D I T IS EN OMMELANDS, m BERICHT KIST-AANBEVEUNG Carter's Ink Company BUITF.BL4NDS ,4 NIEUWS Or» Zaterdag, $3s">n December 1899. centimen 't blad. 34ste jaar. Talmerk 1706. Frankrijk Servië Engelsch-Transvaalsche oorlog Spanje Boers en Transvaal O die eerlijke schrijvers Callewaert- De Meulenaere Davidsfonds Te trekken hij den UitgeverTh 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's lands boodschap we sen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Ypku verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaaL. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Botkrstrate, Tk 36, te Ypkr. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't O.f-30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Ypkr, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. hen, naar keeren. hun vaderland terug- De nieuwe inschrijvers voor 1900 o;> het Nieuwsblad van Yper, zullen van nu tot Nieuwjaar de gazette koste-1 loos ontvangen. Oppergcrechtshof. De laatste zit ting voor het verhoor der getuigen in I hadden vier doodeu en verscheidene de zaak van het zoogezegd koraplot, Igekwetsten is Dinsdag geëindigd met eene hevige Dinsdag laatst werd op de grenzen van Servië, een hardnekkig gevecht geleverd lusschen een dertigtal Ar- nanten en een heel detachement Lurksche soldaten. De eersten sneu velden totden laatslen rnan.DeTurken woordenwisseling lusschen den Presi dent van. het Oppergerechtshof en M. Paul Deroulède. Op het einde der zit ting vroeg deze laatste dat de zaak van Marcel Habert niet van de zijne s>u gescheiden worden, om beiden l>ew,,teo dal de EogeDcheo «óór hun deel te k<innen eischen in de den 0°Ho? niet wisten mot w,e zg verantwoordelijkheid voorde pogin- «""P™ e doen hebben. De Hollanders gen die >ij aangewend hebben om del™' de keepkelooKi ■chgnen meer en De voortdurende zegepralen der parlementaire Republiek te vervangen meer genegen om in opstand te komen door de Volksrepubliek Daar de pro-»" «h >»J d« Boers aan te sluiten. De kureur generaal dit verzoek van de Kaff® hoiiden toe I10« j „si onverschillig, maar het is te voorzien baud wees, sprong M. Deroulede reent 8' j t j „„„irrvrvbt|dat zu zich zullen laten medeslepen en nep dat de magistratuur verkocht I - f was, dal zij zich aan de bevelen der '1»»1' d» overwinnaars en dat zi, sullen regeering onderwierp. Dit gerechts- 'eedekloppen melde kloppers. i f up „„l, r> i n rr I Ue Enge schen verhezen veel van hof is een hof van onrecht, zoo ging 1 r hun ver rouwen in hunne eigene ge- hn voort, het is een hol van eerloos-I heid, ik spuw u mijne verachting |n «eralen. Verscheidene dezer zijn door het gelaat. Gij zijl ellendelingen! Il.undere vervangen. Lord Roberts is veracht n Gij onleert het land H'«f*'d opperbevelhebber der Inlusschen had de Voorzitter po- Engelsche troepen in Zn.d-Afnka in aangewend om den spreker nieuwe veldmaarschalk Roberts doe gingen het woord te ontnemen maar de op- gewondene beschuldigde giug maar alt ijd voort tot dat zijne stem door hei schrikkelijk rumoer der aanwezigen verdoofd werd. Na de opschorsing van het verhoor, werd M. Deroulède in geheime zitting tot twee jaar gevang veroordeeld. al de troepen, die zich ten Zuiden cn ten Oosten van Oranje-Vrijstaat be vinden, tot aan de Aar terugtrekken, om daar zijne aankomst at te wachten en dan met een ontzaggelijk leger le gen de Boers op le rukken. In 't kort zal men zich dus aan eenen schrikke- lijken slag mogen verwachten. Lord Kitchener is benoemd tot nieuwe ic- Engeland geroversle van den staf. De 7C legeraf- Delereu, .lie se,Ier! jaren onver- «feeling is op het pont naar Znn poosd naar een onafhankelijk bcstu.il Afrik» in te schepen en de laalsie re- streven,nemen de gelegenheid Ic baal I servelroepcil, de egerafdeelmg