OMMELANDS, BERICHT büitshü. mm mm «0 >i i 1 #P# H fe 5 ft %f PL PM rit Ft té X n s u Zater 16dl' ecember i#99. centimen 't blad. 34ste jaar. Talmerk 1705. wl- it »r a' aa na ti IfeiiM -JÉI Frankrijk Duitscliland Italië Philippijnsche Eilanden Engelsch-Transvaalsche oorlog Een kinderhegraviügsken Sint Michielsturners Feest in het Volkshuis O Callewaert - De Meulenaerej, Militie Loting De kalholieke Kerk tn Zuid-Afrika «n N R s y& as ife vJl JÉ ?§A Jf? iü 4Ï; rP M 0$$$ TV trekken hij den Uitgever7** 36, in de Boterstrate, te Yperen hij 's lands boodschap we sen ofte post, tea en 3 frank /aa*>A t Nieuwsblad van Yper verschijnt's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon huiten Belgenland. Hei blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaal,. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boter strate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig YperschVlaamsen enbovenal God getrouwe ik wezen zal öo bekr.'ujiö; .kingen kostenO.fr.iS de rake; binnen "t Mad is t De nieuwe inschrijvers voor 1900 Yper gazelle koste op het JNieutvsblad van Yper, zullen van nu tot Nieuwjaar de gazelti loos ontvangen. Het socialistisch kongres Ie Parijs, dat ongeveer 450 socialisten veree- mg had, werd de verledene week Vrijdag gesloten. De voornaamste be sluiten, die genomen werden zijn do volgende: l°Desocialisten mogen geen deel meer maken van een burgersmi nisterie; 2° hunne werking moet re volt! tiomiair zijn, t. t. z.gesteund zijn op revolutie en communism; 3° alle middelen worden goedgekeurd om tot de oplossing der maatschappelijke kwestie te geraken, de algemeene werkstaking vooral wordt aangepre zen. Bij het verlaten van het Stadscolle- gie Voltaire, waar het kongres gohou- len werd, richtten de loden eene ma nifestatie in. Daar de roode vlaggen voorden dag kwamen, wiide de poli- cie die afnemen, docb werd zelf mis handeld. Onder het zingen van de Internationale en Weg met Galij et trokken de betoogers naar de Voliai- replaats, waar zij door de policie te- gehouden werden. De drie vaandel dragers gelukten er in te ontsnappen en no hevige woelingen met de poli cie, verdwenen de socialistische ge weldmakers in de naburige koffiehui zen Oppergerechlshof. In de iaatefc zitlirigen van het Senaat verklaarden verschillige getuigen dat de betoogin gen op het koerseuplein van Auteuil, waar de hooge hoe 1 van President Loubet afgeslagen werd, volstrekt mei voorbereid waren. Anderen trachtten te bewijzen dat de drie verschillij bonden, waarvan in het zoogezegd komplot sprank is, met elkander geen gemeens ha bleu, en dat er bijgevolg geene samenzweering bestond. De graaf de Bion, ondervraagd zijnde, wil eenige voorbehoudingen maken, doch de Voorzitter zend hem onmid- delijk weg. Daartegen protesteeren de beschuldigden en hunne advokalen. M. Cailli roept uit't Is eene eerloos heid. Voor deze belediging jegens de magistraten wordt hij tot drie maanden gevaug veroordeeld. De Rijkskamerier M. Von Hohen- lohe heeft in den duitscben Rijksdag uan.ekondigd dat in het kort een wetsontwerp zai neergelegd worden, strekkende tot hel, verdubbelen der bestaande oorlogsvloot. M, Von Bil low, Staatssecretaris van buitenland sche zaken verklaart dat die vermeer dering der oorlogsvloot niet voor doel heeft land te veroveren, maar wel nieuwe steunpunten aan te werven en aldus op vreedzame wijze en met meer gemak den Duitschen handel uit te breiden. Zijne Heiligheid Leo Xlll is eenige leruitgedieven. dagen bedlegerig geweest ten gevolge eeuer verkoudheid, die hij door ovei maat van werk en eenigzins door on voorzichtigheid, betrapt had; doch dank aan de goede zorgen van doctor LappoOi en de verkleefdheid van Kar dinaal Rampolla is de Heilige Vader spoedig hersteld geweest. Hij heeft reeds weder de II. Mis gecelebreerd De Philinpünen beginnen voortdu rend de eene neerlaag na de andere te ondergaan. Over een tiental dagen zijn zi j door generaal Yung ten Zuiden van Vigan verslagen geworden, en