BOOMEN AEMESTEDIE BOOMEN KIIIII VABIIII. EMBRASSONS-NOUS S'ADORE BOOMEN THÉÂTRE D'YPRES. i s y OPEMIAKE WF.lt KM, TE LES BOURGMESTRE ET ECHEVINS TE BIXSCHOTE. GELEGEX TE LANGHEMARCK, PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE L'ABONNEMENT. Aujourd'hui, Jeudi, 27 Novembre 1851, LA ?eàà3V8î>2>aa VAN 99 KOOPEN SCHOONE IEPENEIKEN, ESSCHEN. ABEELEN EN APPEL- 1 K»nloor den \«iiri« UHFLEI.V le Poperinghe. VEBKOOPIHGEN OP BEVEREN, BT ROUSBRUGGE. A. Maendag, 1" Decembcr 1851, wezende S1 F.i.oi-dac, ten 1 ure namiddag fit, ter hofstedegcbruikt door sieur Karolus A Hacker: fi6k«oprnnllrr*rhoonstelrprn, Cikcn, Popeliercu en Abeelen- Douuiru. POPF.RINGHR. B. Donderdag, 18* Dcccrabcr 1851, trn ern ure namiddag juist, ter hefstede gebruikt door sieur Bazilius De Coninck by de lierbcrg ne Lappe 37 kooprn schoonc Eiken, le— peu barde en zaehte), Abeelen en EM»ehen-Boonieu. Op tvd van hcUling mits voldoendc aen de konditien en stellcnde goede borgen of niedekooperstervoldocning vau den Notaris (•H ELEI toi t zelve Poperinghc resi- deerende. Elk zegge het voort. Le Commissaire de l'arrondissement d'Yprès a l'honneur d'informer le public, qu'il sera procédé, l'intervention des com missions respectives, FADJUD1CATION publique des droits de péage établis sur les routes suivantes 1* Pavé vicinal de Zitlcbekc. 2* idem de Pilckem. 3* idem d'Y près Dickebusch et Rcninghelst. 4* idem de S'-Eloi Messines. 3* idem de Bixsehoote par Lan- gemarcq la roule provinciale d'Ypres Thourout. 6* idem de Waton Proven. Celle Adjudication aura lieu l'Uôtel-dc- ville Yprès, le Samedi, 13 Décembre prochain, 10 heures précises du malin; elle se fera aux conditions ordinaires et ponr le terme d'une, deux ou trois années, prendre cours au premier Janvier pro chain. Ypres, le 20 Novembre 1851. le comissaire d'arrondissement susdit, Henri CARTON. Deze Vrrkooping zal gebeuren binnen de stad Ypre, in de estaminet den Olifant, in de Dixmudstract waertoe den 1NSTEL Zalerdag6" Dcccrabcr 1851 en den ABSOLUTEN OVERSLAG Zaterdag, 20» derzelve inaend, t'elkens om 3 uren namid dag, op het gewin van instel-prehien ingcvolge de voorwaerden berustendc ten kanloore van den voornoeinden Notaris VANDERMEERSCH. van De Burgembcster der gemeente Haringhe, arrondissement Yperen, provincie Wcst- vlaendcren, daertoe gedelcguecrd door de Ileercn der Permanente Deputatie van den Provincialcn Racd van Wcstvlaendcren, rnackt bekend dat er op den Zalurdag, 27° Decembcr 1851, ten 2 uren des nainid- dags,in het Gemcente-Huis te Rousbruggc, voor hem zal overgegaen worden toi de PUBL1EKE AENBESTED1NG by afbod derwerken van opbouwing van een nieuw Arrest-huis by de caserne der Gendarmery te Rousbruggc, bestaende in Metsel-, Tira iller- Scbryn Arduin- Y'zer-, Slot- Dak- en Verwwerkcnen waervan bet bestek, opgemaekl door den provincialen bouwmecster, beloopt lot 1,560 franken 88 ccntimen. Ilet kohier van lasten en voorwaerden met bel bestek en plan berusten 1er inzage van de gegadigdcn in hcl Sekrctariael der gemeente. Te Haringhe, den 20» November 1851 de burgmeester voornoemd, B. COUSVN. By bevel: de secretaris, r. RriBBEcnr. Un ancien INSTITU TEUR PRIMAIRE vou- iWî«Irait donner des leçons d'instruction en ville, en français ou en flamand. S'adresser au bureau de cette feuille, franco, sous les lettres A.-L. M. DE LA VILLE D'YPRES, Préviennent leurs administrés que la chose concerne, qu'à dater de Jeudi, 27 du courant, il sera ouvert au Secrétariat de l'administration communale, un registre destiné recevoir les noms de tous les habitants qui se croient en droit de prendre part l'ÊLECTION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES POUR LE CONSEIL DES PRUD' HOMMES, en remplacement de Messieurs: HENNION, Modeste, Fabricant de rubans, et VAN ALLEY'NNES, Louis, Tanneur. Fait l'Hotel-de-villeYpres, le 25 Novembre 1851. les bourgmestre et écheyins B. VANDEBSTICIIELE. Par ordonnance le secrétaire, 3. De Codt. VERKOOPING van zeer schoone Op Dyssendag, 9" Dcccmbcr 1851, ten 11 uren 's morgens, zal'er opcnbaerlyk vcrkocht worden, op de garzingen en landen der hofsteden gcbruikt door S" Carolus Van den Broele, en Therry na Albert Ooghe, te Bixschotc, langs de stract van