DIT IS EN OMMELANDS, Bericht BU1TFJL4SDSCH NIEUWi Op' Zaterdag, 30sl December 1899. ft centimen 't blad. 34SLe jaar. Taitnerk 1707. G INSCHKIJVINt VOOR DEN PAUS Stad Yper Gemeenteraad Frankrijk In Oostenrijk In Portugal Amerika Oorlog tusschen Engeland en Transvaal Een schoon voorbeeld DE NIEUWE KIESWET Vooruitgang van het Catholicism ("■"f" Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boter strate, te Yper, en hij 's lands boodschap we zen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 't Niecwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgen land. Het blad en is niet min te trekken dan voer een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Vper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 6 fr. 't henderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Peace de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die guiten Oost- Westvlanderen wonen. Air ;Vim* Philippe Vanden Berghe 100 00 M*"* Mulle 100 00 Den Heer Burgemeester der stad Yper, zal op nieuwjaardag ontvangen, ten stadhuize, van 11 ure tot 's middags. Maandag 1"Januari 1900 Openbare zitting om 9 ure 's morgens DAGORDE 1* Eedaflegging en aanstelling der i aads- heereri gekozen op 15' Oktober 1899. 2* Kiezing van eenen schepene. Oppergerechtshof. Al de getui gen, die opgeroepen werden in het proces van het zoogezegd komplot, zijn reeds gehoord en de pleidooien zijn sedert Dinsdag begonnen. In zijn rekwisitorimn van Dinsdag en Woens dag, tracht M. Bernard, prokurëur generaal, te bewijzen dat de konings- geziuden wel wezenlijk eene samen zweering hadden gesmeed, om den regeeringsvorm des lands met. geweld te veranderen en den terugkeer van den hertog van Orleans voor te be reiden. Het Oppergerechtshof heeft de beschuldigden Brü'üét, Ballière, de Chevilly, de Frechancourt, de Bour- rnont en Cailly doen in vrijheid stel len, daar de prokureur-generaal van hunne beschuldiging afziet. Men denkt dat het Senaat rond 4 Januari aanslaande uitspraak zal doen over dit komplot. is het ministerie Clary vervangen door' het kabinet vou Wittek. duurt' de pest nog altijd voort. Op 23 December laatst waren 23 pestlijders in het gasthuis te Porto. In deze stad zijn twee gevallen van pest in een zelfde huis bestatigd. Te Lishouna, hoofdstad ran Portugal, is ook een soldaat aan de pest overleden. De regeering der Vereenigde-Staten heeft besloten deSpaansche soldaten, die op de Philippijnsche eilanden in handen der Amerikanen vallen, even als hunne familien kosteloos naar hun vaderland terug te voeren. De open bare ambtenaren met hunne familien zullen ook die gunst genieten en naar Spanje overgevoerd worden. In de laatste dagen is geen enkele voorname slag geleverd. Het is alsol er eene aigemeeue wapenstilstand ge sloten was. Gelijk wij de verledene week reeds meldden, trekken al de Eagelsche legers zich naar het Zuiden in de kaapkolonie bijeen, om daar de aankomst der 2 nieuwe benoemde generalen Lord Roberts en Sir Kitche ner af te wachten en dan gezament lijk tegen de Boers op te trekked. Generaal Kitchener heeft Woensdag laatst Gibraltar verlaten om rond 10 Januari aan de Kaap toe te komen. Lord Roberts, die met het opperbe velhebberschap der Engelsche troepen in Zuid-Afrika gelast is, zal ook maar rond half Januari aankomen. Iutusschen trekt generaal Red vers Ruller achteruit tot aan Eastcourt, generaal Methuèn tot aan de Oranje rivier en generaal Gatacre tot aan Qiieenstown. Generaal Joubert is volkomen ge nezen, want hij heeft het opperbevel hebberschap hernomen over de Boers, die hem Maandag laatst in hun hoofd kwartier, gulhartig onthaald hebben. Hier en daar ontstaan ziekten onder menschen en dieren. De cho lera heerscht in Ladysmith en sleept vele Engelschen ten grave. Meer dan duizend muilezels die de Engelschen van Amerika hebben doen komen, zijn van het snot aangedaan. De ziekten, die de Engelschen in dit vreemd