ANGLOO-MABIEU CH. VEBCKUYSSE-GHYSELEN MUS Broeoebs Zusters, STOVEN. E I I 1 IÊÊ BOUWSTOFFEN en KOLEN 1 GASPARD BEDDELEEM li SEYS-STAKLENS WASCHMACH1MEN TANDEN MR MME M. MEIER Y k N WÏN 8 E N Poot-Philippe en A. Therry Cycles Automobiles FRANCOIS HOFLACK TE PACHTEN OfOÜPIIl iETISTip H. Antony-Permeke, YPRES. H u i s AV O 1SÜ C Kr C L L M E hl T m ii I t BERICHT EN1M-PÖLLEY, GEBREVETBERE IJZEREÜ AFSPAMMGC. ju l ul 8 HUILESMIuÉRaLBS BUSS'S EL AN GR IJ K B E RICH T YPER, Koeimarkt. N° 3, YPER. IN HET WAAK SAAIJETTEN wijveken YPER, Rijsel straat, '28 Tl. Coffres forts Handel in kolen, aduinsteen, marmeren alle slach van bouwstoffen. 'M'4 ■mré V" Gebitumeerd Karton ENGELSCHE WIEREN BEDDEN. GROOTE MARKT17 ivnmrvnoN des Hl IL-S Hlttljp ,t VISELIffi lATRASWOl, PLflffl I G. VandeCasteele,zoon YPF.R, ELVERDINGHïiSTRAAT, 44, YPER. Magazijnen til werkplaatsen Bij het slachthuis 17 en op de ktuii. V! LOS, STOVEN, O.VCHINEN, :U IIRCEL CAE'STEKER lm Rank en Wisselkantoor Agentschap der Antwerpsche hypotheekkas Spaarkas Manufacture de Y P R E S KO^TRUk. Moskroenstraat, 2, KO^T^IJK.,, Mr m Meyor kan geraadpleegd worden driekeeren ter week, zij alle Maandag, d»h- derdag en zaterdag, van ure 's morgens tot ure namiddag. bi? MevrW6 VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, YPEREN Kunsttanden te beginnen van 5 fr, Volledige gebijten van af 100/h en hooger gewaarborgd voor het leven bij Mevr. wed. Van Kemmel, Groote MarktYperen TOT POKin, EN TOT PROVEN. Vélos Cadres Roues Pieces détachées Accessoires Pollissage Nickelage Emaillage Spécialité pour Bicyclettes, Voiturettes Automobiles RUE AU BEIJRRK N'll, Twee maal te week inkomst van verso!) kalk, ciment en plaaster. Groote handel van zuiveren gewaarborgde» franschen ciment van Boulogne aan zee. Depot van roede brijken (effen en gemouleerde) voor voorgevels, van 't huis Paul Laloy van Deulemont. Verkoop aan fabriek prijs. Magazijnen op de Koeimarktaan de Statie es op de Kaai. Handel in Monsche ,Freine-,Braisetten en FranscheKolen. Bijzondere «oorten van Anthraciten en Droogkoltn. Brabandsch goed Roode en blauwe pannen, veursten, noordboon sen en Strooiveurtsen. Roode en blauwe ordinaire en machi netegels in alle grootten. Papesteen en, klinckaarts, bri ketten, stekesteenen. -- Specialiteit van dikke en dunne oventegels. Engelsche en andere Schaliën en schalie veursten. Alle slach van grezen buizen en ellebogen, potgoten.-— Pottelbergscheen fransche pannen en veursten in rood en verlot. --- Draineerbuizen. Doornijksch-, Ecaussines- en wit steen Zullen, kribben en bakken, watersteenen, deksels voor citeerns en aalputten, barrierepinanten, koeislieten, schor- jjj^ ren en dallen. Refractaire brijken en spieën. - Sterren, leeuwen en gleische tegels voor schouw muren. - Engelsche filters en glazen pannen. Groote kern van marmeren Schout ven en Grafzerken, p' Pavementen in ciment-, ceramieke-, Rasècles en mar- meren tegels. Het. huis is in betrekking met eene bijzondere firma voor het leggen van Mosaïquepavementen. Standbeelden voor hovingenen kerken.—Arduin- en marmerwerk voor gebou wen. Garnituren in marmer voor meubels Reiniging en herstelling in 't nieuw van oude grafzerken. -- Alles in |j(| eerste klas en ten genadigste. f|> i ;.:gxe MERCER/EN. YZËRE MEUBELEN. SAAIJETTK EN LAINE. (iroote sortcering' van Heerdgarnituren «I1STI0KT XM 'T JAAJfi. 