dezer laatste dagen, is de wacht van Agninaldo alweer op de vlucht gedre ven. De Boeren behalen nieuwe zegepra len te Gun-Hill, te Storm berg, te Spijt- fontein en te Magersfonteiu. In.den nacht van 7 December trok generaal sir Archibald Hunter met zijne troepen uit Ladysmith, om de Boeren bij verassing op den Gun heu vel, niet verre van de stad aan te vat ten. De Engelschen gelukten er in,den vijand van den heuvel te verjagen, doch waren weldra gedwongen zich terug te trekken, 3 dooden en 29 ge kwetsten, waaronder 3 officieren,ach terlatende Zondag nacht wilde luitenant-kofo net het ook beproeven om de Boers op den Hill te verrassen. Hij gelukte erin ze te verjagen, en hun kanon bij middel van dynamiet te vernielen, maar bij hunnen terugkeer waren zij reeds door de Boeren ingesloten en verloren een gedoode en 3 gekwetste officieren, M gedoode en 41 gekwet ste soldaten en 6 krijgsgevangen) n vooraleer hun kamp te bereiken. Te Slormherg, ten Zuiden vau Oranje-Vrijstaat, kregen de Engel schen eene wat duchtiger klopping. Zaterdag namiddag verliet generaal Gatacro.met zijn legerde stad Pielers- kraal, ging met den trein tot Alolteno, en begaven zich van daar 7 uren verre te voet naar Booi-Kop om daar de bijzonderste stellingen der Boeren ten Zuiden var) Kimberléy, 150 krijgsgevangenen bleven in h.itfd'én der Boeren, die de Engelschen ter aan Mod der ri v i er cht - a i t; >égèu Volgens hunne eigene berekeningen beloopon de .verliezen der Engelschen in Zuid-Afrika reeds tot 4.750 man schappen Met Nieuwjaar i'TiYuandi' gr at f».; Uitte ken alias het Strijdterke uit hm politiek léven verdwijnen. Neg zoo jong zijn - nauwelijks vijf' jaar en moeten sterver. Dat arm kind 't Is papa Progriüs die 't wiit. Gij doodof ik dood zei papa. En daar het kind altijd zoo vol eerbied en achting was voor pap.", en hem altijd gehoor zaamd had, heeft het hem vrij wittig ge slachtofferd. 't Is schoone... als 't waar is. Wat gaat er dan geworden van de sin dermaarten Alpha, Gbliatb en andere die 't Luttekm bezorgden en troetelden Gaan zo onmeêdoogeade aan de dcui gezet worden, ofwel zullen ze misschien ai te gare bon papa Progrés moei.,': oppasser. Dut laatste ware misschien nog 't b> st want daar de 'ouderdom nooit alleene en komt, zou bon papa die kindermaarten mis schien kunnen noodig nebben. zullen op Z odag 14 Januari aanstaande, eene groote avondfeest? geven. Het programma zai niet anders bevatten dan nieuwe stukken. Onder andere zulten daar uitgevoerd wdr- den twee nummers van do wederlanösehe Turnfeesle van Dijon (Vrankrijk); en eenige der wedettandsche feest? van Gent. Eene feeste die dus belooft prachtig eri aantrekkelijk ie zijn. en Maandag 0,f.3ö van 's Rechters wegen f. i; overdruk, S fr. 't hoaderd. boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken De Hoeren van de Agence Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n® 8, Place de la Bourse, ontvangen bekend»? w kingen voor 'r Nieuwsblad van Ym®, van al die buiten Omt- i- w Westvianderen wonen. Hertelij it on proficiat Heeren Spelers. Pro ficiat, M, De Jaogbar, die in de wéerdij van drie weken oris zulk schoone; avond feeste heeft kunnen bereiden. The liten baatje! vnn wege t B "Ji jh n r r m I ijD. Boston Amerika DE MAATSCHAPPIJ DER CARTERS INKT do o. ehtigste der Voreenigde Staten van Aoacrikfi en einde hare waren in België te doen kennen, biedt voor frank de volyende waren Feeste, ja dat was et 7 t>a •wond in bet VoiksHoie Prachtige feeste, go"? «tu Wacht alleene kan n Slechts ?'0g een tiental kistjes zijn te ver krijgen voor Yper en ommelanes hij in de Boterstraat, 36. Het is wederom de tijd op welken de Delgen, geboren in I88O, alsook de vreemdelingen die in België moeten loten, zich ten stad of gemeentehuize moeten doen inschrijven. De inschrijving wordt ged ;sn vota tien 9 tot den 31 der maand December. De inschrijving moet geschieden in de merkelijke woonplaats van deri vader; in deze van de moeder, bij gemis