land te verduren hebben, zijn voor hen eene ernstige hinderpaal maar de zwaarste struikelsteen, dien zij vreezen is de opstand der Hollan ders van de Kaapkolonie. De mis noegdheid wordt van langs omgrooter on alles laat voorzien dat de Kaapko lonie eindelijk ook nog met Iransvaai en Oranje-Vrijstaat zal meedoen. Het is noodig dat de Engelschen voort durend hun leger vermeerderen. Vóór 15 Januari zullende 15schepen, die thans in volle zee zijn met 11.590 mannen voetvolk, 1.300 mannen peerdevolk en 48 kanons reeds aan de kaap aangekomen zijn. In Austra lië zal rond 13 Januari eene afdeeliug vrijwilligers ter bestemming van de kaap ingescheept worden. Uit Cal cutta zal ook nog een regiment ge zonden worden. Maan volgens de laatste berichten vermeerdert hel getal Boers ook van dag tot dag, en te retoria zijn nog 8 duizend Euro- peesch'é officieren en soldaten in reserve. In het Oosten, nabij Picterstatie hebben zij eene brug vervaardigd, om de Tugeia over te trekken. Het nieuws van de overgaaf van Ladys mith met 9000 engelschen, wordt ge logenstraft. In het "Westen, aan de Modder- rivier hebben den 20 dezer, kleine schermutselingen plaats gehad. Een kanon der Boers heeft ook het kamp van Modder Rivier gebombardeerd, terwijl een aar kanon der Engel schen antwoordde. Ten Noorden schijnen de Boers ook talrijk te zi jn aan deKrokodilemeeren. Daar nochtans, zijn zij niet wel ont vangen door de inboorlingen van Molopole Kania en van Mostupa, die verlangen om ze naar den Transvaal te mogen terugjagen. Mijnheer de advokaat Francolte, onder voorzitter van de Vereeniging der katholieke Kringen cn Bonden, en lid van den stede- raad van Luik, heeft Zondag laatst eene voordracht gegeven in den Katholieken Kring van Charleroi. Men weet dal M. Francotte, oud-kandidaat voor de Kamers, en toekomende Volksver tegenwoordiger, zeer vijandig is aan de Evenredige Vertegenwoordiging Dat en belet hem niet eerst en vooral katholiek te zijn, en de eenheid aan te pree ken in de partij. De politieke, zegt hij, is van on der tot boven gekeerd geweest door het ontstaan van het algemeen stem recht met veelvuldige stem. Wij komen nu eene nieuwe ver andering tegen door het stemmen der Evenredige Vertegenwoordiging als kiesstelsel. Het is de oogenblik niet meer de Evenredige Vertegenwoordiging te bespreken. Ik rnoet u nogtans zeggen dat ik altijd een hevige tegenstrever geweest ben der E. V., en dat ik, te Luik, al gedaan heb wat ik kon om dezelve te doen mislukken. Nil is de E. V. in de wet geslemd. De katholieken hebben maar éénen plicht meeronder eikanderen gul- hertigen volkomentlijk verbroederen. w Wij moeten medewerken met het Staatsbestier om uit de E. V. al te trekken wat wij kunnen. Het Staatsbestier heeft zekerlijk alle middels gebruikt om de E. V. te doen stemmen maar het is eerst en vooral katholiek en wij zijn het onze medewerking schuldig, in milde en volledige mate. fHravos.J Wij zijn hetStaatsbestierdiehi.Ipe zoo veel te meer verschuldigd, dat de E. V. de katholieke meerderheid der Kamers op groote schale gaat vermin deren. O Wij waren met 112 in de Kamers, wij hadden er de sterkste meerder heid die er ooit bestond. Wij zullen er na de kieziugen, met eene meer derheid van eenige stemmen meer hebben De veedten moeten van de haud gewezen worden, en wij moeten ons' rond het Staatsbestier scharen zonder achterdocht, om hetzelve te onder steunen in het bewerken van het goed, hetwelk zijne eerste zorge is. f Le vendige bravos.J Spreker, den grond der zake behandelen de, geeft den middel om in 't vreedzame, het maatschappelijke'vraagstuk op te lossen. Üm déér te komen zijn er drie voorwaarden noodig, reeds door Kardinaal Manning aan gewezen 1* het geloof in God 2° de her lelijke overeenkomste der menschen 3° eene rechtveerdige verdeeling der profijten tusschen bazen en werklieden. Na die middelen overzien te hebben, heeft