HOFSTEDEN, MAEIGARS, HOVfiftlERHOF mmm te velde CHVERMEESCH, MAENTARZEN, PEEBDEN-FEEST VENDITIE AVIS. VEREOOPING THOUROUT. VENDITIE m iran Agi© airs, VENDITIE TE VLAMERTINGHE, VERKOOPING HeningheOoulvteteren en XoordHchote CHEZ TOUS LES PEUPLES DU MONDE. DEPUIS L'ANTIQUITÉ LA PLUS RECULÉE JUSQU'A NOS JOURS. Par PIERRE DIJFOllR, membre de plusieurs Académies et Sociétés savantes, françaises et étrangères. 1?HISTOIRE DE LA PROSTITUTION, illustrée par 20 belles gravures sur acierformera quatre forts volumes m-18, format anglais, qui sont divisés en 100 livraisons. PATRIMOMEELE Hi:T orE.VB«EB TK ILOOrER. Ten vcrzoeke van de aile meerderjarige cigenacrs, zal den Notaris BAYART, ter residentie van Becelaere, in het openbaer te koopen bieden 1* Eenc schoone en goede BEHUISDE en BEPLANTE HOFSTEDE, ge- |staen en gelcgen te Becelaere, twyk Keiberg, groot 13 heetarcn 29 aren, gebruikt door de weduwe van Pieter Vermeulen,sen fr. 851-50c. byjare, boven de lasten, onderhevig acn vermeer- dering, en alleenelyk met regt van pacht tôt Oclobcr 1831. 1NSTEL, Woensdag, 2- July 1851, in de herberg de Kroon; OVERSLAG, Woensdag, 16" der zelve maend, in bel Gemeente- Hcis, ter plaets van Becelaere, telkens ten 4 uren namiddag. 2* Eene andere schoone BEHUISDE, BESTALDE en BEPLANTE HOFSTEDE, geslaen en gelegen te Wcrvick, verre noord- oost der stad, by de herberg de Cruyseekc, langs den grooten steenweg, groot volgens titel, 10 hectaren 67 aren 13 centiaren, gebruikt door de weduwe van wylent Pieter Deleuaen 600 francs by jare, boven de lasten, met regt van gebruik tôt 1° October 1854. INSTEL, Dyssendag, 1* July 1851, in de herberg de Cruyseeke, gemeente Gheluvelt OVERSLAG, 15* derzelve maend, in bet Geneente-Huîs, te Gheluwe. Kobirr van lasten en voorwaerden by de Notarissen BAYART, te Becelaere, en •ELEFORTRIE, te Gheluwe. INSTEL-PENNINGEN TE WINNEN. VAN op 't kasteel bet booge, sa aaaaaaaaia. OPEKBARE YERPACHTIHG van eenen Op Maendag, 7* July 1851, ont een ure des namiddags te beginnen, zal den Notaris VAN EECKEte Yperenopenbaerlyk verkoopen het MAEIGARS staende in de meerschen nevens het Nonncbosch-Pagt- goed,te Zonnebeke, en op degene nevens en rond het kasteel het Hooge, in de gemeen te Zillebekc, eene oppervlakte bevattende circa 20 hectaren, langs den steenweg van Yperen op Meenen, al t'elks gerieve in koopen verdeeld. Dezc Venditie geschicd op tyd van beta- lingmits stellcnde goede borgen of mede koopers. Nota. De vergadering in de herberg het Groot Hooge. By M'POCPART-VIENNE, Notaris, ter residentie van Zonnebeke, is er geld in leening te bekomen mits goed bezet. OP HET TERRITOIR YPEREN. Zaterdag, 12" July 1851 ten 4 uren namiddag, ter estaminet S1 Andriesop de Botermarkt, tek'peren, zal er door het ambt van den Notaris VANI EECKE, te Yperen rcsiderendc, verpacht wordeu 1" Eenen HOVENIEllHOF, met Zaei- land, Wcidc en Mecrsch, te zarnen groot 8 u. 03 a. 18 c., gelegen te Yperen, op S* Pieters buiten stad, bekend by cadaster, seclie D, n" 178 186, 102, 193 en 197. En 2* Eene partie MAEIGARS, gelegen by 't voorgaende, sectie D, n' 186*"», groot 0 h. 92 a. 50 c. Al gebruikt door de weduwe Léo Des campsmet paglregt tôt 1° Octobcr 1851. De Groenselhoven, Zacilanden, Weiden en