tot stand te brengen. I wordt ook rèeds onder de wapens ge- om eeiifii oproei De moeilijkheden, die Engeland me: de Trnnsvalers ontmoet, en de afwe zighci'l der soldaten scheukt hen zekere vrijheid om ongedèerc: betoogiugen tegen de Engelsche regee ring op touw te zetten. De minister Chamberlain moest naai Dublin om daar den titel vandokloi roepen. Nieuw kanonnen vleesch schrijven de dagbladen, omdat de Boers zoo buitengewoon juist schieten op ieder kogel, die zij uitzenden, tiet adres van den bestemmeling schijnt geplakt te zijn Generaal Wan chope,die in den veldslag van Magers- I fontein, dooreenen groep Boers op honoris cautd te ontvangen. Eene vij- gemerkt werd werd op denselfden audige betooging werd ingericht; <ir manifestanten zongen «Wij zullei Chamberlain ophangen De Trans vaalsche vlag, die zij droegen, werd door de policie afgenomen. Aldus wordt de houding der leren, op ver schillige plaatseu onrustwekkend en dreigend bij zoo verre dat Engelaui zal verplicht zijn zijne garnizoens in stond met 18 kogels doorboord. In dienzelfden slag werden 14 officieren gedood, h officieren gevangen geno men mi 764 soldaten gewond. Te Co lenso sneuvelden 9 officieren, 18 an dere werden krijgsgevangen genomen 742 soldalen werden gewond en 348 vermist De toestand Ie LadysmitK, te Colenso, Ierland te versterken, op het oogen-De Mafcking cn te Kimberley is weinig blik dat het al zijne beschikbare man neu naar Zuid-Afrika moet sturen. veranderd. Heden meldt men dat de Boers er in gelukt zijn Kimberley in te nemen, morgen zal men dit nieuws logenstraffen, en aldus wordt de waarheid menigmaal door de Engel- De Spanjaards, die tijdens den jschen verdraaid. Spaansch-Amorikaanschen oorlog op j, de Philippijnsche eilanden gevangen Welke leSSe. genomen geweest zijn, beginnen I Over eenige dagen weid er te La Louviè thans een einde te zien aan hun ge-1 re, in Henegouwen, een congres van vrij vangenschap. Heden Zaterdag zullen I denkers gehouden, rond de 4.000 krijgsgevangene Span I Daar wierd voorengesteld en aangeno jaards, die dank aan detusscheukomstlraen den wensch van het jongere ge Y&n den Airier ikaanschen generaal I slachtte onttrekken van den noodlot Otis hunne vrijheid verkregen heb-|« tigen invloed der priesters Een der sprekers van dit congres, zekere Sosset, anarchist, en opsteiier van het dag Clad La Bataille schreef daarover eenen artikel om aan de godloochenaars en vrijden kers te toonen welk een gevaarlijk spel zij spelen met het geloof en den godsdienst uit het herte des volks te willen verbannen. Vroeger, mijne heeren, zeide hij, hebt gij verkondigd dat men niets moet verwachten van de hemelsche heerlijkheden, en men alleen belang moet stellen in de goederen dezer aarde. Hebt gij nu bij geval gehoopt dat uwe godloochenarij niet verder gaan zou dan uwe salons en .„we cipschik kamers, waar dat de ongodsdienstig heid, de spotteiniën cn de flauwe praat doorgaan voor verstandige re- eneering Neen, mijne heeren; uwe leering is buiten uwe huizen gegaan, en ver- preid geworden in de woningen der arbeiders, in de huizen der armen, onder de strooien daken van den uiten, en in de zalen waar men mee- ingen houdt. Gij hebt geroepen geen God meer En uit de fabrieken heeft men u geantwoordgeen God en geene meesters meer Nog kortgeleden, eerbiedweerdi- ge heeren, hebt gij den donder van uwe welsprekendheid iAten hooren tegen de bezittingen der kloosters. Maar de arbeiders die u hoorden hebben beginuen misnoegd te zijn egen al deze die van de goederen ge nieten. Zoudt gij willen dat wij eem uit zondering maken voor de kapitalen er geloocheneude burgerij Uwe drukpers, mijne heeren, weet lie slag van aardigheden uit te ha- en min of meer geestig, tegen do eeririg van het toekomende leven. Weet