aan vader; in degene van den voogd, bij gemis aan moeder ia die"van den ioteliug'zelf, als de bvéiigsn overleden, in inteidéctie of zotider h- kde woonplaats zijn, of als de loteling zelfstandig moet handelen. In het nlf.ineen, kat dit in één woord gezegd wi'.rdi men moe' zich doen in schrijven uoar waar dc woonplaats zijner familie is. s er somtijds personen zijn die hunnen juisten ouderdom niet wei weten,'t is noocis dat sij or naar informeereu, om alle genuamheid of straffe te vet mijder,. De lotelingen worden insgelijks verwittigd dv.t het in hun voordeel is, hunne redaction te doen gelden, 'tzij bij hunne 'nsehri t zij op den oogönblik. der loting. Zij mogen ook niet vergeten te t'ègger, of' zij eenen broeder of balven broeder hebben die nog voor den miiiciersad rsoet kernen. Degenen die meenen recht tot vrijstelling te hebben, voor andere reden# dan voor ziekte, lijfsgebreken of kleine gestalte, even als zij die rooenen recht te hebben lot eene ontslaging vari dienst,moeten aan het collegio van burgemeester en schepenen de getuig schriften vragen welke door de wet vereiicht worden. Deze getuigschriften worden best gevraagd aanstonds na de loting, en zij moeten in alle géval gevraagd wc den binnen die tien dagen, ie rekenen van den dag der loting. Wat de aanvraag van getuigschriften be treft gegrond op den slaat der fortuin van de familie, deze moet mondelings, of' 'tek'ifte- lijk gedaan worden, 't iu abri de;: erronc sements commissaris, op den dag va» de loting, of onmiddelijk na dézelvc, 't¥ii aa; het gemeentebestuur, binnen,«le ï<0» «lagen. De belanghebbende krijgt, akte van zijne verklaring. Na dit tijdstip, moge»; do vragen niet meer aanveeid worden, ten r -gcsicand waren op feiten die later dan gejnptd tijusbp gebeurd zijn. Dc bovenstaande aanmerkingen zij alleen gericht tot de ingeschreven loopende jaar, maar ook tot aeuii - ontslagene milicianen der vorige nog voorden milicierasd moeten ver Gazette van lelde deze die dril Deze woonpiTatsivcvdt v8stgr«eld''éodr telsttaffé van verbanning ïransvaal maakte eertijds deel van het apostolisch vicariaat van Nalat Maar d. 15 Maart laatst, werd er eene afzonderlijk prefectuur opgericht. De missie js toever trouwd aan de paters Oblaten en omvat geheet npt g' oied van de Republiek der Boeren. De eerste priester welke Transvaal bezocht, was pater Houcjewanger. Bij zijne aankomst te Potchefetrooia, in 4868, verjblod het. gouvernement hem tnie u> I own. no men aan fe vallen. Toen zij bij het krii en van den dag in de vallei nabij Booi-Kop^ werdf zi door een hevig ^e« "r! unr genSpoed ig i n krij:?skoiom schikt, bestoïtodêfi de Er met moe i en geweld en onder een en hagel van kogei, den heuvel waar de Boeren zich verschausden maar nauwelijks waren zij de steile helling opgeklommen, cf de Boeren die ai vceer een eindje gevlucht waren, beschoten hunnen vijand langs drie kanten te gelijk, terwijl het kanon gebulder verschrikkelijk werd. Dit hevig gevecht duurde 3 uren lang. De Engelschen waren verplicht den aftocht te blazen en keerden weer naar Molieno. Hunne verliezen wa ren groot doch zijn nu nog niet officieel afgekondigd. Men spreekt van 672 krijgsgevangenen. Te Spijtfontein, op weinigen af stand van Kimberley, werd gene)aal Methuen Zaterdag verslagen en ach- cn "!i Du twëe avonds i. Aan hc» hoofd oen wij ftiët war' .'6gen- alle de gi op cms I f I overhedén van sta ontvan-l gerang- j selsch j.'ys do zale IellerlijK m-migte toehoorders ••kioening om zoo te tlijkr er; burgerlijke Maandag onderging het leger van - dien zeilden generaal aanzienlijke verliezen te Magersfonteiu, wat meer i: begor- een stuk voor syra "'r •f itipde tusscherponn var. ïK'i spel, lu schoonste deuntjes liet so": in sn telken;: m u. algemeen handgeklap toegejuicht werd. Wat iedereens verwachting vorrzet'er vertroffen heelt, dat was de uitvoering van het drama Lodewijk of de gevoker van bet spel. Hulde aan al de spelers "die ah on zoowel hunne rollen kenden, verstondo o (/uoersciiSiuis r/iiosteu één jmr voortdurend verblijf in dozelfd'; gemecritc;zij wordt maar vcrlc: en door eonon zelfden tijd in eene andere ge meente ;e verblijven.' Als de verblijfplaats niet vastgesteld kan worden,bij voorbeeld ton gevolge van wonen of zwerven ten allen kante, geschied: dc inschrijving in de gemeente welke dc laatste wettige verblijfplaats is. Hoi kind dat door ccne gemeente recht streeks, of door hare godshuizen of haar bureel van weldadigheid opgenomen is, wordt in deze gemeente ingeschreven. Dciusote :\r.