Macigrassen, zullen of wel afzonderlyk of wel in eenc of vcrscheide massen ver pacht worden, na keus der licfhebbcrs. VAN EENE GROOTE KWANTITKIT 9 TE I PEREN. Zaterdag, 28° Juny 1851, otn 2 uren namiddag, zal er verkoebt worden aen de Tempel-Poort al het OUDHOUT en YZERWERR, voortkomende der afgebro- kene brug; verders eene groote kwantiteit N1EUW HOUT, voortkomende van de pro visoire brug, en bestaende in mode dé "en Planken,een aental Scholfen en Brandhout, alsook het Mécanisme in Yzcrwerk van de oude optrekkende brug. Woensdag, 2° July 1851, ten 2 uren namiddag, in deNieuwe Houtmarkt-straet, en op het plein genaemd het Katte-Beschut, VERKOOPING Van een groot aental HOUT, veçl allcr- seboonste Scholfen en Brandhout. Deze Vcrkoopingcn zullen gehoudcn. worden door het ambt van den Deurwaerder LEUPE, onder voorwaerden alsdan af le lezen. TAN De jaerlyksehe Peerben-fkest blniien Thourout, zal gelyk de voorige jaren, op S' Pietersdag, Zendag, #9" Jtuoy 1851, plaeta hebben. Op Zaterdag, 5° July 1851, ten 2 uren namiddag, zal er op het Zaelbof, by het Magazyn der fourrage, te Yperen, Venditie gehouden worden van eene groote hoevecl- heid GETEERDE PEERDE- en K.OEYE- VETTE, zyndc omtrent zes maenden oud en verdeeld in koopen t'elks gerieve. Met drie maenden tyd van betaling, mits stellcnde goede borg. van BEESTIALEN EN LANDSALLAEM, TE Z1LLEBEK.E. Op Woensdag, 9° July 1851, om een ure 's namiddags fi* te beginnen, zal den Notaris VAN EECKE, te Yperen, op tyd van betaling en gewoone conditien, open baerlyk verkoopen ter hofstede en mede- gaendc landen nevens het kasteel van M. Godtscmalcx-V ergauwen, te Zillebeke, langs don steenwegvan Yperen naer Meenen, al de VROCHTEN TE VELDE aldaer, bestaende in 3 h. 50 a. Rogge. 44 a. Messeljoen. n 90 a. Tarwe. 40 a. schoon Vlas. 1 n. 30 a. goede Klaver of het Hooi. En 20 koopen Maeigars achtcr 't kasteel. Voorts een Werkepeerd met llarnassurc, twee twee-jaersche Vccrzen (bekalfd), twee idem, twee jongeZwyns, eencn Wagen met smal beslag, Driewielkarre, Plocg, Eegden, Sleephouten, al het klecn Akkerallacm, twee Bauwtstukken en Kuipen, en meer andere Goederen alsdan vooren te houden. van BY YPEREN. Op Maendag, 14° July 1851, om 2 uren namiddag, zal den Notaris VAN EECKE, openbaerlyk verkoopen, op eene bestopte partie mneigras, groot circa 4 hectaren, in Vlamertinghc, digte by het Exercicic-Plcin, langs den steenweg van A*peren naer Dicke- busch, bet GRAS zich aldaer hevindendc, t'elksjgerieve in koopen verdeeld. Den Tocmat zal alsdan ook verpacht zyn. Étude du Notaire RENTY, Ypreo. Le Samedi, 28 Juin 1851, 4 heures précises de relevée, l'estaminet le Mont- Parnasse Petite Place Ypres, le dit Notaire procédera la MISE-A-PRIX d'un MOULIN A HUILE, Magasin et autres Bâtiments avec leurs Fonds et Jardin, contenant d'après le cadastre 21 a. 62 centiares, situés Ypres, le long du pavé d'Ypres Kcmmel. L'acquéreur entrera en jouissance du dit bien compter du jour de l'Adjudication. Des primes de mise-a-piiix seront accordées. Pour plus amples renseignements s'adres ser au dit Notaire RENTY, rue d'Eiverdin- ghe, n° 2. Qu'on se le dise. BLEEKER, TOT YPEREN, Mackt aen het publiek kenbaer dat by melk-bleck, halvcn mclk-bleek en water- bleek blcekt, algcgarandcert