M. Francotte ten slotte, tot overeenkomst en eenheid, deze schoone woorden gesproken Mij dunkt dat de dagraad daar al is waarop alle onverschil en alle strijd onder de katholieken zal verdwijnen. Daar zijn, in 't verleden, ook he vige kamperijen tusschen katholieken ontstaan, namentlijk tijdens het Ul- tramontanismii?. en het Liberaal Ka- tholicismus en de overeenkomste heeft plaats gehad. De dag van toenadering zal ko men en ik zal dien dag zien, dank aan onderlinge verdraagzaamheid. Laat ons doen wat God en zijn Sladhouder op aarde in zijnen om zendbrief, ons voorschrijven Wij moeten de eenheid in werking, de een heid in bestier zoeken, en daarna met herte en ziele'en geest samenwerken. Luistert wat een jonge Engelsch- man van de Hooge schole van Oxford zeide, nadat hij drie maanden in de armste wijkeü van Londen verbleven had om van dichte bij de plage van hetpauperiamus te studeeren Ik be gin te gelooven dat alle stoffelijke hulpe aan eenen mensch gegeven, eene groote misse is. Dat was tegenstrijdig spreken, zonder twijfel want de liefdadigheid behoudt altijd haren invloed. Maar dat wil zeggen dat men de menschen moet leeren elkander hel pen, en voor elkander peizen. Wij christenen, wij zeggen meer dan de protestantsche lord: wij zeggen dat men moet kunnen zijnen geest en zijn herte geven. Indien het zoo ware, wij zouden mogen zeggen dat er voor de men schen nog liefde is, en dat er nog ho pe is in deze wereld. Voorstelling der kandidaten De lijst der voorstelling van kandidaten moet in ieder arrondissement door minstet s 100 kiezers onderteekend zijn. In de kiesdistrikten die voor den Senaat twee arrondissementen bevatten, moeten de kandidaten door ten minste 50 kiezers van elk arrondissement voorgesteld woiden. Als er meer dan een lid voor de Kamer of deri Senaat te kiezen is, gebeurt de kiezirig altijd in eenen keer, zonder balloteering. Bij liet voorstellen der kandidaten mogen er ook plaatsvervangers voorgesteld worden, maar op eene afzonderlijke lijst. Er mogen niet meer plaatsvervangers voorgesteld worden dan werkelijke kandidaten, en nooit meer dan vier. Maar als er 7, 8 of 9 zulke kandi daten zijn, mogen er 5 plaatsvervangers voorgesteld worden, en 6 als er meer dan 9 werkelijke zijn. De lijst der werkelijke kandidaten en plaatsvervangers stelt de orde vast in dewelke de kandidaten voorgedragen worden. Een zelfde kandidaat mag nooit op meer dan eene lijst staan; dezelfde persoon ian ook geen werkelijke kandidaat en tevens plaatsvervanger zijn. Dezelfde kiezer mag; niet meer dan op eene lijst van kandidaten leéWhen, op straf van 26 tot 200 fr. boef eri 8 tot 15 dagen gevang, volgens art. 21 5 van het kieswetboek. Zijn er niet meer kandidaten voorgesteld dan er plaatsen te vervangen zijn, die kandi daten worden zonder kiezing als gekozen uitgeroepen. Zijn er min werkelijke kandi daten dan zetels, men roept de eerste plaats vervanger als gekozen uit, en de volgenden blijven dan plaatsvervangers. Manier van stemmen De kiezer mag maar eene stem uitbrengen voor de werkelijke kandidaten: hij raag boven eene lijst stemmen, en dari kiest hij voor geheel de lijst, volgens de orde in dewelke de kandidaten voorgesteld zijn, of wel nevens eenen enkelen kandidaat, en dan stemt hij ook voor de lijst, maar geeft eenen voorkeur aan dien kandidaatbijstelt hem, om zoo te zeggen, boven aan de lijst. Hij mag ook voor eenen plaatsvervanger stem men, nevens den naam, maar voor niet meer dan eenen. Het is hem echter verboden voor eenen plaatsvervanger te stemmen die elders slaat dan onder de werkelijke lijst waarbij zijne slem gegeven heeft. Kortom, hij moet iri zijne kolom blijven. Na de kiezing telt men op hoe vele stem men er gegeven zijn aan eene lijst of aan een harer kandidaten. De kandidaten die alleen voorgedragen zijn tellen als ééne lijst. Het getal stemmen heet het kiescijfer der lijst. Verdeeling der