\ tesphiosl 'C' i '"'.'TC: ck van d' r ;an'. den voogd, 'il atnnr: p,:,;;ivo, VOlgeUS gOZ-'-gde weergegeven hebbed Hulde vooral aan dén sdvokaat, aan Lodewijk en aan hol kleine Jannekei), die meeste lijk gespeeld hebben Het drama ging diep i. bet herte der toe hoorders en deed vele tranen storten van aandoening. Gölukkiglijk kwam het kluchtspel De nagel van St Jansberg aller gemoed op beuren. 't Was hier een lachen van het begin lot hel einde. In die kluchte, nog 'nen keer hebben al de spelers getoond dat zij waarlijk 'huis zijn in het to'oneel. Martin, de oude sold at, hij en inoest maar wikkelen of iede reen ging aan 't lachen. M. Spink dal was iri zijn spreken en gebaren, in geheel zijne doe- ninge, van top tol teer.en een gespogen En- gelschman. Geene reden stolt vitn de inschrijving vrij. De register der inschrijving wordt geslo ton op 31 December, ten 4 ure 's namiddags. De lijst der ingeschrevenen zal afgekon digd worden op 3 Januari IDOO, en zal aangeplakt blijven tot den lOder zelfde maand. De reclamen wegens onverschuldigde in schrijving of weglating, moet men zenden aan deri burgemeester, vóór den 42 Januari. Die verwaarloosd hehb>,n zich te doeri inschrij - en van 1 tot 31 December, worden gestraft met eene boete van 26 tot 200 fr. Het is dan de lotelingen, ouders of voog den aan te raden wel bij tijds voor de inschrijving te zorgen. Zijn ingediend bezwaarschrift had s cëu? andere uitwerking, dan dat de bedreiging werd ten uitvoer gebracht men stond hem 12 uren toe om het grondgebied der repu bliek te verlaien. Die vijandelijke maatregels werden echter het volgende jaar reeds ingetrokken, dank aan de pogingen der katholieke gezanten, en vooral door het bezoek van den gouver neur van Quillimsne', een ijverige katholiek, die erop stond de mis te kunnen bijwonen. Sedert dien tijdis het katholicisme in Trans vaal zeer toegenomen. Er zijn nu katholieke kerken, waaraan priesters verbonden zijn.te Pretoria, Johannesburg, Potchefslroom, Klerksdorp,Borberton.Vleischfontein en Lij denburg. De broeders hebben te Johannesburg een collegie dat vijf ft zes honderd leerlingen ielt. In dezelfde stad zijn drie katholieke scholen voor meisjes, bestuurd door do Zusters van de Heilige Familie. To Vleisch fontein is ook eene nijvcrheidschoo) voor inboorlingen. Het gouvernement verleent, wel is waar, geone hulp aan de katholieke scholen; maar h;legt ook geene hoegenaamd» vijandelijk heid aan don dag. De Zusters welke te Johannesburg en te Klerksdorp in de hospi- oiidtii cc talen zijn. tellen zelfs veel Vri Boeren en uitlanders. Het vicariaat van den Orauji Vrijstaat, waarvan in 4894 Basutolariu ie gescheiden, telt 5,600 katholieken, op 1,600,060 i«Wo- ners, met tien statiën of plasteer- wastr 9#sj. ■- i'fflM'JjggJ! mfim.s.«nm*e**^^<m>KxP B-fiteVKw» 'M*»»ï .-«am*. A»M.«m^,^«MMMM..A*..>J.-fCfrltit)11tYr«1m-trTi*#iiiéI «mm humflni i liOi mi«h &asti6m® kOT S^'r ®8$e R$ SM ja» tëfëSSSï: H f'4 'd-j v •^rTrtrüTT}j|IfHp iijiifiijnn^ WWJBBE 1 litar allerbeste inkt» (bluo-black) Fr. 4. 1 flasch rooden iukte (Crimsonj i flasch colle en borsteltje 1 prachtige in'xtpot voor twaa soorten van lnkte (vernikeld) (stelsel Victor) 1 fleschje tampon-lnkte.esn eeuwig durende almanak, oolle voor photographien ce plakken, enz. 3 - 1 50 6 50 2,00 'tZIj te zamen Fr. 16.00 tü« rraitoir-ii'ratErrie. 53t V» t i c l r ®.l

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1