en ter trouwc, volgens oude gcwoonte. H y verboopt, door den goeden blcek en dengenadigen prys, de gunst van een ieder te verdienen. TAN ten meerderen deele SJ saaias)<»si©©a, voor den ontbloot van 1851, CELKGEN IN SE GEMEKNTEN Op Maendag, 14° July 1851, ten 4 uren namiddag, ter herberg van Petrus-Denedic- tus Wullepitter plaets van Reninghe, van Maeigarzen, gelegen in den Oost- en West- Broek van Reninghe, behoorende dchecrcn Serruvs-Declcrck, Mergaert, den Tcrrc- Broek van joefvrouwde weduwe Vertneulen, M. De Ghelcke, d'helft van den Poltcbakker en de partie by het Palink-Huis van Sr Ryckewaert en andere. Op Dingsdag, 15° July 1851, ten 4 uren namiddag, ter herberg den Peereboom, van de Maeigarzen van het Belle-Godshuis, de Lazcrny en Begyne-Weide, de Arme- SchoolRooman, de Pcereboom-straet Steert-Weide, en de partie van joefvrouw Druaut. Op Woensdag, 16° July 1851, ecrst ten 3 uren namiddag, ter herberg van Pieter Rummèlaere, van de Maeigarzen van de beeren burggraef Du Parc, De Carnin, Simoen, en de partie van Engel De Houck, by de herberg van Dccap. En tweeds, ten 5 uren namiddag, ter herberg van d'heer E.-B. Vandenberghe, vandePalink- twaelf-gemeten, den Spooraert en de partie van wylent M. Pastoor Clareboudt. Op Donderdag, 17° July 1851, ten 4 uren namiddag, 1er herberg den Eenhooiien, van de Maeigarzen van de kerk en dendisch van Reninghe, het Sluisweidekcnde partie van de Arme-Scbool, de Pastory-Lyne en den Dringkam. En op Maendag, 21° July 1851, ten 4 uren namiddag,ter herberg van de weduwe Pieter Cailliau, te Reninghe, van de Pape- garzen en den Drevelaer. De verkooping der voorschrevcn Hooi- garzen zal geschieden ten meerderen deele op tyd van betaling lot 1" October 1851, mits slcllende goede en bckende borg, en de bespreken comptant betalende in handen van den Notaris PIETERS, ter residentie van Reninghe. L'Association pour f encou ragement du service mili tairesous la protection du Roi, dont les seuls agents dans la Flandre occidentale sont MM. Joos-Verschaeve, secrétaire com munal, Ypres; Ingels de ThiUyBruges, Mestdaghsecrétaire communal, Iseghem, Paret, agent d'affaires, Dixmudc; Alorael, avoué, Furnes; J. Hamman, receveur communal, àOstende; Vandenberg, secré taire communal, Tbiclt continue 3 rece voir des participants la caisse de Prévoyance qu'elle a ouverte pour faciliter aux jeunes gens atteints par le sort, leur remplacement dans la miliee:elle opère aussi le rempla cement de tout milicien, aux conditions que les susdits agents feront connaître aux intéressés. Lambin, Fils, éditeur, 1 Marché au Beurre 1Ypres* HISTOIRE DE U PROSTITUTION Édition Illustrée par 90 belles gravures sur acier, exécutées par les artistes les plus éaninents. CONDITIONS DÉ LA SOUSCRIPTION »II SE LA LIVRAISON 1S CENTIMES.-IL PAMAIT RÉGULIÈREMENT UNE OU DEUX LIVRAISONS PAM SEMAINE, A PARTIR eu 15 MAI. En adressant la librairie encyclopédique de Perichon, Bruxelles, le prix de ces ouvrages, soit en une assignation sur la poste, soit en timbres-poste, on recevra l'ouvrage franco, dans quelque partie que ee soit de la Belgique. Affraixchir. on souscrit aussi chez tous les libraires du royaume.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1851 | | pagina 4