zetels Al die kiescijfers worden dan verdeeld door 1,2, 3, 4, enz. De uitkomstem dier deeling worden op orde gezet, de grootste eerst Als men er zoo velen heeft als er zetels zijn, houdt men op. Het léatste dier cijfers heet dan kiesquotient. Nu ziet men hoe dik wijls het kiesquotient bevat is in het kiescijfe van elke lijst, en die lijst bekomt zoovele zetels. Heeft die lijst min kandidaten dan het getal harer zetels, de overschietende zetels worden onder de andere lijsten verdeeld. Komen twee of meer lijsten met gelijke cijfers voor eenen zetel, dan wordt de zetel gegeven aan deze die het hoogste kiescijfer bekomen heeftis het kiescijfer hetzelfde, dan aan de lijst wier kandidaat het meeste stemmen bekwam; hebben beide gelijk stem men, dan wordt de oudste als gekozen uitge roepen. Hoe worden de zetels van elke partij nu toegekend? Men volgt de orde in welke de kandidaten voorgesteld zijn. Maar er is een die verder op de lijst staat, en die alleen zoo vele stemmen bekomen heeft als het kies quotient bedraagt, deze wordt eerst als ge- nozen uitgeroepen. Heeft eene lijst, na het niezen van al hare werkelijke kandidaten, nog recht aan zetels, men neemt de plaats vervangers in de orde in welke zij voorge steld zijn. Heefi. de lijst alzoo nog kandidaten te kort, dan worden de overschietende zetels onder de andere partijen verdeeld, gelijk hierboven gezegd is. In elke lijst die kandidaten kan doen kiezen, worden de plaatsvervangers ook uitgeroepen als de eerste, tweede, derde plaatsvervangers. Er kunnen echter nooit meer plaatsver vangers dan gekozenen zijn. De plaatsver vangers worden uitgeroepen in de volgorde der lijst, maar dezen wier eigene stemmen het kiesquotient bereiken,bekomen de eerste plaats, al staan zij maar verder op de lijst. Deze die het meeste getal stemmen bekomen heeft, bekomt den eersten rang. Valt er tusschen twee kiezingeu eene plaats open, de eerste plaatsvervanger neemt ze in, op voorwaarde dat hij nog kiesbaar geble ven zij. Eenige andere bemerkingen Zijn er geene plaatsvervangers meer als er eene plaats open valt,er moet eene nieuwe kiezing plaats grijpen. De uren van de stemming blijven onver anderd gelijk riu. Kortom de kiezer mag om te stemmen, 111231 een puntje zwart maken: hetzij boven eene lijst, hetzij nevens eeuen kandidaat. Maakt hij hel puntje zwart boven de lijst, dan stemt hij voor de lijst en verklaart de oi de aan te nemen in welke de kandidaten voorgesteld zijn, het is te zeggen liefst den eerste, dan de tweede, enz. Maakt hij het puntje zwart nevens eenen kandidaat, hij stemt ook voor de lijst waar die kandidaten deel van maken, maar voegt erbij dat, heeft die lijst recht aan eenen gekozene, hij ver langt dal de gekozene eerst en vooral deze zij voor wie hij stemt, daarna nummer 1 van de lijst, nummer 2 enz. Is er slechts een lid voor eene van beide Kamers te kiezen, dan geschiedt de kiezing in eene enkele stemming met betrekkelijke meerderheid. Stembrieven Als er maar voor eene plaats moet gekozen worden, staan al de kandidaten op eene kolom in de orde door het lot aangeduid. Dan nan de kiezer natuurlijk anders niet stemtaen dan nevens den naam van zijnen kandidaat. Is er meer dan eene plaats open, krijgen de kandidaten die te zamen voorgesteld worden, en aldus eene lijst uitmaken, eene kolom. De werkelijke kandidaten staan er eerst, cn dan de kandidaten plaatsvervangers. De lijsten die het grootste getal kandidaten tellen staan in de eerste kolommen van hei stembriefje. Tusschen lijsten van gelijke lengte wordt er gelot. Op de laatste kolom staan de afzonder lijke kandidaten en hunne plaatsvervangers. Dat zijn de bijzonderste punten der nieuwe kieswet. Wij ontleenenaan een merkweerdig schrift van den E. P. Dom Baltus, kanunnik dor Abdij van Maredsous, de volgende troosto- ViN YPER m

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912) | 1899 | | pagina 1