487T, I)e magazijnen en vwrk win kei zijn gelegen te. Yperen bij de. Statie en op de Kaai. Monsche en freine kolen, bvateetten, fransche en engelsche kolen. Art. thracietenvoor amerikaansche stoven,cokes,brieketten eu droogkolen. Doornijksch kalk van l"e on 3d,! klas, ciment en plaaster. u stelsel BAUCHE andeie en GR A S SNOEIERS BRAAMDRAAD Gegalvaniseerd IJZERDRAAD I h' -r.i "par '--Lu Maaimachienen YFEI, zooals pelerinen,fi- chauwe katten en andere lange, moffels, kleine four- ruren voor den hals enz. Specialiteit van katoenen, zijden en leeren handschoenen in alle kleuren; witteen gekleurde rokken; foulards, Javalièresgroote keus van plastrons en strekkenflanellen en witte mans- en vrouwhemden; cols, manchet ten, doopmantels en kinderhoedjes; normale baais, jerseis, hemden en vareusen voor cyclislenkoussen, kken en allerhande gebreide artikelen; groot assortiment van doublé en rouwartikelen zooals: oorringen, brochen, monterketens, garnituren voor bemdens enz. Spëcialilé de GRAISSE A CHARIOTS brevetée Gros Détail Slijpstraai, 71GENT. Vooraleer u een schoon1 PARASOL, PARAPLUIE ofwAN- DELSTOK te koopen gaat zienJu„ naar liet groet en schoon maga- Lj|e d jss0[) HUE DE CASSEL, 38 I* O I* EI* UVG II E Huile Mii érale Russc AA Suif zijn BOTERSTRAAT, R" 22, Y per, waar men zc maakt en vermaakt. Moellon-dégras, Mastic Serbat JCylindrines, Graisse consislar.tu Essences MinéralcsBenzine, Naphte Huile superfine pour horlogers w w 4«» Alle slach van Kolen, van eerste keus, aan voordeelige prijzen. Kolen van Bruay voor bakkers, jgfc Kalk, ciment en plaaster. Monopool van den verkoop van fransche ciment (Boulogne sur mer). Volledige soort-erin., van brabandsch w goed. Zullen en kassijnen op alle gro tten. Koeislieten, bakken, W watersteenen, enz. Tegels in Basècles en in marmer. Gewunc gek'-.'urd- r.-rr-nten céramieke tegels. Verlotte tegels vooi mnei: en buitenmuren. A» Refractaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzönderh. van tegels jt. voor bakkersovens. «g» Draineerbuizen, gewone soorten, alsook in giés, in béton en in w ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbele bogen in grès w Fongelsche, fransche en inlandsche schaliën. w Aanneming van werken in cimem ijzer, Z0"jls gewelven, VÜ» ^5» riolen, waterputten, enz. Uitvoer van alle bouwwerken m wit en blauw sten en in marmer, «ag. Lcggi n van vloeren, in ciment en céramiektegels en in mosaïque. js. w Schouwen in inlandsche on vreemde marmer* Grafzerken op keus en volgens teeken.ng. ^|S Door de goede hoedanigheid zijner waren eu zijn voorëeelipg f®; pi ijzen, verhoopt het huis het vertrouwen en de gunst n des 41» te winnen$fi M, De magazijnen, werkplaatsen en het huis, zijn ve-ri n bij mid- del van telcpboon. Vertegenwoordiger M. CH. VAN HAVï RBËKE. Let wel op nummer en straatHuiles alimentaires, etc. rchandises de toule preii Prix détlant (oute concurrence". Boter Straat, iV°22, Yper. Marchandises de toute première quali- Nieuwe gebrevetcerde ^©liool in koper Hij gelast zich ook met bei maken van nieuwet brouwketels. Bezorgd werk. Spoedige bedie ning. Matige prijzen. liOFBOUWGESTICHT Ingangen: Uiksrauid en Cu-toustru'. Hofbouwkundige. Groente-,voeder e 1 bloemzaden Alle slach van boom- en struikgewassen. Bloembollen. Verzameling van rozelaars en chrysanthemen. Fruit en vervroegde groenscls Kamersieraad planten, palmen, varen, enz. Bltiemtooisels: tuilen, gerben, kronen, t nz. Tafelversiersels. ïNatuurlijke bloemen in alle tijdstippen. De prijs couranten worden franco op aarmraae gezonden. Verkoop van den vermaarden franschen ciraant van Boulognc-sur-mer)Gewaarborgd. Zillert, trappen, bakken, peerdebakken, dekateenen, schorren, watersteenen, paalsteerien, koeislieten in doornijksch steen. Zillen. bakken, watersteenen inecossienseen, in hazek. en ciment. Een groot getal nieuwe modellen van grafzerkensteenen kruisen en marmeren schouwen in uilen stijl ten toon gesteld in de magazijnen. Overgroote keus van vloertegelsin ciment,in ceramiek, in mozaik, bazek en' marmer, refraktaire brie,ken en tegels voor vierlngea en biikkersovens Verlotte buizen voor waterloopen en schouwen, drai- L neerbuizen van alle grootte, volledige keus van brabandsche en Deulemonsche goederen. 