deze gemeente naer Pilckcm 70 koopen Eikcn, Abeelen, lepen, Essehen, Popelieren en Wllgcn DOOIIEV, dienatig voor aile «ilacb van werkeu. Elk zegge liet voorts. ON UIT GF.NEENZAF.NHEID TE THEDEII, SCHOONE PATRIMONIEELE opcnbaerlyk TE KOOPEN BINNEN YPRE* les bureaux seront ouverts a G heures. DIRECTION DE M. POVYET. on commencera a 6 heures précises. SCHOONE VENIHTIE van TE VLAMERTINGHE. Woensdag, 3° Decembcr 1851, ten 10 uren precios voormiddag, ter hofstede. ge- bruikl door dewedtiwe Firfeii* Van Damtne, en op andere daerby liggende garzingen, op Vlamertinghe, west van de Kcrk, by d'her- berg genacmd de Patente, en by d'herberg iietKappelleken, ten deele langsde Brandcr- stract, en ten deele langs de straet leiden- de naer Rcninghelst, zal er gcprocedcerd worden tôt de Vcrkooping der naschrevene BOOMEN, bestaende in Eiken, Iepen, Abee len, EssCUEN, Ei.ZEN, WlLGEN en PoPELIEREN- Boomen, als ook eenige Appel-, Peere- en Note-Boomen als volgt In liet gars van d'hofstede. 1 Wilg, 20 Iepen, (waeronder een van 2 meters diktc), 4 Bollaerden, 26 Esseben, 5 Eiken (waeronder een van 2 inetersdikle), 4 Abee len, 4 lepkens en 1 Popelicr, verdeeld in 29 koopen. In het vloogskcn. 3 Popelicrcn, 1 Escb, 2 Iepen en 1 Abeel, verdeeld in 5 koopen. In de Patente-weide. 2 Elzrn, 20 Po- pclicren, 3 Eiken, 2 Esschcn en 10 Iepen, verdeeld in 20 koopen. In een parlieken Mecrsch gebruikt door Pytje Deryckc. 4 Eiken, verdeeld in 4 koopen. In de kleine Patente-weide. 8 Popelic rcn, 2 Eikcn en 1 Abeel, verdeeld in 11 koopen. In de partie gars genaemd de Verbrande Hofplaets. 22 Iepen, 2 Esschen, 2 Wil- gen, 9 Abeelen, 1 Popelier, 8 Appclboo- incn, 3 Peercboomcn en 1 Nolcboom. Deze Venditie zal gebeuren met 6 maen- den tyd van betaling, mits comptant bclalcndc den tienden pennink en 2 francs par koop voor bespreken stcllendc sol va bele bo'rge ter aenveerding van den Notaris BOEDT, der residenlic van Yperen. Krachtens oclrooi verlcend door de Rechlbank van cerstcn aenleg, zitting houdende te Yprc, zal den Notaris VAX- DEBMEFBSCH, tôt helzclve Ypre resi- deerende,tenoverstaen van den bevocgden heer Vredcregter, opcnbaerlyk verkoopen EcneZEER GOEDE en NVEL BEBOUWEN HOFSTEDE, gclegen ter gemeente Langhe- roarck, weinig zuid van de plaetse, langs de Lekkerkoter-calchiede, groot by titels, 22 h. 50 a. 57 e., en volgens cadaster 21 h. 96 a. 52 c.; gebruikt door de incdeverknopers sieur Ludovicus Pieters n zuster, lot 1* Octobcr 1852, aen den j.rvs van 1,650 francs s'jour®, boven de bchAStmjren. Comédie-Vaudeville en 2 actes, par MM. Anicet Bourgeois, tirée da roman de Ceorce» Sav». Acteurs MM. Pottier, Fay, Aymard, Adolphe, Leblanc, Legaigneur. Vaudeville en un acte, par M. Brisebarre. Acteurs MM. Pottier, Alardin, MLeblanc. QUI SE DISPUTE Vaudeville en un acte, par M. de Kocx. Acteurs M. BerlinM"" Legaigneur et Lassigny. ORDRE DU SPECTACLE 1° Qui se dispute s'adore. 2» La petite Fadellt. 5» Embrassons-nous Folleville. PRIX DES PLACES Premières bourgeoises, 2 fr. Premières militaires, 1 fr. Secondes, 1 fr. Secondes militaires, 75 centimes. Parterre, 50 centimes. BERIGT. By den Agent van aflairens Ukdirb DE GEF.ST, tôt Rousselaerc, zyn gesta- dig te bekomen groote en kleenc kapitale somrnen, op leegcn intrest en liypolheck. 7DBEOOPING gelegen in de GEMEENTE BOESINGI1E, Op de hofstede-landen gebruikt door Joseph Vermeulen-Bonte en Philippe VanIIeule. De administratie der Burgerlyke Gods- huizen binnen Yprc, maekt bckent dat zy den Dinsdag,'2° December 1851, ten II uren voormiddag precics, zal verkoopen 1. Op de hofstede-landen gcbruikt door Joseph Vermeulen-Bonte En 2° Op de gcenc gcbruikt door Philippe Van Ileulebeide te Boesingltc 99 koopen sehoone Eiken, le pen, Essrhen, Abeelen en Appel- ItOOlHA. dienstig voor aile slnrh van werken. De vergndering in de voorweide der cerstgemeldc hofstede. De Vcrkooping zal gebeuren met tyd van betaling, mits stellcnde goede borgen of medekoopers, en bclalcnde gerced tien ten bonderd aen M' VANDEBUEERSCH Notaris, Oude-Houlmarkt, te Ypre, met gcmelde Vcrkooping gelast. Elk zegge het voort. I inniv, Fil», éditenr, Warrhc au Beurre, 1, Vprcs.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1851 | | pagina 4