochten. Daar zagen zi, de brug opI plaatse is. Idigheidsgestichten aan priesters en klooster- leekenineen konden aanhalen de Tugelarivier veruied. Daags tel Ten anderen, dat is het gevoelen van lZU8ters, en bevonden er hen zoo kwalijk niet Do priester-afgevuaidigde E. H. voren tas eeu piket e„,elsehe i„f»-|«r.-.A.reoU* Dinsdag kwam het'Senaat, dat als op iLemire protesteerde hevig tegen die teneooknabij Colenso d»or de Boeren pergerechtshof zetelt, opnieuw bijeen, hatelijke lasteringenen bracht hulde verjaagd geworden. Den23 November om het zoogezegd komplot te bespre- aan de kloosterlingen die zoo talrijke hadden deEngelschente* illowgrauge «Procrès» de ken. De verslagen van eenige politie- en eervolle onderscheidingen door de 17 dooden en 78 gekwetsten verloren, kommissarissen werden onderzocht, hoogste burgerlijke overheden ver-| In het Westen Sint Jansberg-. Eere- en beschermleden kunnen voorbe houden plaatsen bekomen, mils 50 cent. per plaatse, bij M. Callewaert-De Meulenaere. Oppergerechtshof. Verleden meer dan een liberaal zelve. Zoo was het bijna overal, zoo was het na- Die Yper wal kent en hoort, weet daarvan mettlijk hier in Yper. Maar wal hebben wij zien gebeuren? Zoolang die literalen hunne plichten ken- verzekering geven dat, zelfs bij sommigel(jen) en jn matigheid en deftigheid het wei zijner lezers, al zijne jammerklachten en|zijn yan die gestiohlon betrachtten, leefden Dit van M. Hennion, die tot de orde wervenaan de kloosterzusters waar bombardement ie jfjafeking uitvallen het uitwerksel zullen hebben van zij in vrede en eendrachtigheid geroepen wordt omdat hij zekere be- van er 36 het kruis van het Legioen ook n a,t|j(1 V00ft De Trans- die op doovemans deure klopt. schuldigden en getuigen in al te bele- van eer dragen aan de zusters dei vaa|scbe vlag wappert op al de nabu-l digende woorden aanvalt, wordt druk Igestichten van den Goeden HerdeiIrjge veroverde plaatsen. I Wij willen onze fezers een gedacht geven weerlegt. M. Hornbostel wil M. Hen-phe 4-7 duizend kinderen opvoeden eul pond Kimbtrlcv zijn de Boers 10 Ivati de wijze op dewelke die groote schrijvers I nion ondervragen over de bron vanIdie iu de verslagen dm uQickeit, uj> IcjuiZend. man sterk. Thans zijnaij-floodIvan i Pnnr.Rts redeneeren, zij die be- inlichti ngeu die in zijn verslag voor- Uieners om hunne nauwge wrtheid J" vetschangt le Spijtfontein, gelegen wedren.tol^pojiumden alleenhandel komen. Doch de Senateurs die zijne het kwijlen hunner plichten geroomd tngschen Kimberle.y en Modderrivier. van't verstand te bezitten, overvraging willen beletten, over- worden. Indien er overtredingen zijn, 2g NovömbeP werden de Bugel- schreeuwen hem zoodanig, dat M. «>o vraagt E. H Lemire, waar blij-| fe ModJerrivier als weggemaaid Hornbostel uirroeptHet gehuil deryen dan de Prokureurs der toen zij de brug wilden overtrekken met het geestelijk bestier dierzelfde gestichten, en waren er zeer tevreden over. Maar wanneer de latere liberalen hunne plidhton vergaten en godsdiensthaters wier den, dan veranderden de zaken. Dan waren zij meer bekotnhierd om het geestelijk bestier der gestichten tc dweers- Ziêhier den korten en getrouwen inhoud hoornen, dan om 't welzijn van arme ouder van dien artikel. Die priester moge de beste mensch linger) en weezen te behertigen. Priesters en zusters moesten uit de gestich- Senateurs deert mij niet. Daar hijbliek Waar blijven dan de rechter lijke overheden Dat men een rech In het Zuiden weigert deze woorden in tc trekken, Kaapkolonie komen nog kmeisjes worden om ze, als 't