wel dat de arbeiders, wan neer zij uwe proza lezen, natuurlijk gepeisd hebben zooals gij aan iet genot van hel tegenwoordige le ven. Laat ons nog verdei» redeneer, n, m jne heeren. Uwe voorouders hebben konin gen naar de guillotine gezonden, bas tilles omvergeworpen, en de macht gestéld ten dienste van het recht. Zij hadden gelijk, en uwe zede- eer zegtdat de uitslag de daden der overwinnaars verrechtveerdigt. Welnu de opstandelingen van he den zijn nieuwe bestormers van bas tilles. Gij hebt hun eene uitstekende scboie gegeven. En nu op hunne beurt stellen zij eene vragehebben de hoofden der lurgers meer recht gespaard te wor den dan deze die in de verledene eeuwe onder 't mes vielen. In een woord, mijne heerenuwe vrijdenkerij heeft geleid tot hetanar cliisme. Indien er geen toekomende leven en is, moeten wij onze aardsche woning wat veranderen, op die wijze dat allen er profijt van willen en on- middelijk. Wij geven die woorden te overwegen aan zoovele liberale schiijvers die voor mannen van orde willen doorgaan, en nogtans dage lijks werken om het godsdienstig gevoel bij het volk uit te roeien. Onder den titel vanEen monster in soutane; klerikaal schandaal, had het af schuwelijk lasterende artikels geschreven legen den Eerw. Heer La Groix, onderpastor te Trouville. Om die reden voor het gerecht gebracht, was La Lnnterne in eene eerste zitting te huis gebleven. Ten iweeden male gedaagd zijnde den IS December laatst, kwam het vuil blad nog niet op. en werd veroordeeld voor zijne propere daden tot twee duizend franks boete. Onze liberale gazetten zullen hen wel wachten daarvan te spreken. Eeuige wetensweerdigheden over Trans vaalsche namen. De burgers en de boers zijn geheel en garisch het zelfde volkmaar de eerste name is van engelschen oorsprong, de tweede van hoüandschen. De stad Ladysmith is in den grond de naam der vrouw van eenen ouden landvoogd van den Kaapgenaamd Harry Smith, zijne vrouwe noemde men volgens het engelscb lady Smith. De landvoogd teil anderen, heeft ook zijnen eigenen naam gegeven aan de stad Harry smith. Het meestendeel der steden en dorpen dier streke zijn hunnen naam verschuldigd aan bijzondere personen. Alzoo komt Durban van d'Hurban, ook eertijds landvoogd van den Kaap. Pretoria komt van Andries Pretorius, vader van den eersten Voorzitter van den Transvaal. Krüjer heeft zijnen name gegeven aan Rrügersdorp. Twee boersche opperhoofden: Pieter Retief en MeritsGerut, hebben hunne voornamen versmolten om er Pielcmvilt burg van te maken. Ge ziel dat de boers geene moeite hebben om namen te maken. Een bautjje! van The vege Het goddeloos parijzer dagblad, La Lanterne heeft weeral met het gerecht moeten afrekenen. lioston (Amerika) DE MAATSCHAPPIJ DER CARTERS INKT de machtigste der Vereenigde Staten van Amerika, ten einde hare waren in België te doeri kennen, biedt voor <1 frank do volgende waren: Slechts nog een tiental kistjes zijn te ver krijgen voor Yper rn ommelaiu-s bij in de Boterstraat, 36. Woensdag laatst hadden wij d« eer en het genoegen den zeer eerweerden heer Edm Deiplace S. J. te hooren spreken in de Iweinszaal over de Boeren en den Transvaal Spreker heeft zeven jaren in de streek der Boeren gewoond en gewrocht als katholieke geloofszendeling de voorzitter van de yporscbe afdeeling van het Davidsfonds,EH Kan. Duclos, kon dus niemand beter uitnoo digen dan dien ouden vriend om over iets te komen spreken waarmede alle dagbladen nu bezig zijn. ■ütm De aandachtigheid der talrijke en uitge- ezene toehoorders spreekt borg voor de degelijkheid der voordracht. E. H. Deiplace vertelde hoe over omtrent twee eeuwen menige hollandsche, vlaamsche en zelfs fransche protestanten naar Zuid- Afrika uitweken en daar boerden en verme nigvuldigden hoe