0 Beelden voor kerken, kapellen, iiovingen, in gebakken aarde, iiment en plaaster. ai Uitvoering van steen en mannenwerk op kommande voor gevels,meubelen, Sl vensters, schouwen, altaren, wijwatervaten, plaveien van vloeren, enz. Lj fi. Kantoorbij Mae W' A.Vonck-Clement, De Haernestraat, 4, (voor U dezen Sterrestraat 4) Yperen. De kommanden worden aanveerd De Haernestraat nr 4 en in het W magazijn bij de static Kantoor en magazijnen zijn verbonden per telefoon. fe P De magazijnen zijn vereeriigd met don ijzeren weg. V00RDEEL1GE PRIJZEN ZORGVULDIGE UITVOERING h Aankoop en verkoop van Belgische en vreemde weerden y.an f.2o a'le onkosten medebegrojien. Kostelooze inscfirijving op all c uitgaven van aktieri en obligatien. .Leeningen op hypotheek uitkeerbaar bij kleine stortingen of op bepaald tijdstip. Uitgave aan Pari <n zonder onkosten van obligatien aan den intrest van 3.25 Deze obliga ien kunnen altijd ver kocht worden en zijn aan de wisselvalligheden der Beurs iet onderworpen Den intrest bepaald op de spaargelden is ook aan 3.25 °/e gelijk met den intres der obliga li n. De stortingen Ie beginnen van een frank worden aanveerd. Het reglement der onatk s en alle verdere inlichtingen wor den gegeven aan de personen die er de aanvraag van doen aan de agenten J. POOT-PHILIPPE en A. THERRY, Gevangstraat, n° 6, bij de Groote Markt, Vper Het zelfde, huis doet ook den koophandel in alle slach van kolen, granen en bloeme, in t' groot en in 't klein. Zeer geringe prijzen. m 33, Hl B CAH'PON, 33, Bijzondere Chirurgijns Tandmeesterst GEDIPLOMEERD door de BELGISCHE GEZONDHEIDS-COMMISSIE. GEBREVETEERD BIJ KONINGLIJK BESLUIT VEREERD DOOR DE GEESTELIJKENEN KLOOSTERS. voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing van alle pijnlijke tanden, plombeering der ho.le tanden, rechtzetten der ongeregelde tanden van allen ouderdomhet plaatsen van Kunsttanden geschiedt zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de Kunsttanden van M' M. MEIER kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak ver klaart. Deze tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren; men kan ook niet zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dat .hoi kunsttanden zijn. Mr M. M fclER onderneemt ook de herstelling van aile mislukte gebijten en vermaakt zo volgt f-s ziin nieuw stelsel waarvoor hij gebreveteerd is, Te raadplegen driekeeren ter week, eiken Mnandag, Donderdag en Xaterdag, v o ure's morgens tot i re namiddag. "UrakiT CALLKWAKRT-OB WRULBNA1ÏRR, BoHratrwt, 38, Yper. 1° Eene weide, Fdouardhoek sectie I), N' 468c, groot 3 liec taren 64 aren 66 centiaren, ge bruikt door Ilcnri Rosseel tot den 1 October 1898. 2° l^andeii, gelegen bij de kalsijde van Yper, gebruikt door Orbie en Gouwy tot Oc tober 1898, grootte 2 hectaren 20 aren 64 centiaren. S° Land te nachten of te koo pen tot Proven, Canadahoek, sectie C, N° 843, grootte 14 a. 70 c. Op dat, land mag er ge bouwd worden. Geoadiglijke voorwaarden. Inlichtingen te bekomen bij mevrouw Van der Beek, 50, Jonckerstraat, St-Gil- lesbij Brussel, met, gezegelden brief. 4" Jjielut te pachten op al die landen en nog andere in dezelfde plaatsen. Etablissement spécial pour peintnres direch'ment sur toil® sans aucun procédé de photographic (d'après nature). Reproductions, agraadissements au charbon inaltérables, groupes, instantanées, portraits aprés dccès. Encadrements eD tous genres. On opcre tous les jours et par tous les temps, Rue au Reurrt, A811, a Ypres. On opèrek domicile sans frais. Beaux portraits carte-de-visite a commencer de 8 fr. la dou- zaine. La inaison tient aussi les albums, les paravants, les cabas, 'ö;i sacs cl nécessaires de voyage, tinai que les cadeaux pour fétes. i :>oö^gOC'«- - mi», i - r nm - tm B|M M mi ii—iihii ii irai nnn-rrrrT- e aoonirni 'yjrct 'i '^JZzseSLkr 'but— ik A is te ■M v n t:j Groen grilshaarineer, 1 IV. 35 dojSeach. HUIS VAN VERTROUWEN- VASTE PKI.JZEN a grnisser Voor geheel zuivere MATRASWOL, als ook PLUIMEN en DONSEN, zich te bevra gen bij PAARDSHAAR. CRIN VEGETAL, ZEEGRAS, RESSORTS, enz. 27 Groote Markt, te Watou. 7f> 3

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 4