ware, I verder optrekken om het leger van arijs, in'het. siadscollegielals slavinnen aait zekere huizen te generaal Methuen rond Kimberley te een socialistisch kougros leveren! Dat de regeering hare policiejgaan biedeu. schorst. steden aan de jonge Socialistisch kongves. Zondagspannen werd te geopend'. Het eerste punt aan het dag-1gelaste, zekere herbergen en zekere I orde was de bespreking van de man- plaufsingsbureelen werkzamer eu| daten der socialistische afgevaanlig- strenger te bewaken deu geldelijken toestand der Burgerlijke Godshuizen. Wij en moeten niet verre achteruit gaan om voorbeelden aan le halen. Wie en herinnert hem die hevige rede twisten niet en die scheuring die over korte jaren plaats grepen in 't liberaal bestier der Hospitiën nopens het uitjagen van de zusters 2sleld of er don. De vragen werden ge per hoofd of per getal mandaten moet gestemd worden, oi de mogen deel maken van ecu minisli 11< en of hunne werking revolutianinair M. Waldeck-Ronsseau (een vr.j- metselaar nochtans) voorzitter van socialisten den ministerraad, bekende dat het bestuurlijk onderzoek reeds de ongegrondheid der beschuldigingen of parlementair moet ziju. Er werd had bewezen, aangezien de officieele besloten dat or per mandaat moet ge stemd worden. M. Jaurès, paitijgan- opzienei en ook de officieele opzichten I van den arbeid bestatigd hadden dat eer van bet parlemantarism verklaart de kiuders der gestichten van den| dat de socialisten heel wel mogen deel Goeden Herder, zich daar in de beste maken van een burgersministerie om voorwaarden vau gezondheid en wel- daar hunne princiepen te verdedigen zijn bevinden en de wetten er slip! en hunne hervormingen door te drij- toegepast worden. Verders verklaarde ven. De bespreking der manier van hij dat twee rechterlijke onderzoeken werken om hunne hervormingen in het bestuurlijk onderzoek zullen vol te voeren, verwekte den hevigsten ledigen, en wij voegen er bij, dezes tegenstand. Betrekkelijk dit punt zijn [uitslag zal bevestigen de kongresleden in twee partijen ver- Openbare zitting van 9°" December 1899, om 5 ure 's avonds. DAGORDE 4. Mededeelingen. 2 Stadsbibliothéek begrootiug van 1900. 3. Burgerwacht id. 4. Muziekschool id. 5. Nijverheidschool id. 6. Kerkfabriek van St Pieters id. 7. Kerkfabriek van S'. Nik-olaas id. 8 Neerleggen der stadêbegrooting voor 1900. 9. Kosteloos lager onderwijs: jaa.lijk- sche lijsten. der wereld zijn, hij en kan noch e»|l«n J a\ Jw,ar,e het le" nlJdeeJe Sjeest van zal een goede bestierder zijn. Waaróm f Omdat hij de kiuders nooit waar- l\jk zal kunnen genegen zijn en de- I» zelve vaderlijk behandelen. En hoe zoo dat Omdat hij zelve zijnen vader zijne moeder, zijne broeders en z«Hderst Elisabethschole. ter verlaten heeft I Wijlen Mijnheer Iweins, voorzitter van het Als d u geen zotteklap en is daar en isITribunaal, en anderen die getuigen geweest geene meer in de wereld wapen van de liefdevolle zelfsopoffering dier l'mmns. waarom verlaat de priester zijn jzustepkens, teekenden krachtdadig verzet huis en ouders, vrienden en magen |aan tegt.n de eiscben van eenige heethoofden, ls het niet juist om hem geheel en g&nscb, len de Zusterkens bleven, met herte en ziele te kunnen toewijden aanj [jöl «Procrès» en heeft niet geern dat deze wier zorge zijn bisschop hem toever-1 wjj qu> z;d[e herinneren, trouwd heeft? t Ziedaar zegt het Procrès, hoe men het geld der HO. ralen gebruikt. Onder die woorden zit er eerst cönver-| nestelde leugen. Het geld der liberaleD Die artikel van 't Procrès heeft ééne gave dat is van