van in het begin dezer eeuw het engelsch staatsbestuur, dat wilde meester zijn.de Boeren opvolgentlijk hooger op joeg tot in de huidige republieken van ransvaal en Oranje, en hoe er daar nu ge vochten wordt voor het meesterschap. Spreker hekelde het engelsch staatsbestuur dat, legen het gedacht van menige engel schen, een beschaafd europeaansch volk wil behandelen als de zwarte onbeschaafde in boorlingen, en de onlangs ontdekte goud- en iamammijnen wil inpalmen. Hij zei dat de Boeran zich sedert jaren bereid hadden tot eenen oorlog, dat het scherpschutters zijn die hunne poer naar de musschen niet verschieten, dat hunne peer den onvervolgbaar zijn in hoogten en leeg- ten en busschen der streek, waar zij t'huia zijn, en dat zij, naar alle waarschijnlijkheid, iettegecstaande de schrikkelijke macht en vervaarlijke dapperheid der engelschen, hunne onafhankelijkheid zullen bewaren. Daarna gaf spreker nog menige boeiende itleggingen over den godsdienst, de zeden der Boeren en der oudere zwarten, over do gging en vruchtbaarheid der streek en over en toestand der katholieke kerk aldaar. Gelukkig waren wij te vernemen dat, in dien de Boeren onze heilige sacramentenen kristelijke oefeningen voor verdoemde room- sche superstitiën houden en de zwarte Kaf- ers in de onwetendheid gedompeld en ver teend blijven, geen van beiden de vrijheid van den katholieken godsdienst belemmeren of de bedienaars en volgelingen ervan ver drukken of verbannen. Zoo beeft spreker maar een maal benauwd geweest in de zeve.i jaren van zijn vruchtdragend verblijf, elk die 't hem hoorde vertellen, zal onthou den waarom elk zal ook outhouden hoe de loeren, die vlaamsch spreken gelijk wij, huns gelijken, inenschen noemen, de zwarten schepsels, en de engelschen, die zij haten ep verachten, veidoemden en schurken die door Gods zonne overal in de oogen gehou- Jei. worden kortom het was eene aange name en leerrijke voordracht waarvoor wij H. Deiplace hertel ij k bedanken. Ni die voordracht zong M. J. Derudder, begeleid door M. Desramault op 't ivooren vineeiblad of 't klankberd, zou Gezelle zeg gen, het vadrrlandsch lied van den Trans vaal 'i was wel gepast en 't wierd ook toegejuicht. Wij lezen in de Gazette van Brugge» den volgenden merkweer- digen artikel: Het woord van eenen Bisschop Het was Zondag laatst volop feest bij onze goede vrienden, de antisociulisten van Gerit. Het was ter eere van Heer Guslaf Eylen- bosch, oin zijne benoeming tot ridder van den H. Sylvester. J-t, een werkman, die met zwoegen en labeuren zijne bane miek in de wereld, en die van jongs af zijn brood moest winnen in t zweet van zijn aanschijn, die klein in de oogrri van velen, hooger geacht wierd v,'.n anderen om 't goed dat hij wist te bewerken onder het lijdende en arbeidende volk van Gciu.Heer Eylenbosch, wiord door den Raus tot ridder van zijne orde genoemd. Zoo vereert de Kerk de kleinen, zoo ver- hefl ze de nederiger). En 't was feest volop. En daar waren edelmans en volksvertegenwoordigers, en senators, en priesters, en rijken en armen tegenwoordig om buide te bewijzen aan den ridder, eenen man uit het volk, tenen man van het volk; en dat deed deugd aan ieders herte, die eensgezindheid om den veredelden arbeider eere aan te doen en geluk te wen schen. VAN ,■■11, 0i;, 's I.N s don cvvnnbun vervanging van Redvers Buller. De I. UL.l'. J J i 1 UOI»Itv/N f w» WURM Fr. 4. 2 1.50 1 liter allerbeste inkte (bluo-black) 1 ftesch roeden inkte (Crirasonj 1 flesch colle cn borsteltje 1 prachtige Inktpot Toor twee ssorten van inkte (vernlkeld) (stelsel Victor) 1 fleschje tampon-inkta.een eeuwig durende almanak, colle voor photographlen te plakken, enz. 'tZij te zamen Fr. 18.00 6 50 2.00 UHUI

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1