zijn gedacht rechtuit te zeggen, zonder er doeksktLS aan te. winden. Laat het ons dus goed onthouden Een priesterhoe bekwaam ook, en kan geen goede bestierder zijn van 'T is waarlijk kluchtig. Immers bijna al het goed dat onze Burger- 0MÜAT 1>RIKSTE" f5' lijke Godshuizen bezitten komt voort van Daar is de liberale leering in al haren e- cude fondaliën ei giften gedaan ten tijde hompenen, kleeugeest.gen en hatelijken 110. Kerkfabriek van StMaartensgrondpand: lt uog 8pr#ke vorm. In Natal Beeds verscheidene malen heelt Imen kunnen lezen dat de stad Ladys- deeld, de eene voor de revolutie en de andere voor de parlementaire werking In de zittingen van Maandag, Dinsdag en Woensdag werden zulke hevige en beleedigende woorden gewisseld, dat de twee partijen verscheidene malen vechte-sgereed stoute, Da«-ie, luit- sche socialisten te L |aals,e lijdingea melden echter dat Citoyen ointy i Liebknecht .deze nog voortdurend de stad bcschic- dag uitK v j - |ten en zelfs nieuwe snelvureude (Hoofd der Du.tsche geplaatat hebben, op de hoog. dy werd met .u k geweld de d™r |e^lad omgere„. gezet, dat de zitting vooi eei g dan wordeu enkele personen afschrabbing. 11. Landbouwgenootschap vraag om ecne geldelijke toelage te bekomen. was. Wat ons betreft, wij wenschen het Bestier En indien bet Procrès er volstrekt aan j der Godshuizen, en de Weezen proficiat met I houdt die menschen liberalen te beeien,| hunnen nieuwen Beslierder, 12, Schoone kunsten Deelneming der s'*d Led ,00 wij „„veerden dien naam in den Wij kennen hem, en wij twijfelen niet of in de tentoonstelling van Parijs in 1900. 13 Openbare feesten en volksvermaken goeden ttn. Die liberalen ware echte libera-^ korten tijd het volle vertrouwen en den eerbiedig voor de godsdienstige vrijheidU* geuegeubeid der kinderen genieten. vraag van wegens den du.venbond om be( e[) de prie9lers Kenfi, eene toelage te bekomen ten einde ecneVan herteen voorbeeldig van K lne^n woord hunne leering en gedrag was yan wijlefl E. Doder de veroordeeling van de handelwijze derJ hedendaagsche liberalen. tentoonstelling van duiven en toehoor seis in te richten. 14. Burgerlijke Godshuizen Venditie van gekapte sparren, hoornen, tallie en staanders. Ter nagedachtenis Maar daarenboven steekt er hier M™\te Brugge ove*leden, Maandag Ï1 nov. 1899. lezeloore uit. Het «Procrès» wilt zeggen: 't ziju del liberalen die de Sloetsen geslicht hebben, bijgevolg die Weezenschole zou moeten eene moest opgeschorst wordeuDuM»»- Mdcre gekwetst door de be„oemi„g de„ Eemeenien Heer S'ou.se.. die er uU king over de revolutionaire WerK b Jouwitsers die in de stad vallen, doch Dllgei. als Bestierder der Sloetsen, is moeten opgeschorst won en, a u I meerendecl dier obussen vallen oplde goedkeuring niet van het liberaal en beeft[komen, allen liberaalgezind en gereed om u pR0 [ons, waar 't noodig is, een handje bij te| wel nog meer dan 80 sprekers mge schreven waren Lie aarde zonder te ontploffen en drin- |Grès verscheidene voeten diep in.De Woensdag brachten eenige kerkver-|kerk en een In de Fransche Kamerzitting van [gen er ----- bujzeu van Igrootelijks verwonderd Ware het anders geweest, het had ons (steken, en ons leger te vermeerderen. Is het zóó niet Requiem «ternam. Rustloos ging hij rond en om Al de wijken, al de wegen Van der schepping heiligdom Vol van 's Heeren wondren zegen; Rustloos, om, wat stil on stom Voor zijn voet hij vond gelegen, Toe te roepen Op en kom God met lof en liefde tegen T NIEUWSBLAD VAN t I t_ 1Anviphlpn t

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1